Програма навчальної дисципліни теорія І практика комунікацій галузь знань 0201 Культура Напрям підготовки 020105 Документознавство та інформаційна діяльністьСкачати 366.46 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації03.04.2017
Розмір366.46 Kb.
1   2   3

Запитання до підсумкового модульного контролю


 1. Проблема та практика спілкування.

 2. Питання теорії комунікації.

 3. Соціальні інститути комунікації.

 4. Процес комунікації.

 5. Види комунікації.

 6. Форми комунікації.

 7. Структура спілкування.

 8. Моделі Якобсона, Шеннона-Вівера, Ньюкома.

 9. Психоаналітична (Ж. Лакан), міфологічна (Р.Барт), соціологічна (П. Бурдьє), прагматична (П. Грайс) моделі комунікації.

 10. Філософська (М. Фуко), театральна (П.Єршов), текстова (О.П’ятигорський) моделі.

 11. Деконстрктивістська (Ж.Деріда), поструктуралітська (Ж.Делез), ігрова (Й.Гейзінга) моделі.

 12. Семіотична модель У.Еко та наративна модель Ц.Тодорова.

 13. Поняття комунікаційної компетенції.

 14. Основні категорії: символізація, обробка інформації, адаптація, контроль, відповідь (вираження).

 15. Практичні поради щодо підвищення рівня комунікативної компетенції.

 16. Вербальна комунікація (усна).

 17. Розвиток писемної комунікації на сучасному етапі. Уніфікація та стандартизація тексту.

 18. Основні характеристики невербальної комунікації.

 19. Антропологія і комунікація.

 20. Стереотипізація у міжкультурному спілкуванні.

 21. Комунікативні аспекти етнічних, національних, цивілізаційних конфліктів.

 22. Психологія масової комунікації.

 23. Теорії масової комунікації: Т.соціального навчання, Т.культивування, Т. соціалізації, Т використання та задоволення, когнітивна теорія.

 24. Роль ЗМІ у сучасному суспільстві.

 25. Образи ЗМІ: образ сучасних чоловіка / жінки, образи етнічних груп, образи різноманітних соціальних груп – сексуальних меншин, людей з вадами розвитку, людей різних професій, та ін.

 26. Роль ЗМІ у суспільно-політичних процесах.

 27. Генеза виникнення та прикметні характеристики інформаційного суспільства.

 28. Віртуалізація соціальних практик в інформаційному суспільстві та проблеми, породжені цими процесами.

 29. Перспективи розвитку інформаційного суспільства.

 30. Основні поняття ПР.

 31. Основні процеси ПР: просування корпоративного іміджу, прес-реліз, презентація.

 32. Види ПР: політичні, урядові, фінансові, кризові, бізнесові, міжнародні, ПР силових структур і спецслужб.

 33. ПР як теорія непрямого комунікативного впливу.

 34. Комунікативний базис сучасних виборчих кампаній.

 35. Професійні обов’язки спеціаліста в області ПР.

 36. Реклама як сигнал за теорією недосконалої інформації.

 37. Типологія реклами: реклама масового споживача, індустріальна

 38. реклама, фінансова, кадрова, корпоративна, соціальна.

 39. Семіотика рекламного тексту.

 40. Основні елементи рекламної кампанії.

 41. Природа конфліктів: поняття конфлікту, границі конфлікту, предмет та об’єкт конфлікту.

 42. Типологія конфліктів.

 43. Причини конфліктів.

 44. Механізми попередження конфліктів.

 45. Роль комунікації у менеджменті.

 46. Ефективність комунікації в умовах ринку.

 47. Ділові стратегії: види стратегій, стратегічний сценарій, шість принципів постановки цілей; ділові стратегії управління спілкуванням.

 48. Психологічна культура ділової розмови.

 49. Техніка ведення комерційних переговорів.

 50. Ділова атрибутика.

 51. Організація та проведення ділових зустрічей.

 52. Сутність і еволюція міжнародних інформаційних потоків.

 53. Міжнародні інформаційні процеси та масово-комунікаційні системи в контексті глобалізації

 54. Моделі і парадигми глобальних потоків новинної інформації.

 55. Роль міжнародних агентств новин у глобальних інформаційних процесах.

 56. Проблеми інформаційної безпеки в масово-комунікаційній сфері.


Методи контролю

Пакет контрольних завдань з дисципліни


Для перевірки знань студентів використовується поточний та підсумковий контролі знань. Це і зумовлює логіку побудови структури пакету контрольних завдань з дисципліни “Теорія та практика комунікації ”:

 • Запитання для проміжного (поточного) контролю;

 • Запитання для підсумкового модульного контролю.

На виконання завдань проміжного (поточного) контролю відводиться 4 аудиторні години, а на написання підсумкового модульного контролю виноситься 2 аудиторні години.

Критерії поточного (поміжного) оцінювання


Основними критеріями оцінювання роботи студента під час прослуховування курсу “Теорія і практика комунікації” є:

 1. чіткість, логічність та лаконічність, ґрунтовність викладу теоретичного матеріалу під час роботи на семінарських заняттях;

 2. вміння вільно оперувати теоретичним матеріалом та застосовувати його під час розв’язання практичних завдань;

 3. логічність та ґрунтовність демонстрації результатів, отриманих під час проведеного теоретичного дослідження;

 4. логічність викладу думки під час написання рефератів та есе з курсу „Теорія та практика комунікації”.Критерії підсумкового оцінювання


Оцінка “відмінно” виставляється студентові за такі знання і вміння:

 • комплексне вирішення поставлених завдань;

 • вільне володіння і чітке розуміння поняттєвого матеріалу;

 • послідовний виклад матеріалу;

 • компетентне оперування конкретними ситуаціями і прикладами.

Допускається 1-3 неточності у викладі матеріалу, що не впливають на суть викладених відповідей.

Оцінка “добре” виставляється студентові за такі знання і вміння: • комплексне вирішення поставлених завдань;

 • правильне з’ясування основного змісту матеріалу відповідно до поставленого завдання;

 • точне застосування поняттєвого матеріалу;

 • оперування практичним контекстом.

Допускається 1-2 неточності у використанні поняттєвого матеріалу, незначні похибки у викладі причинно-наслідкових зв’язків, які не впливають на загалом хороший рівень виконаного завдання.

Оцінка “задовільно” виставляється тоді, коли: • завдання виконане частково;

 • у відповідях допущено помилки;

 • студент поверхово розуміє поняттєвий матеріал;

 • студент поверхово орієнтується у практичному застосуванні матеріалів курсу “Теорія інформації”.

Оцінка “незадовільно” виставляється, якщо:

 • завдання не подано на перевірку вчасно;

 • поданий матеріал не розкриває суті завдання;

 • відсутнє розуміння поняттєвого матеріалу;

 • бракує оперування конкретним практичним контекстом.


Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

100

Т1

Т2

Т3

Модуль

Т4

Т5

Т6

Модуль

Т8

Т9

Т10

Модуль

100


5

5

5

20

5

5

5

15

5

5

5

20


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

зараховано83-90

В

добре

76-72

С

69-75

D

задовільно

61-68

Е

21-61

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-21

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка