Програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг» підготовки спеціалістів І магістрів для спеціальності 6050100Скачати 366.43 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір366.43 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Робоча навчальна програма

нормативної дисципліни

«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

підготовки спеціалістів і магістрів

для спеціальності 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

Харків НТУ «ХПІ» 2008Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
« ЗАТВЕРДЖЕНО »

Декан факультету__________________

_________________________________

.(прізвище, ініціали)

_________________________________

(підпис)

«_____»__________________200____р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Навчальної дисципліни _________________________«Ринок фінансових послуг»__________________________________

(найменування дисципліни)

Підготовки_____________________спеціалістів______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

За спеціальністю _____7.050104 «фінанси»__________________________________________________________________

(код і назва спеціальності)

Напряму підготовки___0501 «економіка та підприємництво»___________________________________________________

(код і назва напрямку підготовки)
Відповідальний лектор

Розглянуто на засіданні кафедри

___________________ Лернер Ю. І.__________________

(прізвище та ініціали)

________________________________________________

(підпис)


«______»_____________________________200___р.

_______________________________________________

«_______»_______________________________200__ р.

Протокол №_____________________________________

Завідувач________________________________________

(прізвище та ініціали)


Харків 200

Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво». Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – Х.: НТУ «ХПІ», 2008. – с.

Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

Протокол № ___ від «___» ______________ 2008 р.

Рецензія: Чек масова Н.А., к.т.н.

Затверджено редакційною радою університету

Протокол № ___ від «___» ______________ 2008 р.

Відповідальний за випуск: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

«УЗГОДЖЕНО»

«УЗГОДЖЕНО»

_____________________«Фінанси»__________________

(найменування спеціальності)

_________________________________________________

_________________________________________________

(підпис завідувача кафедри)

«_____»_______________________________р._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.
ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедрою
Підпис декана факультету
Дата затвердження

Розділ навчального часу за семестрами та видами навчальних занять


Назва спеціальності,

рівень підготовкиСеместр

Загальний обсяг годин/кредитів ECTS

З них

За видами з навчальних

занять


Індивідуальні заняття студентів

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття годин/кредитів

Самостійні заняття студентів годин/кредитів

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача
Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТП

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум
Залік

Іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Фінанси,

спеціаліст

12

126/

3,5

28/1,0

98/

2,5

14148 тижд.

16 тижд.16 тижд.

17 тижд.

Фінанси,

магістр

12

162/

3,5

45/1,5

117/

3,0

30158 тижд

16 тижд.16 тижд.

17 тижд.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Ринок фінансових послуг є основою грошово-кредитної системи держави, головною ланкою її економіки. Стан цього ринку значно впливає на формування загальнодержавних і регіональних грошових фондів. Чим стійкіше його фінансове становище, тим забезпеченіше держава і її структури, тим повніше задовольняються соціальні й інші потреби суспільства.

Роль і значення ринку фінансових послуг обумовлені ще й тим, що вони обслуговують сферу матеріального виробництва, у якій створюються внутрішній валовий продукт і національний доход, а отже, і можливості країни стосовно надходження засобів у бюджет і їхні витрати.

Усі перераховані вище пріоритети ринку фінансових послуг потребують відповідного вивчення й осмислення. Це є особливо важливим в умовах, коли економіка України переходить до ринкових відносин і в ній спостерігаються кризові явища.

Формування ринкової інфраструктури України передбачає проведення приватизації підприємств, їх демонополізацію, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків, а також фінансове оздоровлення усього господарства. А стабільність кредитної системи України та фінансових відносин в умовах ринку – одна з ключових проблем сучасної економіки.

Таким чином, формування ринкових умов потребує вирішення низки найважливіших проблем, і насамперед: зміцнення національної валюти України: перебудови бюджетного планування і фінансування; утворення та удосконалення ринку фінансових послуг та системи управління фінансовими ресурсами як на підприємстві, так і в галузях в цілому по народному господарству; зміцнення самостійності і відповідальності господарюючих суб'єктів: організація фінансового ринку ефективних державних важелів та регуляторів. Все це потребує наукової та економічної оцінки.В умовах становлення фінансових ринкових відносин необхідно підвищити рівень знань і відповідно підготовку спеціалістів у цих питаннях. Майбутні фахівці повинні вміти об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві: розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, фінансових ринків і їхніх особливостей у фінансовій сфері, а також у сфері міжнародних фінансів, фінансів господарських одиниць; уміти розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики формування фінансової політики підприємства та ринку фінансових послуг.
Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.
Завдання дисципліни: вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в фінансовій галузі і фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.
Предмет вивчення дисципліни: відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.
Зміст дисципліни розкривається у темах:

А. Модуль І

 1. Ринкова економіка, її ринки та інструменти.

 2. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.

 3. Суб’єкти ринку фінансових послуг.

 4. Структура ринку фінансових послуг.

 5. Економічні інструменти ринку фінансових послуг.

Б. Модуль ІІ

 1. Фінансові послуги на валютному ринку.

 2. Фінансові послуги на ринку послуг.

 3. Фінансові послуги на фондовому ринку.

 4. Фінансові послуги з урахуванням ризику.

 5. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

 6. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.


У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:


 • місце фінансів підприємств у фінансовій системі України;

 • склад та структуру фінансових ресурсів підприємства;

 • сутність фінансового механізму підприємства;

 • класифікацію витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

 • сутність прибутку як економічної категорії;

 • принципи розподілу і використання прибутку на підприємстві;

 • основні принципи оподаткування прибутку підприємства;

 • джерела утворення та відновлення основних засобів підприємства;

 • сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів;

 • методи розрахунку амортизації як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • сутність та джерела капіталовкладень;

 • потреби споживача та можливості їх задоволення на ринку фінансових послуг;

 • основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин;

 • основні відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів;

 • сутність і структура оборотних засобів підприємства;

 • методи і показники (коефіцієнти) оцінки й аналізу фінансового стану підприємства;

 • види і принципи фінансового планування на підприємстві;

 • сутність антикризового управління фінансами підприємства, а також поняття фінансової санації підприємств.


У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:


 • розраховувати загальні витрати підприємства;

 • розраховувати балансовий і чистий прибуток підприємства;

 • визначати беззбитковий об'єм виробництва продукції (визначати точку беззбитковості виробництва і реалізації продукції);

 • розраховувати суму амортизаційних відраховувань як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • визначати ефективність використання основних коштів підприємства;

 • визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі процедури нормування оборотних коштів;

 • визначати ефективність використання оборотних коштів підприємства;

 • проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості і

 • ділової активності;

 • управляти фінансами за допомогою фінансових посередників;

 • проводити порівняльний аналіз у фінансовій галузі і у галузі фінансових послуг;

 • визначати конкурентні переваги окремих видів фінансових послуг.

Деякі розділи курсу «Ринок фінансових послуг» зв'язані з іншими економічними дисциплінами, які студенти вивчали раніше, зокрема: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Теорія фінансів», «Гроші та кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік» та ін. Знання з перелічених курсів дозволять студентам якісно засвоїти основні положення та навички, які стануть базою для вивчення теоретичних і практичних питань з курсу «Ринок фінансових послуг».

В ході вивчення цієї дисципліни використовуються такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, рольові та ситуаційні ігри, розв’язання імітаційних вправ, поточний і модульний контроль, тестування знань студентів, обговорення доповідей (рефератів). Передбачена самостійна робота студентів з використанням підручників, науково-економічної та нормативно-методичної літератури, інформації з мережі Internet, даних статистичних довідників.

Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни – 126/162 години (3,5/4,5 кредитів), у тому числі: лекційні заняття – 14/30 годин, практичні заняття – 14/15 годин; самостійна робота студентів – 98/117 годин.2 Розподіл навчального часу за темами


Теми занять

Всього,

годин

у тому числі за видами занять, годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

форми контролю

МОДУЛЬ 1

1. Ринкова економіка, її ринки та інструменти

7/91/1

6/8

Практичні заняття

2. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

12/15

1/2

1

10/12

Практичні заняття

3. Суб’єкти ринку фінансових послуг

8/10

8/10

Опитування

4. Структура ринку фінансових послуг

7/10

16/8

Опитування

5. Економічні інструменти ринку фінансових послуг

24/30

3

3

18/20

Практичні заняття

Всього за модулем 1

58/74

5/10

5/6

48/58МОДУЛЬ 2

6. Фінансові послуги на валютному ринку

10/14

2/48/10

Опитування

7. Фінансові послуги на ринку позик

10/15

2/58/10

Опитування

8. Фінансові послуги на фондовому ринку

9/15

2/67/9

Опитування

9. Фінансові послуги з урахуванням ризику

18/21

3/515/16

Опитування

10. Інфраструктура ринку фінансових послуг

11/124/4

7/8

Практичні заняття

11. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

10/115/5

5/6

Практичні заняття

Всього за модулем 2

68/88

9/20

9/9

50/59Всього за семестр

126/162

14/30

14/15

98/1173 ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема за програмою учбової дисципліни

Тема та план лекцій

Кількість

годин

Тема практичного (семінарського) заняття

Кількість

годин

1

2

3

4

5

А. МОДУЛЬ І

1. Ринкова еко-номіка, її ринки та інструменти

Тема заняття: Ринкова економіка, її ринки та інструменти

План заняття:

1. Типи економік та їх характеристика

2. Економічні інстру-менти ринкової еконо-міки, їх характеристика

3. Ринок фінансових по-слуг, моделі його складо-вих та його інструменти

4. Валютний ринок, ри-нок позик та банківський сегмент фінансового ринку1/1

2. Ринок фінан-сових послуг та його роль в економіціТема лекції: Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

План лекції:

1. Структура та складові частини ринку фінансо-вих послуг

2. Структура та функції ринку цінних паперів

3. Об’єкти та суб’єкти ринку цінних паперів

4. Порядок випуску та обігу цінних паперів1/2

Тема заняття: Порядок випуску та оберту цінних паперів

План заняття:

1. Виплати процентних платежів

2. Інститути ринку

3. Класифікація цінних паперів

4. Основні положення закону про цінні папери та фондовий ринок1/1

4. Структура ринку фінансо-вих послуг

Тема лекції: Структура ринку фінансових послуг

План лекції:

1. Основні складові ринку фінансових послуг

2. Загальні відомості щодо основних цінних паперів

3. Зовнішні та внутрішні позики за допомогою цінних паперів

4. Використання цінних паперів у різноманітних схемах (без порушення законодавства)
1

2

3

4

5

5. Економічні ін-cтрументи ринку фінансових пос-луг

Тема лекції 1: Аналіз операцій з векселями, за-ощаджувальними (депо-зитними) сертифікатами та акціями

План лекції 1:

1. Загальні відомості що-до векселя та операцій з ним

2. Загальні відомості що-до заощаджувальним (депозитним) сертифі-катам та операцій з ним

3. Операції з облігаціями

4. Методи випуску та обігу облігацій3/6

2/3

Тема заняття: 1: Операції обліку та доміціляції векселей
План заняття 1:

1. Вексель – фінансовий інструмент біржі та банку

2. Схема видачі век-сельних кредитів

3. Схеми оптимізації оподаткування та відмив «брудних» грошей
3/4

2/2


Тема лекції 2: Аналіз операцій з акціями та по-хідними цінних паперів

План лекції 2:

1. Акції, загальні відомості щодо операцій з акціями

2. Результати вивозу акцій на зарубіжні ринки

3. Операції з похідними цінних паперів, їх класифікація та аналіз

4. Операції з купівлі-продажу землі1/3

Тема заняття 2: Особливості купівлі-продажу землі

План заняття 2:

1. Аналіз фактичного стану купівлі-продажу землі

2. Участь банків у схе-мах купівлі-продажу землі

3. Схеми купівлі-прода-жу землі

4. Юридичні основи оренди землі1/2

Б. МОДУЛЬ ІІ

6. Фінансові пос-луги на валют-ному ринку

Тема лекції: Фінансові послуги на валютному ринку

План лекції:

1. Порядок відкриття рахунків

2. Ліцензування валют-них операцій

3. Купівля та продаж іноземної валюти

4. Експорт та імпорт іноземної валюти

5. Оподаткування опера-цій з іноземною валютою

6. Відповідальність за порушення валютного законодавства2/4

7. Фінансові пос-луги на ринку позик

Тема лекції: Фінансові послуги на ринку позик

2/5

1

2

3

4

5
Тема лекції:

1. Складові ринку фінан-сових послуг

2. Інструменти ринку позик

3. Зовнішні позики дер-жави та суб’єктів госпо-дарювання

4. Внутрішні позики су-б’єктів господарювання

5. Позики до місцевих бюджетів2/5

8. Фінансові пос-луги на фондо-вому ринку

Тема лекції 1: Фінансові послуги при реалізації векселів

План лекції:

1. Загальні відомості щодо фондового ринку

2. Купівля та реалізація товарів та послуг за допомогою векселів

3. Операції з векселями, класифікація, схеми, документи

4. Регіональні системи взаєморозрахунків2/6

3


Тема лекції 2: Фінансові послуги при реалізації цінних паперів та їх похідних

План лекції:

1. Схеми надання фінан-сових послуг на фондо-вому ринку

2. Емісія та обіг корпора-тивних цінних паперів

3. Позики державних та недержавних структур

4. Аналіз операцій з цінними паперами та їх похідними1/3

9. Фінансові пос-луги з урахуван-ням ризику

Тема лекції: Фінансові послуги з урахуванням ризику

План лекції:

1. Імовірність, невизна-ченість, погрішність та ризики

2. Методи виявлення погрішності

3. Методи щодо зростан-


3/5

1

2

3

4

5
ня надійності підприєм-ства

4. Особливості праці фіз-лиць–резидентів щодо зовнішніх та внутрішніх позик
10. Інфраструк-тура ринку фі-нансових послуг

План заняття: Інфраструктура ринку фінансових послуг

План заняття:

1. Складові ринку фінансових послуг

2. Професійна діяльність на фондовому ринку

3. Вимоги щодо профе-сійних учасників фон-дового ринку

4. Інформація на фондо-вому ринку

5. Регулювання ринку цінних паперів


4/4

11. Державне ре-гулювання та са-морегулювання ринку фінансо-вих послуг

План заняття: Державне регулювання та само-регулювання ринку фінансових послуг

План заняття:

1. Типи регулювання ринку фінансових послуг

2. Само регульовані організації та їх харак-теристика

3. Делегування саморегу-люючим організаціям повноважень щодо регулювання фондового ринку


5/5


4 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВТема

Зміст роботи

Кількість годин

Інформаційно-методичне забезпечення

МОДУЛЬ І

Тема 1

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.

6/8*

1, 18, 56, 100, 153, 168

Тема 2

Вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань.

10/12

4, 20, 58, 41,

155, 168


Тема 3

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, підготовка до практичного заняття.

8/10

7, 10, 62

124, 158, 168Тема 4

Вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

6/8

2, 8, 22

49, 148, 160Тема 5

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

18/20

18, 45

МОДУЛЬ ІІ

Тема 6

Обробка лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань.

8/10

36, 81, 129,

132, 162


Тема 7

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.

8/10

3, 48, 84

114, 134


Тема 8

Обробка лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань.

7/9

32, 57, 75, 88, 152

Тема 9

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

15/16

10, 45, 81, 89,

156


Тема 10

Обробка лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

7/8

58, 73, 98,

105, 110


Тема 11

Обробка лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

5/6

85, 87, 99,

106, 111

_______________

* У чисельнику наведені дані для рівня підготовки «спеціаліст», у знаменнику – для рівня


підготовки «магістр»

5 ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5.1 Основна література

 1. Лернер Ю.И. Экономические инструменты эмиссии и обращения ценных бумаг. – Харьков, 2008. – 600 с.


5.2 Додаткова література

 1. Абетка української політики: Довідник / За ред. П. Томенко. – К: Смолоскип, 2001. – 320 с.

 2. Аганбегян А.Г., Белкин В.Д., Бирман И.Я. и др. Применение математики и электронной техники в планировании. – М.: Изд-во экономической лит-ры, 1961.

 3. Аксененко А.Ф. Себестоимость в системе управления отраслью: Учет и анализ. – М.: Экономика, 1984.

 4. Александров А.А. Страхование. – М.: ПРИОР, 1998.

 5. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. – М.: Экономика, 1999.

 6. Аникеев С.А. Методика разработки плана маркетинга: Сер. «Практика маркетинга». – М.: Форум, Информ-студио, 1996. – 128 с.

 7. Астахов А.С. Методология учета фактора времени при динамической постановке экономических задач. – М.: ЦНИИЭ-уголь, 1968.

 8. Астахов А.С. Оценка фактора времени и его учет в экономике горной промышленности. – М.: ИГД им. А. А. Скочинского, 1966.

 9. Астахов А.С, Адигамов Я.М. Методы оценки экономической эффективности капитальных вложений при динамической постановке горно-экономических задач. – М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1968.

 10. Астахов А.С, Москвин В.Б. Повышение экономической эффективности капитальных вложений в угольную промышленность (Методология и практика). – М.: Недра, 1969.

 11. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление: – М.: Политиздат, 1981.

 12. Балабанов И.Т. Игровой практикум по финансам. – М.: Финансы и статистика, 1997.

 13. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие.М.: – Финансы и статистика, 2000.

 14. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.

 15. Балабанов И.Т., Балабанов А.И., Боровкова В.А., Боровкова В.А., Пирогова О.Е. Деньги и финансы: тесты и задачи. – СПб.: Питер, 2000.

 16. Баланс ХФ АКБ «Укрсоцбанк» на 01.01.2004.

 17. Белобжецкий И.А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой. – М.: Финансы, 1979.

 18. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг. – М: ИНФРА-М, 2003.

 19. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2002.

 20. Березин И.С. Практика исследования рынков. – М.: Бератор-пресс, 2003.

 21. Бизнес-план. Методические материалы / Под ред. проф. Р.Г. Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 183 с.

 22. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2003.

 23. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – М: Мир, 1974.

 24. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2005.

 25. Боровкова В.А. Тесты по дисциплине «Рынок ценных бумаг». – СПб.: СПбТЭИ, 2004.

 26. Боровкова В.А. Управление рисками в торговле. – СПб.: Питер, 2004.

 27. Боровкова В.А. Финансовые рынки: Учебное пособие. – СПб.: СПбТЭИ, 2002.

 28. Боровкова В.А., Морозов А.Ю. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Страхование» для студентов дневной формы обучения. – СПб.: СПбТЭИ, 2004.

 29. Бородкин А.С. Учет издержек производства в системе хозяйственного расчета. – К.: Высшая школа, 1975.

 30. Бузько И.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения). – Донецк: НЭП НАН Украины, 2001.

 31. Буров В.П. и др. Бизнес-план инновационного проекта. Методика составления. – М.: ЦИПКК АП, 1997. – 106 с.

 32. Бялковская В.С. Перспективное планирование направлений технического прогресса. – М.: Экономика, 1973.

 33. Вааг Л.А., Захаров С.И. Методы экономической оценки в энергетике. – М.: Госэнергоиздат, 1962.

 34. Валуев Б.И., Гуминский Я.П., Мелешкина Ф.С. Внутрипро-изводственный хозрасчет: опыт, пути совершенствования. – М.: Экономика,1978.

 35. Васин Ф.П. Учет и внутрихозяйственный расчет. – М.: Финансы и статистика, 1981.

 36. Введение в российский фондовый рынок: Учебное пособие / Под ред. В.С. Золотарева, Н.Г. Кузнецова и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.

 37. Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов. – М.: Наука, 1975.

 38. Вентцель А.Д. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1972.

 39. Виленкин Н.Я. Комбинаторика. – М.: Наука, 1969.

 40. Волков С.Н. Оценка кредитного риска // Финансы Украины. – 2003. – № 7.

 41. Волошин И. Оценка риска ликвидности банков-заемщиков // Банковское дело. – 2002. – № 3.

 42. Воробьев П. В., Лялин В.А. Ценные бумаги и фондовая биржа. – М.: Филинъ, 2001.

 43. Гаджинский А.М. Логистика. – ЧВЦ «Маркетинг».

 44. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Либра, 2002.

 45. Гмурман В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. – М.: Высшая школа, 1966.

 46. Голубков Е.П. и др. Маркетинг: выбор лучшего решения. – М.: Экономика, 1993. – 211 с.

 47. Гончарук О.В., Савинская Н.А., Балабанов П.Т. Деньги и финансовые институты. – СПб.: Питер, 2000.

 48. Горохов Н.Ю., Малев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. – М.: Информационно-издательский дом Филинъ, 1998. – 208 с.

 49. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. – М.: ДИС, 2000.

 50. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М: Финансы и статистика, 1998.

 51. Длин А.Н. Математическая статистика в механике. – М.: Советская наука, 1958.

 52. Доценко Г., Стонбатый Л. Доходность и риск размещения временно свободных средств при выдаче крупных кредитов // Финансы Украины. – 2003. – № 8.

 53. Евкушев А.Н. Банки ищут пути снижения кредитного риска // Финансы Украины. – 2004. – № 3.

 54. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. – М.: Экономика, 1984. – 176 с.

 55. Есипов В.Е., Маховикова Г.А. Ценообразование на финансовом рынке. – СПб.: Питер, 2001.

 56. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. – К.: Либра, 2001.

 57. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М.: ЮНИТИ, 1998.

 58. Законодательные акты Российской Федераций в области экономической и финансовой политики и нормативная документация органов исполнительной власти РФ. Инструктивные материалы министерств и ведомств Российской Федерации по операциям с ценными бумагами.

 59. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование. – Минск: Экоперспектива, 1998.

 60. Игнатьев А.Д. и др. Методика статистической обработки экспериментальных данных. – М.: ИГД им. А. А. Скочинского, 1970.

 61. Информационно-аналитический вестник ХФ АКБ «Укрсоцбанк» № 2 апрель 2004.

 62. Информационные материалы, размещенные в сети Интернет.

 63. Как подготовить бизнес-план. Пособие для малых и средних компаний: Перевод с англ. – М.: Изд-во РусЛит, 1992. – 126 с.

 64. Камарек В., Ржица Л. Долгосрочное планирование и. прогнозирование. – М.: Экономика, 1973.

 65. Каменева Н.Г. Организация биржевой торговли: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998.

 66. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности: Учебное пособие. – М.: Русская деловая литература, 1998.

 67. Киселев Ю.В. Метод экспертных оценок // Экономика и математические методы. – 1967. – № 3. – С. 15–27.

 68. Киселева В.В. Плановые расчеты по моделям экономического роста. – М.: Экономика, 1971.

 69. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 70. Коллективные инвесторы в современной России / Под ред. С.А. Михайлова. –М.: Центр коллективных инвестиций, 1999.

 71. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. - М.: ОНТИ, 1936.

 72. Кравченко Т.К. Процесс принятия плановых решений. – М.: Экономика, 1974.

 73. Красулина Т.П. Замечания о некоторых процессах стохастической аппроксимации // Теория вероятностей и ее применение. – Т. 7. Вып.1, 1962. – С. 25–31.

 74. Курко О. Основы теории шансов и вероятностей. – М.: Наука, 1970.

 75. Кучерявый И.Н. Внутризаводской хозрасчет на современном этапе развития экономики // Внутризаводской хозрасчет и эффективность производства. – К.: Наукова думка, 1974.

 76. Лаврушин О.И. Банковское дело. – К.: Высшая школа, 2003.

 77. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – К.: Знание, 1999.

 78. Ларионова И.К. Банковские риски. – К.: Высшая школа, 2002.

 79. Леман Э. Проверка статистических гипотез. – М.: Наука, 1964.

 80. Леонтьев В.Е., Радская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки: Учебное пособие. – СПб.: Знание; ИВЭСЭП, 2002.

 81. Лернер Ю.И. Проблемы принятия экономических решений в современных условиях. – X.: Торсинг, 2003.

 82. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. – М.: Машиностроение, 1992. – 80 с.

 83. Лисичкин В.А. Отраслевое научно-техническое прогнозирование. – М.: Экономика, 1971.

 84. Лисичкин В.А. Теория и практика прогностики. – М.: Наука, 1972.

 85. Львов Д.С. Единство методов экономического обоснования планово-проектных решений и оценки хозрасчетной эффективности произволства // Изв. АН СССР. Сер. Экономика. – 1986. – № 1. – С. 23–34.

 86. Львов Д.С. Об исходных принципах комплексной методики оценки эффективности общественного производства и отдельных хозяйственных мероприятий // Стандарты и качество. – 1963. – № 7. – С. 10–14.

 87. Ляшепко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1981.

 88. Макарова О.М., Сахарова Л. С, Сидорова В. Н, Коммерческие банки и их операции / Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1999.

 89. Маркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1997.

 90. Марьин С.А. Управление кредитными рисками - основа надежности банка // Вопросы экономики. – 2003. – № 4.

 91. Маслов С. Анализ эффективности капиталовложений // Финансовая тема. – 1998. – № 11–12. – С. 34–56.

 92. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг: Курс лекций. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 93. Методика определения экономической эффективности применения новой техники в народном хозяйстве //Вопросы экономики. – 1984. – №95. – С. 132–143.

 94. Миляков Н.В. Финансы: Учебное пособие. – М: ИНФРА-М, 2002.

 95. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2003.

 96. Морозов А.Ю. Контрольный тест по курсу «Страхование». – СПб.: СПбТЭИ, 2004.

 97. Наконечный А. Управление кредитным риском // Финансы Украины. 2004. – №1.

 98. Народнохозяйственная эффективность: показатели, методы оценки / Под ред. А.С. Астахова. – М.: Экономика, 1984.

 99. Определение законов распределения случайных величин на ЭВМ «Минск-22». – Донецк: Донуги, 1969.

 100. Основы страховой деятельности / Под ред. Т.А. Федоровой. – М.: БЕК, 2001.

 101. Отчет о финансовых результатах ХФ АКБ «Укрсоцбанк» на 01.01.2004.

 102. Пантелеев П.А. Рынок ценных бумаг. – М: ИНФРА-М, 2003.

 103. Пелих А.С. Бизнес-план. – М: Ось-89, 1996. – 96 с.

 104. Покропивний С.Ф., Соболь С.М. та ін. Бізнес-план: Технологія розробки та обґрунтування: Навчальний: посібник. – 2-ге вид., доп. – К. 2002.

 105. Померанцев В.В. Расчеты в перспективном планировании. – М.: Экономика, 1966.

 106. Постановление Правления Национального банка Украины «Об утверждении положения о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных затрат по кредитным операциям банков» от 6 июля 2000 года № 279.

 107. Практикум по курсу «Ценные бумаги»: Учебное пособие / Под ред. В.И. Колесникова, В. С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 108. Проблемы планирования и прогнозирования. – М.: Наука, 1974.

 109. Пробст А.Е. Экономическая эффективность новой техники. – М.: Госполитиздат, 1960.

 110. Пугачев В.Н. Комбинированные методы определения вероятностных характеристик. – М.: Советское радио, 1973.

 111. Радаев В.В. Хозрасчетная самостоятельность предприятий // Вопросы экономики. – 1985. – № 1. – С. 24–34.

 112. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка// Экономика Украины. – 2002. – № 6.

 113. Розанов Г.В., Френкель А А. Корреляционный и регрессивный анализ в экономических исследованиях // Экономика и математические методы. – 1967. - № 3. – С. 41–55.

 114. Розин Б.Б. Статистическое моделирование экономических показателей. – Новосибирск: Наука, 1976.

 115. Румшинский Л.3. Элементы теорий вероятностей. – М.: Физматгиз, 1963.

 116. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник / Под ред. О.И. Дектяревой, Н.М. Коршунова, Е.Ф. Жукова. – М: ЮНИТИ, 2003.

 117. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты / Под ред. В.С. Торкановского. – СПб.: АО «Комплект», 1994.

 118. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 119. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. Н.Т. Клещеева. – М.: Экономика, 2002.

 120. Рэдхэд К., Хъюс С. Управление финансовыми рисками. – М: ИНФРА-М, 1996.

 121. Савицкий К.Л., Перцев А.П., Капитан М.Е. Инструментарий инвестора. – М: ИНФРА-М, 2000.

 122. Самоукин А.И., Шишов А.Л. Теория и практика бизнеса: Учебно-практическое пособие. – М.: Русская деловая литература, 1997. – 320 с.

 123. Саркисян С.Я., Голованов Л.В. Прогнозирование развития больших систем. – М.: Статистика, 1975.

 124. Сахаров В.В., Шалимов В.Е. Ресурсы коммерческого банка и их регулирование // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 2.

 125. Сборник бизнес-планов: Современная практика и документация. Отечественный и зарубежный опыт. Выпуск первый / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 336 с.

 126. Свешников А.А. Основа теории ошибок. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1972.

 127. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: российская практика. – М: ИНФРА-М, 1997.

 128. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 129. Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия? – К., 1994.

 130. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических положений. – М.: Наука, 1965.

 131. Сорос Дж. Алхимия финансов. – М.: Инфра, 1999.

 132. Суслов И.П. Теория статистических показателей. – М.: Статистика, 1975.

 133. Сухова Л.Ф., Чернова П.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 60 с.

 134. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. – М,: Прогресс, 1970.

 135. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений. – М.: Статистика, 1971.

 136. Тернер Д. Вероятность, статистика и исследование операций. – М.: Статистика, 1976.

 137. Тинтнер Г. Введение в эконометрию. – М.: Статистика, 1965.

 138. Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. – М: Госплан СССР, Госстрой СССР, АН СССР, 1969.

 139. Типовая методика определения экономической эффективности капи­тальных вложений и новой техники в народном хозяйстве СССР. – М: Изд-во АН СССР, 1960.

 140. Толкачев А.Н. Тесты. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2005.

 141. Тонкий М.П. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке // Финансовые риски. – 2004. – № 5.

 142. Тренев Н.Н. Управление финансами: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 143. Трубицын В.А. Успех и бизнес-план. – Ставрополь: ГП ИТФ Ставрополь, 1997. – 175 с.

 144. Тэпман Л.Н. Риски в экономике / Под ред. В.А. Швандара. – М: ЮНИТИ, 2002.

 145. Тюрин В.Ю. Американские и глобальные депозитарные расписки. Теория и практика. – М.: Диалог-МГУ, 1998.

 146. Управление коллективными инвестиционными фондами / Под ред. К. Гилкиста. – М.: Resters, 1999.

 147. Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. – М.: Акалис, 1997. – 95 с.

 148. Фаерман Е.Ю. Проблемы долгосрочного планирования. – М.: Наука, 1971.

 149. Федоренко Н.П., Львов Д.С, Петраков Н.Я., Шаталин С.С. Экономическая эффективность хозяйственных мероприятий. // Экономика и математические методы. – М., 1983. – С. 1069–1080.

 150. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Н.Ф. Самсонова. – М.: ЮНИТИ, 2001.

 151. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: Проспект, 2001.

 152. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. Собанти. – М.: Перспектива; Юрайт, 2004.

 153. Финансы: Учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.. Финансы и статистика, 1998. – 384 с.

 154. Фондовый портфель / Отв. ред. Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М.: Соминтэк, 1992.

 155. Харківська область в 2001 році: Статистичний щорічник. – Харьковское областное управление статистики, 2002. – 498 с.

 156. Хачатуров Т.С. Еще раз об эффективности капитальных вложений // Вопросы экономики. – 1983. – № 3. – С. 54–65.

 157. Хачатуров Т.С. Экономическая эффективность новой техники. – М.: Госполитиздат, 1960.

 158. Хеман Э. Анализ временных рядов. – М.: Наука, 1964.

 159. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 1999.

 160. Ценные бумаги: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова, В. С. Торкановского, С. А. Бакланова. – М.: Финансы и статистика, 2002.

 161. Чалдаева Л.А. Фондовая биржа. Организационно-управленческие структуры. – М.: Экзамен, 2002.

 162. Чопенко Д.И. Статистические методы в экономических системах. – М.: Статистика, 1970.

 163. Шмырева А.И. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт // Экономика Украины. – № 3. – 2004.

 164. Шустер А.И. О методах учета разновременности при оценке экономической эффективности капитальных вложений и новой техники // Капитальные вложения и резервы их использования. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 100–110.

 165. Шустер А.И. Фактор времени в оценке экономической эффективности капитальных вложений. – М.: Наука, 1969.

 166. Эффективность капитальных вложений: Сборник утвержденных методик. – М.: Экономика, 1983. – 128 с.

 167. Яковлев С.Г., Бепдера М. Методика составления бизнес-плана для безработных, которые решили начать собственный бизнес (методические рекомендации): Пособие. – К., 2001. –46 с.

 168. Ямпольский И.И., Лисичкин В.А. Прогнозирование научно-технического прогресса. – М.: Экономика, 1974.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка