Програма навчальної дисципліни соціальне страхування галузь знань 0305 Економіка та підприємництво Спеціальність 03050801 Фінанси І кредитСкачати 204.63 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір204.63 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Спеціальність 7.03050801 Фінанси і кредит

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0305 “Економіка і підприємництво”

Нормативна

(за вибором)
Спеціальність

7.03050801

Фінанси і кредит”Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

______-_________


Рік підготовки:

Іспит – 1
6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 144
2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –самостійної роботи студента –Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

8 год.

Практичні, семінарські
6 год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота
130 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - надання знань, необхідних для опанування механізму організації і фінансового забезпечення соціального страхування.

Завдання: вивчення сутності та ролі соціального страхування; управління діяльністю фондів соціального страхування; умов страхування тимчасової втрати працездатності, безробіття, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, пенсійного та медичного страхування; набуття вмінь розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: сутність та роль соціального страхування; управління діяльністю фондів соціального страхування; умов страхування.

вміти: використовувати отримані знання для розрахунку матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг.


 1. Програма навчальної дисципліни

3.1. Лекційний курс – 8 год.
Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Державне регулювання соціального страхування. Єдиний внесок. (2 год)

  1. Соціальне страхування як складова соціального захисту. Становлення соціального страхування.

  2. Складові системи соціального страхування.

  3. Суб’єкти та об’єкти соціального страхування.

  4. Функції та моделі соціального страхування.

  5. Сутність, мета та фінансовий механізм державного регулювання соціального страхування.

  6. Сутність та принципи збору єдиного внеску на ЗОДСС.

  7. Платники, порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску ЗОДСС.

Література: 1, 11, 14, 22, 26, 28, 29, 31.
Тема 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Медичне страхування. (2 год)

 1. Теоретичні основи загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та ви­тратами, зумовленими народженням та похованням.

 2. Фонд соціального страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності: завдання, функції, права, джерела формування доходів та напрямки їх використання.

 3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з тимчасової втрати працездатності.

 4. Сутність, завдання та форми медичного страхування.

 5. Альтернативні системи фінансування медичного страхування в Україні.

Література: 7, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31.
Тема 3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. (2 год)

 1. Теоретичні основи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

 2. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: завдання та функції, права, джерела формування доходів та напрямки їх використання.

 3. Збір на обов’язкове державне страхування соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

 4. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

 5. Теоретичні основи соціального страхування на випадок безробіття.

 6. Фонд соціального страхування на випадок безробіття: завдання та функції, права, джерела формування доходів та напрямки їх використання.

 7. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за соціального страхування на випадок безробіття.

Література: 4, 5, 12, 16, 19, 22, 26, 28, 29, 31.

Тема 4. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Недержавне пенсійне страхування. Іноземний досвід соціального страхування. (2 год)

 1. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 2. Суб’єкти пенсійного страхування.

 3. Пенсійний фонд України: завдання, функції, права, джерела формування доходів та напрямки їх використання.

 4. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування як найвагоміше джерело доходів Пенсійного фонду.

 5. Пенсії як найвагоміша складова видатків Пенсійного фонду. Види пенсій.

 6. Недержавне пенсійне забезпечення.

 7. Недержавні пенсійні фонди.

 8. Іноземний досвід соціального страхування.

Література: 2, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31.


 1. Структура навчальної дисципліни
№ п/п

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

заочна форма

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу

1

2

1.

Сутність, принципи та роль соціального страхування. Державне регулювання соціального страхування. Єдиний внесок.

38

2

1

35

2.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Медичне страхування.

38

2

1

35

3.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

34

2

2

30

4.

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Недержавне пенсійне страхування. Іноземний досвід соціального страхування.

34

2

2

30
Всього

144

8

6

130


Теми практичних занять

Семінарське заняття 1.

Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Державне регулювання соціального страхування. Єдиний внесок. (1 год)

Тема 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Медичне страхування. (1 год)

  1. Соціальне страхування як складова соціального захисту. Становлення та розвиток соціального страхування.

  2. Складові системи соціального страхування.

  3. Суб’єкти, об’єкти, функції та моделі соціального страхування.

  4. Сутність, мета та складові механізму державного регулювання соціального страхування.

  5. Сутність та принципи збору єдиного внеску на ЗОДСС.

  6. Платники єдиного внеску: їх облік, права та обов’язки. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.

  7. Теоретичні основи загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та ви­тратами, зумовленими народженням та похованням.

  8. Матеріальне забезпечення зі страхування з тимчасової втрати працездатності. Соціальні послуги зі страхування з тимчасової втрати працездатності.

  9. Сутність, завдання та форми медичного страхування.

Основні поняття: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна допомога, соціальне страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, приватне страхування, страховик, страхувальник, застрахований, страховий випадок, страховий ризик, страховий стаж, державне регулювання соціального страхування, фінансовий механізм державного регулювання соціального страхування, фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення, нормативне забезпечення, інформаційне забезпечення, єдиний внесок, державний реєстр ЗОДСС, персональна облікова картка, платники єдиного внеску, допомога з тимчасової втрати працездатності, допомога з вагітності та пологів, допомога на поховання, середньоденна заробітна плата, оздоровчі заходи, санаторно-курортне лікування, медичне страхування, страхові ризики, страхові випадки, медичні заклади, програми страхування, безперервне медичне страхування, страхування здоров’я, програми страхування, системи фінансування медичного страхування.

Література: 1, 7, 11, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31.

Контрольні питання:

 1. Назвіть складові системи соціального захисту населення.

 2. Охарактеризуйте сутність соціального страхування з різних точок зору.

 3. Охарактеризуйте етапи становлення соціального страхування у світі.

 4. Що виступає у ролі об’єкта соціального страхування?

 5. Назвіть суб’єктів соціального страхування.

 6. Вкажіть основні функції соціального страхування як фінансової категорії.

 7. Дайте визначення єдиного внеску.

 8. Назвіть платників єдиного внеску.

 9. Вкажіть бази нарахування єдиного внеску та особливості його сплати.

 10. Охарактеризуйте звітність щодо нарахування та сплати єдиного внеску.

 11. Назвіть суб’єктів державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 12. Охарактеризуйте джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів Фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності.

 13. Назвіть види матеріального забезпечення, що здійснюється за рахунок коштів Фонду.

 14. Вкажіть умови та порядок призначення допомоги із тимчасової втрати працездатності.

 15. За яких умов призначається та виплачується допомога із вагітності та пологів?

 16. Назвіть умови призначення та розміри допомоги на поховання.

 17. Охарактеризуйте порядок фінансування оздоровчих заходів та соціальних послуг, що надаються Фондом.

 18. Вкажіть суб’єктів медичного страхування.

 19. Охарактеризуйте особливості добровільного медичного страхування.

 20. Назвіть порядок здійснення обов’язкового медичного страхування.


Семінарське заняття 2.

Тема 3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. (2 год)

 1. Теоретичні основи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

 2. Збір на обов’язкове державне страхування соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

 3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

 4. Теоретичні основи соціального страхування на випадок безробіття.

 5. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за соціального страхування на випадок безробіття.

Основні поняття: нещасний випадок, професійне захворювання, страхові експерти з охорони праці, медико-соціальна експертна комісія, щомісячна страхова виплата, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності, страхова виплата потерпілому при переведенні його на легшу роботу, страхова виплата потерпілому у разі його професійної реабілітації, одноразова страхова виплата у разі смерті потерпілого, щомісячні виплати особам, що мають на це право у разі втрати годувальника, соціальні послуги, безробіття, безробітні особи, часткове безробіття, втрата роботи із незалежних від застрахованих осіб обставин, допомога з безробіття, одноразова допомога на організацію підприємницької діяльності, допомога із часткового безробіття, допомога у період професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, допомога на поховання безробітного, дотації на створення вільних робочих місць.

Література: 4, 5, 12, 16, 19, 22, 26, 28, 29, 31.

Контрольні питання:

 1. Назвіть суб’єктів державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 2. Вкажіть джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 3. Хто є платниками збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?

 4. Назвіть види матеріального забезпечення, що здійснюється за рахунок коштів Фонду.

 5. Вкажіть умови та порядок призначення допомоги щомісячної страхової виплати.

 6. За яких умов призначається та виплачується одноразова допомога у разі стійкої втрати працездатності?

 7. Назвіть умови призначення страхових виплат при переведенні потерпілого на легшу роботу та у разі його професійної реабілітації.

 8. Вкажіть умови та розміри призначення одноразової страхової виплати у разі смерті застрахованої особи та щомісячних виплат особам, що мають на них право у зв’язку із втратою годувальника.

 9. Назвіть види соціальних послуг, передбачених соціальним страхуванням від нещасного випадків на виробництві та професійних захворювань.

 10. Вкажіть джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

 11. Назвіть види матеріального забезпечення, що здійснюється за рахунок коштів Фонду.

 12. Вкажіть умови та порядок призначення допомоги з безробіття.

 13. Охарактеризуйте порядок призначення одноразової допомоги на організацію підприємницької діяльності.

 14. Назвіть умови призначення допомоги із часткового безробіття.

 15. У яких випадках та розмірах призначається допомога у період професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації?

 16. Вкажіть умови призначення одноразової допомоги у разі смерті потерпілого або особи, що перебувала на його утриманні.

 17. Назвіть види соціальних послуг, передбачених соціальним страхуванням на випадок безробіття.


Семінарське заняття 3.

Тема 4. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Недержавне пенсійне страхування. Іноземний досвід соціального страхування. (2 год)

 1. Пенсійна система України та її складові. Суб’єкти пенсійного страхування.

 2. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 3. Пенсійний фонд України: завдання, функції, повноваження, джерела формування доходів та напрямки їх використання.

 4. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування як найвагоміше джерело доходів Пенсійного фонду.

 5. Пенсії як найвагоміша складова видатків Пенсійного фонду. Види пенсій.

 6. Основи недержавного пенсійного забезпечення.

 7. Суть та види недержавних пенсійних фондів.

 8. Іноземний досвід соціального страхування.

Основні поняття: пенсійна система, солідарний рівень, накопичувальний рівень, недержавне пенсійне забезпечення, Пенсійний фонд, збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, нарахування, відрахування, пенсії, недержавне пенсійне забезпечення, відкриті недержавні пенсійні фонди, корпоративні недержавні пенсійні фонди, професійні недержавні пенсійні фонди, учасник та вкладник фонду, адміністратор фонду, компанія з управління активами, банк-зберігач, пенсійна схема, пенсійні активи, пенсійні виплати.

Література: 2, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31.

Контрольні питання:

  1. Назвіть та охарактеризуйте рівні пенсійної системи України. Вкажіть суб’єктів кожного рівня пенсійної системи України.

  2. Які завдання та функції виконує Пенсійний фонд України?

  3. Охарактеризуйте джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів Пенсійного фонду України.

  4. Хто є платниками збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування?

  5. Дайте визначення «пенсії».

  6. Назвіть основні види пенсій, що виплачуються згідно із діючим законодавством в Україні.

  7. Вкажіть умови призначення пенсії за віком.

  8. За яких умов призначається пенсія за віком на пільгових умовах?

  9. Назвіть умови призначення пенсії по інвалідності.

  10. Назвіть осіб, що згідно із пенсійним законодавством мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

  11. Назвіть осіб, що мають право на отримання пенсії за вислугу років.

  12. Які є види недержавних пенсійних фондів?

  13. Охарактеризуйте структуру управління недержавного пенсійного фонду.

  14. Назвіть порядок формування пенсійних активів недержавних пенсійних фондів.

  15. Вкажіть особливості здійснення інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів.

  16. Охарактеризуйте види пенсійних виплат та порядок їх здійснення.

  17. Охарактеризуйте особливості здійснення соціального страхування в інших країнах.

6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Сутність, принципи та роль соціального страхування. Державне регулювання соціального страхування. Єдиний внесок.

35

2

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Медичне страхування.

35

3

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

30

4

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Недержавне пенсійне страхування. Іноземний досвід соціального страхування.

30
Разом

130


8. Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Соціальне страхування» викладачем використовуються традиційні (лекції з використанням наочних матеріалів (тенденцій соціального страхування в Україні), практичні завдання та ін.) та інтерактивні (рольові ігри, дискусії та ін.) методи навчання, а також письмовий контроль.


9. Методи контролю

1. Іспит.10. Розподіл балів, які отримують студенти

Написання іспитового завдання оцінюється за 100-бальною шкалою.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Національному університеті „Острозька академія”

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 – 100

5 (відмінно)

B

83 – 90,9

4 (добре)

C

76 – 82, 9

D

68 – 75, 9

3 (задовільно)

E

61 – 67,9

FX

20 – 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


11. Методичне забезпечення

1. Методичний комплекс по дисципліні наявний на кафедрі фінансів, обліку і аудиту.


12. Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996 - №30. - ст. 141.

 2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» №2603-IV від 31 травня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. - 2005 — №25. - с.338.

 3. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» №1727-IV від 18 травня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004 — №33-34. - с.404.

 4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 9 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003 - № 49-51. - с.376.

 5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» №1105-XIV від 23 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999 — №46-47. - с.403.

 6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 1533-III від 02 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000 - № 22. - с.171.

 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» № 2240-III від 18 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001 - № 14. - с.71.

 8. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» №1057-IV від 9 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003 - № 47-48. - с.372.

 9. Закон України «Про пенсійне забезпечення» №1788-XII від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992 - № 3. - с.10.

 10. Закон України «Про страхування» №85/96-ВР від 07 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 - № 18. - с.78.

 11. ЗУ N 2464-VI від 8 липня 2010 року «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 12. Наказ Міністерства праці і соціальної політики України «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні» N 309 від 20 листопада 2000 року // www.rada.gov.ua.

 13. Наказ Міністерства фінансів України N 428 від 17 листопада 2010 року «Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 14. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування №16/98-ВР від 14 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України – 1998 - № 123. - с.121.

 15. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України» №1261 від 24 жовтня 2007 року // www.rada.gov.ua.

 16. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» №1266 від 26 вересня 2001 року // www.rada.gov.ua

 17. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку оплати перших
  п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації» №439 від 06 травня 2001// www.rada.gov.ua.

 18. Постанова Кабінету міністрів України «Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподаткованого доходу (прибутків), сукупного оподаткованого доходу, з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів» №225 від 07 березня 2001року // www.rada.gov.ua.

 19. Постанова КМУ №178 від 02 березня 2011 року «Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб»

 20. Постанова КМУ N 233 від 9 березня 2011 р. «Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

 21. Постанова КМУ №1170 від 05 квітня 2011 року «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 22. Постанова Правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» №21-1 від 19 грудня 2003 року // www.rada.gov.ua.

 23. Постанова Правління Пенсійного фонду України № 21-2 від 27 вересня 2010 року «Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів»

 24. Постанова Правління Пенсійного Фонду України №21-5 від 27 вересня 2010 року «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 25. Постанова Правління Пенсійного фонду України №21-6 від 27 вересня 2010 року «Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 26. Постанова Правління Пенсійного Фонду України №22-2 від 08 жовтня 2010 року «Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 27. Базилевич В.Д., Базилевич КС. Страхова справа. - К.: Знання, 1997.

 28. Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Навчальний посібник .- К.:Кондор, 2006.

 29. Конопліна Ю. С. Соціальне страхування:Навч. посібник. - К.:Університетська книга, 2008.

 30. Страхування: Підручник / Керівник авт.кол.і наук.ред. С.С. Осадець, д.е.н., проф. - К.: КНЕУ, 2006.

 31. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор. – 2004. – 464с.


Допоміжна

 1. Грушко В.І., Грушко Н.В., Бевзенко О.В., Красота О.В. Пенсійна система України:Навчальний посібник .- К.:Кондор,2006 .

 2. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. – 2-ге вид., виправлене. – К.: Кондор, 2003.

 3. Заруба О.Д Страхова справа. Підручник – К.: Знання, 1998.


13. Інформаційні ресурси
Електронні ресурси:

 1. www.rada.gov.ua

 2. www.pfu.gov.ua

 3. www.fse.gov.ua

 4. www.social.org.ua

 5. www.ufsnv.rv.ua

 6. www.mlsp.kmu.gov.ua

 7. www.dcz.gov.ua

 8. www.dfp.gov.ua


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка