Програма нормативного курсу "Опір матеріалів з елементами будівельної механіки"Скачати 37.45 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір37.45 Kb.
ПРОГРАМА
нормативного курсу "Опір матеріалів з елементами будівельної механіки”
для студентів спеціальності - МЕХАНІКА,

навчальний план – бакалавр механіки


для студ. 2-3 к., лекцій - 87 год., екзамен- 5 семестр.

практичних - 35 год., залік – 4 семестр.1. Вступ. Предмет опору матеріалів та будівельної механіки. Основні гіпотези. Модель суцільного середовища. Пружність. Пластичність. Ізотропія та анізотропія. Однорідність. Металічні, полімерні та композитні матеріали. Об’єкти вивчення науки про опір матеріалів. Стержні, стержневі системи.

2. Теорія напружень та деформацій. Задачі опору матеріалів. Класифікація сил. Сили зовнішні. Вчення про рівновагу сил. Статична та динамічна дія сил. Сили внутрішні. Метод уявних перерізів. Внутрішні зусилля. Інтегральні рівняння внутрішньої рівноваги. Напруження. Напружений стан в точці. Тензор напружень. Деформації та переміщення. Поняття про тензор деформацій. Фізична задача опору матеріалів - закон Гука.

3. Теорія моментів інерції. Основні означення. Перетворення моментів інерції при паралельному переносі і повороті координатних осей. Головні вісі та головні моменти інерції. Еліпс інерції.

4. Розтяг - стиск. Принцип Сен-Венана і гіпотеза плоских перерізів. Напруження і деформації при розтягу-стиску. Коефіцієнт Пуасона. Розрахунок на міцність. Теорема Клапейрона. Переміщення вузлів стержневих систем. Статично невизначені стержневі системи, їх розрахунок. Температурні та монтажні напруження. Розрахунок статично невизначених систем за граничним станом. Врахування сил власної ваги і сил інерції.

3. Основи теорії напруженого стану тіла. Лінійний напружений стан. Плоский напружений стан. Пряма і обернена задачі опору матеріалів. Круги Мора. Напруження на похилих площадках у загальному випадку. Октаедричні напруження. Екстремальні дотичні напруження. Узагальнений закон Гука. Зміна об'єму при деформації. Питома потенціальна енергія зміни форми.

6. Умови пластичності та теорії міцності. Умови пластичності Сен-Венана та Мізеса-Генкі. Поняття про допустимі напруження та розрахунок на міцність. Основні теорії міцності: І, II, III теорії. Енергетична теорія міцності. Теорія Мора. Новітні теорії міцності.

7. Чистий зсув. Закон Гука для зсуву. Умовний розрахунок на міцність при зсуві.

8. Кручення. Кручення стержнів круглого поперечного перерізу. Основні гіпотези. Напруження і кути повороту. Епюри крутящих моментів. Розрахунок вала на жорсткість і міцність. Поняття про теорію Сен-Венана кручення призматичних тіл.

9. Згин. Згин в головній площині інерції балки. Диференціальні залежності між погонним навантаженням q, перерізуючим зусиллям Q та згинаючим моментом М при згині. Чистий згин. Нормальні напруження. Дотичні напруження - формула Журавського Д.І.. Розрахунок на міцність при згині. Деформація згину. Диференціальне рівняння деформованої осі балки. Інтегрування диференціального рівняння пружної лінії балки.. Метод О.М.Крилова. Аналіз напружено-деформованого стану балки при згині.

10. Основи теорії розрахунку тонкостінних конструкцій. Раціональна форма поперечного перерізу, тонкостінні бруси. Розрахунок на міцність при крученні та згину. Центр згину.

11. Складний опір. Загальний випадок дії сил на брус. Принцип незалежності дії сил. Згин і розтяг або стиск. Косий згин. Нецентровий розтяг або стиск. Ядро перерізу.

12. Загальні теореми опору матеріалів. Лінійна пружна система. Потенціальна енергія розтяг-стиску, зсуву, кручення та згину. Принцип можливих переміщень для деформованих пружних систем. Теорема про взаємність робіт та взаємність переміщень. Теорема А.Кастільяно. Інтеграл переміщень Максвелла-Мора. Графоаналітичний спосіб розрахунку інтегралів переміщень.

13. Розрахунок статично-невизначених систем. Основи методу сил. Про раціональний вибір основної системи. Теорема Менабреа. Канонічна система рівнянь методу сил. Нерозрізні балки. Рівняння трьох моментів. Температурні переміщення. Розрахунок статично-невизначених систем при дії температури.

14. Стійкість пружної і пластичної рівноваги. Загальне уявлення про стійкість пружних систем. Стійкість стиснутого стержня в пружній і пластичній області. Поняття про стійку міцність стержневих конструкцій. Повздовжньо-поперечний згин.

15. Розрахунок на міцність по несучій здатності. Осьове навантаження. Розрахунок на кручення. Розрахунок на згин.

16. Динамічна дія навантаження. Урахування сил інерції при розрахунку на міцність. Напруження та деформації при ударі.

17. Утома матеріалів. Природа руйнування при утомі. Основні характерис-тики циклу і границя утоми. Діаграма міцності при утомі. Фактори, що впливають на утому матеріалів. Вплив концентрації напружень. Утома при просторовому напруженому стані.

18. Повзучість і тривала міцність. Процес повзучості та релаксації. Діаграма тривалого руйнування.
Література

  1. Работнов Ю.Н. Сопротивление материалов. 1962.

  2. Кепич Т.Ю., Куценко О.Г. Методичні вказівки та завдання до курсу “Опір

матеріалів” : Навч.посібник. – К.: Наук.вид-во ТВіМС, 2001. – 67 с.

  1. Беляев Н.Н. Сборник задач по сопротивлению материалов.

  2. Писаренко Г.С. й др. Сопротивление материалов. К.: "Вища школа", 1986.


Додаткова література


  1. Филоненко-Бородич М.М. й др. Курс сопротивления материалов. т..1, 2.1955.

  2. Савін Г.М. Вступ до механіки полімерів. Київ, 1968

  3. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М., Физматгиз, 1979.


Програму склав доцент Кепич Т.Ю.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка