Програма навчальної дисципліни спорово-пилковий аналіз напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка розробник: Калінович Н. О., кандидат біологічних наук, доцентСкачати 246.17 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір246.17 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СПОРОВО-ПИЛКОВИЙ АНАЛІЗ

напряму підготовки 0704 – БІОЛОГІЯ

для спеціальності 8.070406 – БОТАНІКА

Розробник: Калінович Н.О., кандидат біологічних наук, доцент 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

0401 – Природничі науки

(шифр, назва)

За вибором ВНЗ


Модулів – 2

Напрям

0704– Біологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

070406 – Ботаніка

5Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 189

1Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


63 год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

126 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2

для заочної форми навчання -
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Ознайомити студентів із закономірностями і різноманіттям будови спор та пилкових зерен і з використанням цих даних у спорово-пилковому аналізі відкладів різного віку, сучасних повірхневих проб та повітря.
Завдання: сформувати у студентів систему знань і умінь проведення спорово-пилкового аналізу і використання їх з метою палеофлористичних реконструкцій та реконструкцій змін рослинного покриву.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Паліноморфологія.

Тема 1. Місце спорово-пилкового аналізу в системі ботанічних дисциплін.

Тема 2. Місце спор і пилку в циклах відтворення вищих рослин.

Тема 3. Типи тетрад. Морфологія спор.

Тема 4. Будова спор основних груп вищих спорових рослин.

Тема 5. Морфологія пилку: форма і будова оболонок.

Тема 6. Типи апертур.

Тема 7. Будова пилку голонасінних рослин.

Тема 8. Різноманіття будови пилку покритонасінних.

Тема 9. Будова пилку дводольних рослин.

Тема 10. Будова пилку однодольних рослин.

Тема 11. Штучні системи класифікації пилку.
Змістовий модуль іі. Палінологічний аналіз

Тема 12. Характеристика спорово-пилкового аналізу як методу палеоботанічних досліджень.

Тема 13. Чинники формування спорово-пилкових спектрів.

Тема 14. Способи оформлення результатів спорово-пилкового аналізу.

Тема 15. Інтерпретація палінологічних діаграм.

Тема 16. Палеофлористичні реконструкції.

Тема 17. Характеристика палеозойських спорових комплексів.

Тема 18. Характеристика мезозойських спорово-пилкових комплексів.

Тема 19. Реконструкція рослинного покриву палеогену і неогену.

Тема 20. Спорово-пилкові комплекси плейстоцену.

Тема 21. Спорово-пилкові комплекси голоцену.

Тема 22. Вікові сукцесії рослинного покриву в голоцені.

Тема 23. Принципи і методи аеропалінологічних досліджень.

Тема 24. Використання пилкового аналізу в аеробіології та біоіндикації стану навколишнього середовища.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усьо-го

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль І. Паліноморфологія.

Тема 1. Місце спорово-пилкового аналізу в системі ботанічних дисциплін.
2


2Тема 2. Місце спор і пилку в циклах відтворення вищих рослин.
2


2Тема 3. Типи тетрад. Морфологія спор.
2


2Тема 4. Будова спор основних груп вищих спорових рослин.
2


2Тема 5. Морфологія пилку: форма і будова оболонок.
2


2Тема 6. Типи апертур.
2


2Тема 7. Будова пилку голонасінних рослин.
4


4Тема 8. Різноманіття будови пилку покритонасінних.
2


2Тема 9. Будова пилку дводольних рослин.
4


4Тема 10. Будова пилку однодольних рослин.
2


2Тема 11. Штучні системи класифікації пилку.
2


2Разом – зм. модуль І
26


26Змістовий модуль ІІ. Палінологічний аналіз.

Тема 12. Характеристика спорово-пилкового аналізу як методу палеоботанічних досліджень.
2


2Тема 13 Чинники формування спорово-пилкових спектрів.
6


6Тема 14. Способи оформлення результатів спорово-пилкового аналізу.
2


2Тема 15. Інтерпретація палінологічних діаграм.
2


2Тема 16. Палеофлористичні реконструкції.
2


2Тема 17. Характеристика палеозойських спорових комплексів.
2


2Тема 18. Характеристика мезозойських спорово-пилкових комплексів.
2


2Тема 19. Реконструкція рослинного покриву палеогену і неогену.
2


2Тема 20. Спорово-пилкові комплекси плейстоцену.
2


2Тема 21. Спорово-пилкові комплекси голоцену.
4


4Тема 22. Вікові сукцесії рослинного покриву в голоцені.
2


2Тема 23. Принципи і методи аеропалінологічних досліджень.
4


4Тема 24. Використання пилкового аналізу в аеробіології та біоіндикації стану навколишнього середовища.
5


5Разом – зм. модуль ІІ
37


37


Усього годин

63


63


Курсова робота
-

-
--

-

-Усього годин


5. Теми семінарських занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


12...


6. Теми практичних занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


12...


7. Теми лабораторних занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


12...


8. Самостійна роботаз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Історія палінологічної науки.

3

2

Характеристика пилку представників родини Ranunculaceae.

4

3

Характеристика пилку представників родини Rosaceae.

4

4

Характеристика пилку представників родини Fabaceae, Lamiaceae.

4

5

Характеристика пилку представників родини Betulaceae, Fagaceae.

4

6

Характеристика пилку представників родини Ulmaceae, Oleaceae.

4

7

Характеристика пилку представників родини Salicaceae, Ericaceae.

4

8

Характеристика пилку представників родини Caryophyllaceae.

4

9

Характеристика пилку представників родини Chenopodiaceae, Amarantaceae.

4

10

Характеристика пилку представників родини Asteraceae.

4

11

Характеристика пилку представників родини Plantaginaceae. Urticaceae.

4

12

Характеристика пилку представників родини Campanulaceae, Geraniaceae.

4

13

Характеристика пилку Cerealia.

4

14

Характеристика пилку представників родини Liliaceae, Alliaceae, Iridaceae.

4

15

Характеристика пилку представників родини Menianthaceae, Haloragaceae.

4

16

Характеристика пилку представників родини Typhaceae, Sparganiaceae.

4
Разом

63

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


10. Методи контролю
Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3


50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів
Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


12. Методичне забезпечення

1. Мультимедійні презентації лекцій.


13. Рекомендована література

Базова

 1. Сладков А.Н. Введение в спорово-пыльцевой анализ.Москва, 1967. 270 с.

 2. Куприянова Л.А., Алешина Л.А. Палинологическая терминология покрытосеменных растений. Ленинград, 1967. 84 с.

 3. Мейер-Меликян Н.Р., Северова Е.С., Гапочка Г.П. и др. Принципы и методы аеропалинологических исследований. Москва, 1999. 48 с.


Допоміжна

 1. Куприянова Л.А., Алешина Л.А. Пыльца и споры растений флоры европейской части СССР. Т. 1. Ленинград, 1972. 171 с.

 2. Куприянова Л.А., Алешина Л.А. Пыльца двудольных растений флоры европейской части СССР. Ленинград, 1978.—184 с.

 3. Бобров А.Е., Куприянова Л.А., Литвинцева М.В., Тарасевич В.Ф. Споры папоротникообразных и пыльца голосеменных и однодольных растений флоры европейской части СССР. Ленинград, 1983. 208 с.

14. Інформаційні ресурси


 1. Програма із курсу «Спорово-пилковий аналіз»,

 2. Бібліотека ЛНУ ім. І. Франка,

 3. Бібліотека кафедри ботаніки,

 4. Бібліотека Інституту екології Карпат НАНУ,

 5. Бібліотека Державного природознавчого музею НАНУ.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка