Програма нормативного навчального курсу «соціологія права та девіантної поведінки»Скачати 108.65 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір108.65 Kb.
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА ТА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ»
ТЕМА 1. ВСТУП ДО СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Визначення тематики та специфіки викладання курсу. Соціологія права та соціологія девіантної поведінки як спеціальні соціологічні теорії: підстави синтезу. Соціологічні теорії права. Концепція раціоналізації права М. Вебера. Соціальна диференціація та автономія правової системи у поглядах Т. Парсонса та Н. Лумана. Специфіка юридичного поля у поглядах П. Бурдьє. Інституціоналізація права. Центральні категорії соціології права та девіантної поведінки: девіантність, девіація, патологія, аномалія; соціальні цінності та норми; ціннісно-нормативні універсалії та релятивна природа девіацій; індивідуальні, групові та загальносуспільні цінності. Поняття «конвенційність» та «неконвенційність»; формальні та неформальні норми, агенти і механізми соціалізації та соціального контролю. Поняття «санкції» у соціології; деструктивне і конструктивне у відхиленнях; девіантність та делінквентність.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 324 с.

 2. Дюркгейм Э. Норма и патология // Рубеж (Альманах социальных исследований). - 1992. - № 2. С. 82-88. 

 3. Масловская Е., Масловский М. Социологические теории права. Доступне на http://knowledge.isras.ru/sj/sj/2005-1-1.html 22.01.2007.

 4. Рущенко І. Соціологія злочинності. Монографія. – Харків: Видавництво національного університету внутрішніх справ, 2001. – 370 с.

 5. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Видання четверте, перероб. і доп. – Львів: Кальварія, 2004. – 544 с.

 6. Ясавеев И. Социология социальных проблем // Социология: Учебное пособие / Под ред. С. Ерофеева, Л. Низамовой. 2-е изд., перераб. и доп. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. - С.262-282.

ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. ЧАСТИНА 1

Класична школа дослідження девіантної поведінки. Паноптикум Є. Бентама. Погляди Ч. Беккаріа. Позитивізм у досліджені девіантної поведінки (біологічний
позитивізм: Ч. Ломброзо, Дж. Лаватер,Ф. Галл, А. Бертіллон, В. Шелдон; психологічний позитивізм: З. Фройд). Чиказька школа соціології та екологічний підхід у дослідженні й подоланні девіантної поведінки як зразок соціологічного позитивізму. Соціальні передумови формування Першої чиказької школи соціології. Праця В. Томаса та Ф. Знанецього «Польський селянин в Європі та Америці» (1918 – 1920 рр.). Теорія концентричних зон Р. Парка та Е. Берджеса. Теорія соціальної дезорганізації. Критика методу картографування і теорії соціальної дезорганізації. Сутність екологічного підходу Першої чиказької соціологічної школи. Управлінські проекції напрацювань авторів Першої чиказької школи соціології.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. - М.: РОССПЭН, 1998. - 415 с.

 2. Стивенсон С. Короли и люмпены московских улиц - уличные дети как особое сообщество. Доступне на www.index.org.ru/journal/17/stiven.html 22.01.2007.

 3. Стивенсон С. Уличные дети и теневые городские сообщества. Доступне на www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/_Stiven_Yldeti.php 23.01.2007.

 4. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. пр. / Сост., науч. ред., авт. вст. ст. М. Ярошевский. – М.: Просвещение, 1990. – 448 с.

 5. Almgren G. The Ecological Context of Interpersonal Violence From Culture to Collective Efficacy // http://jiv.sagepub.com/cgi/reprint/20/2/218.pdf.

 6. Beccaria С. Of Crimes and Punishments. Доступне на http://www.constitution.org/cb/crim_pun.htm 22.01.2007 .

 7. Italian School of Criminology. Доступне на http://en.wikipedia.org/wiki/ Italian_school_of_criminology 22.01.2007.

 8. Freud S. Доступне на http://en.wikipedia.org/wiki/Freud 22.01.2007.

 9. Stark R. Deviant Places // Deviance and Social Control: a Reader / Ed. by R. Weitzer. McGraw-Hill Higher Education. NY. 2002. 397 p. P. 45-54.

 10. Wilson J. Q., Kelling G. L. Broken Windows // Deviance and Social Control: a Reader / Ed. by R. Weitzer. McGraw-Hill higher education. NY. 2002. 397 p. P. 54-64.

ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. ЧАСТИНА 2

Соціологічні теорії девіантної поведінки: теорія соціальної напруги. Соціальна інтеграція та девіантна поведінка. Концепція аномії у праці Е. Дюркгайма «Самогубство». Види самогубств за Е. Дюркгаймом. Неоднозначність взаємозв`язку девіантної поведінки та соціальної інтеграції. Динамічний функціоналізм Р. Мертона та його інтерпретація поняття «аномія». Інновація, ритуалізм, ретритизм та повстання як види індивідуальної адаптації до аномічного стану суспільства. Теорія диференційної асоціації (Е. Сазерленд). Р. Клауорд та Л. Оулін про злочинність робітничої молоді. Соціальна технологія «позитивних дій» (англ. – affirmative action) як практична аплікація теорії соціальної напруги: дискусія та критика. «Позитивні дії» у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
ЛІТЕРАТУРА:


 1. Афанасьєв В. Эволюция концепции аномии в соверменной социологии девиантного поведения // Рубеж (Альманах социальных исследований). – Сыктывкар: ИПО ГУ, 1991. – № 2. – С. 69-81.

 2. Дюркгайм Е. Самогубство: Соціологічне дослідження / Пер. з фр. Л.Кононович. — К.: Основи, 1998. — 519 с.

 3. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. – 1992. - № 3. – С. 75-89.

 4. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. К.: Абрис, 1996. – 186 с.

 5. Cloward R. A., Ohlin L. E. Illegitimate Means and Delinquent Subcultures // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. - P. 45-51.

 6. Glaser D. Differential Identification // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. - P. 146-149.

 7. Sutherland E. H. Differential Association // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. - P. 144-146.

ТЕМА 4. ТЕОРІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. ЧАСТИНА 3.Субкультурна теорія. Ф. Трешер про делінквентні субкультури. Дослідження девіантогенного впливу традиційної культури афро-американців у працях Ф. Фразіера. А. Коен про делінквентну субкультуру робітничої молоді. Теорія ярликування та стигматизації. Проявлені та латентні стигми. Ф. Танненбаум про «надмірну драматизацію зла». Поняття первинної та вторинної девіації. Генеза соціології девіантної поведінки: від канонічної до скептичної перспективи. Підхід соціальної патології. Радикальна кримінологія та конструктивізм у генезі соціології девіантної поведінки.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Банников К. Армия глазами антрополога: к исследованию экстремальных групп. Доступне на http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol00_4/bannikov.htm 23.01.2007

 2. Завражин С. Подростковая делинквентность: транскультуральная перспектива // Социологические исследования. – 1995. - № 2. – С. 44 – 56.

 3. Коэн А. Содержание делинквентной субкультуры // Социология преступности. – М.: Наука, 1966. – С. 314-321.

 4. Салагаев А., Шашкин А. Насилие в молодежных группировках как способ конструирования маскулинности // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2002. - Т. V. - №1. – C. 151-160.

 5. Свеженцева Ю. Социокультурные аспекты приобщения к наркотикам: качественный анализ проблемы // Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. Соболева, И. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — С. 84–129.

 6. Чепурная О., Шпаковская Л. Алкоголь и секс: выпил, упал, очнулся? (Заметки о культурных контекстах пьянства). Доступне на www.nz-online.ru 22.03.07.

 7. Шаттенберг С. Культура коррупции, или к истории российских чиновников. Доступне на http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=35011485 23.01.2007.

 8. Ярская-Смирнова Е. Стигма "инвалидной" сексуальности // В поисках сексуальности. Сб.статей под ред. Е.Здравомысловой и А.Темкиной. СПб: Дмитрий Буланин, 2002. - С.223-244.

 9. Becker H. Moral Entrepreneurs: The Creation and Enforcement of Deviant Categories // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 2-7.

 10. Bohm R. Radical Criminology: An Explanation // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 103-117.

 11. Cloward R. A., Ohlin L. E. Illegitimate Means and Delinquent Subcultures // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 45-51.

 12. Garfinkel H. Conditions of Successful Degradation Ceremonies // American Journal of Sociology, Volume 61, Issue 5 (March 1956), 420-424.

 13. Liazos A. The Poverty of the Sociology of Deviance: Nuts, Sluts and Perverts // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 117-131.

ТЕМА 5. ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮТеорії соціального контролю: консервативна, ліберальна та радикальна теорія. Дисфункції та суперечності соціального контролю та правового регулювання соціальної поведінки. Девіантогенний вплив агентів соціального контролю. Аналіз механізмів переформулювання меж конвенційності у праці Г. Беккера «Моральні підприємці». Дослідження девіантогенного впливу правоохоронних органів у праці Г. Маркса «Парадокси соціального контролю». Девіантогенний вплив пенітенціарної системи. Стенфордський тюремний експеримент Ф. Зімбардо. Проблеми функціонування пенітенціарної системи в сучасній Україні.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Бандурка A., Адриан Б, Голованова М., Кобзин Д., Лазарева Т., Поволоцкий А., Поволоцкая С., Романько А., Рущенко И., Свеженцева Ю., Соболев В., Чистякова Ю., Ярмыш А. Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. - X.: Нац. ун-т внутр. дел, 2003. - 288 с.

 2. Гилинский Я. Кризис системы уголовных наказаний // Социологические исследования. - 1993. - № 8. - С. 70-74.

 3. Гольберт В. Изучение жертв насильственной преступности: некоторые направления в современной зарубежной виктимологии // Человек против человека: преступное насилие. - СПб: ВШ МВД РФ, 1994, с. 126-136.

 4. Коэн А. Отклоняющееся поведение и контроль за ним // Американская социология: перспективы, проблемы, методы / Пер. с англ. В.В.Воронина и Е. В. Зиньковского. - М.: Прогресс, 1972. - С. 282-296.

 5. Кривуша В., Синьов В., Удалова Л. Російсько-український словник психолого-педагогічних та юридичних термінів, фразеології професійної лексики, жаргонних слів і виразів засуджених, а також зразків процесуальних документів. – К.: Леся, 1996. – 80 с.

 6. Рущенко И. Диалог социолога и юриста о латентной преступности, и не только об этом… Доступне на club.fom.ru/books/N2_2001r.pdf 23.01.2007.

 7. Anderson E. The Police and the Black Male // Deviance and Social Control: a Reader / Ed. by R. Weitzer. McGraw-Hill higher education. NY. 2002. 397 p. P. 119 – 126.

 8. Lemert E. M. Primary and Secondary Deviation // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 53-56.

 9. Marx G.T. Ironies of Social Control: Authorities as Contributors to Deviance through Escalation, Nonenforcement, and Covert Facilitation // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 7-20.

 10. Pfohl S. J. The «Discovery» of Child Abuse // Social deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 20-33.

 11. Pontell H. N., Welsh W. N. Incarceration as a Deviant Form of Social Control // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 313-317.

 12. Silverman R. A. Patterns of Native American Crime // Native Americans, Crime, and Justice. Ed. by Nielsen M. O., Silverman R. A. Westview Press. NY. 1996. P. 321. P. 58 – 75.

 13. Staples W. G. Everyday Surveillance: Vigilance and Visibility in Postmodern Life. Rowman & Littlefield publishers inc. Lanham. 2000. P. 191.

ТЕМА 6. ВИДИ ДЕВІАЦІЙ. ЧАСТИНА 1.Девіація та сексуальність. З. Фройд, В. Райх та Г. Маркузе про девіацію та сексуальність. Соціобіологія про механізми сексуальної поведінки. Форми сексуальної поведінки та девіація: гомосексуалізм, порнографія, проституція. Дослідження сексуальності А. Кінсі. Дослідження Л. Хемпфрі «Знеосіблений секс у громадських місцях»: етичні аспекти дослідження та знахідки. Поняття «гомофобія». Механізми відтворення соціальної практики проституції. Її функціональні та дисфункціональні аспекти. Порнографія: труднощі дефініції та дискусія щодо соціальних функцій. Феміністична перспектива у дослідженні порнографії: погляд традиційних та постмодерністичних феміністок. Поняття та рівні «сексуального узалежнення». Норми сексуальної поведінки у крос-культурній перспективі. Злочинність як форма девіантної поведінки. Специфіка юридичного та соціологічного дослідження злочинності. «Синьокомірцева», «білокомірцева» та корпоративна злочинність. Концепція «злочину без жертви». Маргінальність як девіація. Р. Парк та Е. Стоунквіст про «маргінальну людину».
ЛІТЕРАТУРА:

 1. Волков В. Силовое предпринимательство в современной России. Глава 4, 5. Неформальная силовая структура // Экономическая социология. Электронный журнал. - Том 3, № 4, сентябрь 2002. С. 33-58. Доступне на http://www.ecsoc.msses.ru/Cont.php?tom=3&number=3 23.01.2007.

 2. Завражин С. Подростковая делинквентность: транскультуральная перспектива // Социологические исследования. – 1995. - №2. – С. 44 – 56.

 3. Кривуша В., Синьов В., Удалова Л. Російсько-український словник психолого-педагогічних та юридичних термінів, фразеології професійної лексики, жаргонних слів і виразів засуджених, а також зразків процесуальних документів. – К.: Леся, 1996. – 80 с.

 4. Рущенко І. Соціологія злочинності. Монографія. – Харків: Вид-во нац. Ун-ту внутр. справ, 2001. – 370 с.

 5. Рущенко И. Количественное измерение динамики и структурных характеристик процесса распространения наркотиков (методология, методика и результаты исследований) // Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. Соболева, И. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — С. 17–83.

 6. Рущенко И., Сердюк А. Социологический мониторинг употребления психоактивных веществ в молодёжной среде // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. Рущенко. — Харьков: Финарт, 2002. — С. 93–101.

 7. Свеженцева Ю. Социокультурные аспекты приобщения к наркотикам: качественный анализ проблемы // Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. Соболева, И. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — С. 84–129.

 8. Стивенсон С. Короли и люмпены московских улиц - уличные дети как особое сообщество. Доступне на www.index.org.ru/journal/17/stiven.html 22.01.2007.

 9. Стивенсон С. Уличные дети и теневые городские сообщества. Доступне на www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/_Stiven_Yldeti.php 23.01.2007.

 10. Ярская-Смирнова Е. Стигма "инвалидной" сексуальности // В поисках сексуальности. Сб.статей под ред. Е.Здравомысловой и А.Темкиной. СПб: Булганин, 2002. - С.223-244.

 11. Humphreys L. Tearoom Trade // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 256-264.

 12. Scully D., Marolla J. Convicted Rapists` Vocabulary of Motive: Excuses and Justifications // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 264-277.

 13. Troiden R. R. Becoming Homosexual // Deviance and Social Control: a Reader / Ed. by R. Weitzer. McGraw-Hill higher education. NY. 2002. 397 p. P. 272 – 282.

ТЕМА 7. ВИДИ ДЕВІАЦІЙ. ЧАСТИНА 2Суспільні девіації (расизм, ізоляціонізм, етноцентризм, патерналізм, посттоталітарна амбівалентність), організаційна / корпоративна / урядова девіантність (дисфункція бюрократії, корупція у сфері державного управління, деградація і криміналізація елітних групп), неконвенційні переконання. Науковий (академічний) расизм. Діяльність Ку-клукс-клану як приклад суспільної девіації. Поняття «організаційна девіантність». Антропологічна традиція у дослідженні організацій. Поняття та операціоналізація «організаційної культури». Не конвенційні переконання як суспільна девіація. Релігійний фанатизм. Тоталітарні секти (випадок дослідження Джонстаунської трагедії).
ЛІТЕРАТУРА:

 1. Банников К. Армия глазами антрополога: к исследованию экстремальных групп. Доступне на http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol00_4/bannikov.htm 23.01.2007.

 2. Галина М. Маркиз де Сад в стране Советов (Хрестоматия по русской литературе для старших классов средней школы как источник комплекса вины) // Общественные науки и современность. - 2000. - №3. - C. 151-160.

 3. Anderson E. The Police and the Black Male // Deviance and Social Control: a Reader / Ed. by R. Weitzer. McGraw-Hill higher education. NY. 2002. 397 p. P. 119 – 126.

 4. Conrad P., Schneider J. W. Medicine as an Institution of Social Control // Deviance and Social Control: a Reader / Ed. by R. Weitzer. McGraw-Hill higher education. NY. 2002. 397 p. P. 196 – 205.

 5. Ermann M. D., Lundman R. J. Corporate and Governmental Deviance: Origins, Patterns, and Reactions // Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society. Ed. By Ermann M. D., Lundman R. J. 6th ed. Oxford university press. 2002. P. 336. P. 3 – 53.

 6. Hilberg R. The Nazi Holocaust: Using Bureaucracies and Overcoming Psychological Barriers to Genocide // Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society. Ed. By Ermann M. D., Lundman R. J. 6th ed. Oxford university press. 2002. P. 336. P. 167 – 189.

 7. Kelman H. C., Hamilton V. Lee. The My Lai Massacre: Crimes of Obedience and Sanctioned Massacres // Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society. Ed. By Ermann M. D., Lundman R. J. 6th ed. Oxford university press. 2002. P. 336. P. 195 – 225.

 8. Lee M. T., Ermann D. Pinto Madness: Flaws in the Generally Accepted Landmark Narrative // Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society. Ed. By Ermann M. D., Lundman R. J. 6th ed. Oxford university press. 2002. P. 336. P. 277 – 306.

 9. Marx G.T. Ironies of Social Control: Authorities as Contributors to Deviance through Escalation, Nonenforcement, and Covert Facilitation // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 7-20.

 10. Passas N. Anomie and Corporate Deviance // Deviance and Social Control: a Reader / Ed. by R. Weitzer. McGraw-Hill higher education. NY. 2002. 397 p. P. 69-74.

 11. Rosenhan D. L. On Being Sane in Insane Places // Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey. 1999. 448 p., P. 413 – 426.

 12. Sutherland E. H. White Collar Crime: Formulating the Concept and Providing Corporate Crime Baseline Data // Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society. Ed. By Ermann M. D., Lundman R. J. 6th ed. Oxford university press. 2002. P. 336. P. 67 – 82.

ТЕМА 8. ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИКількісні та якісні методи соціологічного дослідження девіантної поведінки. Переваги та недоліки методу включеного спостереження. Компаративні дослідження у галузі соціології права та девіантної поведінки. Етичні питання дослідження девіантної поведінки та питання безпеки. Кодекс професійної етики українського соціолога та дослідження девіантної поведінки.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Бандурка A., Бек А., Голованова М., Кобзин Д., Лазарева Т., Поволоцкий А., Поволоцкая С., Романько А., Рущенко И., Свеженцева Ю., Соболев В., Чистякова Ю., Ярмыш А. Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. - X.: Нац. ун-т внутр. дел, 2003. - 288 с.

 2. Дюркгайм Е. Самогубство: Соціологічне дослідження / Пер. з фр. Л.Кононович. — К.: Основи, 1998. — 519с.

 3. Панина Н. К обсуждению проекта Кодекса профессиональной этики САУ // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2001. - № 3. - С. 181 – 184.

 4. Рущенко И. Количественное измерение динамики и структурных характеристик процесса распространения наркотиков (методология, методика и результаты исследований) // Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. Соболева, И. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — С. 17–83.

 5. Рущенко И., Сердюк А. Социологический мониторинг употребления психоактивных веществ в молодёжной среде // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. Рущенко. — Харьков: Финарт, 2002. — С. 93–101.

 6. Стивенсон С. Короли и люмпены московских улиц - уличные дети как особое сообщество. Доступне на www.index.org.ru/journal/17/stiven.html 22.01.2007.

 7. Стивенсон С. Уличные дети и теневые городские сообщества. Доступне на www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/_Stiven_Yldeti.php 23.01.2007.

 8. Кодекс профессиональной этики // Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. № 3, с. 184-200.

 9. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Видання четверте, перероб. і доп. – Львів: Кальварія, 2004. – 544 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка