Програма навчальної дисципліни порівняльне правознавство опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка3/8
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


5.1. Для спеціалізації «Цивільна та господарська юстиція»

Тема 1. Методологічний апарат порівняльного правознавства

 1. Об’єкт і предмет порівняльного правознавства.

 2. Методологічні підходи у порівняльному правознавстві.

 3. Методологічні принципи порівняльного правознавства.

 4. Порівняльно-правовий метод юридичної науки.

Тема 2. Типологія правових систем

 1. Правова система, тип правових систем, правова сім’я.

 2. Основні способи типології правових систем у порівняльному правознавстві.

 3. Критерії класифікації правових систем сучасності. Поняття правового стилю.

Тема 3. Романо-германська правова сім’я

Заняття 1.

 1. Витоки та формування романо-германської правової сім’ї.

 2. Значення середньовічних університетів у становленні романо-германського права.

 3. Особливості романо-германського права.

 4. Структура романо-германського права.

Заняття 2.

 1. Джерела романо-германського права.

 2. Романська та германська правові групи.

 3. Особливості судоустрою у країнах континентального права.

Тема 4. Правова система Англії

 1. Становлення і розвиток англійського права.

 2. Основні риси загального права.

 3. Структура англійського права.

 4. Джерела англійського права та їх співвідношення.

 5. Англійська судова система.

Тема 5. Правова система США

 1. Етапи формування північноамериканського права.

 2. Поняття і основні риси правової системи США.

 3. Джерела права США.

 4. Уніфікація права в США.

 5. Судова система США.

Тема 6. Правові системи змішаного типу

Заняття 1.

 1. Поняття та основні риси «змішаних правових систем».

 2. Уніфікація і гармонізація скандинавського законодавства.

 3. Особливості правових систем північної сім’ї права.

 4. Система і джерела скандинавського права

Заняття 2.

 1. Становлення латиноамериканського права.

 2. Особливості правових систем латиноамериканської сім’ї.

 3. Структура і джерела латиноамериканського права.

 4. Розвиток латиноамериканського інтегративного права.

Тема 7. Релігійний тип правових систем

Заняття 1.

 1. Загальні риси релігійних правових систем.

 2. Канонічне право як правова система.

 3. Джерела канонічного права.

Заняття 2.

 1. Особливості ісламського права.

 2. Джерела ісламського права.

 3. Специфічні риси іудейського права.

 4. Джерела іудейського права.

Заняття 3.

 1. Релігійно-філософська основа індуського права.

 2. Джерела індуського права.

 3. Індуське право і правова система Індії.

Тема 8. Традиційний тип права та далекосхідна правова сім’я

 1. Поняття, розповсюдження і загальні риси традиційного (звичаєвого) права

 2. Історичні етапи становлення африканського звичаєвого права.

 3. Основні інститути африканського звичаєвого права.

 4. Загальна характеристика далекосхідного права.

 5. Специфіка правової системи Японії.

5.2. Для спеціалізації «Прокуратура та слідство»

Тема 1. Методологічний апарат порівняльного правознавства. Типологія правових систем

 1. Об’єкт і предмет порівняльного правознавства.

 2. Методологічні підходи і принципи у порівняльному правознавстві.

 3. Порівняльно-правовий метод юридичної науки.

 4. Правова система, тип правових систем, правова сім’я.

 5. Критерії класифікації правових систем сучасності. Поняття правового стилю.

Тема 2. Романо-германська правова сім’я

 1. Витоки та формування романо-германської правової сім’ї.

 2. Особливості романо-германського права.

 3. Структура романо-германського права.

 4. Джерела романо-германського права.

 5. Особливості судоустрою у країнах континентального права.

Тема 3. Сім’я загального права

 1. Основні риси загального права.

 2. Структура і джерела англійського права.

 3. Англійська судова система.

 4. Поняття і основні риси правової системи США.

 5. Джерела права США. Уніфікація права в США.

 6. Судова система США.

Тема 4. Релігійний тип правових систем

 1. Загальні риси релігійних правових систем.

 2. Канонічне право як правова система.

 3. Особливості ісламського права.

 4. Специфічні риси іудейського права.

 5. Індуське право: релігійно-філософська основа і джерела.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

6.1. Методичні рекомендації щодо здійснення самостійної роботи

6.1.1. Загальні положення.


Самостійна робота студента є однією з основних форм організації навчання, основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у віль­ний від обов'язкових аудиторних занять час.

Мета самостійної роботи - закріплення, поглиблення й узагаль­нення знань, здобутих на лекційних, семінарських і практичних занят­тях. У процесі самостійної роботи у студентів формуються індивідуаль­ні вміння та навички самостійного засвоєння навчальної та наукової літератури, нормативних джерел, використання сучасних інформацій­них засобів і технологій.

Зміст самостійної роботи визначає навчальна програма дисциплі­ни, методичні матеріали, вказівки й рекомендації викладача.

Для підвищення ефективності самостійної роботи студента доціль­но її планування. Планування та організація самостійної роботи мають ґрунтуватися на достовірній інформації згідно з такими позиціями: • вид роботи (наприклад, підготовка до лекції, семінарських занять);

 • трудо­місткість процесу підготовки (з урахуванням індивідуальних здібнос­тей і особистісних якостей студента);

 • форми і методи навчально-ме­тодичного та матеріально-технічного забезпечення виду самостійної роботи;

 • місце і форма виконання самостійної роботи (наприклад, у біб­ліотеці, спеціалізованому навчальному кабінеті/комп'ютерному класі, в домашніх умовах; письмово, усно тощо);

 • форми і способи контролю виконання самостійної роботи студента;

 • необхідний і достатній обсяг часу за диференційованими нормативами щодо кожного виду самостій­ної роботи.

Особливість самостійної роботи полягає в необхідності самостій­ного, творчого пошуку та аналізу інформації на відміну від порівняльно-пасивного її сприйняття па лекційних заняттях. Це дає змогу роз­ширити сукупність інформації з теми, отримати системне уявлення з конкретного питання. Під час самостійної роботи з навчальною, науко­вою та нормативною літературою студент збагачує свої знання, фактично створюючи власну систему знань за певною темою.

Для можливості здійснення контролю за самостійною роботою від студента вимагається ведення окремого зошиту для конспектування самостійно вивченого матеріалу та письмового розв’язання задач.

Самостійна робота студента складається з таких етапів:


 1. Вивчення рекомендованих джерел, а також самостійний підбір та вивчення навчальної та наукової літератури, нормативно-правових та індивідуальних актів, матеріалів юридичної практики за окремими темами курсу. Складення бібліографічного опису джерел у зошиті для самостійної роботи.

 2. Конспектування основних положень теми у зошиті у стислому вигляді, зокрема: аналіз та порівняння основних теорії та підходів, що склалися стосовно спірних питань теми; схематичне викладення основних положень чинного законодавства яке вивчається у темі; аналіз матеріалів вітчизняної, іноземної та міжнародної практики (за можливості); порівняльний аналіз вітчизняного чинного законодавства та міжнародно-правових актів із складанням порівняльних таблиць; порівняльний аналіз чинного законодавства та проектів щодо змін до нього.

 3. Самостійна перевірка знання окремих положень теми за допомогою списків питань, що наводяться для кожної теми.

 4. Розв’язання задач та ситуацій, запропонованих для даної теми.

 5. Підготовка проектів юридичних документів за запропонованою фабулою.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка