Програма навчальної дисципліни Судові та інші правоохоронні органи України підготовки молодшого спеціалістаСторінка5/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів, за результатами оцінювання яких у сукупності виводиться середній бал

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується заліком, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.
Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS

Оцінка
в балах


Оцінка
ECTSВизначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно

Зараховано


81 – 89

В

Дуже добре

Добре

71 – 80

С

Добре

61 – 70

D

Задовільно

Задовільно

51 – 60

Е

Достатньо

Протягом семестру проводиться 1 модульнийі контроль. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченою радою факультету.


12. Методичне забезпечення


 1. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р. Судові та правоохоронні органи. Програма курсу для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 16с.

 2. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р. Судові та правоохоронні органи. Практикум для студентів юридичного факультету – Львів: 2010. – 52с.13. Рекомендована література

Нормативні джерела:

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: 28 червня 1996 р. (з наст. змінами і доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

 2. Європейська хартія про статус суддів // Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 4. -С. 9-11.

 3. Закон України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави " від 19 червня 2003 р.

 4. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 р. (із змінами і доповненнями).

 5. Закон України " Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. (із змінами і доповненнями).

 6. Закон України " Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993(із змінами і доповненнями).

 7. Закон України " Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 р. (із змінами і доповненнями).

 8. Закон України " Про контррозвідувальну діяльність" від 26 грудня 2002 р. ( із змінами і доповненнями).

 9. Закон України " Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. (із змінами і доповненнями).

 10. Закон України "Про адвокатуру від 19 грудня 1992 р. (із змінами та доповненнями).

 11. Закон України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" від 7 березня 2002 р. (із змінами і доповненнями).

 12. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. (із змінами і доповненнями).

 13. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. (із змінами і доповненнями).

 14. Закон України "Про державну прикордонну службу України" від 3 квітня 2003 р. (із змінами і доповненнями).

 15. Закон України "Про державну виконавчу службу" 24 березня 1998 р. . (із змінами і доповненнями).

 16. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. (із змінами і доповненнями).

 17. Закон України "Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб" від 4 березня 1998 р. (із змінами і доповненнями).

 18. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 14 грудня 1990 р. (із змінами і доповненнями).

 19. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р. (із змінами і доповненнями).

 20. Закон України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" від 10 січня 2002 р. ( із змінами і доповненнями).

 21. Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" від 20 жовтня 2005 р.( із змінами і доповненнями).

 22. Закон України "Про Конституційний суд України" від 16 жовтня 1996 р. (із змінами і доповненнями).

 23. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. (із змінами і доповненнями).

 24. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. ( із змінами і доповненнями).

 25. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. ( із змінами і доповненнями).

 26. Закон України "Про мови в Українській РСР" від 28 жовтня 1989 р. (із змінами і доповненнями).

 27. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність від 18 лютого 1992 р. ( із змінами і доповненнями).

 28. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 р. ( із змінами і доповненнями).

 29. Закон України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" від 18 березня 2004 р. (із змінами і доповненнями).

 30. Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 2 квітня 2000 р. (із змінами і доповненнями).

 31. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16 березня 2000 р. (із змінами і доповненнями).

 32. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. ( із змінами і доповненнями).

 33. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. ( із змінами і доповненнями).

 34. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. ( із змінами і доповненнями).

 35. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 5 березня 1998 р.

 36. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. ( із змінами і доповненнями).

 37. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. ( із змінами і доповненнями).

 38. Закон України "Про судоустрій та про статус суддів" від 7 липня 2010 р. ( із змінами і доповненнями).

 39. Закон України Про Вищу раду юстиції від 15 січня 1998р. (із змінами і доповненнями).

 40. "Про вступ України до Інтерполу". Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.92 р. № 555.

 41. "Про концепцію судово-правової реформи в Україні". Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30.

 42. "Про Національне центральне бюро Інтерполу". Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 220.

 43. "Тимчасове положення про спеціалізований підрозділ міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів", затверджене Наказом МВС України від 23.07.1997 р. № 467 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 35.

 44. 3акон України від 2 вересня 1993 р. "Про нотаріат" (із змінами та доповненнями).

 45. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями)..

 46. Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений постановою Верховної Ради від 6 листопада 1991 р.

 47. Європейська хартія про закон "Про статус суддів", прийнята Радою Європи 10 липня 1998 р.

 48. Загальний кодекс правил для адвокатів держав Європейського Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країнучасниць на пленарному засіданні в Страсбурзі (1988 р.).

 49. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Держкомітету у справах державного кордону України, Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 9 січня 1997 р. № 3/1/2/5/2/2.

 50. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (із змінами і доповненнями).

 51. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (Рим, 1950).

 52. Концепція реформування кримінальної юстиції в Україні, затверджена указом Президента України від 8 квітня 2008 р. №311/2008.

 53. Концепція реформування кримінальної юстиції в Україні, затверджена указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008.

 54. Концепція реформування кримінальної юстиції в Україні, затверджена Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008.

 55. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. (із змінами і доповненнями).

 56. Кримінально-процесуальний кодекс України, К., 2009. Ст.ст. 2, 22, 23, 231, 27, 29, 101-104, 108 – 110, 114, 115.

 57. Кримінально-процесуальний кодекс України, К., 2009. Ст.ст. 4448, 61,611.

 58. Кримінально-процесуальний кодекс України. К., 2009, ст. ст. 101, 102, 111, 112, 114, 116. Глава 10, ст. 423.

 59. Наказ Генерального прокурора України № 1 від 19.09.2005 Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України.

 60. Наказ Генерального прокурора України № 2гн від 20.01.2006 Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України.

 61. Наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство (із змінами і доповненнями).

 62. Наказ Генерального прокурора України № 5гн від 19.09.2005 Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення.

 63. Наказ Генерального прокурора України № 7гн від 26.12.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян (із змінами і доповненнями).

 64. Наказ Генерального прокурора України № Згн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян, державних та публічних інтересів (із змінами і доповненнями).

 65. Наказ Генерального прокурора України №4/1гн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність (із змінами і доповненнями).

 66. Наказ Генерального прокурора України №6гн від 29.11.2006 Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень.

 67. Наказ Міністра юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5 "Про затвердження інструкції про проведення виконавчих дій" // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51. – Ст. 2563.

 68. Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН про запобігання злочинам (1990 р.).

 69. Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада та 13 грудня 1985 р.

 70. Положення про вимоги до робочого місця приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 18 травня 2009 р. № 870/5.

 71. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затверджене указом Президента від 5 травня 1993 р. (із змінами та доповненнями).

 72. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1689.

 73. Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 р. № 47/5.

 74. Положення про державний департамент у справах релігії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. № 770.

 75. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р.

 76. Положення про Державний нотаріальний архів, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 18 травня 2009 № 870/5.

 77. Положення про державну митну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р.

 78. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затверджене Постановою КМУ від 5 липня 1993 р. № 510.

 79. Положення про Державну судову адміністрацію України, затверджене указом Президента України від 3 березня 2003 р. № 182/2003.

 80. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене Указом Президента від 5 травня 1993 р. (із змінами та доповненнями).

 81. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату, затверджене наказом Міністерства юстиції України 1 грудня 2006 р. № 87/5.

 82. Положення про класні чини працівників прокуратури, затверджене постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року

 83. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1383.

 84. Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 р. № 1577.

 85. Положення про нагрудний знак "Почесний працівник прокуратури", затверджене наказом Генерального прокурора України від 9 лютого 2000 р. № 113 к.

 86. Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України, затверджене постановою Президії Верховного Суду України від 5 жовтня 2007 р. № 33

 87. Положення про порядок призначення представників від Міністерства юстиції України до складу кваліфікаційних комісій суддів, затверджене наказом міністра юстиції від 19.06.2002 р. № 51/5 // Офіційний вісник України. – 2002. – С. 1226.

 88. Положення про порядок призначення представників від Міністерства юстиції України до складу кваліфікаційних комісій суддів, затверджене наказом міністра юстиції від 19.06.2002 р. № 51/5 // Офіційний вісник України, 2002. -С.1226.

 89. Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 1993 р. (із змінами та доповненнями).

 90. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2008 р. № 2151/5.

 91. Положення про Постійного представника Президента України у Конституційному суді України – Указ Президента України від 22.05.1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 21.

 92. Положення про Раду суддів України, затверджене V з'їздом суддів України 24 жовтня 2002 р. // Вісник Верховного Суду України, 2002, № 5. - С.24-25.

 93. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 р. № 47/5.

 94. Положення про Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України та гарантії його діяльності, затверджене Указом Президента України від 18 травня 2007 р. № 427/2007.

 95. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 22 червня 2009 року № 1107/5 .

 96. Постанова Кабінету Міністрів України "Про систему органів юстиції" // Офіційний вісник України. – 1998. – № 18. – Ст. 649.

 97. Постанова Пленуму Верховного Суду від 13.06. 2007р. № 8 "Про незалежність судової влади".

 98. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування судами законів України про внесення змін до чинного законодавства у зв’язку із закінченням дії "Перехідних положень" Конституції України" від 6 липня 2001р. №6.

 99. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 р., №10 "Про застосування законодавства що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві" // Кодекс професійної етики судді. Затверджений V з’їздом суддів України 24 жовтня 2002 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 5. – С. 24-25.

 100. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003р. № 8 "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві".

 101. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 р. № 7 "Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина"// Право України. – 1997. – № 8. – С. 73.

 102. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. – № 10 "Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист // Додаток до журналу "Право України". – 1996. – № 1.

 103. Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 1 жовтня 1999 р. // Юридичний Вісник України, 1999. – № 46.

 104. Примірне положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 30 січня 1998 р. № 3/5.(із змінами і доповненнями).

 105. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, схвалений Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 19 лютого 2003 р. // Адвокат. – 2003. – №1. – С. 35-38.

 106. Регламент Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 1. – С. 66-96.

 107. Регламент Пленуму Верховного Суду України, затверджений постановою Пленуму Верховного Суду України № 7 від 10 червня 2002 р.

 108. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. у справі за поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень ст.10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України // Право України. – 2001. – № 1. – С. 140-141.

 109. Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 р., № 13-рп /2000 У справі за конституційним зверненням Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) Справа № 1-17/ 2000.

 110. Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000р., № 13-рп / 2000 у справі за конституційним зверненням Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) Справа №1-17/ 2000.

 111. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 572-р "Про граничну чисельність працівників апарату Апеляційного суду України, Касаційного суду України та Вищого адміністративного суду України // Офіційний вісник України. – 2002. – № 42. – Ст.1953.

 112. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 557-р "Про граничну чисельність працівників апарату господарських судів" // Офіційний вісник України. – 2002. – № 40. – Ст. 1871.

 113. Статут Української Нотаріальної палати, затверджений Установчою конференцією нотаріусів України 22 квітня 1993р. із змінами і доповненнями, затвердженими Третьою конференцією Української нотаріальної палати 9.08.1997 р. Законодавство про нотаріат // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. К., 1998. – С.35-42.

 114. Указ Президента України "Про ліквідацію окремих військових апеляційних та військових місцевих судів, внесення змін до мережі і кількісного складу суддів військових апеляційних та військових місцевих судів" від 6 липня 2006 р. № 599/2006.

 115. Указ Президента України від 11 липня 2001 р. № 511 "Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України" // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1243.

 116. Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1564/99 "Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування судів" // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2433.

 117. Указ Президента України від 20 серпня 2001 р. № 641/2001 "Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів"// Офіційний Вісник України. – 2001. – № 34. – Ст.1580.

 118. Указ Президента України від 20 серпня 2001 р. № 642/2001 "Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів"// Офіційний Вісник України. – 2001. – № 34. – Ст.1581.

 119. Указ Президента України від 22 жовтня 1998 р. № 1172/98 "Про контроль за діяльністю Служби безпеки України" // Офіційний вісник України. – 1998. – № 43. – Ст. 1587.

 120. Указ Президента України від 30 вересня 1999 року № 1240/99 "Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури".

 121. Указ Президента України від 30 серпня 2001 р. № 769/2001 "Про утворення військових апеляційних та військових місцевих судів і затвердження їх мережі" // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 36. – Ст.1659.

 122. Указ Президента України від 30 травня 2002 р. № 499/2002 "Про утворення Житомирського та Запорізького апеляційних господарських судів та внесення змін до мережі та кількісного складу суддів господарських судів України"// Офіційний вісник України. – 2002. – № 23. – Ст. 1087.

 123. Указ Президента України від 31 жовтня 1998 р. № 1201/98 "Про службу громадянства та реєстрації фізичних осіб" // Офіційний вісник України. – 1998. – № 44. – Ст. 1620.

 124. Указ Президента України від 31 липня 1998 р. "Про положення про Державний департамент України з питань виконання покарань" ( із змінами і доповненнями).

 125. Указ Президента України від 7 листопада 2002 р. № 995/2002 "Про кількість суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України та Вищого адміністративного суду України // Офіційний вісник України. – 2002. – № 45. – Ст.2067.

 126. Цивільний кодекс України. К.,2009. Ст. 1252.

 127. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. (із змінами і доповненнями).Спеціальна література:

Підручники, які є у бібліотеці юридичного факультету з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України»:

 1. Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Навч. посібник.- Київ, 2008.

 2. Басай В.Д. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Підручник: У 3 кн. – Коломия, 2006.

 3. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник (під ред. Нора В.Т.). – Київ, 2010.

 4. Ляш А.О., Галаган В.І.,Моргун В.І. Організація судових та правоохоронних органів. Навч. Посібник – Київ, 2005.

 5. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навч. посібник. – К.,2002.

 6. Молдован В.В. Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН. Судові органи ООН. Навчальний посібник. К., 2003.

 7. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р. Судові та правоохоронні органи. Підручник для студентів юридичних вузів . Київ. 2010. – 238с.

 8. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посібник / За ред. І.С. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків, 2007.

 9. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник / Галай А.О., Стеценко С.Г., Тимченко С.М., Штанько О.Ф.. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.

 10. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / За ред. В.Т. Маляренко. – К., 2004.Рекомендована література з навчальної дисципліни «Судові та правохоронні органи»:

Підручники, навчальні посібники та методична література (до всіх тем).


 1. Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Навч. посібник.- Київ, 2008.

 2. Басай В.Д. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Підручник: У 3 кн. – Коломия, 2006.

 3. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник (під ред. Нора В.Т.). – Київ, 2010.

 4. Ляш А.О., Галаган В.І.,Моргун В.І. Організація судових та правоохоронних органів. Навч. Посібник – Київ, 2005.

 5. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навч. посібник. – К.,2002.

 6. Молдован В.В. Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН. Судові органи ООН. Навчальний посібник. К., 2003.

 7. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р. Судові та правоохоронні органи. Підручник для студентів юридичних вузів . Київ. 2010. – 238с.

 8. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посібник / За ред. І.С. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків, 2007.

 9. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник / Галай А.О., Стеценко С.Г., Тимченко С.М., Штанько О.Ф.. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.

 10. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / За ред. В.Т. Маляренко. – К., 2004.


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка