Програма навчальної дисципліни ПолiтологiяСкачати 119.68 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір119.68 Kb.
Інформація

Для студентів груп ЕК01, ЕП01, ОА01, ФК01 – 14

От доцента кафедри філософії та політологіі ( ауд. 483)

Амельченка Олександра Євгеновича ( amalev@ukr.net)

Ваше завдання по «політології» на період дистанційного самостійного навчання з 30.01.17. по 10.02.17.

  1. Уважно ознайомиться з програмою навчальної дисципліни.

  2. Підготувати конспекти по темам: «Предмет і метод політології», «Історія становлення зарубіжної та вітчизняної політичної думки».


Програма навчальної дисципліни

Полiтологiя(ЕК01, ЕП01, ОА01, ФК01)Розподіл навчальних годин (Денна форма навчання)

 

Усього

Чверті

11

Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

60

60

Аудиторні заняття, з них:

24

24

Лекції

16

16

Лабораторні роботи

0

0

Практичні заняття

0

0

Семінарські заняття

8

8

Самостійна робота, у тому числі при:

36

36

Підготовці до аудиторних занять

12

12

Підготовці до контрольних заходів

0

0

Виконанні курсових проектів (робіт)

0

0

Виконанні індивідуальних завдань

6

6

Опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

18

18

Підсумковий контроль

 

К/Р

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Політологія» є вибірковою і входить до циклу дисциплін гуманітарної підготовкиМета вивчення дисципліни - отримати систематизоване і цілісне уявлення про політику як сферу людської діяльності, сформувати політичне мислення, яке дозволяє пізнавати сутність політичних процесів в державі та світі, давати їм об`єктивну оцінку та формувати власне відношення до того, що відбувається в політичному житті суспільства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:Знати:

  • понятійно-категоріальний апарат науки;

  • історію світової та вітчизняної політичної думки;

  • основні складові політологічної теорії;

  • політичні проблеми сучасного світу і держави.

Вміти:

  • орієнтуватись в політичних процесах, які відбуваються в сучасному світі і в Україні;

  • оцінювати події та діяльність політиків з точки зору національних інтересів держави та загальнолюдських цінностей;

  • розбиратися в складних політичних системах та інститутах;

  • використовувати набуті знання з дисципліни в практичній та професійній діяльності.

Критерії успішності - отримання позитивних оцінок на семінарських заняттях, при виконанні контрольних робіт та тестових завдань.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект завдань для контрольних робіт та тестові завдання.

Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна вивчається при підготовці бакалаврів та магістрів з усіх напрямків.

Набуті знання та вміння використовуються при вивченні суміжних дисциплін: «Філософія», «Соціологія», «Психологія» та ін.Структура дисципліни

Модуль

Тема лекції (

аняття) та обсяг, годин

Шифр змістового модуляВид підсумкового контролю1

Теоретико-методологічні та історичні засади політології

Лекції

1. Предмет і метод полі

ології

2


2. Історія становлення зарубіжної та вітчизняної політичної думки

2

3. Людина як об’єкт і суб’єкт політики

2

4. Політична влада, її сутність і форми

2

Семінари

1. Історія становлення зарубіжної та вітчизняної політичної думки

2

2. Людина як об’єкт і суб’єкт політики

2

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Історія зарубіжної політичної думки

3

2. Політична думка в історії України

6

Підготовка до аудиторних занять

6

Підготовка та складання підсу

кового контролю

9


Усього:

36

 

Контрольна робота (тестування)2

Політичне життя суспільства: політичні системи, інституції та основні політичні процеси

Лекції

1. Політичні системи та інституції суспільства: різновиди та структура

2

2. Політичний процес та його структура. Політичне лідерство та політична еліта

2

3. Політична свід

мість і політична культура

2


4. Політологія міжнародних відносин

2

Семінари

1. Громадянське суспільство та правова держава

2

2. Політичне лідерство та політична еліта

2

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Етнонаціональні відносини. Проблеми регіональної політики в Україні

3

2. Світовий політичний процес та сучасні суспільно-політичні течії

6

Підготовка до ауд

торних занять

6


Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього:

36

 

К

нтрольна робота (тестування)

Зміст дисципліни

Лекційний курс

№№
з/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Предмет і метод політології

Основні історичні передумови виникнення політологічної науки. Предмет політології та методи дослідження політичного життя суспільства. Основні функції політології та категоріальний апарат науки2

2

Історія становлення зарубіжної та вітчизняної політичної думки

Загальне і особливе в політичних поглядах представників політичної думки Стародавнього світу, Греції та Риму: Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон. Розвиток політичної думки в епоху Відродження: макіавеллі і “макіавеллізм”. Політичні доктрини Просвітництва: моделі державного розвитку Т.Гоббса, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтеск?є. Е.Кант, Г.Гегель про “громадянське суспільство” і “правову державу”. Основні політичні концепції та течії XIX століття: лібералізм, соціал-утопізм, марксизм. Розвиток політології в ХХ ст.: внесок соціал-демократії в розвиток політичних наук. Основні політичні школи і напрямки сучасності.


Особливості формування політичної думки в Київській Русі. Українське просвітництво. Ідеї свободи та державності в українській соціально-політичній думці XІX століття. Політична наука в Україні в XX столітті.

2

3

Людина як об’єкт і суб’єкт політики

Людина і політика: права, обов?язки та свободи людини в суспільному житті. Основні моделі та принципи функціонування конституціоналізму: історико-політологічний аналіз. Моделі конституційного та громадського суспільства. Демократія як суб’єкт політики2

4

Політична влада, її сутність і форми

Сутність та основні підходи до розуміння політичної влади. Об’єкт та суб’єкт владних відносин в політичному просторі. Класифікація та природа основних ресурсів та різновидів влади. Політичне панування і легітимність. Проблеми ефективності політичної влади.2

5

Політичні системи та інституції суспільства: різновиди та структура

Поняття і структура політичної системи. Політичний режим як форма реалізації владних відносин в політичній системі суспільства: тоталітаризм, авторитаризм, демократія. Держава – базовий інститут політичної системи. Громадянське суспільство, як передумова формування правової держави: його сутність, структура та загальні риси. Правова держава, її характеристики та тенденції розвитку. Партії та соціально-політичні рухи, як політичні інституції. Проблема формування багатопартійності в Україні2

6

Політичний процес та його структура. Політичне лідерство та політична еліта

Поняття політичного процесу. Форми участі громадян в політичному житті суспільства. Політична стабільність і конфлікти. Політика, мораль і політична поведінка. Політичні еліти: сутність, підходи до розуміння та механізми відтворення. Політичне лідерство2

7

Політична свідомість і політична культура

Політична свідомість: її природа, структура та рівні. Політична культура як форма прояву політичної поведінки. Типи моделі та риси політичної культури. Функції політичної культури. Політична соціалізація2

8

Політологія міжнародних відносин

Сутність, концепції та закономірності зовнішньої політики. Основні прояви кризи сучасної цивілізації. Роль міжнародних організацій в забезпеченні миру. Створення та реалізація програми «Україна – Євросоюз». Розвиток відносин з країнами СНД2

Семінарські заняття

№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Історія становлення зарубіжної та вітчизняної політичної думки

2

2

Людина як об’єкт і суб’єкт політики

2

3

Громадянське суспільство та правова держава

2

4

Політичне лідерство та політична еліта

2

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

№№
з/п

Назва теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Історія зарубіжної політичної думки

Політичні концепції Стародавнього Сходу. Основні політико-філософські концепції держави в роботах давньогрецьких мислителів. Римське право і політика. Особливості формування політичних теорій в епоху Нового та Новітнього часу3

2

Політична думка в історії України

Конституція П.Орлика про державний устрій в Україні та її історичне значення. Ідеї державності в діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Народницький, націоналістичний та націонал-комуністичний напрямки українського державотворення6

3

Етнонаціональні відносини. Проблеми регіональної політики в Україні

Нації та принципи їх політичного самовизначення. Розвиток української національної ідеї в політичному житті України. Особливості процесу відродження українського народу3

4

Світовий політичний процес та сучасні суспільно-політичні течії

Сучасні політичні течії, їх організаційна структура та система політичних поглядів. Консерватизм та неоконсерватизм. Лібералізм та неолібералізм. Радикалізм та неорадикалізм. Анархізм як прояв лівого екстремізму. Клерикалізм. Соціалізм і комунізм. Націоналізм.6

Рекомендована література

1. Гаджиев К.С. Политическая наука: Учебное пособие. М.: Интерпракс, 1995.-345с.

2. Основы политической науки. Учебн. пособие для вузов. В 2-х частях. Под ред. В.П. Пугачева, М.: Слово, 1995

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. К.: Каравела, Львів: Новий світ.-200.-344с.

4. Политология. Учебное пособие /Под общ.ред. Г.Г.Шестопалова.- Днепропетровск: НМетАУ, 1998.-200с.

5. Политология. Курс лекций /Под общ.ред. Г.Г.Шестопалова.- Днепропетровск: НМетАУ-ГИПОпром, 2005.-200с.

6. Політологія. Курс лекцій: Навч.посібник За заг.ред.І.С.Дзюбка, К.: Вища школа, 1993.-271с.

7. Політологія: Підручник За ред. О.І.Семківа, Львів: Світ, 1996.-800с.

8. Політологія: Підручник /І.С.Дзюбко, К.М. Левківський.-2-ге вид., К.: Вища школа, 2001.- 415с.

9. Политология: Учебное издание /В.П.Пугачев. М.: Слово, 2003.-576с.

10. Політологія: Підручник/М.І. Панов, Л.М. Герасіна.-2-ге вид.-К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2005.-520с.

11. Политическая культура: теория и национальные модели /Гаджиев К.С. -М.:Интерпракс, 1994.-352с.

12. Политическая мысль Европы конца 19-н.20вв.: Хрестоматия.-Екатеринбург, изд-во Урал.ун-та, 1991.-244с.

13. Политическая социология. -К.: Политехн.инс-т.- 1991.-188с.

14. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени: индивидуальные и социально-типические черты. -Л.: изд-во ЛГУ, 1983.-120с.

15. Політична історія України ХХст.: у 6-ти томах.К.: Генеза, 2003.-342с.

16. Політологічний енциклопедичний словник /За ред.. Ю.С. Шемшученка.-2-ге вид.- К.: Генеза, 2004.-736с.17. Политология: Учебное пособие.-2-е изд-е/ Под ред. А.А.Радугина.-М.:Центр, 1999.-224с.

18. Политология: Учебное пособие. -М.: Знание, 1997.-224с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка