Програма навчальної дисципліни психологічне консультування галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 ПсихологіяСкачати 351.77 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір351.77 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні наукиВибіркова


Напрям підготовки

6.030102 ПсихологіяМодулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_психологія_


Рік підготовки:

Змістових модулів – 24-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин - 162

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


год.

8 год.

Практичні, семінарські

год.

6 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

148 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання - 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс «Психологічне консультування» спрямований для ознайомлення студентів з основами психологічного консультування і формування в них базових консультативних навичок. У курсі розглядаються основні підходи до психологічного консультування, основні вимоги до особистості консультанта, особливості організації консультативного процесу, базові техніки психологічного консультування. Розкриваються особливості консультування в різних сферах психологічної діяльності.

Мета: розкрити особливості консультування як одного з напрямків прикладної психологічної діяльності. Сформувати в студентів уявлення про основні теоретичні конструкти, що існують у консультуванні. Розвити навички застосування базових технік консультування.


Завдання:

методичні: Аналіз та вивчення методологічних і теоретичних основ психологічного консультування;

пізнавальні: Вивчення основних напрямків сучасної психокорекції та психологічного консультування, існуючих теорій і практик психокорекційної роботи.

практичні: Оволодіння методиками та практичними навиками здійснення психологічного консультування, що матиме наслідком вирішення проблем клієнта, оволодіння набором процедур (технік, методів), спрямованих на надання ефективної психологічної допомоги, вироблення власного стилю психологічного консультування.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: Основні теоретичні конструкти консультування, підходи до психологічного консультування, вимоги до особистості консультанта, особливості організації консультативного процесу, базові техніки психологічного консультування та особливості консультування в різних сферах психологічної діяльності;

вміти: Застосовувати отримані практичні навички здійснення психологічного консультування, вирішувати проблеми клієнтів, володіти набором процедур (технік, методів), спрямованих на надання ефективної психологічної допомоги, виробити власной стиль психологічного консультування.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Психологічне консультування як навчальна дисципліна та як вид психологічної допомоги.

Заняття №1. Лекція. Психологічне консультування як навчальна дисципліна та як вид психологічної допомоги.

 1. Консультування як вид діяльності.

 2. Консультування як психологічна допомога.

 3. Психологічне консультування, психокорекція і психотерапія.

 4. Цілі і завдання психологічного консультування.


Заняття №2. Практичне заняття. Психологічне консультування як навчальна дисципліна та як вид психологічної допомоги.

 1. Психологічне консультування як навчальна дисципліна.

 2. Психологічне консультування як вид психологічної допомоги.

 3. Суб'єактивні відчуття щодо можливості здійснення психологічного консультування.

 4. Умови надання ефективної психологічної допомоги.


Тема 2. Теорії особистості і практика консультування.

Заняття №1. Лекція. Теорії особистості і практика консультування.

 1. Особливості психологічного консультування в психоаналізі (З.Фрейд).

 2. Особливості психологічного консультування в напрямку аналітичної психології (К.Юнг).

 3. Особливості психологічного консультування в індивідуальній психології (А.Адлер).

 4. Особливості психологічного консультування в екзистенціальній психології.

 5. Особливості гештальт-консультування.

 6. Особливості консультування в поведінковому підході.


Заняття №2. Практичне заняття. Практика психологічного консультування.

    1. Заслуховування доповідей по темах рефератів.

    2. Теорії особистості в зарубіжній та вітчизняній психології.

    3. Підготовка до проведення психологічного консультування.

    4. Проведення психологічного консультування.

    5. Етапи та процедура психологічного консультування.


Тема 3. Особистість психолога в психологічному консультуванні.

Заняття №1. Лекція. Особистість психолога в психологічному консультуванні.

 1. Роль і місце консультанта в консультуванні.

 2. Вимоги до особистості консультанта – модель ефективного консультанта.

 3. Система цінностей консультанта.

 4. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта.

 5. Професійна підготовка консультанта.


Заняття №2. Практичне заняття. Особистість психолога в психологічному консультуванні.

 1. Визначення теоретичної орієнтації консультанта.

 2. Діагностика професійно важливий якостей консультанта.

 3. Відпрацьовування навичок розвитку емпатії.

 4. Відпрацювання навиків отримання зворотного зв'язку.

 5. Відпрацювання навиків невербальної діагностики.


Тема 4. Типи клієнтів і особливості взаємовідносин психолог - клієнт.

Заняття №1. Лекція. Типи клієнтів і особливості взаємовідносин психолог - клієнт.

 1. Типи клієнтів.

 2. Позиція психолога по відношенню до різних типів клієнтів.

 3. Особливості здійснення психологічного впливу в процесі психологічного консультування.

 4. Особливості роботи з «важкими» клієнтами.


Заняття №2. Практичне заняття. Типи клієнтів і особливості взаємовідносин психолог - клієнт.

 1. Робота в тріадах: консультант - клієнт - спостерігач.

 2. Діагностування типу клієнта та імітування сесії з клієнтом різного типу.

 3. Обговорення роботи з позицій клієнта, консультанта, спостерігача в тріаді по закінченні роботи. Обговорення роботи в групах клієнтів, консультантів, спостерігачів. Виявлення позитивних і негативних моментів роботи. Презентація звітів груп клієнтів, консультантів і спостерігачів для всіх учасників практикуму.


Тема 5. Просторові та часові аспекти психологічного консультування.

Заняття №1. Лекція. Просторові та часові аспекти психологічного консультування.

 1. Організація простору консультативної взаємодії.

 2. Нормативи по обладнанню кабінета психолога.

 3. Орієнтовні норми затрат часу на психологічне консультування.

 4. Час консультування.


Тема 6. Етичні принципи психологічного консультування.

Заняття №1. Лекція. Етичні принципи психологічного консультування.

 1. Етика психолога-консультанта.

 1. Основні нормативно-правові документи, що регламентують консультативний процесс.

 2. Професійна деформація психолога-консультанта.


Заняття №2. Практичне заняття. Етичні принципи психологічного консультування.

 1. Етика психолога-консультанта.

 2. Межі конфіденційності в консультативному процесі.

 3. Аналіз нормативної бази консультативної практики (Положення про психологічну службу, Етичний кодекс практичного психолога).

 4. Вироблення групових етичних норм психолога-консультанта.


Змістовий модуль 2.

Тема 7. Структура процесу психологічного консультування.

Заняття №1. Лекція. Структура процесу психологічного консультування.

 1. Структура консультативного процесу.

 2. Підготовчий етап.

 3. Діагностичний етап.

 4. Корекційний етап.

 5. Заключний етап консультування.


Заняття №2. Практичне заняття. Структура процесу психологічного консультування.

 1. Інсценування консультаційних сесій у рамках психоаналітичного, екзистенціального і гуманістичного напрямків.

 2. Стенограми сесій М.Балинта, А.Лэнгле, К.Роджерса.

 3. Обговорення роботи психологів-консультантів (психотерапевтів) з позицій клієнта, консультанта, спостерігача.


Тема 8. Техніки і методи консультування.

Заняття №1. Лекція. Техніки і методи консультування.

 1. Методи фокусування в психологічному консультуванні.

 2. Техніки встановлення контакту.

 3. Техніки приєднання і ведення.

 4. Техніки активного слухання.

 5. Техніки задавання запитань.

 6. Техніки підтримки та заспокоювання.

 7. Техніки відображення змісту.

 8. Техніки конфронтації в консультуванні.

 9. Консультативні техніки інтерпретації.


Заняття №2. Практичне заняття. Техніки і методи консультування.

 1. Запит, проблема, порада і рекомендація в психологічному консультуванні.

 2. Опробовування та обговорення техніки активного слухання, техніки задавання запитань, техніки підтримки та заспокоювання, техніки відображення змісту, техніки конфронтації та техніки інтерпретації (робота в парах).


Тема 9. Консультативний контакт.

Заняття №1. Лекція. Консультативний контакт.

 1. Особливості встановлення консультативного контакту.

 2. Терапевтичний клімат. Фізичні компоненти терапевтичного клімату.

 3. Позиція і дистанція в ході консультування.

 4. Емоційні компоненти терапевтичного клімату.

 5. Навики підтримки психологічного контакту.


Заняття №2. Практичне заняття. Консультативний контакт.

 1. Рівні психологічного контакту: поведінковий, емоційн і семантичний.

 2. Динаміка рівнів психологічного контакту.

 3. Типові прояви клієнта і психолога-консультанта на різних рівнях контактування.

 4. Зони роботи психолога-консультанта і її ефективність.

 5. Контактне психологічне консультування.

 6. Дистанційні види психологічного консультування: телефонне консультування й Інтернет-консультування.


Тема 10. Технологія ведення консультативної бесіди.

Заняття №1. Лекція. Технологія ведення консультативної бесіди.

 1. Етапи консультативної бесіди.

 2. Технологія ведення консультативної бесіди.

 3. Параметри бесіди між психологом-консультантом та клієнтом.


Заняття №2. Практичне заняття. Технологія ведення консультативної бесіди.

 1. Техніка консультативної бесіди.

 2. Практика первинного прийому. Робота в тріадах: консультант - клієнт - спостерігач.

 3. Обговорення роботи з позицій клієнта, консультанта, спостерігача в тріаді по закінченні роботи. Обговорення роботи в групах клієнтів, консультантів, спостерігачів. Виявлення позитивних і негативних моментів роботи. Презентація звітів груп клієнтів, консультантів і спостерігачів для всіх учасників практикуму.


Тема 11. Специфіка психологічного консультування з проблем широкого соціального контексту.

Заняття №1. Лекція. Специфіка психологічного консультування з проблем широкого соціального контексту.

 1. Специфіка використання психологічного консультування в сфері освіти.

 2. Сімейне консультування.

 3. Специфіка організаційного консультування.

 4. Особливості психологічного консультування в сфері профорієнтації.


Заняття №2. Практичне заняття. Специфіка застосування психологічного консультування з проблем широкого соціального контексту.

 1. Неструктурована групова дискусія участників практикуму. Обговорення особистого і професійного досвіду, отриманого в рамках практичних занять.

 2. Доповіді та презентація рефератів.


Тема 12. Специфічні проблеми психологічного консультування.

Заняття №1. Лекція. Специфічні проблеми психологічного консультування.

 1. Консультування тривожних клієнтів.

 2. Консультування при реакціях страху і фобіях.

 3. Консультування агресивних клієнтів.

 4. Особливості консультування "невмотивованих" клієнтів.

 5. Консультування клієнтів, що пред'являють завищені вимоги.

 6. Консультування при переживанні провини.

 7. Особливості консультування плачучих клієнтів.

 8. Консультування істеричних особистостей.

 9. Консультування обсесивних особистостей.

 10. Консультування при параноїдальних розладах.

 11. Консультування шизоїдных особистостей.

 12. Консультування асоціальних особистостей.

 13. Консультування при алкоголізмі.

 14. Консультування клієнтів із психосоматичними розладами.

 15. Консультування клієнтів з депресією і суїцидальними намірами.

 16. Консультування при переживанні втрати.

 17. Особливості бесіди з умираючою людиною.

 18. Консультування при сексуальних проблемах.


Модульний контроль.

Питання для самоконтролю студентів та підготовки до модульного контролю: 1. Чому психологічне консультування можна назвати плюралістичною наукою і практикою?

 2. Коли виник термін "психологічне консультування"?

 3. Як співвідноситься психологічне консультування і сфера практики консультування в цілому?

 4. Як і коли виникає психологічне консультування?

 5. Як можна визначити психологічне консультування?

 6. Які основні фактори розвитку області психологічного консультування?

 7. Яке співвідношення між психотерапією і психологічним консультуванням?

 8. Які передумови психологічного консультування в психоаналізі?

 9. Які передумови психологічного консультування в аналітичній психології?

 10. Які передумови психологічного консультування в індивідуальній психології?

 11. Які передумови психологічного консультування в екзистенціальній психології?

 12. Які вихідні принципи і правила психологічного консультування?

 13. Яке співвідношення психологічного консультування і психотерапії по Роджерсу?

 14. Які існуючі моделі практики психологічного консультування?

 15. Які основні тенденції в розвитку практики психологічного консультування?

 16. Які основні стадії процесу психологічного консультування?

 17. Які основні етапи первинного прийому в практиці психологічного консультування?

 18. Як можна охарактеризувати запит, проблему, експозицію і фокусування в практиці психологічного консультування?

 19. Які основні варіанти розвитку практики психологічного консультування?

 20. Які стратегії психологічного консультування ви знаєте?

 21. Що являє собою тактика психологічного консультування?

 22. Які рівні психологічного контакту ви знаєте?

 23. Що являє собою активне слухання?

 24. Що являє собою техніка психологічного консультування?

 25. Які види психологічного консультування ви знаєте?

 26. Які основні зони роботи психолога-консультанта?

 27. Які основні типи підготовки консультанта?

 28. Які основні принципи етики консультанта?

 29. Як можна охарактеризувати пораду і рекомендацію в психологічному консультуванні?

 30. У чому полягає специфіка телефонного консультування?

 31. У чому полягає специфіка Інтернет-консультування?

 32. У якому з напрямків психологічного консультування ви хотіли б спеціалізуватися і чому?

 33. Що було головним у вашому досвіді клієнтування?

 34. Що було головним у вашому досвіді консультування?

 35. Що було головним у вашому досвіді спостереження?


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Психологічне консультування як навчальна дисципліна та як вид психологічної допомоги14

2


12

Тема 2. Теорії особистості і практика консультування13

13

Тема 3. Особистість психолога в психологічному консультуванні14
212

Тема 4. Типи клієнтів і особливості взаємовідносин психолог - клієнт13

13

Тема 5. Просторові та часові аспекти психологічного консультування13

13

Тема 6. Етичні принципи психологічного консультування


12

Разом за змістовим

модулем 1


Тема 7. Структура процесу психологічного консультування14

2


12

Тема 8. Техніки і методи консультування14
212

Тема 9. Консультативний контакт14

2


12

Тема 10. Технологія ведення консультативної бесіди14
212

Тема 11. Специфіка психологічного консультування з проблем широкого соціального контексту13

13

Тема 12. Специфічні проблеми психологічного консультування14

2


12

Іспит
Усього годин
162

8

6148

6. Теми практичних занять

№з/п

Назва теми

Кіл-тьгодин

1

Психологічне консультування як навчальна дисципліна та як вид психологічної допомоги

2

2

Практика психологічного консультування

2

3

Особистість психолога в психологічному консультуванні

2

4

Типи клієнтів і особливості взаємовідносин психолог - клієнт

2

5

Етичні принципи психологічного консультування

2

6

Структура процесу психологічного консультування

2

7

Техніки і методи консультування

2

8

Консультативний контакт

2

9

Технологія ведення консультативної бесіди

2

10

Специфіка застосування психологічного консультування з проблем широкого соціального контексту

2


9. Індивідуальні завдання

Теми рефератів модулю 1:

 1. Психологічне консультування: історичні віхи становлення.

 2. Гуманістична психологія в теорії і практиці консультативної роботи.

 3. Поведінкова модель психоконсультування.

 4. Екзистенціально-гуманістичні підходи в психоконсультуванні.

 5. Особливості когнітивного психоконсультування.

 6. Особистісні характеристики ефективного консультанта.

 7. Процес підготовки і становлення психоконсультанта.

 8. Використання гештальт-подходу в психоконсультуванні.

 9. Використання арт-підходу в психоконсультаційній роботі.

 10. Казкотерапія в психологічному консультуванні.

 11. Особливості психологічного консультування в психоаналізі.

 12. Психодинамічна модель психоконсультування.

 13. Початок,проведення й основа підготовки психолога-консультанта.

 14. Питання підвищення професійної кваліфікації психолога-консультанта.

 15. Умови результативності психологічного консультування.

 16. Загальні і спеціальні вимоги, пропоновані до психологічного консультування (окремих видів) і до психолога-консультанта.

 17. Загальні питання організації роботи психологічної консультації.

 18. Організація індивідуальної роботи психолога-консультанта.

 19. Взаємодія психолога-консультанта з іншими фахівцями-консультантами і допоміжним персоналом консультації.

 20. Підготовка до психологічного консультування.

 21. Проведення психологічного консультування.

 22. Типові технічні помилки, що допускаються в процесі консультування, способи їх усунення.

 23. Вимоги, яким повинне відповідати психологічне тестування, застосовуване в психологічному консультуванні.

 24. Цілі, задачі і види психологічного консультування.


Теми рефератів модулю 2:

 1. Консультування тривожних клієнтів.

 2. Консультування при реакціях страху і фобіях.

 3. Консультування агресивних клієнтів.

 4. Особливості консультування "невмотивованих" клієнтів.

 5. Консультування клієнтів, що пред'являють завищені вимоги.

 6. Консультування при переживанні провини.

 7. Особливості консультування плачучих клієнтів.

 8. Консультування істеричних особистостей.

 9. Консультування обсесивних особистостей.

 10. Консультування при параноїдальних розладах.

 11. Консультування шизоїдних особистостей.

 12. Консультування асоціальних особистостей.

 13. Консультування при алкоголізмі.

 14. Консультування клієнтів із психосоматичними розладами.

 15. Консультування клієнтів з депресією і суїцидальними намірами.

 16. Консультування при переживанні втрати.

 17. Особливості бесіди з умираючою людиною.

 18. Консультування при сексуальних проблемах.

 19. Психологічне консультування з проблем самотності.

 20. Зміст і організація консультування з приводу сімейних проблем.

 21. Психологічне консультування жертв інтенсивного маніпулювання психікою.

 22. Психологічне консультування родичів і близьких, людей, що потрапили в деструктивний культ.

 23. Психологічне консультування жертв інтенсивного маніпулювання психікою.

 24. Психологічне консультування в роботі з профілактики відмовлень матерів від немовлят.


10. Методи навчання

При вивченні навчального предмету застосовуються загальні та спеціальні методи навчання, а саме:

Загальні:

пояснювальний метод, який дозволяє не тільки повідомлення певного навчального матеріалу, а й його пояснення, що допомагає студентам осмислити та засвоїти матеріал на рівні розуміння і запам'ятовування;

інформаційно-повідомлюючий метод, який передбачає викладання допоміжного навчального матеріалу без докладного пояснення, узагальнення й систематизації, а студенти самостійно аналізують та осмислюють його;

метод формування умінь і навичок;

метод застосування знань на практиці;

методи перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок.

Спеціальні:

дослідницький метод (передбачає активну самостійну роботу студентів на практичних заняттях, який передбачає аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків);

проблемне викладання, коли викладач формулює проблему і вирішує її, а студенти стежать за ходом творчого пошуку, завдяки чому засвоють своєрідний еталон творчого мислення;

частково-пошуковий (евристичний), який передбачає формулювання проблеми, поетапне вирішення якої здійснюють студенти під керівництвом викладача, завдяки чому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів;

інструктивно-практичний метод, який дозволяє після проведення інструктажу та показу безпечно виконувати студентам певні практичні дії; що веде до відшліфовування різних умінь і навичок;

спонукальний і пошуковий методи, за допомогою яких викладач ставить перед студентами проблемні питання і завдання, організовує їх самостійну діяльність, під час якої вони самостійно здобувають і засвоюють нові знання без допомоги викладача.


11. Методи контролю
Контроль здійснюється за допомогою рейтингу, який визначається шляхом сумування балів за виконану роботу, а саме:

Робота на практичних заняттях 30б.

Реферат 5б.

Самостійна робота 10б.

Протокол консультативної зустрічі (три протоколи) 15б.

Модульний контроль 40б.

Усього 100б.
12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

3

3

3

8
8

3

3

8

8

8

5


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з курсу психологічної експертизи.

2. Конспекти лекцій.

3.Авторські публікації:


14. Рекомендована література

Базова

 1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опыт. Учебное пособие.- М.: «Академия», 2001.

 2. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: Практическое руководство. — М., 1999.

 3. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное консультирование. —М., 1994.

 4. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: Навч. посібник для студ. ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів. — Харків: Фоліо, 1996.

 5. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. - М.: "Академический проект", 1999

 6. Немов Р.С. Психологическое консультирование. Учебник. Рек. МО РФ.- М.: Владос, 2001.


Допоміжна

 1. Абульханова - Славская К.А. Стратегия жизни. – М.,1991

 2. Аве-Лаллемант, Урсула. Графический тест «Звезды и волны». - СПб.: Речь, Семантика - С. - 2002.

 3. Алешина Ю.Е. Организация консультативной беседы./ Вестник психо - социальной и коррекционно-реабилитационной работы, 1994, №2

 4. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х томах, Т.2. – М., 1980

 5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - СПб.: Питер, 2001. -288 с.

 6. Анастази. Психологическое тестирование. - СПб.: Питер, 2000.

 7. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1988

 8. Анцыферова Л.И К психологии личности как развивающейся системе./Психология формирования и развития личности. – М.,1981

 9. Ассаджоли. Р. Психосинтез: теория и практика. – М.,1994

 10. Бараш Б. А., Голынкина Е.А., Эткинд А.М. Исследование механизмов и эффективности психотерапии при нервно-психических заболеваниях. – Л., 1982

 11. Башкатов И.П. Психологические особенности индивидуальной беседы./ Актуальные проблемы подготовки психологов для системы народного образования. – Чебоксары, 1993

 12. Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). – М.,1991

 13. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. – СПб.,1992

 14. Бокий И.В., Цыцарев С.В. Исследование механизмов и эффективности психотерапии при нервно-психических заболеваниях. – Л.,1982

 15. Братченко С.Л. Развитие у студентов направленности на диалогическое общение в условиях групповой формы обучения. – Дисс. … к.пс.н., Л.,1987

 16. Бурлачук Л. Психодиагностика. - Сб.: Питер, 2002. - 352 с.

 17. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Пи­тер Ком - 1999.

 18. Бурменская Г.В., Кабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование: проблемы психологического развития детей. – М., 1990

 19. Бурно М.Е. Исследование механизмов и эффективности психотерапии при нервно-психических заболеваниях. – Л.,1982

 20. Бэндлер Р., Гриндер Д., Сатир В. Семейная терапия. – Воронеж,1993

 21. Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М., 1984

 22. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты иллюстрированное руководство. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС. - 2002.

 23. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руково­дство в 2 частях . - М.: Генезис. - 2001.

 24. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. -М.: ВЛАДОС-ПРЕСС. - 2001.

 25. Волкова Е.Н. Перспективное направление деятельности школьного психолога./ Актуальные проблемы подготовки психологов для системы народного образования. – Чебоксары, 1993

 26. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, т.3. - М.,1983

 27. Гаджиева Н.М. Основы самосовершенствования. Тренинг самосознания.- Екатерин­бург: Деловая книга, 1999.

 28. Головей Л.А., Грищенко Н.А. Профориентация как фактор социального становления личности./ Проблемы профконсультирования молодежи. – Таллинн, 1989

 29. Гончарская Г.В., Штыпель А.М. Исследование механизмов и эффективности психотерапии при нервно-психических заболеваниях. – Л., 1982

 30. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. - Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2000. - 248с.

 31. Грэхем Д. Как стать родителем самому себе. Счастливый невротик. – М.,1993

 32. Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. – Псков, 1994

 33. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. - СПб.: Питер, 2000. - 560 с.

 34. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников. – М.,1988

 35. Индивидуальная профессиональная психологическая консультация. – Л.,1990

 36. Исурина Г.Л. Механизмы психологической коррекции личности в процессе групповой психотерапии в свете концепции отношений. / Групповая психотерапия. – М.,1990

 37. Йовайша Л.А. Проблемы профессиональной ориентации школьников. – М., 1983

 38. Капустин С.А. Границы возможностей психологического консультирования. \ Вопр. пс., 1993, №5.

 39. Карвасарский Б.Д. Теоретическая концепция отделение неврозов и психотерапии Ленинградского научно – исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. /Групповая психотерапия. – М., 1990.

 40. Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрамма. – М., 1993.

 41. Кожухарь Г.С. Модель развития личности и ее практическое применение в психологической работе с учителями. / Экспериментальные исследования возрастных особенностей школьников и студентов. – Уфа, 1994.

 42. Кондратенко В.Т. Общая психотерапия. Учебное пособие/ В.Т. Кондратенко, Д.И.Донской , С.А. Игумнов. 6-е изд., испр.- М.: изд. Института психотерапии, 2003.

 43. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. -М.: Владос, 1995.-554с.

 44. Кордонский М.Б., Ланцберг М.И. ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППЫ. Заметки из области социальной психологии неформальных групп - Одесса - Туапсе 1996.

 45. Костина A.M. Методы диагностики тревожности. - СПб.: Речь. - 2002.

 46. Красная Е.В. Панферов В.Н. Психологический анализ проблемных ситуаций, возникающих в работе воспитателя детского сада / Вопр. пс., 1991, №4.

 47. Кратохвил С. Психотерапия семейно – сексуальных дисгармоний. – М., 1991.

 48. Кристенсер. Т. Модель решения проблемы. / Вестник РАТЭПП №1 – 2., 1993.

 49. Крон Т. Исцеление через общения. Диалог между абонентом и консультантом – волонтером. / Вестник РАТЭПП, №1 – 2, 1992

 50. Кузьмин Е.С. Социально – психологические особенности личности в свете теории отношений. / Экспериментальная и прикладная психология, Вып. 8, 1977

 51. Кулюткин Ю.Н. Психологические проблемы образования взрослых. /Вопр. пс., 1989, №2

 52. Ландрет Г.Л Игровая терапия: искусство отношений. – М., 1994

 53. Лосева В.К. Рисуем семью. - М.: АПО. - 1995.

 54. Лосева В.К., Луньков А.И. Рассмотрим проблему : Диагностика переживаний детей и взрослых по их речи и рисункам. - М.: АПО. - 1995.

 55. Лукина И.С. Личностно – ориентированная групповая психотерапия. – Петрозаводск, 1994

 56. Лукьянов В.Г. Составляющие эффективности социально – психологического тренинга. / Учебное общение как предмет социально-психологического исследования и коррекции. - СПб., 1994

 57. Материалы ассоциации защитников женщин, жертв семейной агрессии (США)./ Вестник РАТЭПП, 1994, №1

 58. Мей Р. Искусство психологического консультирования. – М.,1994

 59. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. – Пермь, 1973

 60. Мира-и-Лопес Е. Графическая методика исследования личности. - СПб.: Речь, 2002. - 151 с.

 61. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. Учебное пособие. 2-е издание, пере­работанное и доп. Рек. УМО.- М: Смысл, 2001.

 62. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование. – СПб.,1993

 63. Общая психодиагностика./ Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина.- М.,1987

 64. Огинская М.М., Розин М.В. Мифы психотерапии и их функции. / Вопр. пс., 1991, №4

 65. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М.,1991

 66. П.Собчик Л.Н. Мотивационный тест Хеккаузена. Практическое руководство. - СПб.: Речь. - 2002.

 67. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как терапевт. – М.,1993

 68. Перлс Ф., Хефферлин Р., Гудмен П. Опыты психологии самопознания. – М.,1993

 69. Попов Г.А. Нравственно-психологическое развитие личности./ Социально-философские проблемы развития личности. – Новгород, 1993

 70. Практикум по социально-психологическому тренингу./ Под ред. Б.Д. Парыгина. – СПб.,1994

 71. Практическая психология. Инструментарий. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2002.

 72. Прихожан А.М. К методическому обеспечению консультативной работы с педагогами./ Детский практ. пс. ,1994, №1

 73. Психологическая диагностика / Под ред. М.А.Акимовой, К.М. Гуревича. - СПб.: Пи­тер, 2003 - 652 с.

 74. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. Под ред. М.К. Тутушкиной.-СПб.: «Дидактика Плюс», 1999.

 75. Психология личности. Тексты. – М.,1982

 76. Психолого-педагогическая профконсультация учащихся. – Л., 1975

 77. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер Ком, 1999.- 416 с.

 78. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. Универ., 2001 - 224 с.

 79. Рейнуотер Д. Это в ваших силах. – М.,1993

 80. Рейнхард Л. Трансформация. – М.,1994

 81. Ричардсон Р.У. Силы семейных уз. – СПб.,1994

 82. Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. – М.,1988

 83. Рогов Е.И. Личность в педагогической деятельности. - Ростов-на-дону: Изд-во Рост. пед. ун-та., - 1994. - 240с.

 84. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию: Становление человека. – М.,1994

 85. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М.,1992

 86. Семья в психологической консультации./ Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.,1989

 87. Собчик Л.Н. Метод портретных выборов - адаптированный тест Сонди. Практическое руководство. - СПб.:Речь. - 2002.

 88. Соложенкин В.В. Исследование механизмов и эффективности психотерапии при нервно-психических заболеваниях. – Л.,1982

 89. Стейнер К. Как избежать роли спасителя./ Вестник РАТЭПП, 1994, №1

 90. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум - Москва: Феникс. - 1999.

 91. Урсано Р., Зоненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. – СПб., 1992

 92. Федоришин Б.А. Профконсультационная работа со старшеклассниками. – Киев, 1980

 93. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990

 94. Хейли Д. Необычайная психотерапия. – Канск, 1994

 95. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. – М.,1993

 96. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической корекции. Учебное пособие.- М.: «Академия», 2001.

 97. Что такое психотерапия? Психотерапевтические тетради. – СПб.,1993

 98. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие." Ч. 1.

 99. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. - СПб.: Речь. - 2002.

 100. Энрайт Д. Позиция слушателя – терапевта./ Вестник РАТЭПП, 1993, №1-2

 101. Якунин В.А. Социально-психологический статус и его прогнозирующее значение в учебной и профессиональной деятельности./ Педагогические аспекты социальной психологии. – Минск,1978


15. Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека національного університету «Острозька академія».

 2. Інтернет-джерела.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка