Програма навчальної дисципліни Судові та інші правоохоронні органи України підготовки молодшого спеціалістаСторінка4/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1.

Тема 1: Предмет, основні поняття і система курсу "Судові та правоохоронні органи України"

Тема 2: Конституційний суд України

Тема 3: Суди загальної юрисдикції в Україні

Тема 4: Конституційні засади (принципи) судочинства

Тема 5: Правовий і соціальний статус суддів

Тема 6: Органи суддівського самоврядування.

Тема 7: Організаційне забезпечення судової влади: ДСАУ, ВККСУ. Органи юстиції в Україні

Тема 8: Прокуратура в Україні

Тема 9, 10: Органи внутрішніх справ. Служба безпеки України

Тема 11: Органи дізнання та досудового слідства

Тема 12: Адвокатура в УкраїніТема 13: Нотаріат в Україні

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА КУРСУ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ".

 1. Предмет навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" і її значення для вивчення інших юридичних дисциплін.

 2. Судова влада як одна з гілок державної влади. Суть, ознаки, функції і значення судової влади. Її співвідношення з іншими гілками влади.

 3. Основні напрями судово-правової реформи в Україні,

 4. Загальна характеристика видів правоохоронної діяльності держави та види правоохоронних органів.

 5. Структура та система курсу "Судові та правоохоронні органи України".

 6. Конституція України та інші законодавчі джерела курсу.


ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ.

 1. Місце і завдання Конституційного Суду України в системі судової влади. Основні засади його організації та діяльності.

 2. Склад та порядок формування Конституційного Суду України. Вимоги, що ставляться до кандидатів у судді Конституційного Суду України.

 3. Повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України.

 4. Акти Конституційного Суду України.

 5. Права і обов'язки Голови Конституційного Суду України.

 6. Порядок звільнення Голови і суддів Конституційного Суду України з посади.

 7. Апарат і організація роботи Конституційного Суду України.


ТЕМА 3. СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ.

1 заняття.

 1. Поняття судів загальної юрисдикції. Принципи їх побудови. Основні етапи розвитку судової системи України.

 2. Інстанційність та підсудність у судовій системі. Поняття "судової ланки" та " судової інстанції". Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

 3. Система загальних судів в Україні та їх завдання.

 4. Місцевий суд - основна ланка системи загальних судів в Україні. Його склад, повноваження та організація роботи.


2 заняття.

 1. Апеляційні загальні суди. Порядок їх формування, склад, повноваження та структура. Судові палати та президія апеляційного суду.

 2. . Верховний суд України - найвищий судовий орган України.

3 заняття.

 1. Місце і завдання спеціалізованих судів в системі судових органів України.

 2. Система господарських судів в Україні. Місцеві господарські суди. Порядок їх утворення та повноваження.

 3. Порядок утворення, склад, структура та повноваження апеляційних господарських судів.

 4. Система адміністративних судів. Окружні адміністративні суди та їх повноваження. Розмежування підсудності справ адміністративної юрисдикції між місцевими загальними та окружними адміністративними судами.

 5. Порядок утворення, склад, структура та повноваження апеляційних адміністративних судів.

 6. Склад, структура і повноваження Вищих спеціалізованих судів.


ТЕМА 4. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) СУДОЧИНСТВА.

1 заняття

 1. Поняття, система, класифікація та значення конституційних засад судочинства в Україні.

 2. Характеристика засад судочинства, передбачених у розділі II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина".

2 заняття

Характеристика засад судочинства, передбачених ст.129 Конституції України, Законом про судоустрій України та галузевим процесуальним законодавством:   • законність;

   • здійснення правосуддя виключно судами;

   • гарантування всім суб'єктам правовідносин права на судовий захист;

   • рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом;

   • забезпечення доведеності вини;

   • публічність кримінального процесу;

   • змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості;

   • принцип диспозитивності;

   • підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

   • забезпечення обвинуваченому права на захист;

   • гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

   • забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

   • обов'язковість рішень суду;

   • державна ( національна) мова судочинства;

   • всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин справи;

   • колегіальний і одноособовий розгляд справ у суді;

   • безпосередність та усність судового процесу.


ТЕМА 5. ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС СУДДІВ УКРАЇНИ.

1 заняття

 1. Суддя - носій судової влади.

 2. Гарантії незалежності суддів.(Гарантії незалежності суддів: порядок формування суддівського корпусу; звільнення суддів з посади; безстроковість обіймання посади; особливий порядок затримання, арешту та пред’явлення обвинувачення у вчиненні злочину; деполітизація та декомерціалізація професійних суддів; забезпечення державою особистої безпеки суддів та їхніх сімей; особливий порядок фінансування судів; суддівське самоврядування і т. ін.


2 заняття

 1. Матеріальне та соціальне забезпечення суддів.

 2. Юридична відповідальність суддів.


ТЕМА 6: ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ ТА ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 1. Поняття суддівського самоврядування, його завдання та організаційні форми.

 2. Збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України. Порядок їх скликання та повноваження.

 3. Конференції суддів загальних (крім військових) місцевих та апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Конференція суддів військових судів, конференції суддів спеціалізованих судів. Порядок їх скликання і проведення. Повноваження конференцій суддів.

 4. З'їзд суддів України - найвищий орган суддівського самоврядування. Обрання делегатів з'їзду, порядок його скликання і проведення та повноваження. Рада суддів України , порядок її утворення та повноваження.

 5. Вища рада юстиції, її завдання та порядок формування.

 6. Повноваження Вищої ради юстиції.ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ. ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ.


 1. Поняття та зміст організаційного забезпечення діяльності судової влади.

 2. Правовий статус Державної судової адміністрації України., порядок її утворення і повноваження.

 3. Територіальні управління державної судової адміністрації та їх повноваження.

 4. Співпраця Державної судової адміністрації України з органами суддівського самоврядування та напрями вдосконалення діяльності з організаційного забезпечення діяльності судової влади.

 5. Правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України., порядок її утворення і повноваження.

 6. Правовий статус Національної школи суддів.

 7. Система органів юстиції в Україні та їх завдання. Міністерство юстиції України як правоохоронний орган, його завдання, склад і повноваження.

 8. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві і Севастополі. Їх основні завдання, склад, структура та повноваження.

 9. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції. Їх склад та повноваження.

 10. Органи державної виконавчої служби, їх система та повноваження.

 11. Основні напрями реформування органів юстиції України


ТЕМА 8. ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ

1 заняття

 1. Місце прокуратури в системі органів влади в Україні.

 2. Завдання, основні функції та принципи організації і діяльності прокуратури.

 3. Система і структура органів прокуратури.

 4. Кадри органів прокуратури. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих, порядок їх призначення та звільнення з посади.

2 заняття

 1. Класні чини працівників прокуратури та порядок їх присвоєння.

 2. Заохочення та дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

 3. Галузі прокурорського нагляду.

 4. Акти прокурорського реагування на порушення законності.


ТЕМА 9, 10. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.


 1. Система і структура органів внутрішніх справ в Україні, їх завдання і повноваження.

 2. Міністерство внутрішніх справ України, його основні завдання, структура та повноваження. Управління (Головні управління) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Районний (міський) відділ внутрішніх справ УМВС України. Органи внутрішніх справ на транспорті.

 3. Міліція: поняття, завдання, функції, принципи діяльності, структура та повноваження. Обов’язки і права міліції. Підрозділи міліції, їх роль в боротьбі із злочинністю.

 4. Участь МВС України в Інтерполі – міжнародній організації кримінальної поліції.

 5. Завдання і основні засади та напрямки діяльності органів безпеки в Україні. Контроль та нагляд за діяльністю органів безпеки.

 6. Система органів безпеки. Центральне управління Служби безпеки. Регіональні органи Служби безпеки України. Функціональні підрозділи СБУ. Колегія Служби безпеки України.

 7. Кадри Служби безпеки України. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посади в органи безпеки України. Порядок призначення на ці посади.


ТЕМА 11. ОРГАНИ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА.

 1. Поняття, значення і завдання органів досудового слідства. Проблеми реформування системи органів досудового слідства.

 2. Досудове слідство. Система органів досудового слідства в Україні, їх види, завдання і компетенція. Розмежування повноважень органів досудового слідства.

 3. Слідчі апарати органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, і Служби безпеки України. Слідчі підрозділи податкової міліції.

 4. Права і обов'язки начальника слідчого підрозділу.

 5. Слідчий, його права і обов'язки.

 6. Загальне поняття про дізнання.

 7. Система органів дізнання в Україні, їх завдання та повноваження.


ТЕМА 12. АДВОКАТУРА УКРАЇНИ.

 1. Загальне поняття про адвокатуру та її юридична природа.

 2. Завдання адвокатури та принципи її діяльності.

 3. Види адвокатської діяльності та організаційні форми діяльності адвокатури.

 4. Прийом до адвокатури. Гарантії адвокатської діяльності.

 5. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження.

 6. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

 7. Припинення адвокатської діяльності.


ТЕМА 13. НОТАРІАТ В УКРАЇНІ.

 1. Поняття нотаріату та його завдання. Основні напрямки діяльності нотаріату.

 2. Вимоги, які ставляться до кандидатів на посаду нотаріуса.

 3. Нотаріус та його правовий статус. Повноваження нотаріусів.

 4. Державні нотаріальні органи (контори, архіви).

 5. Приватна нотаріальна діяльність.

 6. Кваліфікаційні комісії нотаріату.

 7. Виконання функцій нотаріату іншими органами та посадовими особами.

 8. Українська нотаріальна палата, її завдання та повноваження.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет, основні поняття і система курсу "Судові та правоохоронні органи України"

4


2

2


1

½

Тема 2. Конституційний суд України

4

2

2


1

½

Тема 3. Суди загальної юрисдикції в Україні

12

6

6


2,5

2

1


Тема 4. Конституційні засади (принципи) судочинства

8

4

4


1,5

1
Тема 5. Правовий і соціальний статус суддів

8

4

4


1,5

1

Тема 6. Органи суддівського самоврядування. Вища рада юстиції України.

4

2

2


1,5

1

Тема 7. Організаційне забезпечення судової влади. Органи юстиції України

4


2

2


1,5

1

Тема 8. Прокуратура в Україні

8

4

4


1,5

1

1


Тема 9,10. Органи внутрішніх справ. Служба безпеки України

4

2

2


1,5

1

Тема 11. Органи дізнання та досудового слідства

4

2

2


2,5

2

Тема 12. Адвокатура в Україні

4

2

2


1,5

1

Тема 13. Нотаріат в Україні

4

2

2


1,5

1

Разом – змістовий модуль 1

68

34

34


14

12

25. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


12...
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Тема 1

Предмет, основні поняття і система курсу "Судові та правоохоронні органи України"

2

Тема 2

Конституційний суд України

2

Тема 3

Суди загальної юрисдикції в Україні

4

Тема 4

Конституційні засади (принципи) судочинства

4

Тема 5

Правовий і соціальний статус суддів

4

Тема 6

Органи суддівського самоврядування. Вища рада юстиції

2

Тема 7

Організаційне забезпечення судової влади. Органи юстиції України

2

Тема 8

Прокуратура в Україні

4

Тема 9,10

Органи внутрішніх справ. Служба безпеки України

2

Тема 11

Органи дізнання та досудового слідства

2

Тема 12

Адвокатура в Україні

2

Тема 13

Нотаріат в Україні

2


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


12...
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
10. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

Підсумковий контроль проводиться по закінченні навчального року з метою оцінювання результатів вивчання навчального курсу на завершальному етапі та передбачає екзаменаційний контроль.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою, виходячи з наступник критеріїв:

90-100 балів (відмінно) -виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватися не менше ніж на двох базових джерелах.

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточний контроль

Підсумковий
контроль

Семестровий
контроль (сума)

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13


50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка