Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівняСкачати 419.32 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір419.32 Kb.МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Київ – 2013 рік
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національна академія внутрішніх справ України

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Олійник А.Ю. – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін; Пустовіт Ж. М. – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін; Букач В.В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін; Лазаренко Л.А. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Юрковська Л.Г. – викладач кафедри загальноправових дисциплін.

Обговорено та рекомендовано Науково-методичною радою НАВС

29 жовтня 2013 року, протокол № 28Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Державне право зарубіжних країн” складена відповідно до освітньо-професійної програми.

Дана дисципліна є нормативною і вивчається у першому навчальному семестрі студентами другого курсу ЮФ ННІПП НАВС з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» упродовж семестру.

Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Дана дисципліна тісно взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами: теорія держави і права, конституційне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, правові системи сучасності тощо.

Розподіл навчального часу для студентів денної форми навчання визначається тематичним планом з даної дисципліни, який затверджується на засіданні кафедри та погоджується з начальником навчально-методичного відділу НАВС та начальником відділу комп’ютерного та програмного забезпечення НАВС.

При вивченні змісту навчальної дисципліни студенти повинні в обов’язковому порядку знайомитись із змістом програми навчальної дисципліни та робочої програми з навчальної дисципліни. При вивченні згаданих документів студент повинен звернути увагу на розподіл часу по темам та форми занять з них. Особливу увагу рекомендується звернути студенту на тематику та обсяг виконання завдань, рекомендованих для самостійної роботи.

Також студентам необхідно ознайомитися з особливостями індивідуальної роботи та чітко запам’ятати, що вона включає в себе консультації для студентів з методики складання таблиць, схем, логічних ланцюжків; характеристику методики написання контрольних, самостійних робіт, рефератів, доповідей та наукових робіт; підготовку з питань до модульного контролю, заліку та іспиту; роботу зі студентами, які потребують навчальної допомоги з окремих тем тощо.

Навчальна дисципліна державного права зарубіжних країн має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну.

Загальноосвітнє значення даного курсу пов‘язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів.

Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про різні форми правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і органів місцевого самоуправління.

Практична мета курсу пов‘язана з вивченням конституційно – правових інститутів і методів конституційного регулювання.

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію в світі сучасних держав, їх конституційних та правових систем .

Дана дисципліна розкриває такі проблеми держави:

Конституціоналізм. Права та свободи. Представницька та пряма демократія. Поділ влад. Політичний режим тощо.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є:

Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.

Конституції зарубіжних країн.

Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах.

Форми держави в зарубіжних країнах.

Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах.

Виборче право в зарубіжних країнах. Види виборчих систем в зарубіжних країнах.

Глава держави в зарубіжних країнах.

Законодавча влада в зарубіжних країнах.

Виконавча влада в зарубіжних країнах.

Судова влада в зарубіжних країнах.

Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.


Міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Конституцiйне право України.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Державне право зарубіжних країн: галузь, наука, навчальна дисципліна.

Тема 1 .Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.Тема 2. Конституції зарубіжних країн.

2. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Форми держави та виборче право зарубіжних країн.
Тема 3. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах.Тема 4. Форми держави в зарубіжних країнах.Тема 5. Виборче право в зарубіжних країнах. Види виборчих систем в зарубіжних країнах.

3. Конституційно-правовий статус органів державної влади в зарубіжних країнах. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.

Тема 6. Глава держави в зарубіжних країнах. Тема 7. Законодавча влада в зарубіжних країнах. Тема 8. Виконавча влада в зарубіжних країнах. Тема 9. Судова влада в зарубіжних країнах. Тема 10. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни “Державне право зарубіжних країн” є надання знань, умінь, здатностей:ЗНАТИ:

 • стан розробки основних проблем науки конституційного права;

 • сутність предмета конституційного права зарубіжних країн, методологічних основ конституційно-правового регулювання суспільних відносин, загальне поняття початкових та основних державно-правових інститутів конституційного права;

 • види, форми, структуру, принципи, юридичні властивості конституцій зарубіжних країн, їх роль, місце в правових системах зарубіжних країн;

 • загальні засади конституційного ладу;

 • форми правління, територіально-державного устрою та державні режими;

 • конституційно-правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків людини та громадянина в зарубіжних країнах;

 • виборчу систему в зарубіжних країнах;

 • нормативно-правове регулювання організації та проведення виборів і референдумів;

 • конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади;

 • статус органів місцевого управління та самоврядування;

УМІТИ:

 • розкривати теоретичні положення, систематизувати та аналізувати їх;

 • орієнтуватися в системі правових джерел, аналізувати чинне державно-правове законодавство зарубіжних країн;

 • порівнювати норми конституцій та інших джерел права зарубіжних країн, що належать до різних правових систем сучасності.

Таким чином, основним завданням курсу "Державне право зарубіжних країн" є засвоєння студентами найважливіших категорій і положень науки державного права; вміння орієнтуватися в державно-правовому законодавстві; самостійно оцінювати сучасні тенденції розвитку державно-правових інститутів; враховувати зарубіжний досвід конституційно-правового розвитку демократичних країн, що має практичне значення для державного будівництва в Україні.
Основні загальнокультурні та професійні компетенції

В результаті вивчення дисципліни "Державне право зарубіжних країн" бакалаври повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з конституційного права:Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

 • володіння основними конституційно-правовими поняттями і категоріями;

Професійні компетенції.

в практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з державного права зарубіжних країн в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

 • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

 • використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен • знати:предмет державного права зарубіжних країн;

основні і допоміжні методи дослідження державного права зарубіжних країн;

історичний досвід конституційного будівництва, основи теорії Конституції;

характеристики загальних засад конституційного ладу зарубіжних країн;

конституційну регламентацію прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

характеристики конституційно-правового регулювання виборів та референдуму;

конституційні положення організації та функціонування законодавчої, виконавчої та судової влади в зарубіжних країнах;

конституційно-правові основи організації і діяльності органів місцевого самоврядування.


 • вміти:володіти конституційно-правовими поняттями і категоріями;

використовувати знання з державного права зарубіжних країн в юридичній практиці;

відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;

використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини;

обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/ 3 кредитів ECTS.


 1. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ГАЛУЗЬ, НАУКА, НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНАТема 1 Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.
Поняття, предмет, методи державного (конституційного) права зарубіжних країн. Місце державного (конституційного) права в системі права зарубіжних країн. Співвідношення конституційного та публічного права.

Поняття системи державного (конституційного) права зарубіжних країн. Інститут державного (конституційного) права зарубіжних країн. Конституційно – правові норми та їх класифікація.

Джерела державного (конституційного) права зарубіжних країн. Конституція як основне джерело державного права зарубіжних країн. Закон як джерело державного права. Регламенти парламентів та їх палат. Акти глави держави і виконавчої влади. Акти органів конституційного контролю. Судові прецеденти. Конституційний звичай. Релігійні джерела. Правова доктрина. Міжнародно-правові акти.

Наука державного (конституційного) права зарубіжних країн. Розвиток знань про державне (конституційне) право зарубіжних країн. Функції науки державного (конституційного) права зарубіжних країн. Державне (конституційне) право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.Професійна складова. Оволодіння правовою культурою мислення, здатністю до узагальнення та аналізу, сприйняття інформації державно-правового змісту. Здатність розуміти і аналізувати світоглядні, соціально і особистісно значимі проблеми в сфері державно-правового життя. Розуміння понятійно-категоріального апарату конституційно-правової науки.
Тема 2. Конституції зарубіжних країн
Поняття та юридична природа конституцій зарубіжних країн. Юридичні властивості та риси конституцій зарубіжних країн. Значення конституцій. Блоки суспільних відносин, що регулюються конституціями. Види конституцій. Основні функції конституцій. Форма та структура конституцій у зарубіжних країнах.

Способи підготовки проекту конституцій. Порядок прийняття конституцій. Основні способи внесення змін та доповнень до конституцій зарубіжних країн. Класифікація конституцій зарубіжних країн.

Поняття конституційного контролю. Об’єкт конституційного контролю. Види конституційного контролю. Органи конституційного контролю.

Професійна складова. Засвоєння сутності та значення конституції, як основного закону більшості держав світу, здатність визначати її місце в системі джерел країн світу. Вміння використовувати отримані знання при здійсненні видової характеристики конституцій, аналізу існуючих форм та структури конституції, способів прийняття, внесення змін та доповнень.
Змістовий модуль ІІ.

Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Форми держави зарубіжних країн.

Тема 3 Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах.

Історія розвитку прав та свобод. Правовий статус особистості в різних правових системах. Принципи конституційно-правового регулювання статусу особи. Особливості конституційної правосуб’єктності людини і громадянина. Політична правоздатність і дієздатність. Фізичні особи і основи їх правового статусу. Іноземні громадяни. Особи без громадянства. Особи з множинним громадянством.

Поняття та класифікація прав та свобод. Основні права людини і громадянина в зарубіжних країнах. Особисті права і свободи. Економічні права і свободи. Політичні права і свободи. Соціальні права та свободи. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Обмеження прав і свобод.

Поняття громадянства та його основні риси в конституційному праві зарубіжних країн. Конституційний принцип рівності громадян.

Основні шляхи набуття громадянства (натуралізація, філіація, оптація та інші). Вихід з громадянства. Втрата громадянства. Подвійне громадянство. Органи, які вирішують питання громадянства. Особи без громадянства. Режим іноземців. Статус біженця. Надання притулку, висилка і видача іноземній державі.

Гарантії прав і свобод у зарубіжних країнах. Види гарантій прав і свобод. Інститут Омбудсмена.Професійна складова. Розуміння змісту основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в теорії та практиці зарубіжного конституціоналізму. Здатність аналізувати основні способи набуття громадянства та підстави його втрати. Засвоїти особливості конституційно-правового статусу біженців та осіб без громадянства в країнах світу та вміння застосовувати у професійній діяльності положення національного законодавства та міжнародні акти у сфері прав людини.

Тема 4 Форми держави в зарубіжних країнах.

Поняття форми держави. Форми правління в зарубіжних країнах. Види форм правління. Поняття та основні ознаки монархії. Абсолютна та обмежена монархія. Поняття та основні ознаки республіки. Види республіканських форм правління у зарубіжних країнах. Президентська республіка. Парламентська республіка. Змішана республіка.

Форми державного устрою в зарубіжних країнах. Проста і складна форми державного устрою. Унітарна держава: поняття та основні ознаки. Правовий статус автономій. Поняття та основні ознаки федерації. Поняття та сутність конфедерації.

Державний режим: поняття та класифікація. Демократичний режим. Характерні риси демократичного режиму. Авторитарний і тоталітарний режими. Фашистський режим. Комуністичний режим.Професійна складова. Засвоєння особливостей полікратичної, монократичної та сегментарної форм держави. Здатність здійснювати порівняльний аналіз форм правління, форм державного устрою та державного режиму в сучасних державах світу. Опанування та застосування на практиці знань стосовно сутності та особливостей конституційно-правового статусу автономій.
Тема 5. Виборче право в зарубіжних країнах. Види виборчих систем в зарубіжних країнах.

Безпосередня демократія: поняття та загальна характеристика. Форми прямої та непрямої демократії в зарубіжних країнах. Конституційні засоби прямої демократії.

Інститут референдуму. Види референдумів. Класифікація референдумів. Особливості процедури проведення референдуму в зарубіжних країнах. Народна законодавча ініціатива.

Поняття та сутність виборчого права. Активне і пасивне виборче право. Основні принципи виборчого права. Види виборів. Виборчі системи у зарубіжних країнах. Особливості виборчого процесу в зарубіжних країнах.Професійна складова. Опанування та застосування на практиці знань стосовно сутності та видів виборів та референтуму, як основних форм демократії. Здатність здійснювати порівняльний аналіз виборчого процесу в країнах світу.
Змістовий модуль ІІІ. Конституційно-правовий статус органів державної влади в зарубіжних країнах. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.
Тема 6. Глава держави в зарубіжних країнах.

Місце і роль глави держави в державному механізмі зарубіжних країн. Конституційно-правовий статус глави держави.

Способи престолонаслідування в країнах світу. Особливості конституційно-правового статусу монарха в залежності від форми правління. Повноваження монарха в необмеженій монархії. Повноваження монарха в дуалістичній та парламентарній (конституційній) монархії.

Місце Президента у системі влад в залежності від форми правління. Порядок обрання Президента в країнах світу. Термін повноважень Президента. Конституційно-правовий статус Президента в зарубіжних країнах. Відповідальність Президента в зарубіжних країнах. Допоміжні органи і установи при главі держави в зарубіжних країнах.Професійна складова. Розуміння ролі та місця глави держави в державному механізмі зарубіжних країн. Вміння використовувати отримані знання при здійсненні характеристики конституційно-правового статусу глави держави в зарубіжних країнах.
Тема 7. Законодавча влада в зарубіжних країнах.

Парламент і парламентаризм в зарубіжних країнах.

Поняття парламенту. Структура парламентів в зарубіжних країнах: зовнішня і внутрішня. Порядок формування палат. Комітети (комісії), парламентські фракції. Керівні органи палат. Двопалатний парламент.

Порядок роботи парламентів: сесії і загальні парламентські процедури. Законодавчий процес. Спеціальні парламентські процедури. Повноваження парламенту в зарубіжних країнах. Непарламентські форми здійснення законодавчої влади.

Правове становище члена парламенту у зарубіжних країнах. Права і обов’язки парламентарія. Парламентський імунітет. Індемнітет.

Законодавчий процес. Обговорення та прийняття закону. Особливості ратифікації і денонсації міжнародних договорів.Професійна складова. Розуміння сутності та місця парламенту у державному механізмі зарубіжних країн. Опанування та застосування на практиці знань стосовно особливостей конституційно-правового статусу парламенту в країнах світу.

Тема 8. Виконавча влада в зарубіжних країнах.

Поняття виконавчої влади. Політична і адміністративна виконавча влада. Система органів виконавчої влади в зарубіжних країнах.

Поняття уряду. Види урядів в залежності від їх політичного складу. Конституційний і фактичний статус Уряду в залежності від форм державного правління в зарубіжних країнах. Порядок формування Уряду в зарубіжних країнах. Структура уряду. Основні повноваження уряду. Глава Уряду. Відомства і їх керівники. Відповідальність Уряду та її види в залежності від форм державного правління.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади зарубіжних країнах.Професійна складова. Знання та розуміння сутності і ролі виконавчої влади в державному механізмі зарубіжних країн. Здатність аналізувати особливості формування уряду в залежності від форми державного правління в зарубіжних країнах.
Тема 9. Судова влада в зарубіжних країнах.

Поняття та особливості судової влади в зарубіжних країнах. Конституційні принципи організації судової влади в зарубіжних країнах.

Система судової влади в зарубіжних країнах. Види судових органів в зарубіжних країнах. Система судів загальної юрисдикції в зарубіжних країнах. Способи формування судів.

Моделі судових систем. Особливості англосаксонської судової системи. Особливості романо–германської судової системи. Особливості соціалістичної судової системи. Специфіка мусульманської судової системи.

Конституційно-правовий статус суддів. Вимоги до кандидата на посаду судді. Права та обов’язки суддів в зарубіжних країнах.

Конституційна юстиція: поняття та загальна характеристика. Види спеціалізованих органів конституційної юстиції. Способи формування органів конституційної юстиції. Вимоги, що висуваються до кандидатів на посаду судді Конституційного суду (ради). Повноваження Конституційного суду (ради) в зарубіжних країнах.Професійна складова. Знання та розуміння сутності і основних засад здійснення правосуддя в зарубіжних країнах. Здатність аналізувати особливості системи судової влади в країнах світу. Вміння визначати модель судової системи.
Тема 10. Місцеве управління і самоврядування в зарубіжних країнах.

Поняття та особливості територіального устрою держави. Доктрини поділу адміністративно-територіальних одиниць та місцевих органів. Державна територія. Форми територіального устрою. Федерація. Унітарна держава. Особливості територіального поділу держави. Види територіального поділу держави. Спеціальні округи, столиці, муніципальні утворення, як особливі територіальні одиниці.Організація публічної влади суб’єктів федерації. Органи місцевого самоврядування. Основні риси та принципи місцевого самоврядування. Системи організації публічної влади на місцях. Види органів общинного самоврядування. Форми здійснення місцевого самоврядування в общині. Органи регіонального самоврядування та управління. Порядок формування органів місцевого самоврядування. Форми діяльності органів місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування.

Професійна складова. Розуміння сутності територіального устрою держави та особливостей територіального поділу держави. Вміння використовувати отримані знання при здійсненні характеристики організації публічної влади в зарубіжних країнах. Опанування та застосування на практиці знань стосовно особливостей конституційно-правового статусу органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
3. Рекомендована література
Нормативні джерела

 1. Конституции зарубежных стран: сборник / Дубровин В.Н. (сост.). — М: Юрлитинформ, 2006.

 2. Конституции зарубежных государств: сборник / Валерий Гурьевич Тихиня (авт.-сост.), Владимир Павлович Серебренников (авт.-сост.). — Минск: Право и экономика, 2007. — 470с.

 3. Конституции стран СНГ и Балтии: Учеб. Пособие / Московский госуд. Юридич. Академия / Г.Н. Андреева. – М.: Юристь, 1999. – 640с.

 4. Конституция Российской Федерации. – М.: Издат. –книготорговый центр “Маркетинг”Ю 2001. – 40с.

 5. Конституции зарубежных государств. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада / Сост. В.В. Маклаков. – М.: БЕК, 1996. – 432с.

 6. Конституции государств – участников СНГ / Инст-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ / Ред. Л.А. Окуньков. – М.: Норма-ИНФРА*М, 1999 – 736с.

 7. Конституція Японії / Українська наукова асоціація / Науковий аналіз та коментар М.І. Малишко, пер. з япон. І. Дзюба. – К., 1995. – 24с.

 8. Конституции государств Восточной Европы: Учеб. Пособие / Инст-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ / Отв. ред. Д.А. Ковачев.- М.: ИНФРА*М-Норма, 1996. – 160с.

 9. Конституции зарубежных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада / В.В. Маклаков (сост). – М.: БЕК, 1996. – 432с.

 10. Конституции зарубежных государств: Великобритания. Франция. Германия. Италия. Европейский Союз. США. Япония. Индия: Учеб. пособие / Вячеслав Викторович Маклаков (сост.,пер.,вступ.ст.). — 5.изд., перераб. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2006. — XXIV, 581с.

 11. Конституции государств Европейского Союза / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ / Л.А. Окуньков (ред.). — М. : Издательская группа НОРМА- ИНФРА*М, 1999. — 816с.

 12. Конституции государств Европы: В 3 т. / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / Л.А. Окуньков (общ.ред.и вступ.ст.) — М. : Норма, 2001. — 818 с.

 13. Конституции государств Восточной Европы: Учеб. Пособие / Инст-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ / Отв. ред. Д.А. Ковачев.- М.: ИНФРА*М-Норма, 1996. – 160с.

 14. Австрийская Республика. Конституция и законодательные акты / Сост. Т.Г. Моршакова. Под ред. И.П. Ильинского. – М.: Прогресс, 1985. – 429с.

 15. Италия. Конституция и законодательные акты (пер. с итал.) / Под ред. В.А. Туманова, Вступ. ст. Т.А. Васильевой, Н.Ю. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – 392с.

 16. Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты (пер. с нем.) / Сост. Т.Г. Моршакова, под. ред. Ю.П. Урьяса. – М.: Прогресс, 1991. – 468с.

 17. Французская Республика Конституция и законодательные акты (пер. с франц.) / Сост. В.В. Маклаков, под. ред. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1989. – 448с.

 18. Швеция. Конституция и законодательные акты (пер. со шведс.) / Под ред. М.А. Моргуновой. – М.: Прогресс, 1983. – 359с.

Доктринальні джерела

 1. Авакьян С.А. Закон о конституционном суде земли Мекленбург – Форполимерн (ФРН): пояснения, перевод, комментарий // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1997. - №6.

 2. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: эволюция конституционно-правового статуса // Вестник Московского университета. Сер. 2. Право. – 1998. - №1.

 3. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран. «Проспект» - 2008. - 624 с

 4. Актуальні проблеми конституційного права України (текст): підручник Авторський колектив: Букач В.В. – к.ю.н., доцент кафедри; Кулик Т.О. – викладач кафедри; Лазаренко Л.А. – старший викладач кафедри, к.ю.н.; Олійник А.Ю. – професор кафедри, к.ю.н., професор та ін./за заг. ред. проф. Олійника А.Ю.:-К.:2013.- 554 с.

 5. Альбертіні Л.М. Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз): Автореф.дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський університет ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18с.

 6. Антощук Л. Д. Законотворчість. Організація апарату парламентів. Світовий досвід / Програма сприяння Парламенту України / В. П. Крижанівський (заг.ред.), Е. Р. Рахімкулов (заг.ред.). — К. : Заповіт, 2007. — 98с.

 7. Анріанов К. Правова природа рішень Європейського Суду з прав людини // Право України. – 2002.-№3. – С.37-42.

 8. Андраш Шайо. Конституционализм и конституционный контроль в посткоммунистической Европе // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 1999. - №3(28). – С. 77-80.

 9. Андриченко Л.В. Регулирование и защита прав национальных меньшинств в законодательстве зарубежных стран // Современное право. – 2002. - №3. С. 84-93.

 10. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учеб. пособие. – М.: Форум-ИНФРА-М, 2000.

 11. Ардан Ф. Франция: государственная система: Пер. с франц. Л.С. Филиповой / Отв. ред. Л.М. Энтин. – М.: Юрид. лит., 1994. – 176с.

 12. Баглай М.В., Гуреева Н.П., Даниленко В.Н., Карлов Ю.Н., Кашкин С.Ю. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. для вузов / Московский госуд. ин-т международн. Отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Норма, 1999. – 832с.

 13. Баймуратов Михайло Олександрович, Батанов Олександр Василович, Кампо Володимир Михайлович, Музика Оксана Анатоліївна. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посібник / Академія муніціпального управління (м.Київ); НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К. : Знання України, 2005. — 120с. — (Серія "Інноваційні освітні технології у муніціпальному праві"). Ч. 2 — К. : Знання України, 2006 — 120с.

 14. Барабаш Б. Правовий статус особи у конституціях штатів США // Право України. - 2002. - №3. - С. 166-173.

 15. Баринська Я.О. Форма державного правління: загальнотеоретичне дослідження [Текст]: автореф.дис. … канд.юрид.наук: 12.00.01 / Баринська Яна Олександрівна; Львів. Нац.. ун-т ім.. І. Франка. – Л., 2010. – 20с.

 16. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Батанов Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 34 с.

 17. Батанов О. Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механізмі захисту прав людини (проблеми теорії та практики) // Право України. – 2001. - №2.- С.43-46.

 18. Бернхем Вільям Вступ до права та правової системи США: пер з англ.. – К.: Україна, 1999. – 554с.

 19. Бесчастний В. М., Філонов О. В., Субботін В. М., Пашков С. М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб.. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2008. — 467с.

 20. Боботов С.В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ). М.: ЕАВ, 1994.

 21. Боботов С.В. Правосудие во Франции. М.: ЕАВ, 1994.

 22. Бойко О. Юридична природа інституту президентства // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – С.69-71.

 23. Бондарчук О.В. Інститут недоторканності депутата парламенту в Україні та Російській Федерації: порівняльно-правовий аналіз [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бондарчук Олег Володимирович; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2012. - 19 с.

 24. Борисов В.Д., Лубский В.І. Мусульманське право: Курс лекцій. – К., 1997.

 25. Булаков О.Н. К вопросу о бикамеральной системе парламента // Известия вузов. Правоведение. – 2003. - №4.-С. 23-31.

 26. Булаков О.Н. Парламентское право: Учеб. Пособие /Под ред. Ю.А. Дмитриева. - М.: Юриспруденция, 2002.- 128 с.

 27. Буряков В. Порівняльний аналіз правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні та Італії // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №7. - С. 112-113.

 28. Бостан С.К., Сажнєв І.В. Державне право зарубіжних країн: Навч.-метод. посібник для курсантів, студентів, слухачів / МВС України. Запоріжзький юридичний ін-т. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 254с.

 29. Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних карїн: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літературиж 2005. – 504с.

 30. Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади [Текст]: автореф.дис. … д-ра. юрид. наук: 12.00.01 /Бостан Сергій Костянтинович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 36с.

 31. Бостан С.К. До питання про юридичні ознаки та дефініцію змішаної форми республіканського правління // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. - №1.

 32. Бостан С.К. Президентсько-парламентська республіка як різновид змішаної форми республіканського правління // Вісник Запорізького юридичного інституту. –2001. - №2.

 33. Бостан С.К. До питання про юридичну сутність форми правління в Україні та інших державах СхідноїЄвропи // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. - №3.

 34. Бостан С.К. Напіврезидентсько-напівпарламентська республіка як різновид змішаної форми республіканського правління // Вісник Запорізького юридичного інституту. –2001. - №4.

 35. Бостан С.К. Напівпарламентсько-напіврезидентська республіка як різновид змішаної форми республіканського правління // Вісник Запорізького юридичного інституту. –2002. - №1.

 36. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учеб. пособие для студ. вузов, 2-е изд. перераб. и дополненое. – М.: Издательская корпорация «Логос»; 2000. – 200с.

 37. Власов В.И., Леонов А.С., Лусенкова Е.Е., Филипов А.А. Социальные права: Россия и Европа / А.С. Леонов (ред.). – М., 1998. – 128с.

 38. Волощук О.Т. Конституційне право зарубіжних країн [Текст]: навч.-метод. Комплекс /О.Т. Волощук, А.З. Георгіца; Чернів. Нац. Ун-т ім.. Ю. Федьковича. – Чернівці: Чернів. Нац.. ун-т, 2010. - 248 с.

 39. Ворона П. В. Місцеве самоврядування в зарубіжнихкраїнах: досвід для України : [навч. посіб. для депутатів місцевих рад] / П. В. Ворона ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Вища шк. політ. лідера. - К. : [Ун-т "Україна"], 2011. - 209 с.

 40. Гельфенбуйн М. Судоустройство государства Израиль // Российская юстиция. – 2002 - №3. – С.63-65.

 41. Георгіца А.З. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн / Чернівецький ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 1994. – 138с.

 42. Георгіца A.3. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - Чернівці: Рута, 2001. - 431 с.

 43. Георгіца А.. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади .//Право України/. – 2009. - №11. – с. 100-118.

 44. Герак Р.С. Правова система Франції: загальна характеристика структури та джерел права // Правова держава: Щорічник наукових праць ін-ту держави та права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 13. – К., 2002. – 584с.

 45. Гергелійник В.О. Генезис конституційної юрисдикції // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – 1998. - № 2. – С. 24 – 33.

 46. Григоренко А. О. Конституційно-правовий статус народного депутата України і парламентаріїв Італії, Польщі та Угорщини: порівняльний аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Григоренко Артем Олегович; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 24с.

 47. Гловацький Іван Юхимович. Адвокатура зарубіжних країн. Англія. Німеччина. Франція: навч.-практ. посібник — К. : Атіка, 2007. — 587с.

 48. Грицаєнко Л. Роль Конституційної Ради як органу конституційного контролю у державі та суспільстві Франції // Право України.-2005.-№5.-С.134-138.

 49. Давид Р., Жофре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 1996 г.

 50. Державне право зарубіжних країн (загальна та особлива частина): Навчальний посібник. Калиновський Б.В., Лапка О.Я., Івершенко Л.А., Козодой Л.М., Тарасенко К.В. За ред. О.Я. Лапки . -К.: КНТ- 2012. -528 с.

 51. Дахова І.І. Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 /Дахова Ірина Іванівна; Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого. – Х., 2006.

 52. Дахова І.І. Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Дахова Ірина Іванівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2006. - 197 арк.

 53. Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання): зб. наук. доп. і повідомлень IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ. (27-28 травня 2011 р.) / [за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана]. - Х. : Права людини, 2011. - 336 с.

 54. Державне право зарубіжних країн: Навч. посібник /В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512с.

 55. Державне право зарубіжних країн [Текст]: особлива частина: навч. посіб. / [Л. Д. Варунц та ін.]; за заг. ред. В. О. Серьогіна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2011. - 292 с.

 56. Державне право зарубіжних країн (у схемах) [Текст]: навч. посіб. / Б. В. Калиновський [та ін.] ; [за заг. ред. О. Я. Лапки] ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : КНТ, 2012. - 526 с.

 57. Депутат парламента в зарубежных странах. М.: ЮЛ, 1995.

 58. Демченко О.В. Імміграційні лотереї США і проходження імміграційного процесу. – Л.: НВП “Мета”, 2000. – 142с.

 59. Денисов В. Парламентаризм і ліберальна традиція індивідуальної особи // Віче – 2001. - №1. – С.54-84.

 60. Дослідження найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем і перспектив їх запровадження у національне державотворення та правотворення [Текст] : аналітична доповідь / О. А. Фісун [та ін.] ; заг. ред. О. А. Фісун. - К. : НІСД, 2007. - 120 с.

 61. Древаль Ю.Д. Організація та діяльність парламентів: державно-управлінський аспект [Текст]: дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Древаль Юрій Дмитрович; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х., 2011. - 413 арк.

 62. Заросило В.О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританія, США, Канади та Франції): Автореф. дис…. канд.юрид.наук: 12.00.07 /Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2002. – 19с.

 63. Зарубежное избирательное право [Текст]: учеб. пособие / А. С. Автономов [и др.]; науч. ред. В.В. Маклаков; Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссииРоссийской Федерации. - М.: Издательство НОРМА, 2003. - 284 с.

 64. Еремян Виталий Владимирович, Ежевский Д. О., Ешинимаева-Шагдарова Е. Т., Кокорев Д. А., Кокорев И. В. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): Учеб. пособие для вузов / Виталий Владимирович Еремян (ред.). — М. : Академический Проект, 2006. — 748с.

 65. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права [Текст] : матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/ БДІПЛ, ПАРЄ / пер. О. Россоха, Л. Колісецька ; ред. Ю. Ключковський. - К. : Фада, ЛТД, 2008. - 340 с.

 66. Иванова И.К. Палата лордов на рубеже XXI века //Государство и право. – 2003. - №6. – С. 70-73.

 67. Иностранное конституционное право /Под ред. проф. В.В. Маклакова. –М., 1996.

 68. Исаев М.А. Основные реформы конституционного контроля в странах Скандинавии // Государство и право. – 2003. - №12.

 69. Імміграційна політика США: минуле і сучасне / Нац. ун-т. Києво-Могилянська академія. – К., 1999. – 35с.

 70. Законодавчий процес в парламенті Канади. // Право України. 2000. -№1.

 71. Кабилова С.А., Штыкова Н.Н. Суды по делам несовершеннослетних в США, Англии и России. Сравнительно-правовой анализ: Учеб. пособие / Владимирский госуд. ун-т. Муромский ин-т (филиал). – Муром.: ИПЦМИ ВлГУ, 2000. – 127с.

 72. Какоян Арташес Филикоевич. Судебный прецедент, как источник права в правовых системах Республики Армения и других стран. Сравнительный правовой анализ: автореф. дис... канд. [юрид.] наук: 12.00.01 . — Ереван, 2008. — 26с.

 73. Карапенян С.А. Источники конституционного права Российской Федерации: Автореф.дис. … канд.юрид.наук: 12.00.02 / Ростовсткий гос. ун-т . – Ростов-на-Дону, 1998. – 26с.

 74. Кармаза О.О. Правовий статус біженців та процедура його отримання К.: КНТ., 2006.

 75. Кельман М.С. Конституційний контроль як засіб захисту Конституцій у національних правових системах континентального права [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кельман Михайло Степанович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2001. - 204 с.

 76. Керрі Д.П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх. – К.: Веселка, 1995.

 77. Кінаш Б.С. Соціальне призначення конституції у сфері регулювання дії міжнародних договорів (досвід зарубіжних країн) // Науковий вісник НАВСУ. К., 2004.-Вип.5.-С. 272-277.

 78. Кириченко В. Суди, судові системи і судова влада у країнах Латинської Америки і Карибського басейну // Право України. – 2004.

 79. Кирпичов О.А. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / О. А. Кирпичов, В. В. Соловйова. - Донецьк : Юго-Восток, 2006. - 371 с.

 80. Киселева Алла Васильевна. Принцип федерализма в Российской Конституции: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Саратовская гос. академия права. — Саратов, 1996. — 23с.

 81. Клинченко О.В. Сутність і особливості унітарного та федерального державно-територіального устрою: політологічний аналіз: автореф.дис. … канд.політ. наук: 23.00.02 / НАН України. Ін-т національних відносин і політології. -–К., 1996. – 28с.

 82. Клишас Андрей Александрович. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование / В.В. Еремян (общ.ред.). — М. : Международные отношения, 2007. — 495с.

 83. Кнемайер Ф.Л. Организация местного управления в Баварии (Основные структуры, особенности, недостатки) // Государство и право. 1995. - №4.

 84. Козакевич О. Конституційний суд Австралії: факти // Юрид. вісник України. - 2002. – №10. - С. 12.

 85. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник /За ред. В.О.Ріяки. – 2-е вид. допов. – К., 2004. – 544 с.

 86. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / М.С.Горшеньова, К.О.Закоморна, В.О. Ріяка та ін..; За заг.ред. В.О.Ріяки. – 2-евид., допов. І перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 87. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. Тома 1-2. Часть общая: Учеб. /Отв ред. проф. Б.А. Страшун – 3-е изд., обновл. и дораб. – М.: Изд-во БЕК, 2000. – 784с.

 88. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф. Ю.И. Лейбо и д.ю.н., проф Л.М. Энтина. – М.; Норма, 2004. – 832 с.

 89. Коваль В.С. Медведєв Ю.Л. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник до сем. Та Інд. Занять / Луганська академія внутрішніх справ Луганськ 2005 – 246 с.

 90. Коваль В.С. Державне право зарубіжних країн [Текст] : навч.-метод. посібник / В. С. Коваль, Р. Г. Валєєв ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. - 152 с.

 91. Ковальчук В Всенародний референдум як одна з форм легітимації державної влади: зарубіжний та внутрішньодержавний досвід // Право України. – 2009. - №12., С 151-161.

 92. Колесник К.О. Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Колесник Катерина Олександрівна ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 213 арк.- 526 с.

 93. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади зарубіжних країн. Автореф.дис. … канд.юрид.наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 20с.

 94. Коломієць, Юрій Миколайович. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Коломієць ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 211 с.

 95. Колодій А.М. Конституційна гуманітарна реформа в Україні: поняття та ознаки // Міжкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії та практики». –К.: «МП Леся», 2012.-220 с.

 96. Комарова, Тетяна В'ячеславівна. Юрисдикція Суду Європейського Союзу [Текст]: монографія / Т. В. Комарова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 353 с.

 97. Конституции зарубежных государств. США. Великобритания. Франция. Германия. Италия. Испания. Греция. Япония. Канада: Учеб. пособ. / Сост. В.В. Макланов. - 2-е изд. испр. и доп.-М., 1997.

 98. Конституции зарубежных стран / Сост. Дубровин В.Н. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 448 с.

 99. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. Посібник / Упоряд. В.О. Ріялка, К.О. Законморна.-К.: Юринком Інтер, 2007.-384 с.

 100. Конституційне право зарубіжних країн Гринюк Р.Ф. Захарченко М.А. Навч. посібник. Вид. 2 перероб. І доп. – К.: Істина, 2009. – 376 с.

 101. Конституційне державне право зарубіжних країн Навч. посібник / В.М. Бесчасний, О.В. Філонов, В.М. Суботін, С.М. Пашков, За заг. ред. В.М. Бесчасного 2 ге вид. стер. К.: Знання, 2008. – 467 с.

 102. Конституционное право зарубежних стран: учебник для студентов вузов / под ред. В.О. Лучина, Г.А. Васильева, А.С. Прудникова – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2009. – 727 с.

 103. Конституционное право зарубежних стран: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по специальности «юриспруденция» / А.М. Осавелюк. – М.: ЮНИТИ ДИНА, 2010. – 511 с.

 104. Камінська Н.В Європейські правові стандарти державного управління та практика адаптації національного законодавства у цій сфері // Круглий стіл «Державне управління: нові погляди на його сутність та призначення», 31 січня 2012 р. – К.: НАВС, 2012.

 105. Кривенко Л. Т. Парламент: місце і роль в системі державної влади // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем. – К., 2000. - С.62–70.

 106. Крутоголов М.А. Президент Французской Республики. – М., 1980.

 107. Кудряченко А. Парламентська система ФРН – засадничий принцип західної демократії // Віче. – 2002. - №4. – С. 69-74.

 108. Лазарев А.А. Конституційно-правовий статус вищих виборчих органів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз [Текст]: автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.02 /Лазарев Анатолій Анатолійович; Нац. акад.. внутр. справ. – К., 2011. – 20с.

 109. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве управління. Поняття, терміни, визначення. Словник-довідник. Навчальний посібник. Рекомендовано МОНУ.-К.: КНТ, 2006.

 110. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Основи державного управління та місцевого самоврядування. Навчально-методичний посібник. Рекомендовано МОНУ. К.: КНТ, 2007.

 111. Лазор І. Публічна самоврядна влада в республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування. Монографія.: КНТ, 2008.

 112. Лапка О.Я., Пікуля Т.О. Конституційне (державне право зарубіжних країн (у схемах): Навч. посібник. – К.: Атіка, 2008. – 216 с.

 113. Ларін М. Прецедент // Юридичний вісник України. – 2002. - №8. – С.11.

 114. Латюк О. Форми безпосередньої демократії в сучасних зарубіжних країнах (італійський досвід). // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6., С.79-82.

 115. Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. – М.: Норма, 1998. – 272с.

 116. Лихова С., Медіна Л. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян, передбачена кримінальним законодавством деяких зарубіжних країн // Право України. – 2002. - №5. – С.148-151.

 117. Лукашин Є.В. Порівняльне державне право: Навч. Посіб. Для студентів вузів / Рівенський ін-т слов’яносзнавства Київського слов’янського ун-ту. – Рівне, 1998. – 203с.

 118. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціоналізму). Навч.-метод. Довідник / МАУП. – 2-ге вид. доп. – К.: МАУП, 2000. – 111с.

 119. Малишко М.І. Основи державного права Франції / Українська наукова асоціація; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 18с.

 120. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) [Текст]: автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.01 / Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2002. – 19с.

 121. Марисюк К. Парламент Канади // Право України. – 1999. - №7. – С.112.

 122. Мартинюк Р.С. Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Загальна частина [Текст]: навч. посіб. /Р.С. Мартинюк. – Острог: Видавництво Національного ун-ту «Острозька академія», 2007. – 200с.

 123. Марцеляк О. Гарантії діяльності омбудсмена: національна практика та зарубіжний досвід // Підприємство, господарство і право. – 2003. №12.

 124. Марченко, Володимир Володимирович. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) [Текст] : монографія / В. В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - К. : Правова єдність, 2010. - 216 с.

 125. Маршук М.І. Історія і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків., 2004.

 126. Местные органы власти в США: организация управления и экономической деятельности: Сб. обзоров. / РАН; Ин-т научной информации по общественным наукам (ИНИОН) / С.Л. Зарецкая (отв. ред), Л.Д. Капранова (отв. ред). – М., 1996с.

 127. Мішина Н.В. Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північній Ірландії: порівняльно-правове дослідження [Текст]: автореф.дис. … канд.юрид.наук: 12.00.02 / Одеська національна юридична академія. – О., 2002. – 20с.

 128. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебное пособие. - издательство Юстицинформ, 2009. - 332 с.

 129. Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, РФ, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН: Навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Кондор, 2002. – 256с.

 130. Мосенкіс Ю.Л. Актуальні питання японістики. Мовна картина світу японців. Японське сакральне право та його мовне віддзеркалення в євразійському контексті / Юрій Мосенкіс, Микола Якименко, Дмитро Переверзєв ; Акад. наук вищ. освіти України. - К. ; Умань : [Жовтий], 2011. - 886 с.

 131. Михеєнко М.М., Молдован В.В., Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право. К., 1993.

 132. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебн. – 5-е изд., перераб и доп. – М.: Белые альвы, 1996. – 400с.

 133. Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ. – М.: Юристь, 1999. – 352с.

 134. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посібник / Академія муніціпального управління (м.Київ); НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України / П.Ф. Мартиненко (заг.ред.)Віктор Юрійович Барвіцький (авт.-упоряд.), Олександр Васильович Батанов (авт.-упоряд.). — К. : Знання України, 2005. — 284с.

 135. Мяловицька Н. А. Конституційно-правовий статус автономних утворень в унітарних та федеративних країнах Європи : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Мяловицька Ніна Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2011. - 39 с.

 136. Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Назаров Іван Володимирович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2011. - 40 с.

 137. Насырова Л.Ф. Организация управления в субъектах федерации Бельгии // Вестник МГУ. Серия 11. Право. -2000. -№2. - С. 43-58.

 138. Органы прокуратуры РФ и США: правовые основы, структура, направление деятельности / Ин-т повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ /Б.В. Коробейников (ред). – М., 1996. – 95с.

 139. Орленко, Василь Іванович. Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - Вид. 2-е, стер. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2011. - 237, [3] с.

 140. Основи вітчизняного парламентаризму: Підручник. для студентів вищих навчальних закладів. У 2-х томах. / В.А. Гошовська, К.В. Тарасенко та інш. За заг. ред. В.А. Гошовської.-К.: НАДУ.2012.-т.1. – 408 с. Р

 141. Панов, Ален Володимирович. Державне право зарубіжних країн [Текст]: навч. посіб. / Ален Панов ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин. - Ужгород : Бреза А. Е., 2011. - 229с.

 142. Парламентаризм в Беларуси [Текст]: монография / В. А. Божанов [и др.] ; [под ред. В. А. Божанова, А. В. Горелика]; Част. учреждение образования "Ин-т парламентаризма и предпринимательства", Каф. политологии и гуманитар. дисциплин. - Минск : Иппокрена, 2010. - 230 с.

 143. Перерва Ю. Еволюція законодавчого процесу: зарубіжний досвід //Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №11., С.18-23.

 144. Переш І.Є. Інститут конституційного контролю в Чехословаччині, Чехії і Словаччині: історико-правове дослідження (1918-2000 рр.) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Переш Іван Євгенійович ; Ужгородський національний ун-т. - Ужгород, 2004. - 203 с.

 145. Плекан, Ю.В. Перший досвід парламентаризму: українці-депутати австрійського парламенту та Галицького крайового сейму (1848-1918) [Текст]: довідник / Юрій Плекан. - Івано-Франківськ: Третяк І. Я. [вид.], 2012. - 138 с.

 146. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – К.: Юрінформ, 1992. – 200с.

 147. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник. – М., 1993.

 148. Ріяка В.О. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер. 2002. – 512 с.

 149. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір / Львівський нац. ун-т ім. І.Франка – Львів: Тріада плюс, 2004-398 с.

 150. Руднєва О. М. Міжнародні стандарти прав людини та їх роль в розвитку правової системи України: теоретична характеристика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Руднєва Олександра Миколаївна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. - 36 с.

 151. Рутар С. Держава як особливий елемент політичної системи. //Часопис: “Розбудова держави”, 1993р. № 7.

 152. Савицкий П.И. Акты высших государственных органов и органов субъектов федерации в Бельгии (новые тенденции)// Известия вузов. Правоведение.-2002.-№ 5.-С.166-177.

 153. Савченко А.В. Федеральні правоохоронні органи США: місія, організаційна структура та застосування кримінального законодавства: Навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України. – К.: Текст, 2003. – 120с.

 154. Савченко О. Конституційне закріплення принципу верховенства права в зарубіжних державах // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№7.-С. 100-103.

 155. Саликов М. Взаимоотношения штатов в системе американского федерализма // Государство и право. -1997. - № 9. С. 95-98.

 156. Скрипнюк О. Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади. //Право України/. – 2009. - №11. – с. 92-100.

 157. Сліденко І.Д. Конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Сліденко Ігор Дмитрович ; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т. - Маріуполь, 2010.. - 482 арк.

 158. Сліденко І.Д. Феноменологія конституційного контролю. Генеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, синергетичних аспектів [Текст] : монографія / Ігор Сліденко. - К. : Істина, 2010. - 624 с.

 159. Сас С. Законодавча процедура парламентів: Порівняльно-правовий аналіз норм регламентів // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №3.

 160. Свєтова С.М. Практика парламентаризму: Посібник. – К.: Заповіт, 1997. – 134с.

 161. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций: Положения конституц. постсоц. стран, госуд. Западной Европы, США, Канады и Японии, мсеждународно-правовых документов /Украинская ассоциация религиеведов /А.Н. Колодный (науч. ред.), М.Е. Бабий (сост.). – К., 1996. – 90с.

 162. Стародубский Б.А. Уникальная система правления в Израиле // Государство и право. – 2000. - №2. – С. 86 – 90.

 163. Сухонос В.В. Монархія як державна форма: історико-теоретичний та конституційно-правовий аспекти [Текст]: монографія /В.В. сухонос; ДВНЗ «Укр. Акад.. банк. Справи Нац. Банку України», Юрид. ф-т. – Суми: Мрія-1, 2010. – 368с.

 164. Сухонос В. Конституційно-правовий та історичний аспект припинення повноважень глави держави: теоретико-методологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№6.-С.122-125.

 165. Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу: історико - теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№7.-С.7-10.

 166. Сучасний конституціоналізм: Монографія / В.М. Шаповал.-К., Юрінком Інтер - Салком, 2005.-560 с.

 167. Тадевосян З.В. О моделировании в теории федерализма и проблема асимметричных федераций // Государство и право. – 1997. - №8. – С. 58 – 68.

 168. Тодика О.Ю. Вибори в парламент країн СНД (порівняльно-правовий аспект). Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 2002. – 19с.

 169. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность / А.Н. Бухачов (ред.), С.М. Сергеев (вступ. Ст.), Р.Е. Алейников (ред.). – М.: ГУП «Облиздат», 1998. – 671с.

 170. Тихонова Є., Юзьков Л. Конституція юридична і фактична // Право України. – 1992. - № 1.

 171. Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні прапрямки розвитку самоуправління в Україні / Фонд підтримки молодіжних демократ. ініціатив (Польща) / Т. Шамайда (упоряд.), О. Дмитренко (упоряд.). – К.: Україна, 2001. – 336с.

 172. Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование) / Отв. ред. Б.Н. Топорин. М., 2001.

 173. Федерализм: система государственных органов. М., 1996.

 174. Федерация в зарубежных странах. – М., 1993.

 175. Чепель Л. Д. Проблема статусу та професіоналізації діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20с.

 176. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2001. – 622 с.

 177. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2002. – 622 с.

 178. Чиркин В.Е. Об объекте конституционного регулирования //Государство и право. – 2005. - № 4., С 5-8.

 179. Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Государство и право. – 1994. - №1.

 180. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – Минск, 1998.

 181. Шаповал В.М. Державне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища шк., 1997. – 264 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 182. Шаповал В.Н. Британская Конституция (политико-правовой анализ): Автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Киевский ун-т им. Т.Г. Шевченко. – К., 1992. – 32с.

 183. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - К.: Вища шк., 1998. - 264 с.

 184. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. – К., 1992.

 185. Шаповал В.М. Державний лад країн світу: Довідник. – К., 1999.

 186. Шаповал В. Британська конституція: політико-правовий аналіз. – К., 1991

 187. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. – К., 1995

 188. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. – К., 1993.

 189. Шаповал В Конституція і міжнародне право: до питання про взаємозв’язок і взаємовплив // Право України. – 2009. - №7., С 88-95.

 190. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2011. - 464 с.

 191. Шевчук А.А., Танасійчук В.І., Корнійчук А.С. Парламенти країн – членів Ради Європи: Довідник / Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України / Б.І. Олійник (ред.кол.). – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 59с.

 192. Шишкин Н.Э. Местное управление в зарубежных сранах: сущность и современные проблемы развития. Иркут. ГУ, 1995.

 193. Шиханов Р.Б. Главы государств и правительств стран Африки, Азии, Австралии и Океании: Хронологический справочник. – Запорожье: РА «Тандем-У», 2000. 299с.

 194. Штайнбергер Г. Модели конституционной юрисдикции /Европейскаякомиссия за демократию через право. – Б. м.: б. и., 1994. – 51 с.

 195. Хабриева Талия Ярулловна, Чиркин Вениамин Евгеньевич. Теория современной конституции. — М. : Норма, 2005. — 319с.

 196. Хавронюк М. Особливості кримінальної відповідальності вищих посадових осіб, суддів та інших чиновників: конституційний досвід європейських держав з республіканської формою правління // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№2.-С.110-117.

 197. Якущик В. Різноманітність форм правління / Філософська і соціологічна д-на . № 10. 1992.Інтернет –ресурс:

 1. htpp://student-lib.net/index

 2. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

 3. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://president.gov.ua

 4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kmu.gov.ua

 5. Офіційний сайт Конституційного Суду України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ccu.gov.ua

 6. Офіційний сайт Державної Думи Російської Федерації [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.duma.gov.ru/

 7. Офіційний сайт Палати Представників Республіки Білорусь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.house.gov.by/

 8. Офіційний сайт Британського Парламенту [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.parliament.uk/

 9. Офіційний сайт Бундестагу Німеччини [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bundestag.de/

 10. Офіційний сайт Сенату США [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.senate.gov/

 11. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nau.ua
 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання


Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремої теми модуля навчальної дисципліни . Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами студентами та їх успішності.Модульний контроль – визначає якість виконаної курсантом студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. Протягом семестру студент має виконати та захистити курсову роботу. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий іспит.


 1. Засоби діагностики успішності навчання:

Студентам пропонується виконання контрольної роботи у вигляді предметного тесту та модульної контрольної роботи.

Шкала оцінювання завдань контрольних робіт – бальна, побудована за принципом урахування типу завдання й особистих досягнень виконавця.

Складання тематичного тесту за однією з тем курсу (для комп’ютерного тестування) або для бланкового тестування (різних форм). Кожен складений тест чи творче завдання оцінюється однією одиницею.

Критерієм визначення досягнень студентів є правильність, повнота складання тестових завдань, творчих вправ, моделювання особливостей перевірки й оцінювання знань учнів.

Оцінка “1” бал: тест (творче завдання тощо) складений правильно і має якісну функцію контролю.

Завдання на розв’язування тестів за вибором з будь-якого предмета оцінюються 5-ма одиницями, мають достатній ступінь складності, носять, творчий характер і дають змогу виявити вміння студентів самостійно мислити, оцінювати явища і факти.

Під час визначення досягнень студентів об’єктом аналізу є такі орієнтири:

– характеристика відповіді – елементарна, фрагментарна, логічна, доказова, обґрунтована;

– якість знань – правильність, повнота, глибина, гнучкість, системність, узагальненість;

– рівень оволодіння розумовими операціями – уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, робити висновки;

– самостійність оціночних суджень.

Оцінка “5” балів виставляється, якщо відповідь правильна, повна, з достатнім теоретичним обґрунтуванням, позначена елементами творчості; має місце аргументація конкретних прикладів, узгодженої із загальними цінностями.

Оцінка “4” бали: відповідь правильна, повна логічна, обґрунтована, але без елементів власних суджень, вміння поєднувати теоретичний матеріал з конкретними пикладами.

Оцінка “3” бали: завдання виконано в цілому правильно, повністю, проте з окремими неточностями або містить розв'язання без належних теоретичних обґрунтувань.

Оцінка “2” бали: відповідь неповна, поверхова, недостатньо осмислена, характеризується відсутністю самостійного аналізу й узагальненості висновків.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка