Програма навчальної дисципліниСкачати 266.66 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір266.66 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет соціології

Кафедра галузевої соціології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора

з навчальної роботи

______________________

«____»____________20__ року

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

для студентів

факультету соціології

спеціальність 03010101 «соціологія»

Київ – 2015
Розробник: доцент кафедри галузевої соціології, кандидат соціологічних наук Тарабукін Ю.О.
Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної ради ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рікВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціологія молоді» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки зі спеціальності 03010101 «соціологія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціологія молоді – спеціальна соціологічна теорія, предметом якої є молодь як специфічно вікова, соціально-демографічна спільнота, яка характеризується, з одного боку, притаманними їй психолого-фізіологічними особливостями, виконанням діяльності переважно пов’язаної з підготовкою та включенням в суспільне життя, в соціальний механізм; з другого – зі своєю субкультурою, внутрішньою диференціацією, відповідно до соціального поділу суспільства. Предметом "Соціології молоді" також є соціальні особливості молодіжного буття, специфіка життєдіяльності в суспільстві, соціалізація та виховання молоді, формування її соціальних ролей та статусів, життєвих планів, ціннісних орієнтацій, політичних, моральних, професійних, естетичних інтересів, позицій та самосвідомості; соціальної мобільності; здійснення соціальних ролей з різними групами поколінь; взаємовідносини з державою та державна молодіжна політика.

Міждисципілінарні зв’язки: «Соціологія культури, «Соціологія освіти», «Соціологія виховання», «Соціологія масової комунікації», «Соціологія девіантної поведінки».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:

1.Соціологія молоді як теорія середнього рівня.

2.Соціальні проблеми молоді, молодіжні рухи та молодіжна політика держави.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія молоді» є розкриття комунікативного аспекту процесу соціалізації молоді як загального знаменника її ролі та місця в соціальному розвитку суспільства, процесу соціальної спадкоємності та успадкування молоддю знань та досвіду старших поколінь, образу життя, ціннісних орієнтацій, в усіх сферах життєдіяльності. Тому в лекціях будуть розглянуті структурні та функціональні аспекти комунікативної взаємодії як теоретичної домінанти, яка дозволяє представити соціологічну науку про молодь як цілісну та автономну спеціальну соціологічну теорію.

В курсі "Соціологія молоді" розкривається зміст ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення молодіжних соціальних проблем, теоретичні напрямки і школи в світовій науці, а також найбільш загальні та широко розповсюджені методи, необхідні для системного аналізу "соціального портрету" різних груп молоді, вивчення їх потреб , інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних очікувань, формування активної життєвої позиції, стилю життя та поведінки, особливостей адаптації в різних соціальних сферах, життєвих планів та визначення оптимальних умов їх реалізації, резервів соціальної активності та причин пасивності, включення молоді в соціальне управління та самоуправління на різних рівнях, визначення морально-психологічної готовності до праці та до безробіття тощо.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія молоді» є висвітлення основних етапів становлення та розвитку соціології молоді, які відображають етапи зміни та удосконалення соціальної науки; поглиблення уявлень студентів про основні аспекти життєдіяльності молодіжної соціальної спільноти, тобто ті головні сторони життя молоді, що являють собою загальні та стійкі засоби включення молодої людини та молодіжних груп в різні форми соціальної життєдіяльності.

1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: в результаті вивчення курсу "Соціологія молоді" студенти повинні мати власне розуміння основних молодіжних проблем, наукових понять і категорій, спираючись на знання їх традиційних і сучасних пояснень та формулювань, чітко викладати зміст цих понять та категорій, розкривати їх найважливіші ознаки та зв’язки з іншими поняттями і категоріями, демонструвати своє бачення основних наукових ідей, вміти їх сформулювати, розгорнуто розкрити їх зміст, спираючись на відповідні поняття.Студенти повинні виділяти основні ознаки сучасного політичного життя країни та визначати його вплив на молодіжне середовище: самостійно досліджувати економічний стан та прогнозувати соціально-економічні проблеми молоді на сучасному етапі; аналізувати проблеми молодіжної освіти, що відбуваються в молодіжному середовищі.

вміти: правильно та науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання, власну наукову ерудицію та особистий життєвий досвід для аналізу, узагальнення і оцінки процесів та явищ у молодіжному середовищі, пошуку правильних рішень у ході навчання та науково-практичної діяльності, відстоюючи при цьому сої наукові переконання та дослідницьку позицію; грамотно працювати з тематичною літературою, самостійно збагачувати свій науковий та творчий потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями; орієнтуватись у науковій та періодичній літературі та інформації з молодіжних питань. Відібрати із цієї інформації найголовніше та систематизувати її, вміти працювати з науково-методичними посібниками; самостійно робити висновки з отриманої інформації, використовуючи їх відповідно до вимог теми; готувати виступи з молодіжної проблематики різних рівнів (конференція, диспут, наукове повідомлення, рецензія, доповідь тощо), застосовуючи знання з курсу "Соціологія молоді"..

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин / 2,0 кредитів ECTS. Зокрема: лекції – 24 год, семінарські заняття - 12 год.2.Форма відсумкового контролю успішності навчання – залік.

3.Засоби діагностики успішності навчання. Система оцінювання знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою та включає поточний, модульний та семестровий контроль знань.

1. Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань; експрес-контроль у формі тестів.

При виставленні балів за поточний контроль оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів; самостійне опрацювання тем; проведення контрольних робіт; написання рефератів; опрацювання завдань робочих зошитів, есе, підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, їх переклад з іноземної мови; підготовка анотацій публікацій тощо.

.2. Модульний контроль проводиться з урахуванням даних поточного контролю за відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля.

Навчальна дисципліна ділиться на логічно-пов’язані змістові модулі. Змістовий модуль завершується модульною контрольною роботою. Підсумкова кількість балів за змістовий модуль може виставлятися як сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної.

Кількість модульних контрольних визначається робочою навчальною програмою і залежить від:

обсягу кредитів за даною дисципліною;

кількості годин, відведених на семінарські заняття;

кількості змістових модулів, яка не може бути більшою нормативу, передбачено п.1.8 наказу ректора №309-32 від 05.05.2009;

форми семестрового контролю.

3. Семестровий контроль проводиться у формі заліку, визначеного навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Результати навчальної діяльності студентів оцінюється за 100-бальною шкалою за семестр, враховуючи рейтингові бали за аудиторну роботу, самостійну роботу, модульну контрольну роботу та іспит.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль №1. Соціологія молоді як теорія середнього рівня.

Тема 1. “Соціологія молоді" як спеціальна соціологічна теорія. Сучасний стан соціології молоді (6 год).

Метою теми є визначення об’єкта соціології молоді, її проблематики, підходів, напрямів, рівнів та специфіки соціологічного підходу до вивчення молодіжних проблем. Для цього необхідно розглянути сучасні проблеми молоді та їх типи. Сутність та зміст процесів життєвого самовизначення молоді (соціального, політичного, професійного та економічного). Необхідно розглянути три рівні опису молоді (індивідуально-психологічний, соціально-психологічний і соціологічний). Основні проблеми соціології молоді. Основні напрямки в розробці спеціальних соціологічних теорій молоді. Нерозвиненість соціології молоді в СРСР та причини її кризи. Головні аспекти дослідження проблем молоді в Радянському Союзі та їх вади. Протиріччя даних та інтерпретацій. Проблема неадекватності категоріально-понятійного апарату. Проблема узагальнюючих оцінок положення молоді у вітчизняній практиці досліджень. Зміни предмету соціології молоді. Її ціль та завдання. зміна дослідницьких методів. Зв’язок соціології молоді з іншими галузевими соціологіями та науками. Соціологія молоді та ювенологія. Шляхи розвитку соціології молоді в Україні на сучасному етапі.


Тема 2. Молодь як соціальна спільнота, її соціальний статус та самоідентифікація. Вікові межі молодості (6 год.).

При висвітленні теми необхідно дати визначення молоді як соціально-демографічної спільноти, її соціально сутності. Розкрити особливості соціологічного погляду на молодь, напрями її соціологічного вивчення (психологічний, структурно-функціональний, культурологічний), критерії виділення поняття “молодь” в самостійну категорію. Розкрити сутність молоді як об’єкту та суб’єкту соціальних відносин. Молодь як соціокультурне явище. Сутнісні риси молоді. вікові межі періоду молодості (відмінність біологічного (медичного), психологічного та соціального віку молодості). Юність та молодість. Поняття “молодь” в західній соціології. Поняття молодіжної свідомості та її рівнів. Необхідно розкрити питання соціального статусу молоді як важливої групоутворюючої ознаки; молодіжних проблем та їх типів; соціального, політичного. професійного та економічного самовизначення молоді. Розкрити концепції соціального розвитку молоді та критерії оцінки тенденцій цього розвитку.Тема 3 . Молодь у соціально-демографічному вимірі (6 год.).

Метою теми є висвітлення соціально-демографічного виміру молоді в світі та в сучасній Україні. Необхідно визначити зміни та перспективи молодіжної популяції в головних регіонах світу. Висвітлити стан молодіжної популяції в містах та селах в світі. Чоловіча та жіноча частини молодіжної популяції. Подружній статус та створення сім’ї. Доля молоді у віковій структурі населення світу. Розкрити загальну соціально-демографічну ситуацію в Україні. Статева структура молоді в Україні. Стан народжуваності та смертності в Україні. Молодіжні міграційні процеси в світі та в сучасній Україні. Особливості соціологічного виміру соціально-демографічних процесів української молодіжної популяції.Тема 4. Соціалізація, соціальне самопочуття та соціальна мобільність молоді (6 год.).

У темі розкривається сутність процесу соціалізації молоді. Парадигмальні відмінності теорій соціалізації. Марксистське розуміння соціалізації. Соціалізаційні теорії Е.Дюркгейма, Г.Тарда, Т.Парсонса, П.Сорокіна, Р.Мертона, Дж.Дьюі. Інтеракціоністські концепції соціалізації. Психоаналітичне трактування соціалізації. Трактування соціалізації з позицій розуміючої соціології. Трактування соціалізації в сучасних соціологічних теоріях ( Е.Еріксон, Е.Фромм, В.Франкл ). Позиція І.Кона. Дискусія Піаже-Виготський. Результативність соціалізації: точка зору П.Бурд’є. Фактори, що впливають на соціалізацію молоді. Стадії процесу соціалізації, процес становлення особистості. Механізми розвитку особистості. Поняття соціалізаційної норми (її природа. сутність, типи та структурування). Агенти та інститути соціалізації молоді. Соціалізація та соціальний контроль. конформізм, самосвідомість та ресоціалізація. Радянська модель соціалізації молоді. Розбалансованість соціалізації української молоді (теоретичний аспект). Загальносистемні фактори соціалізації в сучасній Україні (інституціональні зміни, інші зовнішні впливи на соціалізацію в наш час). Соціальна мобільність сучасної української молоді.Змістовний модуль 2. Соціальні проблеми молоді, молодіжні рухи та молодіжна політика держави.

Тема 5. Любов, секс, та молодіжна сім’я як предмет соціологічного то соціально-психологічного дослідження (6 год.).

Розкривається питання соціокультурної типології любові та сексуальності. теорії еротико-сексуальних відносин між чоловіком та жінкою. Структурні зміни в культурі сексуального. Принципи, що визначають відношення суспільства до сексуальності. Соціокультурні аспекти сексуальності. Традиційні сексуальні стереотипи. підліткова сексуальна поведінка. Сексуальність у шлюбі. Соціологія сексуальності: сучасний стан та тенденції.

Аналізується місце сім’ї в системі життєвих цінностей, стан та перспективи розвитку сім’ї, її структуральні особливості. Тенденції зміни історичних типів сім’ї, фактори, що впливають на її стабільність. Специфіка молодіжної шлюбності та розлучень в Україні. Міжособистісні конфлікти в сім’ї. Репродуктивні орієнтації та репродуктивна поведінка молодого подружжя в Україні. Соціально-економічні та психологічні проблеми молодого українського подружжя. Критичні концепції сучасної сім’ї.

Визначається специфіка життєвого самовизначення молодої жінки. Розглядаються феміністські рухи та проблеми еманципації жінок.Тема 6. Ціннісні орієнтації, культурні потреби та духовний світ смолоді. Молодіжна субкультура та контркультура в світі та в сучасній Україні (6 год).

Аналізуються ціннісні орієнтації та системи цінностей молоді, їх сутність та особливості формування. Потреби молоді як основний стимул до діяльності в інтересах саморозвитку та самовдосконалення. Ціннісні орієнтації та потреби молоді, їх роль в досягненні життєвих планів юнаків та дівчат.

Розглядається соціально-психологічний феномен духовності як інтегральний показник соціалізації особистості, формування її моральних цінностей та життєвої позиції. Соціологічні проблеми становлення громадянськості, виховання національної самосвідомості, політичної культури молоді.

Суспільство та культура: її сфери, риси, складові, форми та різновиди. Факторна обумовленість молодіжної культури. Особливості молодіжної субкультури. Контркультурні риси молодіжної субкультури. Соціально-психологічні проблеми впливу сучасного масового мистецтва на молодь. Тенденції дегуманізації та деморалізації змісту молодіжного мистецтва. Поняття молодіжного жаргону, його функції. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні. Культурні запити української молоді.

Аналізується релігійність молоді як предмет соціологічного дослідження.

Тема 7. Проблема молодіжної освіти та професійної підготовки (6 год.).

На початку лекції розглядаються роль та значення освіти в суспільстві, у формування особистості, її громадянських якостей, життєвої позиції. Принципи історико-соціологічного аналізу освіти. Освіта та виховання: діалектика взаємозв’язку в процесі соціалізації особистості, в підготовці молоді до соціально-професійних ролей. Освіта як соціальне явище, її мета, завдання, функції. Освіта в СРСР – досягнення та недоліки. освіта в Україні у перехідний період. Соціальна диференціація в системі освіти. Освітні та професійні плани школярів та ціннісні орієнтації студентів. Принципи реформування освіти в Україні (безперервна система освіти). Система дошкільних закладів. Середні заклади освіти (сільська школа). Заклади інтернатного типу. Позашкільні заклади освіти. Заклади професійної освіти. Вищі учбові заклади. Заклади післядипломної освіти. Етнокультурні принципи освіти а виховання в Україні.Тема 8. Молодь в сфері праці та зайнятості. Молодіжне безробіття (6 год.).

Спочатку розглядається праця як основний засіб задоволення потреб людини, забезпечення її життєдіяльності, особливості працедіяльності. Дається характеристика головних соціологічних проблем ринкової економіки, ринкових трансформацій та економічної поведінки молоді посттоталітарних країн на ринку праці. Ринок праці в СРСР та в сучасній Україні.

Економічне становище української молоді в пострадянський період. Умови адаптації молоді до ринкових відносин. Тенденції соціального розшарування. Характерні особливості професійного самовизначення молоді. Зміни в ціннісних орієнтаціях, трудовій моралі, економічній свідомості та поведінці сучасної української молоді. Практичні аспекти підготовки молоді до праці. Адаптація молоді на виробництві.

Структура зайнятості та сучасний розподіл молоді в сфері виробництва, торгівлі, обслуговування. Самореалізація молоді в сфері підприємництва та бізнесу. Вторинна зайнятість молоді.

Молодіжне безробіття та його соціально-економічні наслідки. Соціально-психологічні аспекти безробіття. Приховане безробіття, його причини, особливості та наслідки. Роль безробітного як рольовий тип.

Трудове законодавство України стосовно молоді. Заходи, спрямовані на вирішення проблем молодіжної зайнятості, та міжнародний досвід в цьому.Тема 9. Негативні явища в молодіжному середовищі. Девіантна иа деліквентна поведінка молоді (6 год.).

Дається визначення понять “девіантна (відхилена) поведінка” та “соціальні норми”. Аналізуються причини девіантної поведінки молоді та молодіжної злочинності в світі та в сучасній Україні. Розкриваються деякі форми девіантної поведінки молоді: пияцтво, алкоголізм, наркоманія та токсикоманія, суїцидальна поведінка, злочинність, втеча підлітків з дому (бродяжництво), релігійні угрупування деструктивних культів, девіантна поведінка в сфері комерційно-бізнесових об’єднань (“дикі” форми комерційних об’єднань), “дідівщина” в армії, вандалізм, проституція. порушення моральних та інших соціальних норм.

Визначення терміну “деліквентна поведінка”. Розглядаються кримінологічні теорії злочинності: позитивізм в соціології молодіжної злочинності, біологічні теорії, психологічне пояснення злочинності. Підліткова та молодіжна злочинність в Україні. Розкриваються причини зростання злочинності серед неповнолітніх. Молодіжна злочинність за кордоном.

Молодіжні злочинні угрупування, їх типологія. типологія членів молодіжних угрупувань.

Заходи протидії молодіжній злочинності в Україні.

Тема 10. Соціальні проблеми молодіжного руху в світі та в сучасній Україні. Політичні орієнтації та електоральна поведінка молоді (6 год.).

На початку лекції аналізується процес та особливості політичної соціалізації і політичного самовизначення молоді. Розкриваються такі поняття як громадянство, громадянське суспільство, громадянська свідомість, громадянська поведінка, громадянська самосвідомість. Критерій громадянськості. Поняття патріотизму, націоналізму, шовінізму. Тенденції розвитку молодіжної громадянськості. Взаємодія молоді, суспільства та держави.

Розкриваються такі поняття як політична свідомість, конформізм, нонконформізм молоді. Визначаються політичні орієнтації молоді та електоральна поведінка молоді в Україні. Екстремізм та тероризм в молодіжному середовищі.

Сутність, характер та особливості молодіжного руху як соціального феномену та активного суб’єкту перетворення суспільства. Соціальні потреби та інтереси молоді як основа молодіжного руху. Основні підходи, принципи та критерії класифікації молодіжних політичних та громадських організацій. Процес їх створення та принципи взаємодії між державою та молодіжними організаціями. Особливості типологізації молодіжних політичних та громадських організацій, їх функції та критерії ефективності діяльності. Сучасний стан та перспективи розвитку молодіжного руху в Україні.

Державна підтримка форм молодіжного руху. Статус молодіжних об’єднань, які підтримуються державою. Проблемна ситуація державної підтримки молодіжних об’єднань. Принцип субсидіарності.

Тема 11. Соціальна робота з молоддю. Діяльність Центрів соціальних служб для молоді (ЦССМ) (6 год.).

Аналізується цілісна соціальна політика в умовах перехідного періоду як обов’язкова умова соціалізації особистості молодої людини.

Розкривається поняття “соціальна робота з молоддю”. Норми соціальної роботи з молоддю. Суб’єкти соціальної роботи. Основні принципи соціальної роботи з урахуванням інтересів та потреб особистості та суспільства. Соціальна допомога та програми соціальної роботи з молоддю в Україні. Законодавчі акти, що регулюють соціальну роботу з молоддю.

Сутність, призначення, функції, завдання, форми та методи роботи соціальних служб для молоді (ЦССМ). Фінансування ЦССМ. Особливості та шляхи реалізації соціальних програм для дітей, сім’ї та молоді. Співпраця ЦССМ з державними та громадськими організаціями.

Місце соціологічних досліджень молодіжних проблем в соціальній політиці держави.

Тема 12. Аспекти та складові державної молодіжної політики (ДМП). Особливості молодіжного законодавства в Україні (6 год.).

Спочатку необхідно визначити соціальні причини необхідності існування державної молодіжної політики (ДМП) на сучасному етапі суспільного розвитку. Розкривається сутність поняття “молодіжна політика”. Мета, завдання, принципи та особливості ДМП. Основні функції ДМП. Складові ДМП, основні напрямки та механізми її реалізації на етапі перехідного періоду розвитку суспільства. відмінність сучасних концепцій державної молодіжної політики. Компенсації та інвестиції. Організаційні проблеми ДМП. Проблеми відмінностей в образі життя. Проблеми територіальних відмінностей. Проблеми соціокультурних відмінностей. Законодавчі акти України стосовно ДМП. Фінансово-матеріальне забезпечення ДМП. Світовий досвід державного вирішення проблем молоді. Можливості соціального проектування в сфері державної молодіжної політики. Місце та роль соціології ( в тому числі соціології молоді) в державній молодіжній політиці.


5. Рекомендована література

Основна:


 1. Боряз В.М. Молодежь. Методологические проблемы исследования.- Л., 1979.

 2. Бестужев-Лада И.В. Молодость и зрелость. Размышления о некоторых социальных проблемах молодежи.-М.,1984.

 3. Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Социология молодежи: Учебное пособие. Екатеринбург-Нижний Тагил,1995.

 4. Головатий Н.Ф. Социология молодежи: Курс лекций. К., 1999.

 5. Діти, молодь, закон. – К., 1994.

 6. Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильности общества. – М.,1998.

 7. Иконникова С.Н. Молодежь. Социологический и социально-психологический анализ. – Л.,1974.

 8. Иконникова С.Н. Социология о молодежи.- Л.,1985.

 9. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы.-М.,1999.

 10. Лисовский В.Т. Социология молодежи.- СПб., 1996.

 11. Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы. Под ред. И.М.Ильинского. М., 1999.

 12. Павловский В.В. Ювенология. Становление науки о молодежи.- Красноярск, 1997.

 13. Черниш Н.Й. Соціологія молоді. Конспект лекцій. – К.,1990.


Додаткова:

 1. Актуальные очерки.- М.,1994.

 2. Актуальные проблемы социологии девиантного поведения и социального контроля / Отв. Ред.Я.И.Гилинский. – М., 1992.

 3. Алексеева О. Третий сектор, или благотворительность для «чайников». – М.,1997.

 4. Алешенок С.В. К проблеме новой концептуализации молодежи//Методологические проблемы исследования молодежи: Материалы к дискуссии.-М.,1998.

 5. Алиев И.А.. Актуальные проблемы суицидологии. – Баку, 1987.

 6. Американская социологическая мысль. Тексты. М., 1994.

 7. Андреева Г.М.Социальная психология.-М.,1996.

 8. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М.,1996.

 9. Антонович И.И. Социология в США: проблемы и поиски решений. – Минск, 1976.

 10. Астафьев Я.У., Шубкин В.Н. Социология образования в СССР и России/ Социология в России. Под ред. В.А.Ядова.- М.,1996.

 11. Баразгова Е.С. Эволюция социологии молодежи в США // Социол. исслед.-1981.-

 12. Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп. – М.,2000.

 13. Башкатов И.П. Социально-психологические методы изучения личности и групп несовершеннолетних осужденных. – М.,1986.

 14. Башкатов И.П., Фицула М.Н. Основы исправления и перевоспитания несовершеннолетних осужденных в ВТК. – М.,1984.

 15. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К.,1996.

 16. Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних. – К.,1982.

 17. Бурдье П. Социология политики. – М.,1993.

 18. Бурльер Ф. Определение биологического возраста человека. Женева-Москва,1971.

 19. Вакутин Ю.А.,Водолазский Б.Ф. Преступные группировки, их законы, традиции, обычаи (прошлое и настоящее). – Омск, 1979.

 20. Валимяки К. Принципы и тенденции в социальной политике Европейского Союза. – «Tacis», 1997.

 21. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. – М.,1997.

 22. Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.,1996.

 23. Гавриленко І. М., Скідін О.Л. Соціологія освіти.- Запоріжжя, 1998.

 24. Герасимова И.А. Структура семьи. – М.,1976.

 25. Гилинский Я.И. Некоторые проблемы отклоняющегося поведения / Преступность и ее предупреждение. – Л.,1971.

 26. Гилинский Я.И., Афанасьев В.С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: Учебное пособие. – СПб., 1993.

 27. Гіденс Е.Соціологія. – К.,1999.

 28. Голованова Т.П., Гапон Ю.П. Волонтерство в соціальній роботі як феномен цивілізованого суспільства. – Запоріжжя, 1996.

 29. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – К.,1988.

 30. Головенько В.А., Корнієвський О.А. Український молодіжний рух: історія і сьогодення. – К.,1997.

 31. Головко Б.И. Студенческая семья. – М., 1988.

 32. Голод С.И. Будущая семья: какова она? – М.,1990.

 33. Горохова Т.К. Профессионально-образовательная мобильность молодых безработных в современном российском обществе. – СПб.,1995.

 34. Грибанов В., Грибанова Г. Инициативные самодеятельные молодежные движения. – Л.,1991.

 35. Демографический ежегодник Российской Федерации.- М.,1997.

 36. Демографический энциклопедический словарь. – М.,1985.

 37. Державна програма соціальної політики на 1997-2000 роки. – К.,1997.

 38. Дети ради детей. Программа социальной защиты детей в деятельности детских организаций. – М.,1996.

 39. Дети улицы. Что нужно знать для успешного управления проектом. – ЮНИСЕФ, 1998.

 40. Детность семьи: вчера, сегодня завтра. – М.,1986.

 41. Діти, молодь, закон. – К., 1994.Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. – К., 1997.

 42. Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної молодіжної політики в Україні. – К.,1999.

 43. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М.,1981.

 44. Духовність і моральні цінності сучасної української молоді: Аналіт.доп.//Поточ.арх.Укр.ін-ту соц.досліджень.-К.,1998.

 45. Елизаров В.В. Демографическая ситуация // Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы. – М.,1999.

 46. Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. – М.,1990.

 47. Жизненные пути одного поколения. Под ред. М.Х.Титмы.-М.,1992.

 48. Жизненный путь личности. Под ред. Л.В.Сохань.-К.,1987.

 49. Заиграев Г.Г. Общество и алкоголь. – М.,1992.

 50. Закон України “Про молодіжні і дитячі громадські об’єднання” від 1 грудня 1998 р. / Поточ. арх. Верховної Ради України. – К.,1998.

 51. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5 лютого 1993 р.// Законодавство України про шлюб, сім’ю та молодь. – К.,1997.

 52. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. – Новосибирск, 1991.

 53. Здіорук С.І., Парахонський Б.О., Валевський О.Л. Стратегічні аспекти національно-культурної політики України. – К.,1995.

 54. Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодежи. – М.,1971.

 55. Ионин Л.Г. Социология культуры.- М.,1996.

 56. История социологии в Западной Европе и США.. Отв.ред. В.Г.Осипов. М., 1998.

 57. Камю А. Бунтующий человек. – М.,1990.

 58. Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. – М., 1982.

 59. Качанов Ю., Шматко Н. Молодежь и лидер: социально-психологический портрет.-М.,1990.

 60. Клецин А. Социология семьи//Социология в России.Под ред. В.А.Ядова. – М.,1998.

 61. Коган Л.Н. Социология культуры.- Екатеринбург, 1992.

 62. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.,1984.

 63. Кон И.С. Введение в сексологию.- М., 1989.

 64. Кон И.С. Психология ранней юности.- М.,1989.

 65. Кон И.С. Сексуальная культура в России. – М.,1997.

 66. Кон И.С. Социология личности. – М.,1967.

 67. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. – Минск, 1988.

 68. Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская молодежь в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 1960-х годов к 2000-му). - М.,1998.

 69. Концепція програми сприяння розвитку молодіжного підприємництва в Україні.- К.,1998.

 70. Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. – К.,1997.

 71. Коэн А.К. Отклоняющее поведение и контроль над ним// Американская социология. – М.,1977.

 72. Кравченко А.И. Социология. – М.,1997.

 73. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. – М.,1990.

 74. Критика буржуазных теорий молодежи. Пер. с нем. М., 1982.

 75. Кукушкина Е.И. Российская социология ХІХ – начала ХХ в. – М.,1993.

 76. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів, 1994.

 77. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.,1987.

 78. Лисовский А.В., Лисовский В.Т. В поисках идеала. Диалог поколений..Мурманск,1994.

 79. Лисовский В.Т. Советское студенчество: Социологические очерки.- М.,

 80. Личко А.Е., Битенский В.С. подростковая наркология: Руководство. – Л.,1991.

 81. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. – М.,1995.

 82. Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социология образования. – К.,1997.

 83. Майбутнє України - в руках молоді! / Зб. матер. ІV Світового конгресу укр.. молодіжних організацій. Київ 21-23 серпня 1998 р. – К.,1998.

 84. Мангейм К. Диагноз нашего времени. Пер. с нем. – М.,1994.

 85. Маркосян А.А. Вопросы возрастной физиологии.-М.,1974.

 86. Мартинюк І.О., Соболєва Н.І. Люди і ролі. – К.,1993.

 87. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Девіантна поведінка неповнолітніх і молоді: можливість впливу. – Харків, 1994.

 88. Матти Л. Криминология и социология отклоняющегося поведения. – Хельсинки, 1994.

 89. Мацковский М.С. Социология семьи.- М.,1989.

 90. Международное молодежное движение: вопросы теории и методологии. – М., 1998.

 91. Методи психодіагностики підлітків / Заряд. О.Д.Кравченко, В.Ф.Моргуна. – Полтава, 1995.

 92. Методологические проблемы исследования молодежи: Материалы к дискуссии / НИЦ при Ин-те молодежи. – М.,1998.

 93. Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних. – К.,1985.

 94. Митев П. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи. – София, 1983.

 95. Митев Петр-Эмил. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи.-София, 1983(на рус.яз.).

 96. Молодежная политика: опыт, проблемы, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции (в двух частях). – К., 1992.

 97. Молодежь в СССР.-М.,1990.

 98. Молодежь в условиях социально-экономических реформ / Материалы международной научно-практической конференции. – СПб., 1995.

 99. Молодежь России: тенденции и перспективы. Под ред. И.М.Ильинского, А.В.Шаронова. – М.,1993.

 100. Молодежь Украины: ожидание, ориентации, поведение. – К..1993.

 101. Молодежь: будущее России. Отв.ред. И.М.Ильинский.-М.,1995.

 102. Молодіжний і дитячий рух в Україні: історія та генезис. – К., 1993.

 103. Молодіжний рух в Україні: Довідник. Ч. 1-2. – К.,1998.

 104. Молодь в посттоталітарному суспільстві: український варіант. – Харків, 1993.

 105. Молодь України за соціальний прогрес і злагоду у суспільстві. / Зб. матеріалів Конгресу укр. молоді. Київ, 26-28 травня 1997 р. – К.,1997.

 106. Молодь України: для неї і про неї. – К., 1999.

 107. Молодь України: Короткий статист.довідник.-К.,1991.

 108. Молодь України: Стан, проблеми, шляхи розв’язання. – К.,1993-1999.

 109. Моніторинг громадської думки населення України. Інформаційний бюлетень № 6 (43). – К.,2000.

 110. Монсон П.Современная западная социология.- М.,1992.

 111. Моргун В.Ф., Седых К.В. Деликвентный подросток. – Полтава, 1995.

 112. Морозова Г.В. Социально-экономический потенциал молодежи в условиях многоукладной экономики. Автореф.докт.дис.-СПб.,1995.

 113. Мюллендер О., Уорд Д. Самокерована групова робота. – К.,1996.

 114. Начало пути: Поколение со средним образованием. Под ред. М.Х.Титмы.- М.,1989.

 115. Неумойнов Г.К. Молодежь как общественная группа и ее внутренняя структура//Молодежь как общественная группа.-М.,1972.

 116. Нехаев В.В. Становление государственной молодежной политики в Российской Федерации: первые итоги. – Тула, 1994.

 117. Нечаев В.Я. Социология образования. – М., 1992.

 118. О государственной политике в области высшего образования. – М.,

 119. Об основных тенденциях демографической ситуации в России до 2015 года.- М.,1998.

 120. Оржеховська В.М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок. – К.,1995.

 121. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – К.,1996.

 122. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.- М.,1994.

 123. очерки. Под ред. Е.А.Якубы. – М.,1990.

 124. Павленко Ю.І. Трансформація суспільства і проблеми соціальної політики. – К.,1997.

 125. Петровский А..В. Психология неадаптивной активности. – М.,1992.

 126. Пинкус А., Манахан А. Практика социальной работы: формы и методы. – М.,1993.

 127. Піча В.М., Стеблич Б.А. Соціологія політики. – Львів, 1994.

 128. Положение молодежи в Российской Федерации и государственная молодежная политика. – М, 1997.

 129. Положение молодежи в российской федерации:1995 год.-М.,1996.

 130. Положение о молодежи в 80-х годах:Доклад генерального секретаря Организации Объединенных Наций//Материалы сороков. Сессии Генеральной Ассамблеи ООН.-М.,1985.

 131. Постанова Кабінету Міністрів України № 648 “Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх діяльності”. – К.,1998.

 132. Притулки для неповнолітніх: статус та особливості роботи. – К.,1998.

 133. Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року), Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.,2000.

 134. Про становище сімей в Україні (Доповідь). – К.,1999.

 135. Проблемы социально-профессиональной ориентации молодежи. – К., 1999.

 136. Проект Закону України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”. – К.,1999.

 137. Психология современного подростка / Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.,1987.

 138. Российская социологическая энциклопедия. Под ред. Г.В.Осипова. М., 1998.

 139. Ружже Л., Елисеева И.И., Кадибур Т.С. Структура и функции семейных групп. – М.,1983.

 140. Ручка А.А. Социальные нормы и ценности. – К., 1976.рыночной экономики. – Zielona Gora, 1995.

 141. Саймон Дж. Общество и образование. – М.,1989.

 142. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М.,1974.

 143. Семья и молодежь: профилактика отклоняющегося поведения. – Минск, 1988.

 144. Семья на пороге третьего тысячелетия.- М.,1995.

 145. Сикевич Э.В. Молодежная субкультура: за и против.- Л.,1999.

 146. Смелзер Н. Социология – М.,1994.

 147. Современная западная социология. Словарь. М., 1990.

 148. Социальная защита молодежи: вопросы теории и практики. / Отв. ред. В.Т.Лисовский. – М., 1994.

 149. Социально-молодежная работа: Международный опыт. – М., 1997.

 150. Социально-профессиональные ориентации и жизненные пути молодежи. – М.,1999.

 151. Социальные аспекты экономической реформы.- К.,1991.

 152. Социальные отклонения. – М.,1989.

 153. Социальные условия и преступность: Программа комплексного криминологического исследования. – М.,1979.

 154. Социальный облик молодежи.-К.,1990.

 155. Социальный портрет молодежи.-М.,1990.

 156. Социология в России. Под ред. В.А.Ядова. М.,1998.

 157. Социология образования. В 2-х томах. Вып. 3.Под ред.В.С.Собкина.-

 158. Социология образования: Библиографический указатель публикаций

 159. Социология преступности: Современные буржуазные теории. / Под ред. Б.С.Никифорова. – М.,1966.

 160. Социология. Основы общей теории. Под ред. Г.В.Осипова, Л.Н.Москвичева. – М.,1996.

 161. Соціальна підтримка молодої сім’ї. – К.,1994.

 162. Соціальна підтримка незайнятої молоді. – К., 1995.

 163. Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. – К.,1998.

 164. Соціальна робота з молоддю в Україні. – К., 1997.

 165. Соціальна робота з молодою сім’єю. – К.,1995.

 166. Соціальне суспільство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. – К.,1998.

 167. Соціологія молоді// Соціологія. За ред. Городяненка В.Г.-К.,1999.

 168. Соціологія. За ред. В.П.Андрущенка, М.І.Горлача.-Київ-Харків,1998.

 169. Соціологія. За ред. Макеєва С.О. – К.,1999.

 170. Статистичний звіт щодо діяльності Центрів соціальних служб для молоді за 1998 рік. – К.,1998.

 171. Тарарухин С.А. Преступное поведение: Социальные и психологические черты. – М., 1974.

 172. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт /Отв. ред. Т.Ф.Яркина, В.Г.Бочарова. В 2-х т. – Москва-Тула, 1993.

 173. Тощенко Ж.Т. Социология. – М..1994.

 174. Трудный подросток: причины и следствия / Под ред. В.А.Татенко. – К.,1985.

 175. Українська молодь і політика. Волинський зріз. – Луцьк-Київ, 1997.

 176. Управление занятостью и организацией трудоустройства: Обзорная информация. – К.,1997.

 177. Филиппов Ф.Р. Социология образования. – М.,1980.

 178. Филиппов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества.- М.,1990.

 179. Филюкова Л.Ф. Современная молодая семья. – Минск, 1986.

 180. Фридрих В. Теоретические и методологические проблемы науки о молодежи в ДР// Критика буржуазных теорий молодежи. - М., 1982.

 181. Фролов С.С. Социология. – М., 1994.

 182. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994.

 183. Хохлушкина Ф.А. Социально-демографическая ситуация в России и молодежь // Социально-профессиональные ориентации и жизненные пути молодежи. – М.,1999.

 184. Храпкова А.Г. Возрастная физиология. - М.,1978.

 185. Черниш Н.Й. Суспільна свідомість молоді.- Львів, 1990

 186. Чупров В.И .Молодежь в общественном воспроизводстве //Социолог. исследования.-1998.-№3.

 187. Чупров В.И. Проблемы социального развития молодежи.-М.,1985.

 188. Чупров В.И. Развитие молодежи: концептуализация понятий.// Молодежь России: социальное развитие. - М.,1992.

 189. Чупров В.И. Социальное развитие молодежи: теоретические и прикладные проблемы.-М.,1994.

 190. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежь в общественном воспроизводстве: проблемы и перспективы. – М.,2000.

 191. Чупров В.И., Черныш М.Ф. Мотивационное сознание молодежи: состояние и тенденции развития. – М., 1994.

 192. Шаронов А.В. Государственная молодежная политика как фактор социального развития молодежи. – М.,1994.

 193. Энциклопедия социальной работы. Пер. с англ. В 3-х т. – М.,1994.

 194. Якуба О. Соціологія. – Харків, 1995.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка