Програма навчальної дисципліни теорія та методика організації психотренінгу галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 ПсихологіяСкачати 256.63 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір256.63 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОТРЕНІНГУ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2,5

Галузь знань

0301


Соціально-політичні науки

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

6.03010201 - ПсихологіяМодулів 2

Спеціальність (професійне

спрямування)

Клінічна психологія,

Вікова та педагогічна психологія
Рік підготовки:

Змістових модулів

3-йІндивідуальне науково-дослідне завданняСеместр

Загальна кількість годин - 90

7-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30самостійної роботи студента - 60

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


10 год.

год.

Практичні, семінарські

20 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: ПМК 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: розвиток соціально-психологічної компетентності особистості як здатності ефективно взаємодіяти з оточуючими (клієнтами).

Завдання:

 • корекція і формування соціально-психологічних умінь і навичок учасників;

 • усвідомлення цілісності соціально-психологічного буття людей;

 • розвиток здатності адекватно пізнавати себе та інших;

 • оволодіння прийомами декодування психологічних повідомлень, що надходять від людей і груп;

 • навчання індивідуалізованим прийомам між особистісного спілкування;

 • чуттєво-емоційне пізнавання групових феноменів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 • знати:

 • теоретико-методологічну основу психологічного тренінгу;

 • основні складові тренінгового процесу;

 • основні етапи розвитку групи в тренінгу;

 • роль ведучого (тренера) групи;

 • основні складові тренінгового процесу.

 • вміти:

 • розвивати здатність до самоаналізу до розуміння інших людей;

 • ефективні навички спілкування;

 • досліджувати проблеми особистості;

 • дослідити феномен групової динаміки та проаналізувати стадії її перебігу;

 • проводити тренінги;

 • вирішувати питання застою в роботі групи. Особливості роботи з важкими учасниками;

 • розробляти тренінгові програму.
 1. Програма навчальної дисципліни

ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Теоретико-методологічні основи психологічного тренінгу (теоретична частина»)

Тема 1. Теоретико-методологічні основи психологічного тренінгу (2 год.)

 1. Коротка історія розвитку групових методів терапії і практичної психології

 2. Поняття про соціально-психологічний тренінг

 3. Основні характеристики та атрибути тренінгу

 4. Цілі і завдання тренінгових груп


Тема 2. Класифікація і основні види тренінгових груп (2 год.)

 1. Критерії класифікації тренінгових груп

 2. Біхевіорально-орієнтовані групи

 3. Тренінгові групи (Т-групи)

 4. Групи зустрічей

 5. Гештальт-групи

 6. Психодраматичний підхід

 7. Тілесно-орієнтований підхід


Тема 3. Основні етапи розвитку групи в тренінгу (2 год.)

 1. Загальне уявлення про стадії розвитку групи в тренінгу

 2. Криза в розвитку тренінгової групи

 3. Стадії розвитку груп зі спонтанною динамікою

 4. Стадії розвитку груп з керуючою динамікою


Тема 4. Ведучий тренінгової групи (тренер) (2 год.)

 1. Основні ролі ведучого групи

 2. Стилі керівництва групою

 3. Характеристика особистості групового тренера

 4. Підготовка ведучих тренінгових груп


Тема 5. Підготовка і проведення тренінгу (2 год.)

 1. Етапи підготовки тренінгу

 2. Опрацювання змісту тренінгу

 3. Способи планування тренінгу

 4. Структура тренінгу

4. Структура навчальної дисципліни

з/п

Назви розділів та тематика занять

Види занять, кількість годин

Лекції

Практичні

Сам.

робота

Всього

7 триместр

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Теоретична частина

1.

Теоретико-методологічні основи психологічного тренінгу

22

2.

Класифікація і основні види тренінгових груп

22

3.

Основні етапи розвитку групи в тренінгу

22

4.

Підготовка ведучого групи (тренера)

22

5.

Підготовка і проведення тренінгу

2

2
4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Практична частина

Тренінг: форми та методи

1.

Використання вправ у тренінговій роботі
2
2

2.

Психологічні основи проведення рольових та ділових ігор в тренінгу.
2
2

3.

Методика проведення групових дискусій. Специфіка проведення «брейн-стормінгу».
2
2

4.

Релаксаційні вправи: методика проведення. Ігри-розминки (танцювальні вправи, рухові вправи та ін.)
2
2

5.

Вирішення питань застою в роботі групи. Особливості роботи з важкими учасниками
2
2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Підготовка і проведення тренінгу

6.

Побудова тренінгової програми
2
2

7-8.

Розробка сценарію тренінгу. Підготовка наочних та роздаткових матеріалів тренінгу
2
2

9.

Презентація проекту.
2
2

10-11.

Проведення тренінгу. Супервізія
2
2
Всього по курсу:

10

20
30


5. Теми практичних занять

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Всі практичні заняття в межах курсу «Теорія та методика організації психотренінгу» спрямовані на ознайомлення з основними методами організації психотренінгу та на формування відповідних базових навичок організації та проведення психотренінгу. Крім того, на кожному практичному заняття студенти презентують доповіді (5-7 хв.) стосовно основних проблем в роботі тренінгової групи.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

« Форми та методи проведення тренінгу»

Практичне заняття №1

Теоретична частина: Використання вправ у тренінговій роботі (2 год.)

 1. Принципи організації вправ.

 2. Послідовність застосування вправ.

 3. Аналіз проблеми або ситуації.

Практична частина

Мета: надати студентам можливість більш різнобічно пізнати один одного. Виробити вміння помічати індивідуальні особливості людини. Учасникам пропонуються вправи, які дають уявлення про процедуру фази знайомства, очікування. Учасники знайомляться з методикою «аналізу ситуацій».

Учасники можуть, опрацювавши відповідну літературу, запропонувати свої варіанти вправ «знайомства».


 1. Вітання. Учасники стають у дві шеренги і обмінюються різноманітними вітаннями, наприклад, обмінюються рукостисканням.

 2. Вправа «Криголам» дає можливість розтопити кригу недовіри в аудиторії на початковому етапі, а попутно - познайомити учасників, запам'ятати їх імена.

Навчальне завдання: показати важливість запам’ятовувати імена учасників, труднощі, які можуть при цьому виникати.

Роздати всім по черзі карточки з літерами А, Б, В і т.д. А потім, вже в іншій послідовності, карточки з номерами— 1, 2, 3 і т.д. Таким чином, кожний отримає нове ім’я, типу А4, Б7, Г15 і т.д. Перевірити, чи всі вловили ідею і запам'ятали нове ім’я. Дати декілька хвилин, щоб походити по приміщенню і поспілкуватися. За цей час вони повинні назвати своє ім’я якомога більшій кількості учасників і запам'ятати інші імена. Потім можна запитати, як вони запам'ятала імена, а той учасник повинен підтвердити його правильність: «Так, я Б9».Запитання для обговорення:

  1. Чи варто запам'ятовувати імена учасників, з якими ви вперше бачитеся?

  2. Чи вдалося учасникам з першого разу запам'ятати нові імена?

  3. Як повинен до цього ставитися тренер?

  4. Що можна зробити, щоб імена швидше запам'яталися?

  5. Які ще вправи для знайомства можна використати для знайомих між собою лідей?

Мозковий штурм:

 1. Яким чином можна оптимізувати проходження фази знайомства, які прийоми можна застосувати на початку роботи?

 2. Як краще, на вашу думку: використовувати на ранній стадії вправи, які пропонує тренер, чи дозволити групі застосувати свої варіанти знайомства?

 3. На початку роботи групи характерна наявність тривоги. Як ви гадаєте, яким чином можна зменшити напруження учасників та надати можливість для розвитку довіри між учасниками, а також між тренером та учасниками?

3. Вправа «Очікування». Допомагає виявити очікування учасників від занять, курсу (тренінгу) вцілому.
Інструкція: По черзі учасники відповідають на такі запитання:

Що я маю зробити, щоб отримати те, чого я хочу?

Чим мені може допомогти група, щоб я міг отримати те, чого я хочу?

Що повинен зробити викладач (тренер), щоб отримати те, чого я хочу?

Які цілі я хочу досягнути?

Чи можемо ми за сьогоднішній час досягнути її?

Які перешкоди треба побороти в ході роботи (зовнішні. Внутрішні)?

Які ресурси (вміння, навики, ентузіазм) є у Вас вже?

Що може помішати вам досягнути цілі?

Якої підтримки ви потребуєте і від кого?4. Аналіз ситуацій:

 1. Учасник говорить, що боїться подивитися на себе зсередини і не хоче виконувати вправу, яку групі запропонував ведучий. Що робити в даному випадку?

 2. Один з учасників групи говорить, що минулого разу він почувався некомфортно в групі, а цього разу він хоче піти з групи. Як реагувати на цю заяву? Чи станете ви звертатися до того, що відбувалося на минулому занятті?

 3. Що ви будете робити, коли учасники надто часто відволікаються від роботи в групі?


Практичне заняття № 2

Теоретична частина: Психологічні основи проведення рольових та ділових ігор в тренінгу (2 год.)

 1. Рольові ігри. Типи рольових ігор. Переваги та недоліки рольової гри.

 2. Методика проведення рольової гри.

 3. Історія розвитку ділових ігор

 4. Понятійний аналіз та типологія ділових ігор.

 5. Галузі застосування ділових ігор.

 6. Психологічні основи проведення ділових ігор.


Практична частина

Мета: ознайомити учасників з особливостями використання та проведення рольових ігор під час тренінгових занять; що потрібно знати для того, щоб провести рольову гру; перевагами та недоліками рольової гри в тренінгу.

Вітання: Учасники стають у дві шеренги і обмінюються різноманітними вітаннями, поплескуючи один одного по плечах.

Очікування учасників.

Чи є зміни в правилах роботи?

Розминка. Вправа «Володар замку». Інструкція. Вправа дозволяє відчути себе лідером, особою, наділеною відповідною владою. Учасники повинні уявити, що заняття групи проходить в якомусь старому замку. По черзі кожен з учасників уявляє себе його володарем. Водночас усі інші грають ролі знаті при дворі. Учасник, який сідає на уявний трон, розповідає всім про свої методи керування володіннями, свої закони, ставлення до тих, хто порушує закон, ставлення до підлеглих.

Запитання для обговорення:

 • Що відчував той, хто сидів на місці володаря?

 • Що відчували інші учасники під час того, як вони були знаттю?

 • Хто невдоволений своїм перебуванням на місці володаря? Хто хотів би змінити закони свого володіння?

Рольова гра «Соціограма»

Мета – соціометричне вивчення стану групи. Час – 10-15 хвилин на виконання власне вправи (інструктаж, підготовка, репетиції можуть зайняти значно більше часу залежно від рівня підготовленості тренера і групи, можливо – стільки ж, можливо – до 30 хв.). Розігрування групових ролей широко застосовується у СПТ для вирішення особистісних проблем учасників.Інструкція тренера. Соціограма – це метод розігрування ролей, який дає змогу дослідити роль зсередини, розкрити для себе її можливості, обмеження, впливи на особистість та випробувати почуття, які вона викликає. У запропонованій соціограмі буде 7 ролей. Отже, деяким учасникам доведеться грати однакові ролі. Дві ролі – ролі тренерів (один з них буде вести групу, другий – спостерігати). Тренери не знатимуть, які ролі розігрують інші учасники соціограми. Завдання тренерів полягає в тому, щоб визначити в процесі соціограми, яку з п’яти наведених нижче ролей грає кожний з учасників групи.
Обговорення досвіду. Що нового я пізнав про свою роль? (відповісти письмово).
Мозковий штурм:

 1. Яким чином можна оптимізувати проходження групою фази агресії, щоб це було найбільш «безпечно» для учасників?

 2. Які техніки можуть допомогти зменшити опір та зняти захисні механізми в учасників?


Практичне заняття № 3
Теоретична частина: Методика проведення групових дискусій. Специфіка проведення «брейн-стормінгу» (2 год.)

 1. Історія та специфіка проведення «брейн-стормінгу».

 2. Застосування «Рейн-стормінгу» у прийнятті управлінських рішень.

 3. принципи проведення мозкового штурму.

 4. Методика проведення групових дискусій.


Практична частина

Мета: ознайомити учасників з особливостями використання та проведення групових дискусій та мозкового штурму під час тренінгових занять.

Розминка. Вправа «Кути». Учасникам пропонується відповідати на запитання за певним алгоритмом. Тренер задає запитання, яке має 4 варіанти відповідей і п’ятий – вільний. При цьому кожний із запропонованих варіантів відповідає певному кольору (червоному, жовтому, зеленому, синьому), який, в свою чергу, співвідноситься з певним кутом кімнати.

Учасники, прослухавши запитання, обирають один із варіантів відповіді і переміщаються у відповідний куток. У випадку, якщо ні один з варіантів не підходить, учасник залишається в центрі кімнати. Таким чином, учасники діляться на групи.

Далі в кожній групі іде обговорення: «Чому я вибрав цей варіант відповіді?». Бажано, щоб на нього відповів кожен учасник. Після цього учасники повертаються в центр кімнати і слухають наступне запитання.

Таким чином, учасники поступово погружаються у відповідну тему.Запитання:

 1. Мій улюблений колір;

 2. Моя улюблена пора року;

 3. Моє улюблене свято;

 4. Більше всього мені подобається вчитися:

 • На тренінгу - зелений;

 • При лекційній формі - червоний;

 • В бібліотеці – жовтий;

 • Вдома – синій.

 1. Головна задача тренера:

 • Подати інформацію – зелений;

 • Вміти організувати комунікацію – червоний;

 • Давати поради і консультації – жовтий;

 • Створювати умови для отримання практичний навиків – синій.

Мозковий штурм

  1. Група вже майже завершила роботу, але деякі з учасників пропонують новий матеріал для обговорення або пропонують продовжити роботу групи ще на кілька днів чи тижнів. Що робити в даних ситуаціях?

  2. Як можна сприяти тому, щоб учасники запропонували важливий матеріал не тільки в кінці занять?Практичне заняття № 4

Теоретична частина: Релаксаційні вправи: методика проведення (2 год.)

 1. Релаксаційні вправи. Загальні правила застосування релаксаційних технік.

 2. Ігри-розминки (танцювальні вправи, рухові вправи та ін.).

 3. Психогімнастика.

 4. Психомалюнок: можливості вправи, оцінка.


Практична частина

Мета: ознайомити учасників з особливостями використання та проведення релаксаційних вправ та ігор-розминок під час тренінгових занять.
Розминка. Вправа «Оплески». Мета – дати можливість учасникам розім’яти м’язи та відпочити. Інструкція: потрібно підвестися тим учасникам, хто має певне вміння чи якість, щось любить або бажає чомусь навчитися; інші учасники групи активно аплодують тим, хто підвівся.
Вправа «Іграшка». Вправа допомагає створити уявлення про неповторні якості унікальної особистості кожного учасника. Кожен з нас мав улюблену іграшку або в дитинстві любив слухати якусь казку. Як правило, улюблена іграшка є своєрідною проекцією учасника на себе самого. У розповіді учасників про їхні улюблені іграшки відбиваються особливості їхньої особистості.

Інструкція: члени групи думають про те, якою іграшкою вони хотіли б стати або яка іграшка є їх улюбленою. Далі вони по черзі обговорюють, на яку іграшку схожий кожен учасник. У колі учасник, якого обговорюють як іграшку, розповідає про «свою» іграшку, на яку він, на його думку, схожий.

Запитання для обговорення:

 • Яка з названих іграшок була близькою до вашої характеристики?

 • Чому ви обрали для себе саме таку іграшку?


Вправа «Візуалізація». Мета – розслабитися та відпочити.
Обговорення:

 1. Який вплив мали на вас дані вправи?

 2. Який, на вашу думку, механізм їхньої дії?

 3. В яких випадках доцільно застосовувати рухавки, релаксаційні вправи?


Практичне заняття № 5

Теоретична частина: Вирішення питань застою в роботі групи. Особливості роботи з важкими учасниками (2 год.)

 1. Типологія груп з різним контингентом учасників.

 2. Проблемні учасники: ознаки та види.

 3. Монополіст і його вплив на групу.

 4. Учасник, який мовчить.

 5. Характерологічно важкий учасник.

 6. Учасник у пограничному стані.

 7. Учасник, який висловлює вербальну агресію.

 8. Особливості роботи з важкими учасниками.

 9. Вирішення питань застою в роботі групи.

Практична частина

Завдання: «Три крокове розв’язання проблемного завдання», суть якого полягає в наступному: 1. Група розбивається на декілька малих груп по 3-4 учасника. Кожен з учасників малої групи складає окремо перелік з трьох-п’яти характерних проблем , які можуть виникнути в групі.

 2. Шляхом обговорення індивідуально складених переліків проблем група виділяє 3-5 найбільш гострих і готує групову доповідь, яка містить їхню коротку характеристику.

 3. Кожна мала група виробляє загальну думку з трьох найбільш актуальних проблем. У процесі обговорення учасники малих груп можуть ставити один одному запитання, але тільки для уточнення або кращого розуміння проблеми, наприклад: «Чому ви вважаєте, що більш актуальна проблема…?» або «Чи я Вас правильно зрозумів, що…?»

Методи, які можна застосувати для презентації шляхів вирішення проблем: міні-лекції, презентації.Вправа «Дух групи». Коли група вже виконала більшу частину вправ, може виявитися певний «застій» у роботі або навіть критичні моменти, які можуть дестабілізувати робочу атмосферу у групі. Вправа дозволяє в символічній і вражаючій формі виразити і відчути атмосферу групи. Уявні образи «духу групи» активізують фантазію учасників і стимулюють їх на продовження роботи.

Інструкція. Учасники уявляють, що на пустому стільці всередині кола сидить «дух групи», який супроводжує заняття. Учасники закривають очі і намагаються уявити, як він виглядає. Коли учасники це уявили, один з них сідає на стілець «духу групи», приймає його позу і як груповий «дух» розмовляє з групою: розповідає про себе, про те, якою він бачить групу.
Запитання для обговорення:

 • Які образи «духу групи» створили учасники?

 • Чий образ був найбільш схожий на «дух групи»?

 • Що сприятиме активізації групи?


Аналіз ситуацій:

 1. Один з учасників висуває претензії, що група вже деякий час не може «зрушити з місця? Які прийоми можна застосувати для того, щоб знову активізувати роботу групи?

 2. Один учасник намагається якомога повніше обговорити свою проблему з іншими учасниками і тренером. Інші учасники почали сумувати, а деякі навіть висловлюють претензії щодо недостатньої уваги, яку їм приділяють. Як можна діяти в такому випадку?


Практичне заняття № 6,7

Тема: Підготовка тренера (4 год.)

 1. Основні ролі та функції тренера.

 2. Вимоги до ведучого групи (тренера).

 3. Особливості психологічної сфери ведучого психологічних тренінгів.

 4. Комунікативні навички, необхідні в роботі тренера.

 5. Стилі керівництва групою.

 6. Підготовка тренерів у руслі різних тренінгових підходів.

 7. Зарубіжний досвід підготовки тренерів. Балінтовські групи.


Практичне заняття № 8,9,10

Тема: Підготовка і проведення тренінгу. Побудова тренінгової програми (6 год.)

 1. Логіка побудови тренінгової програми.

 2. Довготривалі та короткочасні програми.

 3. Визначення потреб клієнта. Опрацювання змісту тренінгу.

 4. Способи планування тренінгу.

 5. Структура тренінгу.

 6. Вибір методів роботи у тренінгу.


6. Самостійна робота

 1. Скласти програму психологічного тренінгу на обрану тему.


Вимоги щодо оформлення програми психологічного тренінгу

(стосуються структури роботи та орієнтовного змісту її складових частин;

формальні вимоги щодо оформлення повністю відповідають загальноприйнятим нормам,

визначеним для наукових робіт)

 1. Титульний аркуш (інформація про виконавців робіт (якщо кожен виконавець відповідав за свій етап роботи, це має бути відповідно вказано), назва тренінгу і т.д., що оформляється згідно загальних вимог до написання наукових робіт).

 2. Теоретичні основи програми (опис психологічної проблематики, якій присвячений тренінг; обґрунтування її вирішення; аналіз основних понять).

 3. Вступ (коротка анотація, де вказати актуальність проведення даного виду тренінгу; цілі тренінгу; завдання тренінгу; на яку аудиторію розрахований).

 4. Набори вправ для досягнення цілей тренінгу (вказати мету вправи, орієнтовний час виконання, необхідні умови та матеріали для виконання вправи, чітку інструкцію; процедуру проведення; орієнтовні питання для групового обговорення).

 5. Перелік необхідних матеріалів та обладнання для проведення тренінгу.

 6. Список використаної літератури.

 7. Додатки (подати всі необхідні наочні та роз даткові матеріали тренінгу, рекламні матеріали: буклети, оголошення тощо).

 8. Оцінка програми (аналіз досягнутого та нереалізованого, труднощі, що виникали в роботі тренінгу, рекомендації та зауваження супервізора щодо методики проведення тренінгу, перспективи вдосконалення програми).


7. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Сума

Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Під.

програми


100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

70

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.
8. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


9. Методичне забезпечення

1. Матласевич О.В. Теорія та організація психологічного тренінгу. Навчально-методичний посібник/ О. В. Матласевич. – Острог:Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 240 с.10. Рекомендована література до курсу

 1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию -М., 1995.

 2. Александров А.А. Современная психотерапия. Лекции. - СПб., 1997.

 3. Алешина Ю.Е Семейное и индивидуальное консультирование. - М., 1993.

 4. Атватер И. Я вас слушаю.- М., 1988.

 5. Барышева А.В. Корпоративный тренинг. – М., 2004.

 6. Берн 3. Транзактный анализ в группе. - М., 1994.

 7. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, упражнения, игры - СПб., 1996.

 8. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. - X., 1997.

 9. Борисова А.А.Проницательность как проблема психологии общения.// Вопросы психологии. - 1990. - №4.

 10. Братченко С.Л. Развитие у студентов направленности на диалогическое общение в условиях групповой формы обучения: Автореф. дис... канд. психол. наук. - Л., 1987.

 11. Брикман Р., Кершнер Р. Гений общения. - СПб., 1997.

 12. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. - М., 1989.

 13. Вагин И. Тренинги – это класно! Стратегия проведения психологических тренингов. – М., 2005.

 14. Вачков И. Основы групового тренинга. – М., 2000.

 15. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия или как вернуть ребенку и подростку уверенность в себе, истинное достоинство здоровье. - СПб., 1994.

 16. Грецов А., Бедарева Т. Психологические игры для старшеклассников и студентов. – Спб, 2008.

 17. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. - К., 1995.

 18. Гриндер Дж., Бендлер Р. Из лягушек в принцы. - М. 1993.

 19. Групповая психотерапия / Под. ред. Б.Д.Карвасарского, С.Ледера. -М., 1990.

 20. Диалог: теоретические проблемы и методы исследования / Под ред. Ф.М.Березина. - М., 1991.

 21. Евтихов О. Практика психологического тренинга. – Спб, 2005.

 22. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение -Л., 1985.

 23. Емельянов Ю.Н. Активные методы социально-психологической подготовки специалистов // Вопросы психологии. - 1985. - № 6.

 24. Жуков Ю.М. Зффективность делового общения. - М., 1988.

 25. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг: Учебное пособие. - Л., 1989.

 26. Игра в тренинге. Возможности групового взаимодействия / Под ред.. Е.А. Левановой. – Спб, 2007.

 27. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. - К,, 1993.

 28. Ковалев Г.А. Три парадигми в психологии - три стратегии психологи­ческого воздействия // Вопросы психологии. - 1987. - № 3.

 29. Козлов Н. И. Как относиться к себе и людям или практическая психология на каждый день. - М., 1993.

 30. Козлов Н. Лучшие игры и упражнения в психологическом тренинге. -М., 1997.

 31. Колодзин Б. Как жить после психической травмы. - М., 1992.

 32. Корнелиус Х.,Фейр Ш. Выиграть может каждый. - М., 1992.

 33. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - М., 1992.

 34. Леви В. И, Искусство быть другим. - СПб., 1993.

 35. Леви В. И. Искусство быть собой. - М., 1991.

 36. Лендретт Г.Л. Игровая терапия. - М., 1994.

 37. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг. - М., 1998.

 38. Маслоу А. Психология бытия. - К., 1997.

 39. Мей Р. Любовь и воля. - М., 1997.

 40. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы. Психологические возможности улучшения общения. - М., 1986.

 41. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. - К., 1994.

 42. Ньюстром Д. У. Сканнел З.Е. Деловые игры и современньїй бизнес. -М., 1997.

 43. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование. - СПб., 1993.

 44. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005.

 45. Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій / Укл. О.Ф. Бондаренко. - К., 1992.

 46. Основи практичної психології. - К., 1999.

 47. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблеми социально-психологического тренинга. - М., 1982.

 48. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально психологический тренинг. - М., 1989.

 49. Пидкасистый П. И. Хайдаров Ж. С. Технология игры. - М., 1996.

 50. Прутченков А. С. Трудное восхождение к себе. Методические разработки и сценарии занятий социально-психологических тренингов. - М., 1995.

 51. Психодрама - вдохновение и техника. - М., 1997.

 52. Рейнуотер Дж. Это в Ваших силах. Как стать собственным психоте­рапевтом. -М., 1992.

 53. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.-М., 1996.

 54. Роджерс К. Клиент-центрированная терапия. - М., 1997.

 55. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление Человека. - М., 1994.

 56. Рудестам К. Групповая психотерапия. - М., 1993.

 57. Сатир В. Как строить себя и свою семью. - М., 1992.

 58. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы психологического консультирования. - М., 1989.

 59. Соколов Д. Сказки и сказкотерапия. - М., 1997.

 60. Стюарт Я., Джойнс В. Современный трансактный анализ. - СПб., 1996.

 61. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді. – К., 2005.

 62. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: взгляд клинициста. - М., 1996.

 63. Торн К., Маккей Д. Тренінг. Настольная книга тренера. – Спб: Питер, 2008.

 64. Трансформация личности. Нейролингвистистическое программирование. - Одесса, 1995.

 65. Урсано Р., Зонненберг С, Лазар С. Психодинамическая психотера­пия. Краткое руководство. - М., 1992.

 66. Федорчук В.М. Соціально-психологічний тренінг: Розвиток комунікативної компетентності викладача. – Кам’янець-Подільський, 2003.

 67. Фейдимен Д., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентированной психологии. - М., 1996.

 68. Фишер У.,Юри Р. Путь к согласию или переговоры без поражений. -М., 1992.

 69. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии. - М., 1991.

 70. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.

 71. Харин С.С. Искусство психотренинга. Заверши свой гештальт. - Минск, 1998.

 72. Хорни К. Ваши внутренние конфликты. Конструктивная теория неврозов. - СПб, 1997.

 73. Хрестоматия по глубинной психологии. К.Г.Юнг и современный пси­хоанализ. - М., 1996.

 74. Хрестоматия по гуманистической психотерапии / Сост. М.Папуш. -М., 1995.

 75. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии. - Саратов, 1997.

 76. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг. Игры и упражнения. - М., 1988.

 77. Чисткова Т.И. Психогимнастика. - М., 1993.

 78. Эйдемиллер З.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапія семьи. – СПб, 2001.

 79. Энциклопедия социальной работы: В 3 т. - М., 1993-1994.

 80. Эксакусто Т.В. Практикум по групповой психокорекции: тренинги, упражнения, ролевые игры. – Ростов н/Д., 2007.


11. Інформаційні ресурси

1. http://chitalka.info/ps_26/index.html

2. http://tutcikavo.co.ua/psixologiya/shho-take-psixologichnii-trening/

3. http://osvita-svyat.kiev.ua/menu/parents/index.php?ELEMENT_ID=28344. http://psyhology.in.ua/

5. http://www.koob.ru/practic_psychology/


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка