Програма навчальної дисципліни теорія І практика комунікацій галузь знань 0201 Культура Напрям підготовки 020105 Документознавство та інформаційна діяльністьСкачати 366.46 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації03.04.2017
Розмір366.46 Kb.
1   2   3

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів


Під час виконання індивідуальних завдань (есе та рефератів) та студентам слід керуватись такими вимогами:

 • індивідуальне завдання повинне бути виконане в термін, визначений викладачем, однак не пізніше семи днів після тижня самостійної підготовки студентів;

 • номер студента в списку групи відповідає номеру, що подається при розподілі індивідуальних завдань. За умови виконання невідповідного номеру завдання, студент отримує незадовільну оцінку за виконання індивідуального завдання на тиждень самостійної підготовки;

 • запитання та умови виконання завдань розуміються повністю. В кінці індивідуального завдання необхідно чітко сформулювати висновки, які б розкрили зміст і значення виконаного завдання;

 • в кінці виконаного завдання обов’язково вказати список використаних джерел та літератури;

 • при задовільному виконанні робота зараховується. Студент, який подав незадовільну індивідуальну роботу, доповнює її згідно зауважень викладача, або ж виконує нове завдання, яке визначає викладач.Тематика індивідуальних завдань на тиждень самостійної підготовки


Завдання полягатиме у самостійному опрацюванні літератури, присвяченої певному аспекту теорії та практики комунікації, та написанні на основі цього реферату обсягом не менше 15 сторінок із дотриманням вимог з оформлення студентських рефератів. Студентам надається право вибору теми реферату із нижче наведеного переліку:


 1. Людина як об’єкт впливу комунікації.

 2. Міжособистісна та масова комунікація: порівняльний аспект.

 3. Основні особливості комунікативного процесу.

 4. Соціальні функції масової комунікації.

 5. Аудиторія масової комунікації: об’єктивні та суб’єктивні характеристики.

 6. Метод політичної комунікації.

 7. Функції комунікації у суспільстві.

 8. Комунікаційна компетенція: поняття та складові.

 9. Методи підвищення рівня комунікативної компетенції.

 10. Сучасні комунікативні технології.

 11. Паблік рилейшнз як соціальний аспект комунікації.

 12. Особливості комунікації у менеджменті.

 13. Теоретичні аспекти перформансу.

 14. Політичний перформанс.

 15. Комунікативні технології соціального управління.

 16. Виборчі технології.

 17. Основні засоби невербальної комунікації.

 18. Особливості невербальної комунікації.

 19. Інформаційне суспільство: його характеристики та перспектива

 20. Комунікативний простір та його організація.

 21. Роль новітніх інформаційних технологій у процесі віртуалізації комунікативного простору.

 22. Менеджер паблик рилейшнз як професія.

 23. Імідж і його особливості.

 24. Іміджмейкер як професія.

 25. Механізми формування новин.

 26. Спіндоктор як професія.

 27. Інформаційні війни: поняття, основні характеристики.

 28. Моделі впливу в інформаційних кампаніях.

 29. Теорія переговорів.

 30. Особливості кризових комунікацій.

 31. Механізми комунікативного впливу в умовах кризових ситуацій.

 32. Фактори формування іміджу лідера.

 33. Комунікаційна стратегія і тактика у виборчій кампанії.

 34. Спічрайтер як професія.

 35. Семіотика рекламного тексту.

 36. Семіотичні моделі реклами.

 37. Нейролінгвістичне програмування.

 38. Рекламний менеджмент.

 39. Політична реклама: особливості формування портрету лідера.

 40. Комунікативні технологія та маніпуляція масовою свідомістю.

 41. Символи у політичній рекламі.

 42. Діяльність ЗМІ як реалізація різних соціальних суб’єктів.

 43. Соціальні інститути комунікації.

 44. Етика ділового спілкування.

 45. Ділові стратегії у менеджменті.

 46. Труднощі та бар’єри комунікації.

 47. Психологічна культура ділової розмови.

 48. Комунікативні принципи оптимізації службових відносин.

 49. Соціально-психологічний та комунікативний аспекти конфлікту.

 50. Комунікативні конфлікти, їх наслідки та методи зняття напруги.

 51. Експресивна поведінка у спілкуванні.

 52. Психологічні, соціальні та мовні бар’єри комунікації.

 53. Поняття ефективності комунікації.

 54. Роль комунікації у забезпеченні стійкості соціуму.

 55. Комунікація як засіб формування цілей розвитку.

 56. ЗМІ і влада.

 57. Поняття інформаційної безпеки та конкретні кроки з її забезпечення.

 58. Співвідношення формування та вираження суспільної думки.

 59. Технологічні і соціальні революції як фактори зміни у засобах і функціях масової комунікації.

 60. Комерційна, політична і соціальна реклама у ЗМІ.

 61. Зміст інформації і методика його аналізу.

 62. Роль установки та стереотипу у процесі масової комунікації.

 63. Сегментація та типологія аудиторії.

 64. Основні стратегії паблик рилейшнз.

 65. Маркетингові стратегії у паблик рилейшнз.

 66. Основні особливості комунікаційного простору.

 67. Міжособистісна комунікація у різних культурах: порівняльний аспект.

 68. Роль міжнародних агентств новин у глобальних інформаційних процесах.

 69. Міжнародні інформаційні процеси у контексті глобалізації.

 70. Помаранчева революція: аналіз виборчих технологій.


Література для написання індивідуальних завдань зі Списків основної та додаткової літератури до дисципліни.

Рекомендована література

Базова

 1. Викентьев И.Л, Приемы рекламы и public relations. – СПб., 1995.

 2. Дрейк Т.А. Язык познания коммуникации. – М., 1989.

 3. Зарецкая Е.Н, Логика речи для менеджера. – М., 1997.

 4. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга для мене Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001.

 5. Осовська Г.В. Комунікація в менеджменті: Курс лекцій. – К.: Кондор, 2003.

 6. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 7. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.

 8. Филипчук В.С. Спілкування як соціально-психологічна взаємодія. – Чернівці, 2001.


Допоміжна

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 2. Алдер Х. НЛП: современные психотехнологии. – СПб, 2000.

 3. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М., 1997.

 4. Арнольд Н. Тринадцатый нож в спину российской рекламе и public relations. – М., 1997.

 5. Атаян ЭР. Коммуникация и раскрытие потенции языкового сознания. – Ереван, 1981.

 6. Афанасьев В. Общество: системность, познание и управление. – М., 1983.

 7. Баркеро Кабреро Х.Д, Связи с общественностью в мире финансов. – М,, 1996.

 8. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1989.

 9. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.

 10. Батра Р. и др. Рекламный менеджмент. – М. – СПб. – К., 1998.

 11. Белановский С.А. Метод фокус-групп. – М., 1996.

 12. Бернацкий Г.Г. Культура политической дискуссии. – Л., 1991.

 13. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений. – М., 1994.

 14. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М., 1989.

 15. Бодалев Л.А. Личность и общение. – М., 1983.

 16. Бодрийяр Ж.О. Система вещей. – М., 1995.

 17. Борисов Б.Л, Реклама и паблик рилейшнз. Алхимия власти. – Рига, 1997.

 18. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 1996.

 19. Бурдье П. Социология политики. – М., 1993.

 20. Вечер Л.С. Секреты делового общения. – Минск: Высш. шк., 1996.

 21. Викентьев И.Л, Приемы рекламы и public relations. – СПб., 1995.

 22. Винтер М. Психология ведения разговора. – Ростов-на-Дону, 1991.

 23. Ганжин В.Т. Паблик рилейшнз. Что это значит? Введение в средоведческую коммуникацию. – М., 1998.

 24. Гваттари Ф. Машинное бессознательное // Архетип. – 1995. – № 1.

 25. Гринберг Т.Э. Политическая реклама: портрет лидера. – М., 1995.

 26. Данакин Н.С. Теоретические и методические основы проектирования технологий соціального управления. – М. – Белгород, 1996.

 27. Дейвис Ф. Ваш абсолютный имидж. – М., 1997.

 28. Делез Ж. Логика смысла. – М., 1995.

 29. Джеймс Дж. Эффективный самомаркетинг. Искусство создания положительного образа. – М., 1998.

 30. Дмитриева Е. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М., 1998.

 31. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. – М., 1996.

 32. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. – М., 1996.

 33. Дронов М. Талант общения: Дейл Карнеги или Авва Дорофей. – М., 1986.

 34. Душин И., Сысун А, Ложкин Б. Выборы: технологии избирательных кампаний. – Харьков, 1998.

 35. Ершов П.М, Режиссура как практическая психология (Взаимодействие людей в жизни и на сцене). – М., 1972.

 36. Жельвис В.И. Эмотивний аспект речи. Психолингвистическая интерпретация речевого воздействия. – Ярославль, 1990.

 37. Жмыриков А.Н. Как победить на выборах. – Обнинск, 1995.

 38. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.

 39. Ильин Е.Н. Искусство общения. – М., 1982.

 40. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. – М., 1994.

 41. Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991.

 42. Карнегi Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. – К., 1990.

 43. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировоззрение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. – 1992. – № 12.

 44. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

 45. Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. – М., 1995.

 46. Койт М., Ыйм Х. Понятие коммуникативной стратегии в модели общения // Психологические проблемы познания действительности. Ученые записки Тартуского университета. – Тарту, 1988. – Вып. 793.

 47. Коломинський Я.Л. Психология общения. – М., 1974.

 48. Крылов И.В. Маркетинг. Социология маркетинговых коммуникаций. – М., 1998.

 49. Кузин Ф.А. Культура делового общения. – М.: “Ось-89”, 1997.

 50. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.

 51. Лабунская В.А. Психология общения. Психология експресивного поведения. – М., 1989.

 52. Лакан Ж. Функция ы поле речи и языка в психоанализе. – М., 1995.

 53. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. – М., 1997.

 54. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски.– М., 1996.

 55. Лебедева Т.Ю. Путь к власти. Франция: выборы президента. – М., 1995.

 56. Марков М. Технология и эффективность социального управления. – М., 1982.

 57. Невзлин Л.Б. «Паблик рилешнз» – кому это нужно?. – М., 1993.

 58. Нергеш Я. Поле битвы – стол переговоров. – М., 1989.

 59. Никольская С. Тезника речи. – М., 1976.

 60. Ниренберг Дж. Гений переговоров. – Минск, 1997.

 61. Носенко Э.Л. Эмоциональное состояние и речь. – К., 1987.

 62. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение – открытие спирали молчания. – М., 1996.

 63. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М., 1991.

 64. Палеха Ю. Организация современной деловой коммуникации. – К.: МАУП, 1995.

 65. Паніна Н.В. Яким депутатам ми віддаємо перевагу? // Вибори – 94. Збірник інформаційно-аналітичних матеріалів. – К., 1994.

 66. Патрушев В.И. Введение в теорию социальных технологий. – М., 1998.

 67. Пиз А. Язык телодвижений. – М., 2002.

 68. Почепцов Г.Г. Вербальный и визуальный простор тоталитаризма // Философская и социологическая мысль. – 1993. – № 5.

 69. Почепцов Г.Г. Имидж и выборы. – К.,1997.

 70. Почепцов Г.Г. Имидж: от фараонов до президентов. – К.,1997;М. 1999.

 71. Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М., 1999.

 72. Почепцов Г.Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. – К., 1999.

 73. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз или как успешно управлять общественным мнением. – М., 1998.

 74. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – К.,1998.

 75. Почепцов Г.Г. Публик рилейшнз для профессионалов. – М.: Рефл-бук, 2003.

 76. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Нав. Посіб. – К.: То-во “Знання”, 2000.

 77. Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе. – К., 1997.

 78. Родос В.Б. Спор и полемика. – М., 1989.

 79. Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера. – М., 1997.

 80. Соколов И. Технологии популярности или паблик рилешнз. – Минск, 1999.

 81. Сэндидж Ч. и др. Реклама: теория и практика. – М., 1989.

 82. Трошина Н.Н, Коммуникативная стратегия и стилистическая структура текста // Проблемы эффективности речевой коммуникации. – М., 1989.

 83. Трусов В.П. Выражение эмоций на лице. – Вопросы психологи, 1982. – №5.

 84. Ушакин С.А. Речь как политическое действие // Полис. – 1995. – № 5. – С. 142—153.

 85. Франке Г. Манипулируемый человек. – Мюнхен, 1964.

 86. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1977.

 87. Хейзинга Й. Homo Ludens. Опыт определения игрового момента культуры // Хейзинга Й. «Homo Ludens» в тени завтрашнего дня. – М., 1992.

 88. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., 1999.

 89. Чмут Г. Культура спілкування. – Хмельницький, 1996.

 90. Чумиков А.Н, Креативные технологии «паблик рилейшнз». – М., 1998.

 91. Шампань П. Делать мнение. Новая политическая игра. – М., 1997.

 92. Шостром Є. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор. – М., 1992.

 93. Экман П. Психология лжи. – Спб., 2000.

 94. Эстерберг Э. Молчание как стратегия поведения // «Arbor Mundi – Мировое древо». – 1996. – Вып. 4.

 95. Юрі У. Долаючи “ні” або переговори з важкими людьми. – К.: Наука, 1993.

 96. Янцупов А.Я. Социально-психологические проблемы предупреждения и разрешения межличностных конфликтов. – М.: ГАВС, 1992.

 97. Янцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. – К.: МАУП, 1996.
 1. Bignel J. Media Semiotics. An Introduction. – Manchester, 1997.

 2. Bruce B. Images of power. How the imagemakers shape our leaders. – London, 1992.

 3. Buerkel-Rothuss N. Communication competencies and contexts. – N.Y.: Random house? 1985.

 4. Gamble T.K., Gamble M. Communication works. – N.Y.: Random house, 1987. – Second ed.

 5. Locker K.O. Business and administrative communication. –Chicago, 1995. – Third ed.

 6. Maltese J.A. Spin control. The White House office of communications and the management of presidential news. – Chapel Hill, 1992.

 7. War in the information age: new challenges for U.S. security policy. – Washington, D.C., 1997.

 8. Watts D. Political communication today. – Manchester, 1997.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка