Програма навчальної дисципліни Судові та інші правоохоронні органи України підготовки молодшого спеціалістаСторінка3/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Опис навчальної дисципліни


«Судові та правоохоронні органи»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0304    право

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 1

Напрям

5.030401– Право

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність

7.03040101 –

Право

1-й

1-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 68

1-й

1, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Молодший спеціаліст

34 год.

12 год.

Практичні, семінарські

34 год.

2 год.

Лабораторні

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:
іспит


  1. Мета та завдання навчальної дисципліниСудові та правоохоронні органи України - одна з профілюючих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення даного курсу є норми права, які регулюють діяльність суду та інших правоохоронних органів з метою захиту суб'єктивних прав фізичних, юридичних осіб та держави. Курс «Судові та правоохоронні органи України» має характер ввідного курсу, який передує вивченню інших юридичних дисциплін, оскільки перш, ніж вивчити ті чи інші галузі права та їх реалізацію в діяльності різних, в тому числі судових і правоохоронних органів, необхідно глибоко засвоїти побудову цих органів, засади, на яких вони формуються, з'ясувати їх завдання та основні напрямки діяльності. Динаміка перетворень в сфері правотворчої і правозастосовної діяльності вимагає чітких уявлень про систему, завдання, структуру та повноваження органів судової влади та правоохоронних органів, зокрема, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, адвокатури та деяких інших органів, що допоможе студентам глибше засвоїти і зрозуміти форми і методи їх роботи в конкретних сферах правозахисної, правоохоронної та правозастосовної діяльності.

Особливе місце в системі правоохоронних органів належить суду як найбільш надійному, вирішальному гаранту захисту прав та законних інтересів людини і громадянина

Таке місце і значення суду в правоохоронній та правозахисній діяльності обумовлюється, насамперед, його становищем у державі. Відповідно до Конституції України, суди є представниками однієї з гілок державної влади - судової. Іншою надзвичайно важливою обставиною, яка розкриває визначальне місце суду в забезпеченні захисту прав особи, є поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, які виникають в нашій державі, тобто судовому захисту підлягають усі права та свободи громадян, щo зазнали порушення. Саме цими обставинами зумовлена необхідність глибокого засвоєння студентами завдань і повноважень судових органів, розмежування їх компетенції між різними ланками судової системи України; вимог, яким повинні відповідати кандидати на суддівську посаду; принципів організації та діяльності судів при здійсненні правосуддя. Аналогічні завдання ставляться перед цим курсом і щодо інших перелічених вище правоохоронних органів.

Оскільки суд, прокуратура, інші правоохоронні органи створюються і діють у суворій відповідності до закону, вивчення останнього є необхідною умовою знання положень дисципліни "Судові і правоохоронні органи України". Саме в цьому курсі набуваються перші навики аналізу законодавства. Необхідно засвоїти законодавчі акти, наведені у переліку рекомендованої літератури: треба знати назву закону, дату його прийняття, структуру, зміст окремих норм відповідних нормативних актів, що стосуються конкретних питань, винесених на практичні заняття.

На практичному занятті студент повинен закріпити, розширити та поглибити знання, одержані на лекціях та у процесі самостійної роботи з рекомендованими джерелами; брати активну участь у колективному обговоренні проблемних ситуацій; навчитися самостійно аналізувати норми різних галузей права, які регулюють організацію і діяльність судових та правоохоронних органів нашої держави.

Мета вивчення курсу – полягає у виробленні в студентів-першокурсників загального розуміння сутності судової та правоохоронної діяльності, допоможе їм грунтовніше засвоїти галузеві юридичні дисципліни при вивченні діяльності судових та правоохоронних органів щодо застосування права, забезпечення законності і правопорядку в Україні.

Завданням вивчення даного курсу є: ознайомити студентів з необхідними джерелами права; сприяти глибокому засвоєнню нормативних актів, прищепити вміння працювати з ними; ознайомити з принципами організації судової системи в Україні та організації правоохоронних органів; дати чітке уявлення про сутність судової влади та просутність правоохоронної діяльності. В результаті вивчення курсу студент повинен знати:


  • зміст положень Конституції України, які регламентують організацію та діяльність судової влади;

  • зміст судової та правоохоронної діяльності, її ознаки;

  • назву закону, дату його прийняття, структуру, зміст окремих норм відповідних нормативних актів, що стосуються конкретних питань, винесених на практичні заняття

  • структуру і повноваження органів, які реалізують судову та правоохоронну діяльність, методи реалізації;

  • основні положення чинного в Україні законодавства, яке регламентує структуру судової системи України та окремих судових органів, їхні повноваження;

  • основні положення чинного в Україні законодавства, яке регламентує структуру окремих правоохоронних органів та їхні повноваження;

Студент повинен вміти:

правильно тлумачити і застосовувати норми Конституції України та чинного законодавства, які регламентують судову та правоохоронну діяльність;

аналізувати законодавство України з окремих тем курсу;

орієнтуватися в законодавстві, яке регламентує судову та правоохоронну діяльність;

застосовувати положення законодавства при вирішенні домашніх завдань.

Успішне оволодіння курсом студентами, які навчаються заочно, залежить від умілої організації їх самостійної роботи і систематичних занять за попередньо складеним календарним графіком.

Студенти-заочники повинні виконувати письмові роботи і розв'язувати завдання до практичних занять відповідно до навчального плану.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка