Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента " Релігієзнавство "Скачати 114.66 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір114.66 Kb.


ДОДАТОК Б

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ НІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


за вільним вибором студента

“ Релігієзнавство ”освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

всіх напрямів

Чинний від 2009-08.01


Видання офіційне

Дніпропетровськ

НГУ

2009

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯпрограми навчальної дисципліни «Релігієзнавство» за вільним вибором студентаПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи
___________________ Ю.Т. Хоменко
“___”__________________201_ р.


ПОГОДЖЕНО
Голова Науково-методична рада

_________________ О.М. Кузьменко


“___”________________201_ р.
Завідувачка кафедри філософії
__________________ Ю.О. Шабанова
“___”________________201_ р.


Керівник розробки
_______________ Т.В. Журавльова

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___”________________201_ р.
ПЕРЕДМОВА
І РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Кафедрою філософії


2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


наказом ректора Національного гірничого університету

від 30 серпня 2009 р. № 55


рішенням засідання кафедри філософії (протокол №3 від 15.11.09р.)

3 ВВЕДЕНО

вперше

4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУШабанова Юлія Олександрівна, завідувач кафедри філософії;

Журавльова Тетяна Володимирівна, доцент кафедри філософії


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету.


Вступ

Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального закладу.

Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який складається вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми

Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП).

Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріплена для викладання дисципліни.

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх напрямів і затверджується наказом ректора.


1. Галузь використання

Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання вибіркової дисципліни «Релігієзнавство» бакалаврам всіх напрямів.

Стандарт встановлює:


 • компетенції, що має опанувати студент;

 • перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

 • розподіл навчального матеріалу за видами занять;

 • норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази;

 • форму підсумкового контролю;

 • відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.
2. Нормативні посилання

2.1. Закон України «Про вищу освіту».

2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій.

2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

2.4. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24 травня 1997 р. «Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».


4. Базові дисципліни

«Історія української культури»

«Філософія»«Історія України»
 1. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять

Модулі

Компетенції

(з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

Змістові модулі

Розподіл часу

аудиторний

самостійна робота

загальний
1

2

3

4

5

6

№1

 • за результатами аналізу релігійної літератури та інших джерел інформації, використовуючи критерії типології релігійних доктрин, визначати тип конктретної релігійної доктрини;

 • на основі релігійної літератури, державних нормативно-правових документів про релігійні конфесії (суспільні об’єднання), програмних документів релігійної конфесії, використовуючи критерії класифікації релігійних конфесій, а також ознаки конкретної релігійної доктрини, визначати тип конкретної релігійної конфесії та релігійну орієнтацію та місце в державному устрої та суспільному житті держави;

 • на основі аналізу джерел інформації, нормативно-правових документів релігійних конфесій (суспільних об’єднань), довідників, тощо, використовуючи ознаки та критерії класифікації релігійних доктрин та течій, визначати форми та типии релігії в конкретній державі;

 • згідно з Конституцією держави, державними нормативно-правовими документами щодо формування та функціонування суспільних об’єднань, використовуючи критерії і типологію держави, визначати місце релігії в державному устрої конкретної держави;

 • на основі аналізу джерел інформації, результатів соціологічних опитувань населення щодо релігійних уподобань, довіри до конкретних релігійних лідерів тощо, за допомогою відповідних критеріїв визначити наявність та характер впливу релігійної ідеології на владу та суспільне життя в конкретній державі;

 • на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи ознаки конкретної релігійної доктрини, визначати власні релігійні переконання;

 • на основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи ознаки конкретної релігійної доктрини, визначати релегійні переконання учасників спільної діяльності;
Лекції - 1 семестр, І чверть (1…8 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень1. Предмет, структура і задачі курсу «Релігієзнавство»

2

24

42

2. Релігія як предмет дослідження

2

3. Загальні характеристики релігій світу

2

4. Національні релігійно-філософські системи Китаю

2

5. Історичні форми релігійно-філософських систем народів Індії

2

6. Світові релігії: буддизм

2

7. Світові релігії: християнство

2

8. Світові релігії: іслам

2

Модульний контроль – лекційна контрольна робота: 9-10 тижні

2

Разом:

18

№2

 • згідно з Конституцією держави, державними нормативно-правовими документами щодо формування та функціонування суспільних об’єднань, використовувати положення українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації у практичній діяльності;

 • на основі аналізу джерел інформації та аналізу результатів самоспостережень, підтримувати діалог і співробітництво віруючих і невіруючих в інтересах зміцнення української державності, розвитку національної культури.
Практичні заняття - 1 семестр, І чверть (1...8 тиждень)

Аудиторні – 0,5 години на тиждень1. Особливості ранніх та пізніх національних релігій

2

24

30

2. Особливості світових релігій

2

Модульний контроль - захист лабораторного модуля за розкладом занять: 9-10 тижні

2

Разом:

6

Разом по дисципліні

24

48

72Частка навантаження
0,63

6. Індивідуальне завдання

До заліку допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання «Сучасні релігійні течії в Україні». Виконання індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних рекомендацій.

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального завдання:


 • постановка проблеми;

 • грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;

 • оформлення відповідно до чинних стандартів;

 • наявність посилань на джерела інформації;

 • самостійність виконання (діагностується під час захисту).7. Форма підсумкового контролю


Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів.

Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу результатів усіх модульних контролів.


8. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни в повному обсязі.

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138 с.».

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.
9. Вимоги до засобів діагностики

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ.

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт засвоєння:

КЗ = N/P,

де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді),P – загальна кількість визначених істотних операцій.
Критерії визначення оцінок:
“відмінно” - KЗ > 0,9;

“добре” - KЗ = 0,8...0,9;

“задовільно” - KЗ = 0,7...0,8;

“незадовільно” - KЗ < 0,7.


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність студента:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

 • інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

 • аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

 • викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних стандартів.


10. Рекомендована література

 1. Бондаренко В., Єленськии В., Журавський В. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації. – К. Освіта, 1996.

 2. Головащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2001. – 496 с.

 3. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

 4. Грушевський М.С. З iсторiї релiгiйної думки на Українi. – К.: Освiта, 1992. – 192 с.

 5. Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. – К.: Синто, 1993. – 68 с.

 6. Журавльова Т.В. Конспект лекцій з курсу «Релiгiєзнавство». – На правах рукопису // Методичний кабінет кафедри філософії НГУ, ауд. 1/118.

 7. Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. — К.: Освіта, 1999. – 178 с.

 8. Калiнiн Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релiгiєзнавство. – К.: Наукова думка, 2000. – 352 с.

 9. Калiнiн Ю.А., Лубський В., Гудима А.М. Iсторiя i теорiя релiгiї та атеїзму: Курс лекцiй у 2-х ч. – К.: Либідь, 1991. – Ч.1. – 256 с.

 10. Кривелев И.А. Библия: историко-критический анализ. – М.: Политиздат, 1982. – 255 с.

 11. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К.: Вілбор, 1997. – 480 с.

 12. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М.: Высш. шк., 1994. – 368 с.

 13. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. – К.: Наукова думка, 1985. – 167 с.

 14. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. М.Ф. Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 240 с.

 15. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М.: Мысль, 1985. – 270 с.


11. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення

Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка