Програма навчальної дисципліниСкачати 190.56 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір190.56 Kb.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Вступ

Мета курсу є забезпечення майбутніх психологів теоретичними знаннями з основ педагогічної психології, озброєння їх знаннями психологічних закономірностей навчання і виховання, психологічних особливостей педагогічної діяльності, а також здійснення практичної підготовки для роботи з клієнтами різних вікових категорій.

Завдання:


 1. Ознайомити слухачів з основними поняттями, принципами, методами, концепціями педагогічної психології.

 2. Висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості з точки зору навчально – виховних впливів на дітей різного віку

 3. Охарактеризувати психологічні основи научіння, навчання та учіння на різних вікових етапах розвитку особистості.

 4. Розкрити психологічні закономірності процесів виховання і самовиховання особистості в онтогенезі.

 5. Проаналізувати особливості педагогічної діяльності і особистості вчителя, як організатора навчально-виховного процесу.

 6. Виробити у слухачів ряд умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

психологічні аспекти освітньої діяльності;

- психологічні засади педагогічної та учбової діяльності;

- психологічні особливості учнів та педагогів;

- психологічні характеристики учбово-педагогічної взаємодії та спілкування;

- психологічні характеристики професійної освіти;

- психологічні засади виховання учнів.

вміти:

- визначати механізми та закономірності засвоєння учнями соціокультурного досвіду, його структурування та збереження в індивідуальній свідомості учня;

- визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку учня та формами і методами впливу на його навчання та виховання;

- визначати особливості організації та управління учбовою діяльністю

учнів і вплив цих процесів на їх інтелектуальний і особистісний розвиток та учбово-пізнавальну активність;

- визначати психологічні факти, механізми, закономірності розвивального навчання;

- визначати психологічні умови та критерії засвоєння знань, а також психологічні засади формування операціонального складу учбової діяльності на основі вирішення учбових задач;

- використовувати діагностичні засоби для визначення педагогічних проблем навчання та виховання учнів.Методи навчання

Лекції із застосуванням інформативно-рецептивних методів, евристичних бесід, елементів навчальної дискусії, елементів проблемного викладу матеріалу. Практичні передбачено проводити у формі комбінованого опитування, опитування із застосуванням методу самооцінки, тестування, застосування індуктивного та дедуктивного методів, пізнавально-дидактичних ігор.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретико-методологічні проблеми педагогічної психології

2. Психологія навчання та виховання
2. Зміст програми

курсу “Педагогічна психологія”

Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні проблеми

педагогічної психології

Тема 1. Предмет і методи педагогічної психології (4 год.)

Предмет і завдання педагогічної психології. Виникнення та розвиток педагогічної психології. Методологічні основи педагогічно психології. Сучасний стан розвитку педагогічної психології. Методи педагогічної психології та їх використання в управлінні навчально- виховним процесом. Лонгітюдний метод та його застосування у педагогічній психології. Зв’язок педагогічної психології з іншими науками.Література [1; 2; 4; 5; 8; 9; 13; 27; 38]
Тема 2. Педагогічна наука як галузь психологічної науки (2 год.)

Основні напрями і сучасний стан розвитку педагогічної психології. Основні розділи педагогічної психології. Методи педагогічної психології та їх використання в управлінні навчально-виховним процесом. Лонгітюдний метод та його застосування у педагогічній психології. Зв’язок педагогічної психології з іншими науками.Література [1–3; 6; 7; 11; 19; 22; 27; 32; 39; 41]

Змістовий модуль II. Психологія навчання та виховання

Тема 3. Психологія навчання (2 год.)

Поняття про навчання та його психологічні механізми. Теорії навчання. Класифікація навчання. Моделі навчання. Основні характеристики навчальної діяльності. Фактори, що впливають на навчальну діяльність. Управління процесом навчання.


Тема 4. Психологія учіння (4 год.)

Учіння як діяльність. Види учіння та структура навчальної діяльності учнів. Уявлення про мотивацію учіння. Засвоєння навчального процесу — центральна ланка навчальної

діяльності учнів. Особливості оволодіння учнями навчальною діяльністю. Вміння самостійно вчитися. Теорія П. Я. Гальперіна про поетапне формування розумових дій як механізм інтеріоризації. Типи учіння та орієнтувальна основа діяльності. Основні характеристики процесу засвоєння знань. Уявлення про мотивацію учіння. Специфіка

навчальної мотивації та особливості її формування. Неуспішність, її причини та запобігання.Література [4; 5; 10; 14–16; 21; 33; 36; 40]
Тема 5. Психологія виховання (4 год.)

Загальне поняття про психологію виховання. Предмет і завдання психології виховання. Особистість як мета, об’єкт та суб’єкт виховання. Психологія виховання як психологічне обґрунтування педагогічно доцільних умов розвитку особистості. Психологічні механізми та етапи формування властивостей особистості. Структура особистості та необхідність її врахування в процесі виховання. Вікові аспекти виховання та індивідуальний підхід. Психологічні аспекти виховання дітей з асоціальною поведінкою. Поняття про моральність. Вчинок як вираження моральності.

Види вчинку. Показники та критерії вихованості особистості. Психологічні основи формування моральної свідомості та поведінки особистості в сучасних умовах.

Література [5; 6; 10; 16; 23; 29; 33; 40]

Тема 6. Інклюзивне навчання (2 год.)

Загальна характеристика поняття інклюзивне навчання. Історія виникнення інклюзивного навчання. Інклюзивна освіти в Україні.Література [5; 6; 10; 16; 23; 29; 33; 40]

Тема 6. Психологія педагогічної діяльності і психологія вчителя (2 год.)

Загальна характеристика педагогічної діяльності. Структурно-ієрархічна модель особистості вчителя. Здібності в структурі суб’єкта педагогічної діяльності. Характеристика основних функцій і педагогічних умінь. Психологічні вимоги до особистості педагога. Стилі педагогічного спілкування та педагогічної діяльності. Поняття про педагогічну майстерність і педагогічну культуру. Психологічні аспекти виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду. Психологічніпроблеми педагогічного оцінювання.

Література [5; 6; 8; 12; 14–17; 21; 24; 25; 30; 34; 38; 39; 42]
Рекомендована література

 1. Базова

 2. Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Педагогічна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2006

 3. Драйден Г., Вос Д. Революція в навчанні / Переклад з англ. М. Олійник. – Львів: Літопис, 2005

 4. Занюк С. С. Психологія мотивації. – К.: Либідь, 2002

 5. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005

 6. Мицельський Яцек. Буквар для батьків / Пер. з пол. Г. Теодорович. – Львів, Свічадо, 1998

 7. Психологічний довідник вчителя: в 4 книгах / Упоряд.: В. Андрієвська / За заг. ред. С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005

 8. Психологічний супровід школярів / Упорядник Т. Гончаренко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005

 9. Роджерс К., Фрейберг Д. Свобода учиться. – М.: Смысл, 2004

 10. Савчин М. Соціальна педагогічна психологія. – Дрогобич, “ВІДРОДЖЕННЯ”, 1998

 11. Семіченко В. А. Психологія педагогічної діяльності. – К.: Вища шк., 2004

 12. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4 томах. – М.: Генезис, 1999

 13. Фуллан Майкл. Сили змін: Вимірювання глибини освіттніх рреформ. – Львів, 2000
 1. Допоміжна

 1. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 297 с.

 2. Амонашвили Ш.А. Здраствуйте дети!: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1988. – 208 с.

 3. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М., 1998. – 224 с.

 4. Баженов В. Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. – К., 1986. – 90 с.

 5. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991. – С. 27- 48.

 6. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 422с

 7. Богданова Т. Г. Диагностика познавательной сферы ребёнка. – К., 1996. – 68 с.

 8. Бодалёв А. А. Психология о личности. – М., 1988. – С.60 - 68.

 9. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

 10. Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение. – М.: Знание, 1995. – С. 34 - 44.

 11. Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. – М., 1988. – 207 с.

 12. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська та ін. К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 13. Власенко В. В. Вчителі – учні: психологія взаємних оцінних ставлень. – К, 1995.

 14. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. – М., 1979.

 15. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М. В. Гамезо и др. – М., 1984.

 16. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В. Гамезо, М. В. Матюхиной, М. Р. Михальчик. – М.: - « Просвещение», 1984.

 17. Возростные особенности психического развития детей // Под ред. И. В. Дубровиной, М. И. Лисиной. – М.: АПН СССР, 1982. – 164 с.

 18. Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии. – М., 1991. – С. 29 - 84.

 19. Выготский Л. С. Избраные психологические исследования. – М.: АПН РСФСР, 1956. – 520 с.

 20. Выготский Л. С. Кризис первого года жизни, кризис трех лет // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. –Т.4. – С. 244 - 269, 318 - 340.

 21. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М., 1991.

 22. Гальперин П. Я., Маркова А. К. Психологические проблемы учебной деятельности школьника. – М.: МГУ, 1977. – 125 с.

 23. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986. – С. 38-78; 132 - 145.

 24. Добрович А. В. Учителю о психологии и психогигиене общения. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.

 25. Дубровина И. В. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

 26. Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. – М., 1989. – 189 с.

 27. Захаров А. И. Неврозы у детей и подростков. – Л., 1988. – 248 с.

 28. Захаров Н. Н. Профориентация школьников. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

 29. Захарова А. В. Психология обучения старшеклассников. – М., 1976. – С. 4 - 16.

 30. Зеньковский В. В. Психология детства. – М.: Академия, 1995. – 345 с.

 31. Зимняя И. А. Педагогическая психология. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997.

 32. Зюбин Л. М. Психология воспитания – М.: Высш. шк., 1991. – 96 с.

 33. Ильясов И. Й. Структура процеса учения. – М.: МГУ, 1986. – 198 с.

 34. Казанская В. Г. Педагогическая психология CПб.: Питер, 2003. – 366 с.

 35. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. – С. 155 - 176.

 36. Канн-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990.

 37. Кле М. Психология подростка. – М., 1991. – С. 109 - 132.

 38. Ковалев А. Г. Самовоспитание школьников. – М.: Просвещение, 1977. – 157 с.

 39. Ковалев С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.

 40. Коломинский Я. Л., Панько У. А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. – М.: Просвещение,1988. – 190 с

 41. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – 254 с.

 42. Кононенко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.

 43. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.

 44. Котирло В. Л. Початковий період у навчанні школярів. – К.: Знання, 1985. – 48 с.

 45. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников. – М., 1976.

 46. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. – М., 1976. – 286 с.

 47. Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. – ЛГУ, 1967.

 48. Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя. – Л., 1985. – С. 14 - 17.

 49. Кузьмина Н. В. Формирование педагогических способностей. – М., 1961.

 50. Кулюткин Ю. М. Психология обучения взрослых. – М.: Просвещение, 1985.

 51. Леви В. Нестандартна дитина. – К.: Радянська школа, 1991. – 256с.

 52. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. 2-е изд. – Москва-Нальчик, 1996.

 53. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.

 54. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М., 1981.

 55. Лешли Дж. Работать с маленькими детьми: поощрять их развитие и решать проблемы. – М.: Просвещение, 1991. – 221 с.

 56. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. – 143 с.

 57. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. К., 2002. -212 с.

 58. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л., 1983. – 225 с.

 59. Люблинская А. А. Детская психология.- М., 1971.

 60. Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку. – К.: Вища шк., 1978. – 165 с.

 61. Маркова А. К. и др. Формирование мотивации учения. – М., 1990.: - С.5 - 54.

 62. Маркова А. К. Психология труда учителя. – М., 1993.

 63. Маркова А. К., Матис Г. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

 64. Маслоу А. Мотивация и личность //Райгородский Д. Я. Психология личности: В 2 т. – Самара, 1999. – т. 1. – С. 94 - 101.

 65. Матюхин М. В. Мотивация учения младших школьников. – М., 1984. – С. 10-136.

 66. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972.

 67. Матюшкин А. М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности // Вопросы психологии. – 1982. – № 4. – С. 5 - 17.

 68. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью. К., 1987.

 69. Мир детства: Младший школьник. – М., 1988. – С. 178 - 190.

 70. Мир детства: Подросток . – М, 1989. – С. 96 - 114.

 71. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. – М.: «Флинта», 1998.

 72. Митина Л. М. Учитель как личность и как профессионал. , 1994.

 73. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М.: Академия, 1998. – 456 с.

 74. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1986. – С. 73 - 261.

 75. Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М., 1986. – С. 5-18; С. 45 - 66.

 76. Немов Р. С. Психология. Кн. 2. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 496 с.

 77. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 1998. – Кн. 2. – 608 с.

 78. Ніколенко Д. Ф. Психологія особистості радянського вчителя. – К.: „ Радянська школа”, 1978.

 79. Обухова Л. Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. – М., 1981. – С. 9 - 25.

 80. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ "Сфера", 1998. – 240 с.

 81. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

 82. Особенности психического развития детей 6 – 7 летнего возраста // Под ред. Д. Б.Эльконина, А.Л.Венгера. – М.: Педагогика, 1988. – 136 с.

 83. Педагогічна психологія / За ред. Л. М. Проколієнко, Д. Ф. Ніколенка. – К.: „ Вища школа”, 1972.

 84. Педагогічна психологія / За ред. Л. М. ПроколієнкоК., 1991.

 85. Петровский В. А. Психология воспитания. М., 1995.

 86. Практикум по возрастной и педагогической психологии /Под ред. А.И.Щербакова. – М., 1987.

 87. Психологические проблемы учебной деятельности школьников // Под ред. В. В.Давыдова. – М.: Советская Россия, 1977. – 310 с.

 88. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Мн.: Харвест, М.:АСТ, 2001.

 89. Психология современного подростка // Под ред. Д. И.Фельдштейна. – М.: Педагогика, 1987. – 240 с.

 90. Психология человека от рождения до смерти. – СПб., 2002.

 91. Рабочая книга школьного психолога /Под ред. И. В. Дубровиной. – М.:Просвещение,1991.– с.189 - 215).

 92. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся // Под ред. В. А. Татенко, Т. М. Титаренко. – К.: Радянська школа, 1989. – 128 с.

 93. Рувинский Л. И. Самовоспитание личности. – М.: Просвещение, 1984. – 138 с.

 94. Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология. М., 1990.

 95. Савчин М. Педагогічна психологія – Дрогобич: "Відродження", 1998. – 142 с.

 96. Сергеев К.К. Психология рационального воспитания. – Херсон, 1989. – 88 с.

 97. Синиця І. О. З чого починається педагогічна майстерність. – К: „ Радянська школа”, 1972.

 98. Синиця І. О. Про педагогічний такт вчителя. – К.: „ Радянська школа”, 1969.

 99. Скрипченко О. В., Лисянська Т. М., Скрипченко Л. О. Психолого-педагогічний аналіз уроку. – К., 1999.

 100. Смелкова З. С. Педагогическое общение. – М.: Флинта: Наука, 1999. – 232 с.

 101. Смирнов М. И. Психологические проблемы личности школьника и её формирование. – Киров: КГПИ, 1990. – 75 с.

 102. Столин В. В. Самосознание личности. – М., 1983. – 285 с.

 103. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – К.: «Радянська школа», 1971.

 104. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология. М., 1998.

 105. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний.М., 1984.

 106. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с.

 107. Уотсон Дж. Бихевиоризм // Хрестоматия по истории психологии. – М.: Просвещение, 1980. – С. 34 - 44.

 108. Усова. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. М, 1986.

 109. Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред. Г. Г. Аракелова. – М., 1990. – 304 с.

 110. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе. – М.: Педагогика, 1989. – 208 с.

 111. Фрейд З. Вступ до психоаналізу. – К.: Основи, 1998. – 709 с.

 112. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.

 113. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Работы сов. психологов периода 1946 - 1980 гг. // Под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис. – М.: Просвещение, 1981. – С. 5 - 60.

 114. Чепелєва Н. В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання,1989. – 32 с. – (Сер. 7 „Педагогічна”, № 8).

 115. Шаграева О. А. Детская психология: Теоретический и практический курс. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 368 с.

 116. Шакуров Р. Х. Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом. – М., 1982. – С. 33 - 192.

 117. Эльконин Д. Б. Детская психология (развитие ребёнка от рождения до семи лет). – М, 1960. – С. 93 - 293.

 118. Эльконин Д. Б. О структуре учебной деятельности. // Избранные психологические труды. М., 1989.

 119. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М., 1978. – С. 151-168, 138 - 293.

 120. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: Ленато, АСТ, 1996. – 592 с.

 121. Якобсон П. М. Эмоциональная жизнь школьника. – М., 1966. – С.82 - 113. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте . – С.292 - 365.

 122. Якобсон С. Г. Психологические проблемы этического развития детей. М., 1984.

 123. Якунин В. А. Педагогическая психология. Санкт – Петербург, 1998.

 124. Ярошевский М. Г. История психологии. – М., 1985. – С. 274 - 28.

 125. Яценко Т. С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. – К., 1987. – С. 48 - 59.
 1. Агеев В.С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов // Психология семьи. Хрестоматия / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2002. – С. 286.

 2. Агеев В.С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов // Вопр. психологии.- 1987.- №2.- С. 152-158

 3. Агеєва В. Філософія жіночого існування // Сімона де Бовуар. Друга стать / Перекл. з фр.: В 2 т. Т.1. – К.: Основи, 1994. – 390 с.

 4. Алешина Ю. Е., Лекторская Е. В. Ролевой конфликт работающей женщины // Вопросы психологии. – 1989. – № 5.

 5. Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины: [Психол. исслед.] // Вопр. психологии.- 1991.- №4.- С.74-82.

 6. Бендас Т.В. Ґендерные исследования лидерства // Вопр. психологии.- 2000-№1.- С.87-95

 7. Бестужев-Лада И.В., Захарова О.В. В лабиринтах эмансипации. Женщина как социальная проблема. – М.: Академия, 2000. – 200 с.

 8. Бовуар де Сімона. Друга стать / Переклад з фр.: В 2т. Т.1 – К.: Основи, 1994. – 390 с.

 9. Вейнингер О. Пол и характер. – М.: Терра, 1999. – 480 с.

 10. Визгина А.В., Пантелеев СР. Проявления личностных особенностей в самоописаниях мужчин и женщин // Вопр. психологин.-2001.- №3.- С.91-100

 11. Виноградова Т.В., Семенов В.В. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов // Вопросы психологии. – № 2. – 1993.

 12. Виткин Дж. Женщина и стресс. Мужчина и стресс. – СПб.: ПитерПресс, 1995. – 350 с.

 13. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – К.: ИЦ «Семья», 1998. – 329 с.

 14. Воронина О.А. Введение в ґендерные исследования // Материалы Первой Российской летней школы по женским и ґендерным исследованиям. – М.: МЦГИ, 1997. – С. 29-34.

 15. Воронина О.А. Женщина – друг человека? // Человек. – 1990. - №5. – С. 48-58.

 16. Гаврилица О.А. Чувство вины у работающей женщины // Вопросы психологии. – 1998. - №4. – С. 65-70.

 17. Галичанська А. Психологічний клімат молодої сім’ї // Соціальна психологія. – 2003. - №1. – С. 116-122.

 18. Гамаюнов Б. Почему мужчины конкурируют, а женщины сотрудничают // Диалог.- 2002.-. №4.- С.54-55

 19. Гасюк М. Вплив ґендерної соціалізації на розвиток подружніх взаємин // Психологія і суспільство. - 2002.- № 1.- С.75-82

 20. Гилмор Д. Загадка мужественности // Введение в ґендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина. СПб.: Алетея, 2001

 21. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 1999. – 384 с.

 22. Горностай П. П. Ресурсы женственности и мужественности // Журнал практического психолога. – 2003. – № 6.

 23. Грабовська І. Україна – простір ґендерних утопій чи реальних проблем? // Сучасність. – 2002. – № 6.

 24. Грошев И.В. Ґендерные коррелятивы непосредственного поведения процесса общения // Журн. прикладной психологии.- 2000.- №5.- С.ЗЗ-39.

 25. Грошев И.В. Ґендерные образы рекламы // Вопр. психологии.- 2000.- №6.-С.38-49

 26. Ґендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2002.

 27. Демина И. Психологические различия юношей и девушек // Воспитание школьников.- 1991.- №4.- С.28-30

 28. Джейс Ф.Л. Самоисполняющиеся пророчества: ґендер с социально-психологической точки зрения // Сексология. – СПб.: Питер, 2001. – С. 144 – 161.

 29. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки: два разных мира. – СПб.: Питер, 1998. – 378 с.

 30. Здравомислова Е.А., Темкина А.А. Социальное конструирование ґендера // Социологический журнал. - 1998. - №3. – С. 18-31.

 31. Зелінська Т. Психологія материнської амбівалентності // Психологія і суспільство.- 2002.- № 1.- С. 18-27

 32. Исаев Д.Н., Каган В.Е. Половое воспитание детей: Медико-психологические аспекты. – Л.: Медицина, 1998. – 160 с.

 33. Исаев Д.Н., Каган В.Е. Психогигиена пола у детей. – Л.: Медицина, 1986. – 336 с.

 34. Іванченко С. Багатовимірна модель ґендера // Соціальна психологія. – 2007. - №4. – С. 157-173.

 35. Каган В.Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты ґендерных установок у детей 3-7 лет // Вопр. психологии.- 2002.- №2.- С.65-78

 36. Кириллина В.Н. Социокультурные аспекты ґендерного конфликта // Женщина и мужчина на пути к устойчивому развитию / Под ред. Никоноровой Е.Н. – М.: РЭФИА, 1997. – С. 66 – 79.

 37. Клецина И.С. Ґендерная социализация: Учебное пособие. – СПб.: РГПУ, 1998. – 216 с.

 38. Клецина И.С. От психологии пола – к ґендерным исследованиям в психологии // Вопросы психологии. – 2003. – №1. – С.61-78 .

 39. Клецина И.С. Психология половых различий в контексте ґендерных исследований

 40. Клецина И.С. Развитие ґендерных исследований в психологии // Общественные науки и современность. – 2002. – № 3. – С. 181-192

 41. Клецина И.С. Самореализация и ґендерные стереотипы // Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 2. – СПб.: СПбГУ, 1998. – С. 188 – 202.

 42. Клецина И.С. Теоретические проблемы ґендерной психологии // Мир психологии.- 2001.- №4.- С.162-179

 43. Коган И. Основания ґендерной культурологии // http://www.kulturolog.h10.ru/articles/gendkult.htm

 44. Кон И. Пол, ґендер и сексуальность // Кон И. Лунный свет на заре. 2 изд. – М., 2002.

 45. Кон И. С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967.

 46. Кон И.С. Введение в сексологию. – М.: Медицина, 1988. – 320 с.

 47. Кон И.С. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введение в ґендерные исследования. Часть 1. Учебное пособие / Под ред. И.Жеребкиной. Харьков-СПб., 2001. – С. 562-605.

 48. Кон И.С. На стыке наук: [Социал.-психол. проблемы пола] // Вопр. философии.- 1981.- №10.- С.47-55

 49. Кон И.С. Обсуждение темы “Проблемы и перспективы развития ґендерных исследований в бывшем СССР” // Ґендерные исследования. – № 5. – 2000. – С.27-33.

 50. Кон И.С. Психология половых различий // Вопр. психологии.- 1981.- №2.-С.47-57 Библиография: 28 назв.

 51. Кон И.С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). – М.: Наука, 1988. – 270 с.

 52. Кон И.С. Социологическая психология. – М.: МОДЭК, 1999. – 560 с.

 53. Кон И.С. Человеческие сексуальности на рубеже XXI века // Вопр. философии.- 2001.- №8.- С.29-42

 54. Котлова Т.Б., Рябова Т.Б. Библиографический обзор исследований по проблемам ґендерных стереотипов // Женщина в Российском обществе. - №1. – 2002. – С. 25 – 33.

 55. Кравчук С. Особливості агресивної поведінки чоловіків і жінок // Соціальна психологія. – 2008. - №1. – С. 142-148.

 56. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 680 с.

 57. Лавриненко Н.В. Ґендерні стереотипи масової свідомості // Українське суспільство: моніторинг – 2000 р. Інформаційноаналітичні матеріали / за ред. В.М.Ворони, А.О.Ручки. – К.: І-нт соціології НАН України, 2000.

 58. Лазорко О. Ґендерні особливості діяльності менеджерів промислових підприємств // Соціальна психологія. – 2005. - №5. – С. 160-168.

 59. Майерс Д. Пол, гены и культура // Майерс Д. Социальная психология.- СПб, 2001.- С.215-259 Ґендерные роли и культура.- С. 253-257; Ґендер.- С. 299-300; 551-552

 60. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1997.

 61. Максименко С.Д. Основи генетичної психології: навчальний посібник. – К.: МПЦ “Перспектива”, 1998. – 220 с.

 62. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю., Илларионова О.В. Влияние личностных особенностей матери на межличностные отношения ребенка // Журн. прикладной психологии.- 2002.- № 1.- С.21-28

 63. Масагутов Р. Ґендерные различия в проявлении аутоагресии у подростков // Вопросы психологии. – 2003. - №3. – С. 35-42.

 64. Меликсетян А.С. Социальные причины отклоняющегося поведения девушек // Сов. педагогика.- 1990.- №10.- С. 53-58

 65. Мид М. Культура и мир детства. – М.: Наука, 1988. – 429 с.

 66. Минюрова С. Представления об отношениях полов у женщин разного социального статуса // Вопросы психологии. – 2005. - №5. – С. 57-65.

 67. Мольтманн-Вендель Э. И сотворил Бог мужчину и женщину: феминистическая теология и человеческая идентичность // Вопр. философии.-1991.- №3.- С.91-104

 68. Москаленко В., Романова В. Особливості статево-ролевої соціалізації в умовах трансформації суспільства // Соціальна психологія. – 2003. - №1. – С. 107-115.

 69. Николаева Е.К. Мужчина и женщина глазами психофизиолога // Потолок пола: Сборник статей \ Под ред. Барчуновой Т.В. – Новосибирск: Новость, 1998. – С. 11-14.

 70. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник / під ред. М.Скорик. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 536 с.

 71. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000.

 72. Пол женщины: Сборник статей по ґендерным исследованиям / Под ред. Шакировой С.П., Сеитовой М.Н. – Алматы: Мальвина, 2000.

 73. Попова Л. Психологические исследования и ґендерный подход // Женщина. Ґендер. Культура. – М., 1999. - С. 119-130.

 74. Попова Л.В. Ґендерные аспекты самореализации личности: Учебное пособие к спецсеминару. – М.: Прометей, 1996. – С. 43 – 50.

 75. Попова Л.В. Проблемы самореализации одаренных женщин // Вопросы психологии, 1996. - №2. – С. 31 – 41.

 76. Прусс И. Из девочек в девушки // Педология: Новый век.- 2001.- №10.- С. 54-58

 77. Радина Н.К. Об использовании ґендерного анализа в психологических исследованиях // Вопр. психологии.- 1999.- №2.- С.22-27

 78. Разумникова О. Проявление половых различий в творческой деятельности // Вопросы психологии. – 2006. - №1. – С. 105-111.

 79. Реан А.А. Психология изучения личности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 1999.

 80. Репина Т.А. Анализ теорий полоролевой социолизации в современной западной психологии // Вопросы психологии. – 1987. - №4. – С.38.

 81. Репина Т.А. Особенности общения мальчиков и девочек в детском саду // Вопросы психологии. – 1984. – №4.

 82. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – СПб., 2002.

 83. Романов И.В. Особенности половой идентичности подростков // Вопр. психологии.- 1997.- №4.- С.39-47

 84. Савчук О.М. Стратегії роботи зі співзалежними жінками, які зазнають насильства в сім'ї // Практ. психологія та соц. ро6ота.- 2003.- №4.- С.51-60

 85. Самойленко Є. Дослідження впливу психологічної статі на мотивацію навчальної діяльності юнаків і дівчат // Психологія і суспільство. – 2006. – №2. – С. 133-136.

 86. Семенова Л.Э. Ґендерньй анализ стратегии и тактики притязаний у детей старшего дошкольного возраста // Вопр. психологии.- 2002.- №6.- С.23-31

 87. Силласте Г.Г. Ґендерные исследования: размышления участника международного семинара // Социс, 1992. - №6. – С. 29-35.

 88. Словарь ґендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. – М.: Информация – ХХІ век, 2002. – 256 с.

 89. Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Азонтиу Ф. К обоснованию клинико-психологического изучения расстройства ґендерной идентичности// Вопр. психологии.- 2001.- №6.- С. 3-16

 90. Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Азонтиу Ф. Связь феномена диффузной ґендерной идентичности с когнитивным стилем личности // Вопр. психологии. – 2002. – №3. – С. 41-81

 91. Тартаковская И. Мужчины и женщины в легитимном дискурсе // Ґендерные исследования. – Харьков: ХЦГИ, 2000. – № 4. – С. 263

 92. Тартаковская И.Н. Социология пола и семьи. – Самара: Луч, 1997. – 364 с.

 93. Теория и методология ґендерных исследований: Курс лекций / Под Ред. Ворониной О.А. – М.: МЦГИ – МВШСЭН – ММФ, 2001. – 324 с.

 94. Толстокорова А. Проблеми сімейного виховання: ґендерний аспект // Психолог. – К.: 2003. – С. 45-48.

 95. Фаррел С., Лорбер Д. Принципы ґендерного конструирования // Хрестоматия феминистских текстов. – СПб.: “Дмитрий Буланан”, 2000. – С. 187 – 192.

 96. Ферри М.М. Феминизм и семейные исследования // Хрестоматия по курсу «Основы ґендерных исследований». М.: МЦГИ, 2000. С. 234–250

 97. Филиппова Г.Г. Материнство и основные аспекты его исследования в психологии // Вопр. психологии.- 2001.- №2.- С.22-36

 98. Филиппова, Т.Г. Материнство: сравнительно-психологический подход // Психол. журн.- 1999.- Т.20.- №5.- С.81-88

 99. Фройд З. Вступ до психоаналізу / пер. з нім. – К.: Основи, 1998. – 709 с.

 100. Фромм Э. Искусство любить: Исследование природы любви / Пер. с англ. – М.: Педагогика, 1990. – С. 52 – 90.

 101. Хасан Б.И., Тюменева ЮЛ. Особенности присвоения социальных норм детьми разного пола // Вопросы психологии. – 1997. – № 3.

 102. Хлопунова І. Сексуальність як детермінанта жіночої ідентичності // Соціальна психологія. – 2005. - №1. – С. 158-161.

 103. Хорни К. Женская психология. – СПб.: Вост.-Евр. институт психоанализа, 1993. – 382 с.

 104. Хоф Р. Возникновение и развитие ґендерных исследований // Пол, ґендер, культура. – М., 1999. – С. 46-48.

 105. Чекалина А. Какой пол у моего ребенка ? // Семья и шк. – 2003. – № 1. – С.6-9

 106. Чекалина А.А. О формировании Я мальчика и Я девочки - мужчины и женщины // Мир психологии.- 2002.- № 2.- С.110-117


Інформаційні ресурси

 1. http://azps.ru/articles/pers/pers10.html.

 2. http://institut.smysl.ru/article/16.php.

 3. www.yspu.uar.ru:810/vestnik/pedagogicheskiy/.

 4. www.flogiston.ru//libraru


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка