Програма навчальної дисципліни ринок фінансових послуг галузь знань 0305 Економіка та підприємництво спеціальність 03050801 Фінанси І кредитСкачати 228.63 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір228.63 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
галузь знань 0305 – Економіка та підприємництво

спеціальність 7.03050801 – Фінанси і кредит

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань

0305 “Економіка і підприємництво”

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

-

(шифр і назва)Модулів (у формі контрольної роботи) – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) (7.050401 «Фінанси»)

Рік підготовки:

Іспит – 1

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Триместр

Загальна кількість годин – 144 год.

13-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,7 год.

самостійної роботи студента - 7,6 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


8 год.

Практичні, семінарські

6 год.

Консультація

- год.

Самостійна робота

130 год.

Індивідуальні завдання:

 • год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 26,4/73,6
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу „Ринок фінансових послуг” полягає у формуванні системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Завдання вивчення курсу полягає у дослідженні студентами сутності та призначення ринку фінансових послуг; вивченні потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами; розгляді механізму перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: сутність та призначення ринку фінансових послуг; потреби споживача та можливості їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами.

вміти: застосовувати на практиці навички порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначати конкурентні переваги і вади окремих видів послуг; навички щодо проведення операцій на ринку фінансових послуг та ефективного управління фінансовими ресурсами

3. Програма навчальної дисципліни

  1. Тематика лекційного курсу – 8 год.

Модуль 1. Ринок фінансових послуг та його роль в ринковій економіці.

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці. 1год.

Лекція 1.

 1. Особливості послуг на фінансовому ринку. Сутність поняття „фінансова послуга”.

 2. Сутність та функції ринку фінансових послуг.

 3. Інструменти ринку фінансових послуг.

 4. Суб’єкти ринку фінансових послуг.


Тема 2. Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг. 1год.

Лекція 1.

 1. Інституційна структура ринку фінансових послуг. Організаційно-оформлений та неорганізований ринок.

 2. Сегментарна структура ринку фінансових послуг. Рух короткострокових та довгострокових фінансових потоків.

 3. Значення фондового ринку у нагромадженні капіталу.

Тема 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва. 2 год.

Лекція 2.

 1. Поняття і класифікація фінансового посередництва.

 2. Споживачі та конкуренти на ринку фінансових послуг.

 3. Банківська система як основа розвитку ринку фінансових послуг.

 4. Інститути небанківського сектора: диверсифікація спектра послуг


Тема 4. Фінансові послуги на фондовому ринку. 2 год.

Лекція 3.

 1. Учасники ринку цінних паперів.

 2. Фінансові послуги на ринку цінних паперів.

 3. Професійна діяльність на ринку цінних паперів.

 4. Фінансові послуги на міжнародному ринку цінних паперів


Тема 5. Фінансові послуги на ринку грошей. 2 год.

Лекція 4.

 1. Суб’єкти та об’єкти ринку грошей.

 2. Особливості функціонування депозитного ринку.

 3. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків.

 4. Операції з інструментами грошового ринку.


4. Структура навчальної дисципліни

№ п/п

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

заочна форма

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу

1

2

3

4

5

7

1

Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

15

1

-

14

2

Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг

15

1

-

14

3

Поняття та класифікація фінансового посередництва

19

2

-

17

4

Фінансові послуги на фондовому ринку

14

2

-

12

5

Фінансові послуги на ринку грошей

14

2

-

12

6

Фінансові послуги на ринку позик

16

-

2

14

7

Фінансові послуги на валютному ринку

10

-

2

8

8

Фінансові послуги з перейняття ризику

13

-

2

11

9

Інфраструктура ринку фінансових послуг

13

-

-

13

10

Державне регулювання та саморе

гулювання ринку фінансових послуг15

-

-

15

11

Консультація

-

-

-

-
Всього

144

8

6

130


5. Теми практичних занять

Тема 4. Фінансові послуги на ринку грошей та позик.

Практичне заняття №1.

Питання: 2 год. 1. Види послуг комерційних банків.

 2. Операції з інструментами грошового ринку.

 3. Лізингові та селенгові операції.

 4. Факторингові операції. Трастові управління активами.

 5. Специфіка фінансової діяльності кредитних спілок.


Основні поняття: депозитний ринок, вексель, грошовий платіж, пластикова картка, чек, лізинг, селенг, факторинг, кредитна спілка, кредит.

Контрольні питання:

 1. Фінансові інститути на грошовому ринку.

 2. Особливості функціонування депозитного ринку.

 3. Банківські послуги та операції залучення капіталу.

 4. Кредитно-інвестиційний інструментарій розміщення капіталу.

 5. Обслуговування клієнтів з використанням платіжних карток.

 6. Обслуговування клієнтів у кредитних спілках та ломбардах.

 7. Лізинг в Україні.

 8. Факторинг.

 9. Трастове управління активами.

Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Вплив міжнародного фінансового ринку на організацію грошово-кредитної системи України.

 2. Вивчення нормативних документів з організації функціонування грошово-кредитного України.

 3. Порівняння умов надання в Україні різних видів фінансових послуг (депозитні, депозитарні, кредитні, інвестиційні, лізингові, трастові, факторингові, операції з чеками, пластиковими картками тощо). Виділити традиційні та нетрадиційні послуги банків, суб’єктів їх надання: скласти порівняльні таблиці.

 4. Розрахувати вартість надання послуг у сфері грошово-кредитних і валютних відносин. Визначення комісійної винагороди.

 5. Провести аналіз ємності кредитно-інвестиційного та депозитного ринку за допомогою кількісних показників: кількість кредитних установ, об’єми операцій та їх динаміка.

 6. Провести аналіз ємності ринку кредитної кооперації за допомогою кількісних показників: кількість кредитних установ, об’єми операцій та їх динаміка.

Література: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11.

Тема 5. Фінансові послуги на валютному ринку.

Практичне заняття № 2.

Питання: 2 год. 1. Світовий валютний ринок і механізми торгівлі.

 2. Головні учасники ринку Forex. Значення та роль маркетмейкерів на валютному ринку.

 3. Особливості організації міжнародних розрахунків.

 4. Конверсійні операції на валютному ринку. Клірингові розрахунки.

Основні поняття: конверсія валюти, опціон, своп операція, кліринг, міжнародні розрахунки, валютний арбітраж, крос-курс валют.

Контрольні питання:

 1. Особливості торгівлі на ринку Forex.

 2. Механізми функціонування світового валютного ринку.

 3. Причини існування валютного ринку.

 4. Час роботи валютного ринку.

 5. Товар на валютному ринку.

 6. Світовий ринок золота та його вплив на світовий валютний ринок.

 7. Основи фундаментального і технічного аналізу валютного ринку.

 8. Операції опціон і своп.

 9. Валютні клірингові розрахунки.

 10. Основні форми міжнародних розрахунків.

Завдання для самостійної роботи студента:

1. Маркетмейкери на валютному ринку.

2. Фундаментальний аналіз валютного ринку: проведення оцінки впливу політичних, економічних факторів та чуток і очікувань на валютному ринку (зарубіжний та вітчизняний досвід, прогнози).

3. Технічний аналіз валютного ринку, його основні постулати. Види графіків. Фігури технічного аналізу.

4. Міжнародний ринок золота: найбільші учасники та особливості надання послуг на ринку золота.

5. Особливості впливу золота на світовий та національні валютні ринки.

Література: 8, 11.
Тема 6. Фінансові послуги з перейняття ризику.

Практичне заняття № 3.

Питання: 2 год 1. Причини появи та розвитку теорій ризику.

 2. Стратегії керування ризиком.

 3. Хеджування та спекуляція на ринку фінансових послуг.

Основні поняття: ризик, хеджування, спекуляція.

Контрольні питання:

 1. Розвиток теорій ризику. Теорія портфеля Г.Марковіца – вибір раціонального (ефективного) портфеля. Теорії оцінювання фінансових активів: теорія У.Шарпа.

 2. Причини появи теорій ризику.

 3. Хеджування та спекуляція на валютному ринку.

 4. Хеджування та спекуляція на ринку цінних паперів.

Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Особливості діяльності ф’ючерсної біржі з кліринговою асоціацією.

 2. Можливості спекуляці та хеджування за допомогою похідних фінансових інструментів: в Україні та закордоном.

Література: 9, 11, 15.

6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

12

2.

Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг

12

3.

Поняття та класифікація фінансового посередництва

15

4.

Фінансові послуги на фондовому ринку

10

5.

Фінансові послуги на ринку грошей

10

6.

Фінансові послуги на ринку позик

10

7.

Фінансові послуги на валютному ринку

12

8.

Фінансові послуги з перейняття ризику

10

9.

Інфраструктура ринку фінансових послуг

13

10.

Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

26
Разом

130

Перелік питань для самостійної роботи:


  1. Брокерська діяльність на Україні.

  2. Дилери на Україні.

  3. Діяльність банків на валютному ринку в Україні.

  4. Аналіз цін на світовому валютному ринку.

  5. Депозитарна діяльність на Україні.

  6. Інформаційні учасники на ринку фінансових послуг.

  7. Міжнародні фінансові організації і партнерство в управлінні грошовими потоками.

  8. Міжнародні та регіональні ринки капіталів.

  9. Динаміка руху інвестиційних і кредитних фінансових потоків у світовому вимірі.

  10. Послуги міжнародних рейтингових агентств в оцінці надійності учасників фінансового ринку і інструментів запозичення.

  11. Роль і значення міжнародних фінансових організацій (МВФ, Світовий банк) у формуванні руху міжнародного фінансового капіталу.

  12. Провести оцінку ліквідності регіональних фінансових ринків до і після кризи 2008 р.

  13. Визначення трансакційних витрат на міжрегіональне переміщення капіталу.

  14. Вивчення умов лістингу на закордонних фондових біржах.

  15. Вивчення умов реалізації міжнародного ділінгу.

  16. Вивчення умов надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

  17. Порівняння вартості позик на міжнародному і національному кредитних ринках.7. Іспитові питання

 1. Сутність поняття „фінансова послуга” та її взаємозв’язок з фінансовими категоріями.

 2. Елементи ринку фінансових послуг.

 3. Фінансові послуги в системі ринкових відносин.

 4. Види фінансових послуг та сфера їх надання. Характеристика послуг та, зокрема, фінансових послуг в Україні (показати за допомогою ВВП та зайнятості).

 5. Специфіка надання фінансових послуг.

 6. РФП як складова економіки України, фактори впливу на нього, перспективи розвитку.

 7. Сутність, учасники і моделі фінансових ринків.

 8. Функції ринку фінансових послуг та його структура.

 9. Конверсійні операції на валютному ринку. Клірингові розрахунки.

 10. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів.

 11. Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів.

 12. Основні відмінності між первинним і вторинним ринками.

 13. Інструменти ринку фінансових послуг.

 14. Інституційна структура ринку фінансових послуг. Організаційно-оформлений та неорганізований ринок.

 15. Сегментарна структура ринку фінансових послуг. Рух короткострокових та довгострокових фінансових потоків.

 16. Професійна діяльність на ринку цінних паперів.

 17. Особливості функціонування депозитного ринку.

 18. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків.

 19. Операції з інструментами грошового ринку.

 20. Причини появи та розвитку теорій ризику.

 21. Стратегії керування ризиком.

 22. Хеджування та спекуляція на ринку фінансових послуг.

 23. Значення фінансового посередництва: деномінація заощаджень, інформаційне забезпечення, ефект росту масштабів угод.

 24. Біржовий та позабіржовий ринки та їх особливості в Україні.

 25. Інфраструктурні учасники фінансового ринку.

 26. Споживачі та конкуренти. Визначення ролі інформації для спрямування фінансових потоків і формування попиту на фінансові послуги.

 27. Способи переміщення грошей та цінних паперів.

 28. Контрактні фінансові інститути.

 29. Методи розміщення цінних паперів на ринку.

 30. Фінансові посередники та їх функції.

 31. Функціональні особливості позицій брокерів і дилерів.

 32. Порівняльна характеристика фінансових посередників у західних країнах.

 33. Різновиди та інструментарій фінансового посередництва.

 34. Стратегії розвитку фінансового посередництва.

 35. Порівняння практики та умови функціонування фінансових посередників: конкуренція та співпраця в Україні.

 36. Значення посередництва на ринку фінансових послуг.

 37. Організація андеррайтингу в Україні.

 38. Необхідність та особливості функціонування СРО в Україні.

 39. Послуги інформаційних систем (мета їх створення та особливості діяльності); інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг.

 40. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

 41. Специфіка брокерського бізнесу та його учасники на Україні.

 42. Фондова біржа та її основні функції. Особливості діяльності фондових бірж в Україні.

 43. Фінансові послуги на ринку цінних паперів.

 44. Учасники ринку цінних паперів.

 45. Процедура лістингу.

 46. Суть цінних паперів та їх фундаментальні якості. Класифікація цінних паперів.

 47. Боргові цінні папери та переваги, коли підприємство випустило облігації.

 48. Необхідність емісії облігацій державної позики: наслідки і ефективність.

 49. Ціноутворення на РЦП України та інших розвинутих країн.

 50. Особливості надання депозитарних і реєстраторських послуг в Україні.

 51. Товар на міжнародному ринку цінних паперів.

 52. Універсалізація та спеціалізація у банківській сфері.

 53. Фінансові послуги банківських установ на ринку залучення капіталу.

 54. Фінансові послуги банківських установ на ринку розміщення капіталу.

 55. Порівняння переваг банківського і небанківського посередництва.

 56. Фінансові послуги комерційних банків (строкові, безстрокові, ощадні вклади, операції з чеками, пластиковими картками).

 57. Банківські кредити (споживчий і іпотечний).

 58. Лізингові послуги в Україні.

 59. Факторингові послуги в Україні.

 60. Трастове управління активами.

 61. Біржова торгівля ф’ючерсними контрактами.

 62. Інвестиційні послуги ІСІ.

 63. Фінансовий сервіс страхових компаній.

 64. Діяльність недержавних пенсійних фондів.

 65. Обслуговування клієнтів у кредитних спілках.

 66. Обслуговування клієнтів у ломбардах.

 67. Послуги бюро кредитних історій та рейтингових агентств.

 68. Міжнародний ринок цінних паперів: особливості функціонування та розвитку.

 69. Механізми функціонування світового валютного ринку.

 70. Суть фундаментального аналізу.

 71. НБУ у сфері регулювання ринку фінансових послуг.

 72. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 73. Національний депозитарій України.

 74. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

 75. Механізм захисту компаній від злиття та поглинання8. Індивідуальні завдання

 1. Бути присутнім при написанні іспиту.

 2. Виконати довгострокове завдання і захистити його.9. Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» викладачем використовуються традиційні (лекції, демонстрації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (кейс-методи, рольові ігри, дискусії та ін.) методи навчання.


10. Методи контролю
У процесі вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» викладачем використовуються наступні методи контролю:

а) виконання контрольної роботи;

б) виконання та захист довгострокового завдання;

в) іспит.11. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзаменуПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

50

100

Т1

Т2

Т3

ДЗ

10

10

10

20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

Зараховано83-90,9

В

добре

76-82,9

С

68-75,9

D

задовільно

61-67,9

Е

21-60,9

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-21

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

1. Навчальний комплекс з курсу «Ринок фінансових послуг».


13. Рекомендована література

Базова


 1. Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навч.пос. – К: Кондор, 2006.- 436с.

 2. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. – К.: НДФІ, 2003. – 376с.

 3. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. – К.: Аснова, 2007. – 192с.

 4. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – 3-є вид, виправлене. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

 5. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. Посібник / О.І.Береславська., О.М.Наконенчний та ін., за заг. ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 6. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

 7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535с.

: Навчальний посібник: / За ред. проф.. Г.Г.Кірейцева._- Київ: ЦУЛ, 2002.- 496 с.

Допоміжна


 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність”.

 2. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів України”.

 3. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

 4. Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок”.

 5. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

 6. Закон України «Про інститути спільного інвестування»

 7. Рішення ДКЦПФР «Про затвердження положення про діяльність саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об’єднує компанії з управління активами»

 8. Розпорядження «Про затвердження положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг»

 9. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 3-є видання. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

 10. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2005.- 320с.

 11. Внукова Н.М., Куликов П.М., Череватенко В.А. Ощадна справа: Навч. посібник. – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. – 480с.

 12. Габбард, Р.Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник/ Пер.з англ.; Наук.ред.пер. М.Савлук, Д. Олесневич. – К.:КНЕУ, 2004. – 889с.

 13. Гох Лео як насправді працює фондовий ринок: Секретне керівництво для інвестора – „партизана”/Пер.з англ.., За наук.оед. Є.О.Єршова. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006 – 368с.

 14. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч.пос. 2-ге вид., доповнене. – Львів: ”новий Світ – 2000”, - 2003. – 360с.

 15. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник. Підручник – Львів: Бескид Біт, 2008. – 544с.

 16. Карлін М.І. Фінансова система сучасної Польщі. Навч.посібник. – ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 120с.

 17. Карлін М.І. Фінансові системи країн Західної Європи: навч.посіб./ М.І. Карлін. – К.:ВЦ «Академія», 2009.- 320с.

 18. Кірєєва К. Необхідність створення Єдиного національного платіжного простору в Україні//Вісник НБУ. – 2010. - №9 – С.21- 25.

 19. Коваленко М.А., Радванська Л.М., Лоба нова Н.В., Швороб Г.М. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник – Херсон: Олді-плюс, 2007. – 572с.

 20. Кудряшов В. Ре капіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів//Фінанси. Податки. Кредит. – 2009. - №3. – С.36-48.

 21. Лук’янов В. Розвиток міжнародних платіжно-розрахункових відносин та їх вплив на платіжні системи в Україні//Банківська справа. – 2010. - №5. – С.86-95.

 22. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України//Фінанси України. – 2010. - №3. – С.92-100.

 23. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

 24. Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Недбаєва С.М. Фінансові послуги України: енциклопедичний довідник. – Т.1-8. – К.: Укрбанковидав, 2001.

 25. Міщенко В.І. Особливості посткризового реформування фінансового сектору України//Фінанси України. – 2010. - №10. – С.3-14.

 26. Носкова И.Я, Валютные и финансовые операции: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы, Юнити. – 1998. – 334 с.

 27. Резнікова Н., Відякіна М. Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму//Вісник НБУ. – 2010. - №5. – С.23-27.

 28. Ткаченко С. Оцінка стану і перспективи розвитку фондового ринку України//Вісник НБУ. – 2010. - №8. – С.44-50.

 29. Марченко В., Капралов Р. статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні у контексті країн із розвинутими картковими ринками//Вісник НБУ. – 2010. - №5. – С.44-52.14. Інформаційні ресурси
Періодичні видання:

1. Економіка, фінанси, право

2. Економіст

3. Урядовий кур’єр

4. Фінанси України

5. Вісник НБУ

6. Банківська справа
Електронні ресурси:

1. www.rada.gov.ua

2. www.ukrstat.gov.ua

3. www.minfin.gov.ua

4. www.kmu.gov.ua

5. www.bank.gov.ua

6. www.sta.gov.ua

7. www.ac-rada.gov.ua8. www.rada.gov.ua

  1. www.sokrat.kiev.ua.

  2. www.pfts.com.

  3. www.utis.mk.ua.

  4. www.ramle.ru

  5. www.ukrstat.gov.ua

  6. http://www.finmarket.info

  7. http://www.unia.com.ua

  8. http://www.rada.kiev.ua

  9. http://www.e-xecutive.ru

  10. http://www.me.gov.ua

  11. http://www.fg.gov.ua

  12. http://www.minfin.gov.ua

  13. http://www.unlease.ru

  14. http://www.finservice.com.ua

  15. http://www.ueplac.kiev.ua

  16. http://www.ier.kiev.ua


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка