Програма навчальної дисципліни порівняльне правознавство опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка7/8
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


9.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

9.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з порівняльного правознавства (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з порівняльного правознавства; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

11.1. Базова


 1. Бехруз Х. Введение в сравнительное правоведение. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 323 с.

 2. Бехруз Х. Сравнительное правоведение. – О. : Фенікс; М. : ТрансЛит, 2008. – 504 с.

 3. Голяк Л.В., Мацко А.С., Тюріна О.В. Порівняльне правознавство. – К.: МАУП, 2004. – 200 с.

 4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М. : Междунар. отношения, 1996. – 400 с.

 5. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство / відп. редактор В.Н. Денисов. – К. : Юстиніан, 2003. – 184 с.

 6. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 1. – М. : Статут, 2010. – 429 с.

 7. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 2. – М. : Статут, 2010. – 415 с. 

 8. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер. 2009. ­– 584 с.

 9. Малько А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение. – М. : Норма, 2008. – 352 с.

 10. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. – М. : Городец-издат, 2002. – 1068 с.

 11. Оборотов І.Г. Порівняльне правознавство : навчальний посібник. – Миколаїв, 2011. – 228 с.

 12. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенная части. – М. : Дело, 2002. – 464 с.

 13. Порівняльне правознавство / за ред. В.Д. Ткаченка. – Х. : Право, 2003. – 274 с.

 14. Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О.В. Петришина. – Х.: Право, 2011. – 272 с.

 15. Правові системи сучасності : навч. пос. / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2012. – 492с.

 16. Савчин М.В. Порівняльне правознавство: Загальна частина. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.

 17. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / под ред. В. А. Туманова. – М. : Юристъ, 2003. – 448 с.

 18. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. – М. : Норма, 2006. – 368 с

 19. Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых систем мира. – К. : Ін Юре, 2008. – 464 с.

 20. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М. : Норма, 1996. – 432 с.

 21. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. – Х. : Одіссей, 2002. – 592 с.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка