Програма навчальної дисципліни прикладна лінгвістика галузь знань 0203 Гуманітарні наукиСкачати 111.72 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір111.72 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


МЕТА: ознайомлення з основними завданнями, принципами та методами сфери прикладного мовознавства, оволодіння термінологією та сучасними методами

ПЕРЕДМОВА

Даний лекційно-практичний курс входить до циклу фундаментальних дисциплін з іноземної філології, читається після курсу основ мовознавства, є його логічним продовженням і розвитком. Основною метою курсу є формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (в тому числі між культурної) комунікації, вміння використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування, перекладу та у науковому аналізі мовленнєвої взаємодії. Після завершення курсу студенти повинні: 1. здійснювати пошук чинників, які постійно та універсально діють у всіх мовах, та виявляти загальні закони, до яких можна звести конкретні явища конкретної мови;

 2. орієнтуватися в лінгвістичному обґрунтуванні викладання іноземної мови, перекладу, комп’ютерної науки, психології, лексикографії, теорії корпусу.

З цією метою лінгвістичні навички студентів мають бути сформовані до такого рівня, щоб вони могли: а) володіти уніфікацією та стандартизацією науково-технічної термінології; б) вправно користувалися спеціальними лінгвістичними довідниками та літературою поряд з технічними засобами.

Курс передбачає розширення загально лінгвістичної підготовки студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Адже майбутньому викладачеві-філологу необхідні загальні лінгвістичні знання для того, щоб свідомо орієнтуватися у своєму предметі, розуміти зміни теоретичних положень і підходів до вивчення мови, перебудов у навчальних програмах, уміти правильно оцінити нові досягнення в науці, а також ефективно використати набуті знання.


ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

Індивідуаль­на робота

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота
Змістовий модуль I.

1. Предмет, об’єкт та завдання курсу "Прикладна лінгвістика"

2

0

6

Вивчення матеріалу з тем.

Ознайомлення зі спеціальною літературою1
20

2. Оптимізація когнітивної функції мови.

4

2

8

1

12

3. Оптимізація епістемної функції мови.

2

2

10

1

2

12

4. Оптимізація соціальної функції мови, функціонування мови як засобу впливу.

4

4

10

1

22

Всього

12

8

34
4

2

66

ЗМІСТОВИЙ Модуль I


ТЕМА 1. Предмет, об’єкт та завдання курсу "Прикладна лінгвістика"

Мова та її функції. Напрямки вивчення мови (прескриптивна, дескриптивна, теоретична, аналітична, прикладна лінгвістика). Розуміння терміну „прикладна лінгвістика”. Коло завдань прикладної лінгвістики.ТЕМА 2. Оптимізація когнітивної функції мови.

Комп’ютерна лінгвістика як прикладна лінгвістична дисципліна. Когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики. Деякі напрямки комп’ютерної лінгвістики (моделювання спілкування, моделювання структури сюжету). Гіпертекстові технології представлення тексту. Прикладні аспекти квантитативної лінгвістики. Патопсихолінгістика та судова лінгвістика як додатки до лінгвістики.ТЕМА 3. Оптимізація епістемної функції мови.

Лексикографія (базові параметри типологізації словників, основні структурні компоненти словника, основні структурні компоненти (зони) словникової статті). Комп’ютерна лексикографія. Термінознавство та термінографія (найважливіші напрямки діяльності в термінознавстві та термінографії). Корпусна лінгвістика.ТЕМА 4. Оптимізація соціальної функції мови, функціонування мови як засобу впливу.

Лінгвістика та функціонування держави. Політична лінгвістика (предмет і завдання політичної лінгвістики, методика контент-аналізу, методика когнітивного картування). Лінгвістичні аспекти теорії впливу: мовні механізми варіативної інтерпретації дійсності. Механізми варіативної інтерпретації дійсності в нейрон-лінгвістичному програмуванні.


Теми Семінарських занять

1. Становлення прикладної лінгвистики як наукової дисципліни. Об’єкт і методи прикладної лінгвистики. Поняття про застосування лінгвістичної теорії. Метод моделювання та його застосування в лінгвістиці та її додатках.

Існуючі підходи до визначення терміну "прикладна лінгвістика"; широке та вузьке розуміння прикладної лінгвістики. Комп’ютерна лінгвістика та її інструментарій. Теорія знань як теоретична база комп’ютерної лінгвістики. Структури знань: фрейми та сценарії. Основні напрямки комп’ютерної лінгвістики. Гіпертекстові технології представления тексту. Текст і гіпертекст. Історичні засади гіпертекстових систем. Компоненти гіпертекста, елементи типології гіпертексту. Прикладні аспекти квантитативної лінгвістики. Поняття "структурно-ймовірнісна модель мови" як теоретична база додатків квантитативної лінгвістики.
2. Корпусна лінгвістика як розділ прикладної лінгвистики: цілі та завдання. Вихідні поняття корпусної лінгвістики. Типологія корпусів текстів: дослідницькі корпуси, ілюстративні корпуси, динамічні vs. статичні корпуси. Параметризація проблемної області. Вимоги до корпусу текстів з точки зору користувача. Досвіди розробки корпусів текстів. Фундаментальні корпуси для англійської, німецької та французькоїмов. Побудова конкордансів. Лексикографія як дисципліна прикладної лінгвістики: основні цілі та завдання. Співвідношення між лексикографією та лексикологією. Базові параметри типологізації словників. Типи словників та сфери лексикографічного опису мови. Основні структурні компоненти словників. Основні структурні компоненти словарної статті (зони словарної статті). Комп’ютерна лексикографія. Вимоги до словників, задіяних в системах обробки природньої мови.
3. Лінгвістика та функціонування держави. Політична лінгвістика (предмет і завдання політичної лінгвістики, методика контент-аналізу, методика когнітивного картування). НЛП як психотерапевтичний метод. Роль мовних механізмів варіативної інтерпретації дійсності в НЛП.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Ознайомитися із основними матеріалами курсу – 14 год.

2. Виконання завдань, призначених для домашньої перевірки знань – 20 год
Методи навчання: лекції, семінари, самостійна індивідуальна робота.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: оцінка семінарських; підсумкові письмові тести, домашні завдання.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ:


Змістовий модуль I

100

П1

П2

П 3

П 4

тест
10

10

10

10

60


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС

Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка

Студент


2…5

1…100

F…А
Високий

5

91-100

А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завдань

Достатній

4

76-90

В-С


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці

за зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання

Задовільний

3

61-75

D - Е

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу


має елементарні, нестійкі навички виконання завдання


Низький

2

35-60

FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилки

планує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1-34

F

студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; завдання для самостійної роботи; глосарій основних термінів курсу, ілюстративні матеріали.
ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 357 с.

 2. Опорні конспекти лекцій з дисципліни. – Навчальна електронна система Moodle. Курс "Основи прикладної лінгвістики" // www.moodle.oa.edu.ua

 3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрямки та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

 4. Delahunty, Gerald, Garvey, James. Language, Grammar, and Communication (A Course for Teachers of English). – McGraw-Hill, Inc, 1994. – 442 p.

 5. Allen, Harold. Readings in Applied Linguistics. – Appleton-Century-Crofts, 1964. – 534 p.

 6. Hunston, Susan. Corpora in Applied Linguistics. – Cambridge Applied Linguistics, 2002. – 232 p.

 7. Survey of the State of the Art in Human Language Technology (Web Edition). – Ed. by Ron Cole (Editor in Chief) Joseph Mariani. – Cambridge University Press and Giardini,1997. – 543 p.

Додаткова література:

 1. Аверина С.А., Азарова И.В., Алексеева Е.Л. и др. Прикладное языкознание. - СПб., 1996.

 2. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. - М., 1966.

 3. Беляева Л.Н., Герд А.С., Убин И.И. Автоматизация в лексикографии // Прикладная лингвистика. - СПб., 1996.

 4. Беляева Л.Н., Откупщикова М.И. Автоматический (машинный) перевод // Прикладная лингвистика. - СПб., 1996.

 5. Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХХХIV. Компьютерная лингвистика. – М., 1989. – С. 5 – 31.

 6. Дейт К. Введение в системы баз данных. - М., 1980.

 7. Исаев И.А. Опыт автоматизации лексикографических исследований. Система DIALEX // Слово Достоевского. - М., 1996.

 8. Кибирк А.Е. Прикладная лингвистика // Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. - М., 1992.

 9. Компьютерная лингвистика // Очерки истории информатики в России / Сост. Д.А. Поспелов, Я.И. Фет. - Новосибирск: Научно-издательский центр ОИГГМ СО РАН, 1998. - С. 257 - 372.

 10. КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА. - http://www.kv.minsk.by/index1999262201.htm.

 11. Лаборатория компьютерной лингвистики. - http://www.iitp.ru/iitp/lab15.htm.

 12. Леонтьева Н.Н., Шаляпина З.М. Современное состояние машинного перевода // Искусственный интеллект. Справочник. Кн.1. Системы общения и экспертные системы. - М., 1990.

 13. Маккъюин К. Дискурсивные стратегии для синтеза текста на естественном языке // НЗЛ. Вып. XXIV. Компьютерная лингвистика. - М., 1989.

 14. Марчук Ю.Н. Проблемы машинного перевода. - М., 1983.

 15. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл Текст". М., 1984.

 16. Михайлов М.Н. Компьютерное обеспечение корпуса текстов (взгляд пользователя) // Русистика сегодня, 1998. - №1.

 17. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. - (Когнитивные аспекты языка). - М.: Прогресс, 1988.

 18. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. - (Компьютерная лингвистика). - М.: Прогресс, 1989.

 19. Норман Б.Ю. Основы языкознания: Учеб. пособие. - Мн.: Бел. Фонд Сороса, 1996. - 207 с. с.50 -60.

 20. Обработка текстов на естественном языке (natural-language processing) и компьютерная лингвистика. - http://www.rsuh.ru/dl/glava10/glava10right9.htm.

 21. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований // АН СССР. Ин-т языкознания. - М: Наука, 1973.

 22. Панков И.П., Захаров В.П. Информационно-поисковые системы // Прикладное языкознание. - СПб., 1996.

 23. Пешё М. Контент-анализ и теория дискурса // Квадратура смысла. - М., 1999. - С. 302 - 336.

 24. Попов ЭВ., Преображенский А.Б. Особенности реализации ЕЯ-систем // Искусственный интеллект. Справочник. Кн.1. Системы общения и экспертные системы. - М., 1990.

 25. Слокум Дж. Обзор разработок по машинному переводу: история вопроса, современное состояние и перспективы развития // НЗЛ. Вып. XXIV. Компьютерная лингвистика. - М., 1989.

 26. Субботин М.М. Гипертекст. Новая форма письменной коммуникации // ВИНИТИ. Сер. Информатика. Т.18. - М., 1994.

 27. Шайкевич А.Я. Дистрибутивно-статистический анализ в семантике // Принципы и методы семантических исследований. - М., 1976.

 28. Шайкевич А.Я. Количественные методы // ЛЭС. - М., 1990.

 29. Эпштейн В.Л. Введение в гипертекст и гипертекстовые системы. - http://www.ce.cctpu.edu.ru/msclub/systems/epstn.htm#5.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка