Програма навчальної дисципліни психологія релігії галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Спеціальність 03010201 Психологія Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчанняСкачати 424.52 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір424.52 Kb.
  1   2
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010201 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні наукиНормативна


Напрям підготовки

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): спеціальністю 8.03010201 Психологія
Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

5-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва)


Триместр

Загальна кількість годин - 180

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 138


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр30 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

138 год.

168 год.

Індивідуальні завдання: ___год.

Вид контролю: ПМК

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 : 3

для заочної форми навчання – 1 : 12
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Психологія релігії» - ознайомити студентів із основними етапами розвитку психології релігії як самостійної дисципліни; базовими теоретичними підходами (як вітчизняними, так і зарубіжними) психології релігії; із суттю релігійної свідомості, її структурою та особливостями; із основними етапами філо- та онтогенетичного розвитку релігійності; із психологічними особливостями релігійного життя; релігійними кризами

Завдання: 1) ознайомити студентів з теоретичною базою психології релігії як самостійної дисципліни (методи, термінологія, теоретичні підходи); 2) сформувати у студентів уявлення про суть релігійного життя людини; 3) навчити виявляти і розуміти особливості кризових станів у релігійності людини; 4) сформувати уявлення про способи психологічної допомоги у ситуації релігійної кризи.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати: об’єкт і предмет психології релігії як галузі психологічного знання; основні методи дослідження; орієнтуватися в базових теоретичних підходах психології релігії; зміст, структуру й особливості релігійної свідомості; чинники формування релігійності людини, особливості релігійності та релігійних виявів у різних вікових групах; психологію вірян; психологію релігійної віри та її основні елементи; психологічні аспекти релігійних обрядів та їх значення для життя людини; психотерапевтичні властивості релігії для людини загалом.

вміти: визначати типи релігійних особистостей та виявляти критерії релігійної зрілості; виявляти кризові стани у релігійної особи, розкриваючи їх причини й прогнозуючи наслідки, шукати адекватні способи виходу з них.

 1. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Предмет та історія становлення психології релігії

Тема 1. Психологія релігії як наукова дисципліна (2 год.)

 1. Релігія як ціннісно-орієнтаційна діяльність. Проблема визначення поняття релігії в контексті сучасних реалій. Підходи до вивчення релігії. Проблема співвідношення психологічного і духовного. Поняття духовності. Релігійна свідомість.

 2. Психологічна характеристика елементів релігійної системи. Релігійні образи. Ритуали. Міфологія. Символи. Заповіді.

 3. Проблематика і предмет психології релігії. Психологія релігії. Релігійна психологія. Мотиваційний аспект виникнення, формування, розвитку, функціонування релігії. Вплив релігії на психіку особистості.

 4. Структура психології релігії. Загальнотеоретичний рівень психології релігії. Соціально-психологічні теорії типології віруючих. Релігійна психопатологія. Фізіологічні основи релігійних вірувань. Емпірична психологія релігії. Прикладна психологія релігії. Пастирська психологія.

 5. Методи психології релігії. Загально філософські методи. Загальнонаукові методи. Соціально-психологічні методи. Самоспостереження. Спостереження. Рефлексія. Інтерв’ю. Експеримент.

 6. Релігійна психологія і практика. Релігійна психотерапія. Релігійне підприємництво. Доброчинність. Наука і релігія.


Тема 2. Становлення психології релігії як самостійної науки (сам.р.)

 1. Роль Острозького культурно-освітнього осередку у становленні психології релігії

 2. Передумови появи психології релігії. Філософія релігії. Психологічні розвідки в галузі релігії.

 3. Основні тенденції в розвитку американської психології релігії. С.Холл та його „Моральне та релігійне виховання дітей”. Дж.Пратт „Психологія релігійної віри”. У.Джемс „Розмаїття релігійного досвіду”.

 4. Становлення психології релігії в Західній Європі. Т.Рибо, Т.Флурнуа, Ж.Шарко, Е.Дюркгейм, Л.Арреа, В.Вундт, Р.Отто, В.Грюн, Ф.Хайлер „Молитва”, Г.Стреттон.

 5. Особливості розвитку психології релігії в Росії та Україні. Концепція „релігійного інстинкту”. Г.І.Челпанов, А.І.ВВеденський, Л.М.Толстой, Ф.М.Достоєвський, П.Д.Юркевич, М.О.Бердяєв, Інокентій.


Тема 3. Основні напрями сучасної психології релігії (2 год.)

 1. Функціональний аспект релігії згідно з фрейдизмом. Релігія як об’єкт психоаналізу З.Фрейда. Проблеми психології релігії в працях К.Юнга. Питання психології релігії в контексті гуманістичного психоаналізу Е.Фромма.

 2. Функціональний аспект релігії згідно з екзистенціалізмом. Віра в Бога як подолання абсурдності людського існування. М.Хайдеггер, А.Камю, Л.Фейєрбах.

 3. Дослідження релігії в гуманістичній психології. Можливості гуманістичної психології в дослідженнях з психології релігії. Концепція К.Роджерса. Голістично-динамічна теорія А.Маслоу. Ідеї релігійності Г.Оллпорта. Релігійна орієнтація.

 4. Транс персональна психологія С.Грофа. ЛСД-терапія. Поняття перинатальних матриць. Техніка „холотропного дихання”.

 5. Психоісторія Е.Еріксона. поняття індивідуальної ідентифікації. Криза ідентичності.

 6. Логотерапія В.Франкла. Поняття сенсу життя. Основні життєві цінності: творчості, переживання, відношення. Совість як інтуїтивна здатність людини відшукувати сенс.

 7. Вітчизняна психологія релігії. Основи релігійності за М.А.Поповою. Психологічні чинники виникнення релігійності. Релігійна психологія К.К.Платонова. Молитва. Д.М.Угринович: наукове розуміння релігійної психіки. Психологічна парадигма релігії Є Торчінова.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Психологічні особливості релігійної віри

Тема 4. Релігійна віра в структурі психіки (2 год.)

 1. Поняття віри. Віра і потреби людини. Співвідношення віри, почуттів і наукового знання. Безсмертя як релігійне подолання страху. Психологія просвітлення. Потреба у великій цілі і свободі.

 2. Релігійна віра як інтегративне ціннісно-орієнтаційне утворення психіки людини.

 3. Раціональне пізнання в структурі релігійної віри. Пізнавально-мисленнєві, уявно-фантазійні, емоційні та вольові процеси у структурі віри.

 4. Вплив несвідомих структур психіки людини на її віру. Ірраціональність, інтуїтивність релігійної віри.

 5. Емоційно-вольовий компонент віри. Емоційні стани. Релігійні почуття. Релігійна любов, релігійний страх, релігійне піднесення. Релігійно-емоційний катарсис. Містичний екстаз.

 6. Психологічні чинники релігійної віри. Генетично-інстинктивне тлумачення віри. Структура психологічних чинників віри (релігійності) за Ю.Макселоном.

 7. Психологічна інтерпретація навернення до віри. Фактор кризових життєвих ситуацій у наверненні до віри. Інтенсивний духовний пошук.

 8. Вікові особливості релігійної віри. Вплив сім’ї на формування віри неповнолітніх. Ставлення до релігії до віри.

 9. Типи релігійної віри та їх психологічний зміст. Типологія релігійної віри П.Тілліха. Сакраментальний, моральний та онтологічний тип віри.


Тема 5. Віра і світогляд (сам.р.)

 1. Поняття світогляду та моделі світу. Потреби. Мотиви. Мотиви різного рівня узагальнення. Переживання. Воля.

 2. Функції та структура моделі світу. Елементи моделі світу. Функція стабілізації діяльності, звільнення від постійного контролю, мінімізація зусиль. Динаміка процесів в моделі світу. Уявлення про себе в моделі світу.

 3. Зміна сенсу життя під впливом віри. Розуміння сенсу життя. Ідеали. Самоповага. Психологічний захист. Процес трансценденції. Створення цінностей. Зміна рівня домагань.

 4. Вплив індивідуальних особливостей на модель світу.

  1. Віра і нормалізація психіки після кризи.

  2. Гендерні особливості моделі світу. Вроджені якості жінки. Роль несвідомого в поведінці жінки. Чутливість жінки. Чоловіча усвідомлюваність цілей. Контекстна залежність чоловіків. Відмінності цінностей і установок.

  3. Вплив темпераменту на динаміку моделі світу. Динамічні характеристики емоцій різних типів темпераменту. Сприймання часу і організація уваги. Працездатність. Самооцінка. Форми психологічного захисту.

  4. Вікова динаміка моделі світу. Поняття кризи. Духовна смерть.

  5. Роль акцентуацій в порушеннях моделі світу.

  6. Руйнування старої і побудова нової моделі світу. Психологічні особливості руйнування старої моделі світу. Способи побудови нової моделі світу.

  7. Національні особливості моделі світу. Егоцентризм. Патріотизм. Етнічні стереотипи. Національний характер.


Тема 6. Формування та особливості релігійної особистості (сам.р.)

 1. Поняття про релігійність та релігійну свідомість.

 2. Основні типи релігійності. Зовнішня релігійність. Внутрішня релігійність. Орієнтація пошуку. Типологія релігійності за М.Аргайлом та Б.Бейт-Халламі. Персональна та аперсональна релігійність.

 3. Функції релігійності (психотерапевтичний аспект релігії). Вплив релігійності особистості на самопочуття та самореалізацію.

 4. Типологія релігійних особистостей.

 5. Психологічні особливості релігійності українців.


Тема 7. Психологія обрядів і культових дій (2 год.)

 1. Культ як засіб спілкування з надприродним. Функціональна структура культу. Психологічна основа культових дій. Традиції. Ритуали. Обряди.

 2. Мотивація і психологічні функції культу в ранніх формах релігії. Ідол. Фетиш. Амулет. Талісман.

 3. Психологічний аспект діалектики релігійної моралі і культу. Поняття релігійної моралі. Катарсична динаміка в процесі культових відправ.

 4. Соціально-психологічні механізми культових відправ (переконування, навіювання, емоційне зараження, наслідування).

 5. Ікона та інші зображення надприродного. Культове мистецтво. Символізм ікони.

 6. Сповідь як психологічний феномен. Християнське таїнство покаяння. Поняття совісті. Муки совісті. Психологічні ефекти сповіді.

 7. Психологічні аспекти молитви. Види молитов. Історико-культурна класифікація молитви. Психологічний ефект молитви.


Тема 8. Змінені стани свідомості в системі релігійного досвіду (сам.р.)

 1. Класифікація змінених станів свідомості. Проблема визначення понять містика і містичний досвід. Стан впевненості. Зміна емоційних станів. Зміна сприйняття світу. Зміна вольового самоконтролю. Зміна самосвідомості і само ідентичності особистості.

 2. Методи досягнення змінених станів свідомості у релігійній практиці. Медитативні практики. Психосоматичні методи. Дихальні практики. Використання психоактивних речовин.

 3. Харизматичні системи в контексті сучасної культури. Поняття харизма. Групові практики досягнення змінених станів свідомості. Змінені стани свідомості харизматичних особистостей. Психологічні механізми досягнення змінених станів. Інтеграція. Маргіналізація. Сакралізація. Псевдо інтеграція.

 4. Змінені стани свідомості в сучасній культурі. Соціокультурна функція змінених станів свідомості.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Психологічні особливості світових релігій

Тема 9. Архаїчні форми релігійності. Психологія магії й анімізму (сам.р.)

 1. Явище неусвідомлюваної релігійності. Колективне несвідоме і його структура. Масова свідомість. Світські ритуали.

 2. Психологічна сутність тотемізму та фетишизму. Характерні риси тотемічних культів. Тотемічна ініціація. Соціальні аспекти тотемізму. Прояв тотемізму в сучасній культурі. Нагуалізм – як форма тотемізму. Психологічна сутність фетишизму. Прояви фетишизму в сучасній культурі.

 3. Анімізм як віра в духовні істоти: психологічні витоки. Сучасні уявлення про анімізм. Анімістична теорія походження релігії. Аніматизм – специфічна форма анімізму. Основні ритуали анімізму. Психорегулятивна функція анімізму.

 4. Виникнення та функціонування магії. Психологічні чинники магічної діяльності. Види магії: контактна, парціальна, імітативна. Психологічні ефекти магії. Магічні ритуали в сучасній культурі. Соціальні культи. Психопрактика влади.

 5. Психологія утворення магічно-анімістичних комплексів і їх трансформації у релігійно-культові ритуали. Психологічна сутність шаманізму. Три категорії шаманів. Шаманські подорожі. Культові інструменти шаманізму. Психологічна сутність шаманізму.


Тема 10. Психологічний аспект світових релігій (сам.р.+ 2 год. семінар)

 1. Психологічні особливості індуїзму. Індуїстські боги. Канон – Веди. Уявлення про світогляд. Мораль і моральність. Вчення про касти. Обряди і ритуали. Ставлення до праці і знань. Прогресивні елементи.

 2. Психологічні особливості зороастризму. Основні положення. Психологічний аналіз Авести. Психологічні особливості світосприйняття. Мораль і моральність. Психологічні особливості ритуалів і обрядів. Визначальна роль праці в зороастризмі.

 3. Психологія буддизму. Основні положення. Поняття про нірвану. Трипітака. 12 етапів психічного розвитку особистості. Психологічні особливості світосприйняття. Течії буддизму – хінаяна і махаона. Мораль і моральність. Ритуали і обряди. Буддизм і розвиток особистості.

 4. Психологія конфуціанства. Основні положення. Ідея ідеального суспільства. Поняття взаємності. Рівні взаємності. Особливості світосприйняття. Єдність протилежностей. Мораль і моральність. Роль індивідуальної моралі. Відносини між людьми. Ідея гуманної повноцінної людини. Ритуали і обряди. Ідея багаторівневої освіти.

 5. Психологічні особливості іудейської моралі. Основні положення. Ідея справедливості. Бог – як трансцендентна сутність. Уявлення про створення світу. Поняття про прості і час. Психологізм іудаїзму. Роль соціального оточення. Мораль і моральність. Поведінка в структурі моралі. Поняття гріха. Колективна і особиста відповідальність. Страх Божий. Ритуали і обряди. Шлюб.

 6. Психологія мусульманської моралі (іслам). Основні положення. Коран. Психологічні особливості світосприйняття. Мораль і моральність. Проблема свободи волі. Пізнання себе в ісламі. Обряди і ритуали. Пости. Права чоловіків і жінок. Ідея безсмертя душі.

 7. Християнська мораль та мотивація доброчинної поведінки. Типи мотивації доброчинності. Основні положення християнства. Природжена гріховність і ідея спасіння. Страшний суд. Ідея другого пришестя. Євангеліє. Послання Апостолів. Психологічні особливості світосприйняття. Мораль і моральність. Нова мораль. Бог є любов – вищий принцип християнства. Психологічні аспекти християнства. Роль символів. Врахування індивідуальних можливостей. Ритуали і обряди. Хрещення і причастя. Покаяння. Молитва.


Тема 11. Тенденції розвитку релігійності в сучасному світі. Психологія релігійних сект (сам.р. + 2 год. семінар)

 1. Структура і особливості сучасного релігійного життя.

 2. Класифікація сучасних релігійних систем. Неохристиянські системи. Неосхідні системи. Неоязичницькі системи. Екуменічні системи. Сатанинські системи. Квазінаукові сисетми. Квазіокультні системи. Комерційні системи.

 3. Поняття релігійної секти. Причини виникнення сект. Організація сект. Моральні аспекти психології сектантства. Формування нового світогляду. Релігійні культи сектантства. Естетика сектантства. Символіка братства.

 4. Особливості релігійної психології сектантів. Структура релігійної свідомості. Релігійні ідеї і уявлення. Релігійні почуття. Релігійний страх. Релігійна любов. Спотворення моральних почуттів. Страх смерті і релігія. Інші емоційні витоки релігії сектантів. Релігійні звички, звичаї, традиції. Релігійна віра в сектах. Гносеологічний елемент віри.

 5. Психологічний вплив на сектантів. Прийоми зміни психіки. Методи, базовані на груповому тиску. Методи вкушання і сугестії. Методи, засновані на маніпулюванні інформацією. Література і радіопрограми. Методи само програмування. Проповідь. Релігійний екстаз. Релігійні галюцинації. Врахування і використання почуттів і емоцій в сектах. Релігійна обробка людей.

 6. Проблеми реабілітації. Моделі втягування людини в діяльність культової групи. Типові проблеми жертв культового контролю свідомістю (за Є.Волковим). Страх залишити секту. Рекомендації близьким.
 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Змістовий модуль 1. Предмет та історія становлення психології релігії

Тема 1. Психологія релігії як наукова дисципліна

8,5

2

0,56

9

1


8
Тема 2. Становлення психології релігії як самостійної науки

10,5

2

0,58

10

1


9
Тема 3. Основні напрями сучасної психології релігії

17

4

112

17

2


15
Разом за змістовим модулем 1

36

8

226

36

4


32
Змістовий модуль 2. Психологічні особливості релігійної віри

Тема 4. Релігійна віра в структурі психіки

17

4

112

17

2


15
Тема 5. Віра і світогляд

11

2

18

11

11
Тема 6. Формування та особливості релігійної особистості

12

2


10

12

12
Тема 7. Психологія обрядів і культових дій

15

2

112

15

2


13
Тема 8. Змінені стани свідомості в системі релігійного досвіду

9

2

16

9

9
Разом за змістовим модулем 2

64

12

448

64

4


60
Змістовий модуль 3. Психологічний аспект світових релігій

Тема 9. Архаїчні форми релігійності. Психологія магії і анімізму

12

2


10

14

14
Тема 10. Психологічний аспект світових релігій

42

6

234

42
240
Тема 11. Тенденції розвитку релігійності в сучасному світі.

Психологія релігійних сект24

2

220

24
222
ПМК

2
2


Разом за змістовим модулем 3


80

10

664

80
476Усього годин


180

30

12138

180

8

4168 1. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Психологічний аспект світових релігій

2

2

Психологія релігійних сект

2

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал.

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні та семінарські заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.Підсумковий контроль – оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни на підставі результатів поточного контролю та проведення підсумкового модульного контролю.
Практичне заняття 1. Психологічний аспект світових релігій (2 год.)

 1. Психологічні особливості індуїзму.

 2. Психологічні особливості зороастризму.

 3. Психологія буддизму.

 4. Психологічні особливості іудейської моралі.

 5. Психологія мусульманської моралі (іслам). Пізнання себе в ісламі.

 1. Християнська мораль та мотивація доброчинної поведінки.

 2. Типи мотивації доброчинності.

 3. Природжена гріховність і ідея спасіння у християнстві.

 4. Бог є любов – вищий принцип християнства.

 5. Психологічні аспекти християнства.

 6. Врахування індивідуальних можливостей людини у християнстві.


Запитання та завдання:

 1. Охарактеризуйте основні положення індуїзму.

 2. Які шляхи пропонує індуїзм для досягнення людиною релігійної цілі? Охарактеризуйте їх.

 3. Які можливості саморозвитку особистості пропонує індуїзм?

 4. Що означає закон карми в психологічному сенсі? Чи впливає закон карми на збереження моральних цінностей ? Обґрунтуйте свою думку.

 5. Розкрийте психологічний зміст індуїзму.

 6. Проаналізуйте «Авесту» та визначте ставлення до праці та знань в зороастризмі.

 7. Визначте спільні і відмінні характеристики зороастризму та індуїзму.

 8. Проаналізуйте основні положення буддизму, враховуючи такі пункти: теорія (догматика), моральність (аскетика), практика (споглядання).

 9. Як співвідносяться етапи психічного розвитку, виділені у буддизмі, з відомими в сучасній психології періодизаціями розвитку ?

 10. Чим відрізняється любов у буддизмі та християнстві ?

 11. Як буддисти ставляться до праці і знань ? Підтвердіть свою думку відповідними текстами.

 12. Порівняйте буддизм із індуїзмом та зороастризмом. Що в них спільного та відмінного?

 13. Чим іслам відрізняється від решти релігій ?

 14. Як розуміється поняття «цілісності» в ісламі?

 15. Як розглядається проблема свободи волі в ісламі?

 16. Чи згідні ви з твердженням, що християнство – це релігія страждання? Обґрунтуйте свою думку.

 17. Розкрийте психологічні аспекти християнства. Яку роль відіграє сповідь в особистісному та духовному становленні людини ?

 18. Опрацюйте працю Генрі Клауда та Джона Таунсенда «12 христианских верований, которые могут свести с ума» та визначте «релігійні стереотипи», які, на вашу думку, наносять шкоду психічному здоров’ю християн. Як психолог може працювати з подібними «марновірствами» ?


Теми для обговорення:

 1. Еволюція уявлень про Бога.

 2. Розвиток ідеї особистої свободи і відповідальності у світових релігіях.

Література:

 1. Академічне релігієзнавство: [підручник] / за наук. ред. проф. А. Колодного. – К., 2000.

 2. Бубер М. Два образа веры / Бубер М. – М., 1995.

 3. Влахос И. Православная психотерапия / Влахос И. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004.

 4. Грановская Р.М. Психология веры / Грановская Р.М. – СПб.: Издательство «Речь», 2004. – 576с.

 5. Москалець В.П. Психологія релігії / Москалець В.П. – К.: Академвидав, 2004. – 240 с.

 6. Братусь Б.С. Начала христианской психологи: [учебное пособие для вузов] / Б.С. Братусь, В.Л. Воейков, С.Л. Воробьев и др. - М.: Наука, 1995. - 236 с.

 7. Салыгин С.И. Религиозная социология и психология религии / Салыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. – Ростов-на-Дону, 1996.

 8. Сафронов А.Г. Религиозные психопрактики в истории культуры: [монограф.] / А.Г.Сафронов; – Х.: ХГАК, 2004. – 304 с.

 9. Торчинов Е. Религии мира. Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния / Торчинов Е. – СПб., 1997.

 10. Угринович Д.М. Психология религии / Угринович Д.М. – М., 1986. – 352с.

 11. Шапарь В.Б. Психология религиозных сект / В.Б. Шапарь. – Мн.: Харвест, 2004. – 384 с.

 12. Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий / Юнг К.Г. – М., 1994.

 13. Яблоков И.Н. Психология религии / Яблоков И.Н. // Теоретическая и прикладная социальная психология. – М., 1988.


Практичне заняття 2. Психологія релігійних сект (2 год.)

 1. Поняття релігійної секти.

 2. Причини виникнення сект.

 3. Організація сект.

 4. Класифікація сект.

 5. Вітчизняні секти.

 6. Соціально-психологічні тенденції сучасного релігійного сектантства.

 7. Психологічний вплив на сектантів. Прийоми зміни психіки.

 8. Масовий психоз як основа релігійних самогубств.

 9. Проблеми реабілітації.


Запитання та завдання:

 1. Назвіть чинники, які сприяють появі і росту релігійних сект в сучасному світі.

 2. Обґрунтуйте мотиви звернення людини до сект.

 3. Які потреби задовольняє людина в нерелігійних рухах? Чи можна якимсь чином зменшити «рух» людей до сект?

 4. Які психотехнічні маніпуляції використовуються в сектах, згідно сучасних наукових даних?

 5. Як можна підтримати «втягнутих» людей та їх родичів? Запропонуйте конкретні реабілітаційні заходи.

 6. Опрацюйте статті: 1) В. И. Жуковский, В. В. Мороз. Влияние некоторых деструктивних религиозных сект на психическое здоровье и поведение человека // Психиатрия и религия на стыке тысячелетий: Сборник научных работ Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи) и Харьковской медицинской академии последипломного образования / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, Р. Б. Брагина. — Харьков, 2006. — Т. 4. та 2) Петрюк П. Т. Деструктивные культы и психическое здоровье // Психиатрия и религия на стыке тысячелетий: Сборник научных работ Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи) и Харьковской медицинской академии последипломного образования / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, Р. Б. Брагина. — Харьков, 2006. — Т. 4. — С. 80–83.

 7. Опрацюйте працю А. Г. Чернявської «Тоталитарные секты» та визначте психологоічні особливості релігійних сект.

 8. Прочитайте та проаналізуйте статтю Д. Іваненка «Что нужно знать о промывании мозгов».

 9. Ознайомтеся з працею А. Котлячкова та С. Горіна «Оружие – слово. Оборона и нападение с помощью…» та опишіть методи, які застосовуються у деструктивних релігійних сектах.

Література:

 1. Академічне релігієзнавство: [підручник] / за наук. ред. проф. А. Колодного. – К., 2000.

 2. Бубер М. Два образа веры / Бубер М. – М., 1995.

 3. Грановская Р.М. Психология веры / Грановская Р.М. – СПб.: Издательство «Речь», 2004. – 576с.

 4. Москалець В.П. Психологія релігії / Москалець В.П. – К.: Академвидав, 2004. – 240 с.

 5. Братусь Б.С. Начала христианской психологи: [учебное пособие для вузов] / Б.С. Братусь, В.Л. Воейков, С.Л. Воробьев и др. - М.: Наука, 1995. - 236 с.

 6. Салыгин С.И. Религиозная социология и психология религии / Салыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. – Ростов-на-Дону, 1996.

 7. Сафронов А.Г. Религиозные психопрактики в истории культуры: [монограф.] / А.Г.Сафронов; – Х.: ХГАК, 2004. – 304 с.

 8. Торчинов Е. Религии мира. Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния / Торчинов Е. – СПб., 1997.

 9. Угринович Д.М. Психология религии / Угринович Д.М. – М., 1986. – 352с.

 10. Шапарь В.Б. Психология религиозных сект / В.Б. Шапарь. – Мн.: Харвест, 2004. – 384 с.

 11. Яблоков И.Н. Психология религии / Яблоков И.Н. // Теоретическая и прикладная социальная психология. – М., 1988.


Підсумковий модульний контроль

Атестація в межах курсу включає в себе виконання завдань двох рівнів складності.І-й рівень: тести на перевірку знань.

ІІ-й рівень: розгорнута та обґрунтована відповідь на поставлене запитання.

Орієнтовні запитання для підсумкової модульної роботи

 1. Поняття релігії в контексті сучасних реалій.

 2. Психологічна характеристика елементів релігійної системи. Релігійні образи. Ритуали. Міфологія. Символи. Заповіді.

 3. Проблематика і предмет психології релігії.

 4. Структура психології релігії.

 5. Методи психології релігії.

 6. Основні тенденції в розвитку американської психології релігії.

 7. Становлення психології релігії в Західній Європі.

 8. Особливості розвитку психології релігії в Росії та Україні.

 9. Функціональний аспект релігії згідно з фрейдизмом. Релігія як об’єкт психоаналізу З.Фрейда. Проблеми психології релігії в працях К.Юнга. Питання психології релігії в контексті гуманістичного психоаналізу Е.Фромма.

 10. Функціональний аспект релігії згідно з екзистенціалізмом.

 11. Дослідження релігії в гуманістичній психології.

 12. Поняття віри. Релігійна віра як інтегративне ціннісно-орієнтаційне утворення психіки людини.

 13. Структура релігійної віри.

 14. Психологічні чинники релігійної віри.

 15. Вікові особливості релігійної віри.

 16. Зміна сенсу життя під впливом віри. Розуміння сенсу життя. Ідеали. Самоповага.

 17. Основні типи релігійності. Зовнішня релігійність. Внутрішня релігійність. Типологія релігійності за М.Аргайлом та Б.Бейт-Халламі.

 18. Функції релігійності.

 19. Катарсична динаміка в процесі культових відправ.

 20. Соціально-психологічні механізми культових відправ (переконування, навіювання, емоційне зараження, наслідування).

 21. Ікона та інші зображення надприродного. Культове мистецтво. Символізм ікони.

 22. Сповідь як психологічний феномен. Християнське таїнство покаяння. Поняття совісті. Муки совісті. Психологічні ефекти сповіді.

 23. Психологічні аспекти молитви. Види молитов. Історико-культурна класифікація молитви. Психологічний ефект молитви.

 24. Явище неусвідомлюваної релігійності.

 25. Психологічна сутність тотемізму та фетишизму.

 26. Анімізм як віра в духовні істоти: психологічні витоки.

 27. Виникнення та функціонування магії. Психологічні чинники магічної діяльності.

 28. Психологія утворення магічно-анімістичних комплексів і їх трансформації у релігійно-культові ритуали.

 29. Психологічні особливості індуїзму.

 30. Психологічні особливості зороастризму.

 31. Психологія буддизму.

 32. Психологічні особливості іудейської моралі.

 33. Психологія мусульманської моралі (іслам).

 34. Християнська мораль та мотивація доброчинної поведінки.

 35. Психологічні аспекти християнства.

 36. Класифікація сучасних релігійних систем.

 37. Поняття релігійної секти.

 38. Психологічний вплив на сектантів.

 39. Моделі втягування людини в діяльність культової групи.

 40. Типові проблеми жертв культового контролю свідомістю (за Є.Волковим). Проблеми реабілітації.
 1. Самостійна робота

Самостійна робота над навчальною дисципліною включає: • опрацювання прослуханого лекційного матеріалу;

 • більш глибоке вивчення окремих тем або питань (їх перелік надається);

 • підготовку до виступу на семінарському занятті;

 • переклад іноземних текстів;

 • вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт розрахункового та графічного характеру;

 • підготовку конспектів навчальних чи наукових текстів;

 • систематизацію вивченого матеріалу перед контрольним заходом;

 • виконання індивідуальних завдань.


Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Самостійне завдання № 1. Визначення особливостей релігійності в юнацькому віці із використанням відповідних методик (Д. Тобайка, Д. Хутсебаута).

 2. Самостійне завдання № 2. Тема: «Психологія релігії в Україні». Студенти здійснюють аналіз стану психології релігії в Україні, представляючи результати у рефераті. Обсяг 10-15 сторінок формату А4.

 3. Самостійне завдання № 3. Тема «Важливість знань з психології релігії для психології та для релігії». Написання есе на зазначену тему. Обсяг тексту 5-7 сторінок формату А4.

 4. Самостійне завдання № 4. Прочитайте уривок (глава «Релігійний обов’язок») із книги німецького психолога, психотерапевта Носсрата Пезешкіана «33 і одна форма партнерства» та визначте головну думку автора щодо вирішення проблеми співвідношення релігії, релігійної віри та церкви.

 5. Самостійне завдання № 5. Опрацюйте статтю С.М. Бурлак «Сучасний релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічний аспект» та визначте передумови, умови та чинники виникнення релігійного фанатизму.

 6. Самостійне завдання № 6. Прочитайте книгу Генрі Клауда «Зміни, що зцілюють» та визначте психологічні чинники розвитку релігійності; покажіть зв’язок релігії та психології.

 7. Самостійне завдання № 7. Опрацюйте відому методику реабілітації алко- і наркозалежних «12 кроків»: 1) визначте й опишіть психологічні методи впливу на особистість; 2) обґрунтуйте вплив релігійної віри на зміни світогляду.

 8. Самостійне завдання № 8. Прочитайте і проаналізуйте працю Т. Маккенни «Пища богов».

 9. Самостійне завдання № 9. Ознайомтеся з текстом автореферату дисертації Любченко Олени Олегівни «Вплив методів православної автотрансформації на особистісне зростання» (Київ, 2004).

 10. Самостійне завдання № 10. Опрацюйте статтю Мусхелішвілі М.Л., Шрейдер Ю.А. «Иов-ситуация: искушение абсурдом» // Философская и социологическая мысль, 1991, № 8, с. 41—53.

 11. Самостійне завдання № 11. Проаналізуйте працю Мартина Ллойда-Джонса «Проповідь та проповідники» та опрацюйте статтю Євгена Заплетнюка «Десять порад для кращої проповіді» і визначте та обґрунтуйте психологічні аспекти доповіді.

 12. Самостійне завдання № 12. Ознайомтеся з працею К.Роджерса «Консультування і психотерапія» і знайдіть зв’язок сповіді з психологічним консультуванням.

 13. Самостійне завдання № 13. Опрацюйте працю Генрі Клауда та Джона Таунсенда «12 христианских верований, которые могут свести с ума» та визначте «релігійні стереотипи», які, на вашу думку, наносять шкоду психічному здоров’ю християн. Як психолог може працювати з подібними «марновірствами» ?

 14. Самостійне завдання № 14. Опрацюйте статті: 1) В. И. Жуковский, В. В. Мороз. Влияние некоторых деструктивних религиозных сект на психическое здоровье и поведение человека // Психиатрия и религия на стыке тысячелетий: Сборник научных работ Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи) и Харьковской медицинской академии последипломного образования / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, Р. Б. Брагина. — Харьков, 2006. — Т. 4. та 2) Петрюк П. Т. Деструктивные культы и психическое здоровье // Психиатрия и религия на стыке тысячелетий: Сборник научных работ Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи) и Харьковской медицинской академии последипломного образования / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, Р. Б. Брагина. — Харьков, 2006. — Т. 4. — С. 80–83.

 15. Самостійне завдання № 15. Опрацюйте працю А. Г. Чернявської «Тоталитарные секты» та визначте психологоічні особливості релігійних сект.

 16. Самостійне завдання № 16. Прочитайте та проаналізуйте статтю Д. Іваненка «Что нужно знать о промывании мозгов».

 17. Самостійне завдання № 17. Ознайомтеся з працею А. Котлячкова та С. Горіна «Оружие – слово. Оборона и нападение с помощью…» та опишіть методи, які застосовуються у деструктивних релігійних сектах. 1. Індивідуальні завдання

І. Робота з термінологією.
Результат: 1) скласти словник основних термінологічних понять по темі;

 1. скласти зведений термінологічний словник.


ІІ. Написання реферату на тему, попередньо узгоджену з викладачем. Обсяг реферату 15-17 стор. Реферат повинен містити власні міркування щодо обраної тематики.

Тематика рефератів

 1. Мотиваційний аспект виникнення, формування, розвитку та функціонування релігії.

 2. Любов – основоположний принцип релігії.

 3. Психотерапевтична, психокорекцій на та психопрофілактична роль релігії.

 4. Роль Л.Толстого, Ф.Достоєвського у становленні психології релігії як науки.

 5. психологічні функції релігії у інтерпретації З.Фрейда.

 6. Гуманістично-психоаналітична інтерпретація релігії Е. Фромма.

 7. Екзистенціалізм та психологія релігії.

 8. Порівняльний аналіз американської, англійської, російської, французької, німецької, української психології релігії в період її становлення.

 9. Магія як ілюзійна форма суспільної свідомості.

 10. Психологічний зміст феномену шаманізму.

 11. Фетиші, амулети, талісмани: психологічний аспект.

 12. Проповідь та її соціально-психологічні механізми.

 13. Символізм ікони та її вплив на свідомість віруючих.

 14. Сповідь як психологічний феномен.

 15. Молитва та її психотерапевтична роль.

 16. Психологія християнського альтруїзму.

 17. Християнська любов як психологічна основа людських взаємин.

 18. Психологія мусульманської моралі.

 19. Психологічні особливості моральних вчень провідних релігій світу.

 20. Релігійна віра та її психічне підґрунтя.

 21. Типологічні особливості релігійних особистостей.

 22. Психологічні особливості функціонування нетрадиційно-культових общин.

 23. Роль релігії та церкви у збереженні та зміцненні української національної самосвідомості.

 24. Психологічні особливості української релігійності.

 25. Проблема вивчення основ релігії у світських закладах освіти.


ІІІ. Скласти тест-опитування за темою для перевірки знань
ІV. Зібрати короткі відомості про вітчизняних і зарубіжних учених, які займалися певними (за темами) проблемами психології.

8. Методи навчання

1. Теоретико-інформаційні методи навчання: • усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція),

 • діалогічно побудоване усне викладення (бесіда),

 • пояснення, демонстрація.

2. Практико-операційні методи навчання:

 • вправи,

 • вирішення завдань.

3. Пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття):

 • аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових);

 • групове обговорення питання;

 • дискусії.

4. Методи самостійної роботи студентів:

 • читання (робота з першоджерелами);

 • конспектування,

 • вирішення завдань і проблемних ситуацій;

 • творчі завдання.

 1. Методи контролю

З метою підвищенню мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності використовуються наступні заходи поточного контролю рівня знань:

 • усні відповіді на семінарських та практичних заняттях;

 • тестові форми контролю для визначення рівня залишкових знань.

Модульний контроль рівня знань здійснюється за допомогою тестових завдань різного рівня складності.

На одному семінарському занятті студент може одержати від 1 до 10 балів.

1 бал – мовчазна присутність на занятті.

3 бали – доповнення відповіді на семінарсько-практичному занятті.

5 балів – неповна відповідь.

7 балів – повна відповідь.

10 балів – повна відповідь студента з виконанням завдання для самостійної роботи.

Отже, на практичних та семінарських заняттях студенти можуть отримати 20 балів.

Впродовж триместру передбачено написання реферату, виконання самостійного та індивідуального завдання, за які студент може отримати 30 балів (максимально).

Результуючий показник в межах курсу визначається сумою атестаційних балів, балів за практичні заняття та виконання самостійної роботи.

У випадку відсутності студента на семінарі він може відпрацювати у 2 тижневий термін пропущене заняття через усне або письмове опитування у позааудиторний час (але не більше половини від загальної кількості семінарських занять).

Як отримати додаткові бали?

Додаткові бали можна отримати за: а) теми для самостійного опрацювання; б) підготовку та презентацію реферату; в) виконання індивідуальних завдань. 1. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

ПМК

Всього

Т1

Т2

Реферат

Інд.завд.

Сам.р.

100


10

10

10

10

10

50
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка