Програма навчальної дисципліниСкачати 178.77 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір178.77 Kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра біофізики та біоінформатикиЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

і виховної роботи

доц. Мамчур З.І._______________

“______”_______________2011 р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІнформаційні технології

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______0708 – ЕКОЛОГІЯ _____________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 8.040106-ЕКОЛОГІЯ

(шифр і назва спеціальностей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення________біологічного факультету_______________

(назва інституту, факультету, відділення)Форма

навчання


Курс

Семестр

Загальний

обсяг

(год.)


Всього

аудит.


(год.)

у тому числі (год.):


Самос-


тійна

робота


(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)


Залік

(сем.)

Екзамен

(сем.)Лекції

ЛабораторніПрак тичні

Денна

V

9

108

42

14
28

66

3

Вечірня
Заочна
ЕкстернатРобоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________ напряму ____0708-екологія ______________________

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності 8.040106-ЕКОЛОГІЯ.

(шифр, назва)

Робоча програма складена доц. кафедри біофізики та біоінформатики, к.б.н. Головчак Н.П.

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри біофізики та біоінформатики

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою

_______________________ /проф. Санагурський Д.І./

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________/ ___Хамар І.С._____/

(підпис) (прізвище та ініціали)

1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечуєтьсяЗ. 34. 02. 02

Тема 1. Поняття інформації і інформаційних технології. Технології збору, зберігання, обробки, передачі і представлення інформації. Знати ключові властивості інформації і інформаційних технологій; якісні і кількісні показники, які характеризують інформацію; основні компоненти і властивості інформаційних технологій. Вміти збирати, зберігати, опрацьовувати, представляти інформацію; основні режими опрацювання інформації на комп’ютері, засоби збору текстової, графічної, відеоінформації.

З. 34. 04. 01

З. 34. 06. 03Тема 2. Обробка текстової і числової інформації. Знати інформаційні технології, які застосовуються для опрацювання текстової та числової інформації; функціональні можливості табличних процесорів.

З. 35. 07. 01

Тема 3. Особливості обробки екологічної і статистичної інформації. Вміти опрацьовувати екологічну інформацію. Знати різні програми для роботи з екологічною інформацією.

З. 34. 02. 03

Тема 4. Гіпертекстові способи зберігання і представлення інформації. Знати гіпертекстові способи зберігання і представлення інформації.

З. 34. 01. 01

Тема 5. Мультимедійні технології обробки і представлення інформації. Знати основні компоненти мультимедіа-технологій. Вміти використовувати їх на практиці.

З. 34. 01. 01

Тема 6. Автоматизовані інформаційні системи. Вміти створювати та експлуатувати автоматизовані інформаційні системи.

З. 34. 01. 01

Тема 7. Експертні системи. Знати структуру, різновиди та відмінності інформаційних систем різного класу. 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин
Поняття інформації і інформаційних технології. Технології збору, зберігання, обробки, передачі і представлення інформації.

Визначення інформації. Поняття інформаційних технологій. Технології збору і зберігання інформації. Технологічний процес обробки інформації. Способи обробки інформації. Режими обробки інформації на комп’ютері. Технології передачі і представлення інформації.
2

4. 31. 17. 04

Обробка текстової і числової інформації.

Інформаційні технології для роботи з текстовою інформацією. Інформаційні технології для обробки числової інформації.2

4. 31. 17. 04

Особливості обробки екологічної і статистичної інформації.

Характеристика екологічної інформації. Екологічний моніторинг. Методи моніторингу. Система екологічної інформації. Екологічне картування. Зміст екологічного контролю. Класифікація пріоритетних забруднювальних речовин та програми вимірювань. Види екологічного моніторингу. Вибір програмної оболонки ГІС (ГІС-пакета). Алгоритм обробки екологічних даних для завантаження в ГІС. Основи дистанційного зондування землі. Аналіз даних моніторингових досліджень. Регіональні системи моніторингу довкілля (підсистеми збирання та введення інформації, підсистеми збереження та накопичення інформації, підсистеми аналізу і подання інформації). Характеристика статистичної інформації і особливості її обробки. Інформаційні технології для обробки статистичної інформації.2
Гіпертекстові способи зберігання і представлення інформації.

Поняття і основні елементи гіпертекстової технології. Основи web-технології. Інформаційні технології для роботи з гіпертекстовою інформацією.2
Мультимедійні технології обробки і представлення інформації.

Характеристика мультимедіа-технологій. Технології запису, створення та передачі мультимедійної інформації.2
Автоматизовані інформаційні системи.

Основні поняття і структура автоматизованих інформаційних систем. Моделі життєвого циклу автоматизованих інформаційних систем. Основні етапи проектування автоматизованих інформаційних систем. Способи побудови автоматизованих інформаційних систем. Методика вибору автоматизованих інформаційних систем.2
Експертні системи.

Поняття, особливості і приклади експертних систем. Загальна характеристика систем підтримки прийняття рішення. Методологія побудови експертних систем.
2  1. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин  1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


Назва теми

Кількість

годин


З. 34. 04. 01


Знайомство з операційною системою WINDOWS. Засоби введення та збереження інформації у комп’ютері. Створення документів, ярликів блокноту.

2

З. 35. 07. 01

Текстовий редактор Word. Збереження інформації у форматах RTF, doc. Введення, форматування та редагування математичних і текстових областей. Використання aqation.

2
Побудова діаграм, таблиць у текстовому редакторі Word Використання перехресного посилання для створення списку.

Вставка діаграм у документ Word із Excel.2
Функції Excel для наукових розрахунків. Завдання власних функцій. Робота з книгами Excel.

2
Статистичний аналіз даних екологічної інформації засобами Excel (описова статистика, регресія).

2
Статистичний аналіз даних екологічної інформації засобами Mathcad (регресійний аналіз), STATISTIKA, SPSS. Функціональні елементи MathCAD. Введення, редагування, форматування математичних та текстових областей. Типи даних. Надання інформації в графічному вигляді.

2

З. 34. 01. 01

Створення презентацій на тему Ландшафтної екології, використовуючи PowerPoint.

2
Знайомство з ГІС-платформами: ArcGIS Engine, ArcGIS Server, Map Basic, Map Info, Map Xtreme Java, Panorama GIS WebServer, Panorama GIS ToolKit, Панорама.

2
Створення баз даних екологічної інформації, використовуючи Microsoft Offiсe Access.

2
Оверлейний ландшафтно-екологічний аналіз. Картографування в екології.

4
Використання програми MS FrontPage для створення web-вузлів.

2
Використання баз даних у екології.

4
  1. ПРАКТИКА

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість годин2.5. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання)
1. Історія розвитку інформаційних технологій (6 год).

2. Класифікація інформаційних технологій за сферами застосування (6 год).

3. Економічні характеристик інформаційних технологій (6 год).

4. Економічна ефективність застосування інформаційних технологій (6 год).

5. Аналіз і управління ризиками при впровадженні інформаційних технологій (7 год).

6. Система керування базами даних (7 год).

7. Internet як комп’ютерна інтермережа (7 год).

8. Геоінформаційне картографування (7 год).

9. GRASS – програма геоінформаційної системи (7 год).

10. Дистанційні дослідження ландшафтів (7 год).

_____________________________________________________________ (заочна форма навчання) ________________________________________________________________________________________________________________________


 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Базова

 1. Інформаційні системи і технології: Навч. Посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарновський, Г.А. Шпортюк. – К.: МАУП, 2004. – 192с.

 2. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии: учеб. пособие / Под ред. проф. Л.Г. Гагариной. – М.; ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2007 – 256 с.

 3. Рагулин П.Г. Информационные технологии. Электронный учебник. – Владивосток: ТИДОТДальневост. ун-та, 2004. – 208 с.

 4. Придатко В.І., Бережняк ЄМ. Геоінформаційні технології та екологічна індикація. Методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни та проведення лабораторно-практичних робіт. К.: ВЦ УкрДГРІ, 2009 р. 50 с.


Допоміжна

 1. Пономаренко Є.Г., Ломакіна О.С. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в прикладній та інженерній екології». Харків-ХНАМГ-2010 р., 15с.

 2. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект: Навч. Посібник. – 2-ге вид., доп. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2010. – 312 с.

 3. Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: Теорія і практика: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 168 с.

 4. Заневська Л.Г. Застосування інформаційних технологій у рекреаційно-туристській діяльності. Методичний посібник для фахівців фізичного виховання // Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського державного університету фізичної культури. – Електронне наукове фахове видання: Львів, ЛДУФК, 2006. – 152 с.Інформаційні ресурси

 1. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01blfacu.zip

 2. http://www.greenparty.org.uk

 3. http://www.epa.gov/oia/sielen.htm

 4. http://www.health.gov.ua

 5. http://it.ridne.net/taxonomy/term/8 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
Оцінка ECTS*

Оцінка у балах

Низький рівень знаньЗа національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

F

менше

50


«2»

Незадовільно • Відсутність відповіді.

 • Фрагментарний виклад матеріалу.

 • Систематичні грубі помилки при викладенні матеріалу.

 • Студент не може розв’язати знайому проблемну ситуацію навіть за допомогою викладача.

 • Лабораторні заняття не виконано, або виконано в неповному обсязі.Оцінка ECTS*

Оцінка у балах

Достатньо

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

Е

51 - 60

«3»

Задовільно
 • Достатні знання в рамках програми.

 • Студент демонструє засвоєння основних знань з усіх розділів програми, допускає помилки.

 • Володіє основним інструментарієм спеціальності.

 • При відповіді студент допускає помилки і незначні неточності у викладі, які сильно не впливають на зміст матеріалу.

 • Лабораторні заняття виконанні.Оцінка ECTS*

Оцінка у балах

Задовільно

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

Д

61 - 70

«3»

Задовільно
 • Достатньо повні і систематичні знання в об’ємі програми дисципліни.

 • Використання необхідної наукової термінології.

 • Логічно-правильний виклад відповідей на питання білету.

 • Вміння орієнтуватися в базових питаннях і напрямках предмету дисципліни.

 • Студент підтримує дискусію з викладачем з усіх питань білету, дає відповіді з незначними неточностями.

 • Лабораторні заняття виконано в повному обсязі.
Оцінка ECTS*

Оцінка у балах

Добре

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

С

71 - 80

«4»

Добре
 • Систематичні, глибокі і повні знання з поставлених питань в обсязі програми.

 • Використання наукової термінології, стилістично грамотний, логічно правильний виклад відповідей на питання, вміння робити обґрунтовані висновки.

 • Добре володіння інструментарієм навчальної дисципліни, здатність самостійно розв’язувати поставлені викладачем проблеми, які виходять за рамки білета, в обсязі програми дисципліни.

 • Студент дає відповіді з одинокими помилками, при відповіді на питання білету і додаткові питання робить спроби встановлення міжпредметних зв’язків з різних розділів спеціальності.

 • Лабораторні заняття виконано в повному обсязі.Оцінка ECTS*

Оцінка у балах

Дуже добреЗа національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

В

81 - 89

«4»

Добре • Систематизовані, глибокі і повні знання з усіх розділів дисципліни.

 • Точне використання наукової термінології, стилістично грамотний, логічно-правильний виклад відповідей на питання.

 • Вміння орієнтуватися в основних теоріях, концепціях і напрямках предмету, давати їм критичну оцінку з встановленням міжпредметних зв’язків в рамках спеціальності.

 • Студент при відповіді на питання білету і при відповіді на додаткові питання самостійно аналізує матеріал, здатний інтегрувати інформацію з різних областей спеціальності.

 • Лабораторні заняття виконано в повному об’ємі, при їхньому виконанні студент проявив творчий підхід.
Оцінка ECTS*

Оцінка у балах

Відмінно


За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

А

91 - 90

«5»

Відмінно
 • Систематизовані, глибокі і повні знання з усіх розділів навчальної програми.

 • Точне використання наукової термінології, стилістично грамотний, логічно-правильний виклад відповідей на питання.

 • Вміння орієнтуватися в основних концепціях і напрямках навчальної дисципліни, давати їм критичну оцінку з встановленням глибоких міжпредметних зв’язків в рамках спеціальності.

 • Студент дає повну і розгорнуту відповідь на всі питання білету, активно підтримує дискусію з викладачем по усіх питаннях білету і на додатково задані питання, самостійно аналізує матеріал і робить правильні висновки, вміє інтегрувати інформацію з різних областей спеціальності.

 • Лабораторні заняття виконано в повному об’ємі, при їхньому виконанні студент проявив творчий підхід.Модуль 1

Модуль 2

Підсум-ковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

25

25


 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Поточне оцінювання опрацьованого матеріалу, модулі

Автор _____________________ /____Головчак Н.П.__/(підпис) (прізвище та ініціали)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка