Програма навчальної дисципліни політичні партії та електоральна політика в посткомуністичних країнах галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Спеціальність 03010401 ПолітологіяСкачати 172.97 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір172.97 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОЛІТИКА В ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010401 Політологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу:

Поглиблення знання студентів з основних питань та проблем функціонування політичних партій і партійних систем у посткомуністичних країнах. Політичні партії вивчаються під кутом зору їх специфічної ролі у функціонуванні плюралістичної демократії, на основі порівняння їх структури та діяльності у стійких демократіях та перехідних суспільствах. Розкривається суспільна роль партій і політичних рухів як основного знаряддя залучення мас до політики, забезпечення конкурентності й відкритості політичного процесу, представництва агрегованих суспільних інтересів на державному рівні.
Завдання курсу:

- вивчити методологічні підходи до аналізу політичних партій, партійних систем;

- розуміти особливості електоральної політики, сутність та її форми;

- навчитись виявляти вплив політичних партій на економічне, соціальне, духовне життя суспільства, визначати та порівнювати різні типи партійних та виборчих систем;

- набути навичок об’єктивно і критично аналізувати практичну діяльність політичних партій під час виборів, референдумів, парламентських дебатів тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати основні методологічні аспекти аналізу суспільно-політичних процесів. Вміти визначати типи політичних партій та партійних систем; аналізувати їх практичну діяльність під час виборів, орієнтуватися в світових політичних відносинах, порівнювати різні типи партійних та виборчих систем.Програма навчальної дисципліни

Модуль I. Методологічні аспекти дослідження політичних партій та електоральної політик в посткомуністичних країнах.

ТЕМА 1. Методологічні аспекти дослідження політичних партій та електоральної політик в посткомуністичних країнах.

  1. Політичні партії як репрезенти волі народу.

  2. Типологія та типи політичних партій.

  3. Спосіб організації політичних партій.

  4. Вплив виборчої системи на партійну.

Література:

  1. Abby Innes. Party Competition in Post-Communist Europe: The Great Electoral Lottery, Center for European Studies Central and Eastern Europe, Working Paper Series 54, 2001.

  2. Robert G. Moser. Electoral systems and the number of parties in post-communist states, 2013

  3. Ian McAllister Stephen White. Political Parties and Democratic Consolidation

in Post-communist Societies, Washington DC, 2005.

  1. Zsolt Enyedi. Party politics in post-communist transition, 2005.

  2. Дюверже М. Политические партии. [Текст] / — 2000.

  3. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Л., 2005.

  4. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем. – Львів, 2004.


Модуль II. Партії та електоральна політика в посткомуністичних країнах.

ТЕМА 2. Партії та електоральна політика в країнах Балтики.

  1. Особливості політичної системи Латвії, Литви та Естонії.

  2. Місце громадської думки в політичній системі. Спосіб організації політичних партій, їх типологія.

  3. Особливо­сті формування партійної системи в країнах Балтики.

  4. Як виборча система впливає на формування партійної?


Література:

1. Abby Innes. Party Competition in Post-Communist Europe: The Great Electoral Lottery, Center for European Studies Central and Eastern Europe, Working Paper Series 54, 2001.

2. Robert G. Moser. Electoral systems and the number of parties in post-communist states, 2013

3. Ian McAllister Stephen White. Political Parties and Democratic Consolidation in Post-communist Societies, Washington DC, 2005.

4. Zsolt Enyedi. Party politics in post-communist transition, 2005.

5. Симонян Р.Х. Страны Балтии и распад СССР // Полис: Политические исследования. 2002. № 6.

6. Трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії // Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку.- К.: Парламентське видавництво, 2002., c. 206-230.
ТЕМА 3. Партії та електоральна політика в країнах Східної Європи.

1. Особливості політичного життя країн Східної Європи.

2. Типи та типологія політичних партій.

3. Особливо­сті формування партійної системи в країнах Східної Європи.

4. Спосіб організації політичних партій Східної Європи.

Література:


  1. Sarah Birch. Electoral Systems and Party System Stability in Post-Communist Europe, 2001

  2. Волокитна Т.В., Мурашко Г.П.,Носкова А.П. Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе 1944-1948 гг.- М.: Наука, 1993.

  3. Голосов Г.В. Партийные системы России и стран Восточной Европы: генезис, структуры, эволюция.- М., 1999. – 152 c.

  4. Дайдерштадт М., Герріте А., Маркус Д. Драматичний перехід: соціал-демократія у Східній та Центральній Європі.- К., 2000.

  5. Митева Л. Развитие партийных систем в странах Восточной Европы в переходный период (сравнительный анализ) // Вестник МГУ, Сер. 12 Политические науки, 2000, № 6.

  6. Рудич Ф. Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи // Політичний менеджмент. – 2007, Спеціальний випуск. – С. 4-16.

  7. Трансформація політичних структур у країнах Центральної та Східної Європи // - К.: Парламентське видавництво, 2002., c. 231-244.

  8. Що засвідчили вибори в Чехії? // Віче, 2002, № 9.ТЕМА 4. Проблема однопартійності в Росії.

  1. Основні політичні партії Росії, причини їх відносної слабкості.

  2. Особливості формування однопартійності в сучасній Росії.

  3. Формування партійної системи.

  4. Трансформація політичних орієнтацій російського суспільства.

Література:

1. Вьюницкий В. Со второй попытки. Многопартийность в России после выборов 2003 г. // Диалог, 2004.

2. Голосов Г.В. Партийные системы России и стран Восточной Европы: генезис, структуры, эволюция.- М., 1999.

3. Голосов Г.В. Элиты, общероссийские партии, местные избирательные системы (О причинах развития политических партий в регинах России) // Общественные науки и современность, 2000, № 3.

4. Когут І., Шевчук А. та ін. Сучасний російський парламент: перспективи російсько- українських відносин: Експертна оцінка.- К., 1996.

5. Нечаев Дм. Становление партийной системы в переходном обществе (на примере Российской Федерации) // Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода.- К.: Институт трансформации общества, 2007, с. 111-122.

6. Тетерук С. Україна – Росія. Партії і парламентаризм сьогодні // Віче, 2000, № 2.

7. Трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії // Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку.- К.: Парламентське видавництво, 2002., c. 206-230.

8. Чекаленко Л. Політичні сили Росії в контексті президентських виборів // Нова Політика, 2000, № 1(27), с. 6-9.
Тема 5. Інституціоналізація багатопартійності в Україні.

1. Процес партійного будівництва і внутрішня структура партій.

2. Еволюція партійної системи та проблеми її розвитку в Україні на сучасному етапі (організаційна нестабільність, ідеологічна невизначеність, клієнтелізм, незадовільне виконання функції представництва інтересів).

3. Партії та блоки у виборчих кампаніях та у Верховній Раді.Література:

1.Лебедюк М. Політичні партії в Україні: визначення організаційного типу. – Науковий вісник – 2009 – Вип.4

2.Партійна система України: особливості становлення, проблеми функціонування, тенденції еволюції (доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2010. – №5. http://www.uceps.org/ukr/files/category_journal/NSD116_ukr_1.pdf

3. Романюк Анатолій. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи. – Львів: вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007.

4. Шведа Юрій. Теорія політичних партій та партійних систем. – Львів, 2004.

5. Hague Rod and Harrop Martin. Comparative Government and Politics. An Introduction: 6th Edition. – Palgrave MacMillan, 2004.

6. Колодій А. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним / В кн.: «Громадянське суспільство і соціальні трансформації в Україні». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 13-15 грудня 2001 р. – Львів, 2002

7. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник. – Київ: Арістей, 2006.8. Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією /За ред. О. Гараня, О. Майбороди. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2000.
Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

заочна форма

усього

у тому числі

лекції

семінарські

лаб

інд

Самост.р.

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Методологічні аспекти дослідження політичних партій та електоральної політики в посткомуністичних країнах.

22

22

Тема 2. Партії та електоральна політика в країнах Балтики.

24

2


22

Тема 3. Партії та електоральна політика в країнах Східної Європи.

24

2


22

Тема 4. Проблема однопартійності в Росії.

26
224

Тема 5. Інституціоналізація багатопартійності в Україні.

24

24

Усього годин


120

4

2

-

-

114


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Семінарське заняття 1.

Методологічні аспекти дослідження політичних партій та електоральної політик в посткомуністичних країнах.

  1. Політичні партії як репрезенти волі народу.

  2. Типологія та типи політичних партій.

  3. Спосіб організації політичних партій.

  4. Вплив виборчої системи на партійну
3

Семінарське заняття 2.

Партії та електоральна політика в країнах Балтики.

  1. Особливості політичної системи Латвії, Литви та Естонії.

  2. Місце громадської думки в політичній системі. Спосіб організації політичних партій, їх типологія.

  3. Особливо­сті формування партійної системи в країнах Балтики.

  4. Як виборча система впливає на формування партійної?
4

Семінарське заняття 3.

Партії та електоральна політика в країнах Східної Європи.

1. Особливості політичного життя країн Східної Європи.

2. Типи та типологія політичних партій.

3. Особливо­сті формування партійної системи в країнах Східної Європи.

4. Спосіб організації політичних партій Східної Європи.

7

Семінарське заняття 4.

Проблема однопартійності в Росії.

  1. Основні політичні партії Росії, причини їх відносної слабкості.

  2. Особливості формування однопартійності в сучасній Росії.

  3. Формування партійної системи.

  4. Трансформація політичних орієнтацій російського суспільства.

2

8

Семінарське заняття 5.

Інституціоналізація багатопартійності в Україні.

1. Процес партійного будівництва і внутрішня структура партій.

2. Еволюція партійної системи та проблеми її розвитку в Україні на сучасному етапі (організаційна нестабільність, ідеологічна невизначеність, клієнтелізм, незадовільне виконання функції представництва інтересів).

3. Партії та блоки у виборчих кампаніях та у Верховній Раді.

Разом

2Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Типологія та типи політичних партій

22

2

Як виборча система впливає на формування партійної?

22

3

Особливості формування партійної системи в країнах Східної Європи

22

4

Особливості формування однопартійності в сучасній Росії

24

5

Еволюція партійної системи та проблеми її розвитку в Україні

24
Разом

114


Перелік питань до модулю:

  1. Політичні партії як репрезенти волі народу.

  2. Типологія та типи політичних партій.

  3. Спосіб організації політичних партій.

  4. Вплив виборчої системи на партійну.

  5. Визначення та аналіз ціннісної структури радянського суспільства.

  6. Проблеми деформацій соціальної структури.

  7. Порівняльний соціологічний аналіз цінностей розвинутих західних та радянського суспільств.

  8. Основні риси соціально-політичної та економічної поведінки радянських громадян.

  9. Особливості політичної системи Латвії, Литви та Естонії.

  10. Політичні партії в країнах Балтики.

  11. Особливо­сті формування партійної системи в країнах Балтики.

  12. Особливості політичного життя країн Східної Європи.

  13. Типи та типологія політичних партій Східної Європи.

  14. Особливо­сті формування партійної системи в країнах Східної Європи.

  15. Особливості формування однопартійності в сучасній Росії.

  16. Трансформація політичних орієнтацій російського суспільства.

  17. Еволюція партійної системи та проблеми її розвитку в Україні.

  18. Партії та блоки у виборчих кампаніях та у Верховній Раді.


Методи навчання

  1. Словесні: лекція служить для пояснення важкої та складної теми; її ознаками є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки лектора, відповіді на запитання;бесіда відноситься до найдавніших і найпоширеніших методів дидактичної роботи. Провідною функцією даного метода є мотиваційно-стимулююча.

  2. Наочні: демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: презентаційні матеріали чи його фрагмент.

  3. Практичні: практичні та семінарські заняття.

  4. Метод стимулювання інтересу до навчання: створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу (використання пізнавальних ігор, вікторин).

Методи контролю

Контроль та оцінювання студентів відбувається згідно з наступними критеріями:  1. Повнота відповіді

  2. Глибина і різносторонність знань

  3. Системність та логіка викладу матеріалу

  4. Ступінь ознайомлення з основними методичними розробками, законодавством та уміння їх використовувати при відповіді.

  5. Уміння узагальнювати викладений матеріал

  6. Відповідність викладу матеріалу темі

  7. Використання нових літературних джерелРозподіл балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

зараховано83-90

В

добре

76-82

С

68-75

D

задовільно

61-67

Е

20-60

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-19

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Рекомендована література

1. Abby Innes. Party Competition in Post-Communist Europe: The Great Electoral Lottery, Center for European Studies Central and Eastern Europe, Working Paper Series 54, 2001.

2. Edmund Mokrzycki Class Interests, Redistribution, and Corporatism // Democracy, Civil Society and Pluralism, Warszawa, 1995, p.205- 218

3. Joanna Kurczewska and Hanna Bojar A New Society? Reflections on Democracy and Pluralism in Poland // Democracy, Civil Society and Pluralism, Warszawa, 1995, p.143-161

4. Hague Rod and Harrop Martin. Comparative Government and Politics. An Introduction: 6th Edition. – Palgrave MacMillan, 2004.

5. Ian McAllister Stephen White. Political Parties and Democratic Consolidation

in Post-communist Societies, Washington DC, 2005.

6. Robert G. Moser. Electoral systems and the number of parties in post-communist states, 2013

7. Robert J. Shiller, Maxim Boycko, and Vladimir Korobov Hunting for Homo Sovieticus: Situational versus Attitudinal Factors in Economic Behavior // Brookings Papers on Economic Activity , 1992, № 1, p. 127- 150, 179 – 190.

8. Sarah Birch. Electoral Systems and Party System Stability in Post-Communist Europe, 2001

9. Wladyslaw W. Adamski The structural legacy of socialism and the dynamics of post-socialism // System Change and Modernization: East-West in Comparative Perspective,1999, p. 61-80

10. Zsolt Enyedi. Party politics in post-communist transition, 2005.

11. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна.- К., 1997.

12. Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока / Отв. ред.В.Ли.- М., 1987.

13. Волокитна Т.В., Мурашко Г.П.,Носкова А.П. Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе 1944-1948 гг.- М.: Наука, 1993.

14. Вьюницкий В. Со второй попытки. Многопартийность в России после выборов 2003 г. // Диалог, 2004.

15. Вятр Е. Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современой демократии. — Лекции по политологии, Т.И. — Таллин. Панор-Пресс, 1991.

16. Гарань О.В., Майборода О.М., Ткачук А.Ф., Хмелько В.Є. Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією. Київ: Видавничий дім “KM Academia”, 2000

17. Гелей С., Рутар С., Кендус О. Політико-правові системи світу.- Львів, 2002.- 223 с.

18. Голосов Г.В. Партийные системы России и стран Восточной Европы: генезис, структуры, эволюция.- М., 1999.

19. Голосов Г.В. Элиты, общероссийские партии, местные избирательные системы (О причинах развития политических партий в регинах России) // Общественные науки и современность, 2000, № 3.

1. Дайдерштадт М., Герріте А., Маркус Д. Драматичний перехід: соціал-демократія у Східній та Центральній Європі.- К., 2000.

20. Дюверже М. Политические партии. [Текст] / — 2000.

21. Дюверже М. Різниця між ефективними числами партій перебувають під впливом механічного і психологічного ефектів. Політичні партії. - М.: Академічний Проект, 2010.

22. Энтин Л.М. Политические системы развивающихся стран: Государство и политические партии в странах Азии и Африки.- М., 1978.

23. Избирательные системы и партии в буржуазном государстве (Сб. Статей) // АН СССР. Инт-т государства и права / Отв. Ред. В.А. Туманов, И.М. Вайль.- М., 1979.

24. Зарубежное законодательство о политических партиях. Сборник нормативных актов.- М.: ИНИОН РАН, 1993.

25. Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока.- М., 1990.

26. Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности: Учебное пособие.- М.: Онега, 1994.

27. Когут І., Шевчук А. та ін. Сучасний російський парламент: перспективи російсько- українських відносин: Експертна оцінка.- К., 1996.

28. Колодій А. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним / В кн.: «Громадянське суспільство і соціальні трансформації в Україні». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 13-15 грудня 2001 р. – Львів, 2002

29. Красин Ю.А. Международное коммунистическое движение как предмет изучения.- М., 1980.

30. Лебедюк М. Політичні партії в Україні: визначення організаційного типу. – Науковий вісник – 2009 – Вип.4

31. Лешек Бальцерович Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже эпох / Пер. с польск. – М.: Наука, 1999, С. 132- 150

32. Міллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС.- К., 1996.

33. Мелешкіна Є.Ю. Домінування по-російськи або світовий феномен / / Політична наука: Політичні партії і партійні системи у сучасному світі. - М.: ИНИОН, 2009.

34. Митева Л. Развитие партийных систем в странах Восточной Европы в переходный период (сравнительный анализ) // Вестник МГУ, Сер. 12 Политические науки, 2000, № 6.

35. Нечаев Дм. Становление партийной системы в переходном обществе (на примере Российской Федерации) // Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода.- К.: Институт трансформации общества, 2007, с. 111-122.

36. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник. – Київ: Арістей, 2006.

37. Парламент и президент (опыт зарубежных стран).- М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 1995.-147 с.

38. Партии и партийные системы современной Европы: Проблемно-тематический сборник / РАН; ИНИОН / Отв. Ред. В.П.Любин.- М., 1994.

39. Партійна система України: особливості становлення, проблеми функціонування, тенденції еволюції (доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2010. – №5. http://www.uceps.org/ukr/files/category_journal/NSD116_ukr_1.pdf

40. Политические партии и партийные системы.- М, 1990.

41. Политические партии. Справочник / Сост. и общ. ред. В.Загладина, Г.Киселева.- М., 1981.

42. Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку.- К.: Парламентське видавництво, 2002.

43. Примуш М. Інституційні та партійні системи // Віче, 2003, № 4, с. 28-32.

44. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Л., 2005.

45. Романюк Анатолій. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи. – Львів: вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007.

46. Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна.- Львів, 2003.

47. Рудакевич О.М. Політологія: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2006.

48. Рудич Ф. Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи // Політичний менеджмент. – 2007, Спеціальний випуск. – С. 4-16.

49. Рывкина Р.В. Советская социология и теория социальной стратификации // Постижение: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. М.: Прогресс, 1989.

50. Симонян Р.Х. Страны Балтии и распад СССР // Полис: Политические исследования. 2002. № 6.

51. Современная социал-демократия. Словарь-справочник.- М., 1990.

52. Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Под. Общ. ред. В.С.Бакарова, Н.И. Сазонова.- Х., 2005.

53. Стародубський Б.А. Понятие и виды партийной системы в буржуазних странах // Правоведение, 1969, № 4.

54. Тетерук С. Україна – Росія. Партії і парламентаризм сьогодні // Віче, 2000, № 2.

55. Трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії // Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку.- К.: Парламентське видавництво, 2002.

56. Трансформація політичних структур у країнах Центральної та Східної Європи // - К.: Парламентське видавництво, 2002

57. Троян С.С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. Посібник.- К., 2003.- 266 с.

58. Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією /За ред. О. Гараня, О. Майбороди. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2000.

59. Фролов В. Политические силы в постсоциалистических обществах. Чехия и Словакия // Общественные науки и современность, 1993, № 2.

60. Холмская М.Р. О многопартийности в странах СНД // Государство и право, 1992, № 9.

61. Чекаленко Л. Політичні сили Росії в контексті президентських виборів // Нова Політика, 2000, № 1(27)

62. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн.- К.: “АртЕк”, 1997.

63. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем. – Львів, 2004.

64. Шмачкова Т.В. Из основ политологии Запада: характер режимов, гражданское общество и партийные системы при демократии // Полис, 1991, № 2.

65. Що засвідчили вибори в Чехії? // Віче, 2002, № 9.

66. Юдин Ю.А. Институализация политических партий в странах капиталистической ориентации // Партии в политической системе: Сборник статей.- М., 1983.

67. Язькова А.А. Государства Закавказья и Россия (проблемы южных рубежей России). М., 1998.Інформаційні ресурси

Технічні:

  1. Проектор

  2. Графопроектор

Нетехнічні:

  1. Схеми

  2. ДошкаБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка