Програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів напряму 1201 "Медицина"Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯПрограма


навчальної дисципліни

підготовки спеціалістів

напряму 1201 “Медицина”

Спеціальності 7.12010001 “Лікувальна справа”

7.12010002 “Педіатрія”

7.12010003 “Медико-профілактична справа”
(шифр за ОПП: ПП-002, ПП-124, ПП-137, ПП-146, ПП-259)

2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківським національним медичним університетом, Одеським національним медичним університетом.


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ХНМУ, д.мед.н., проф. Г.М.Кожина, д.мед.н, проф. В.І.Коростій., доц., к.м.н. Г.О.Самардакова, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ОНМУ, д.мед.н., проф. В.С. Бітенський, доц., к.м.н. П.І.Горячев, доц., к.м.н. Т.П.Чернова.


Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами психіатрії та наркології вищих медичних навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я України 15 січня 2014 року, протокол № 3.Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни “Психіатрія, наркологія” складена для спеціальностей 7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія”, 7.12010003 “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1201 “Медицина”, бо вивчення психіатрії та наркології здійснюється впродовж VII-VIII семестрів 4-го року навчання, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма з психіатрії для зазначених спеціальностей.

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України від 16.04.2003 № 239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1201 «Медицина»

- навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказами МОЗ України:

№414 від 23.07.2007 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 р. №52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»»;

№539 від 08.07.2010 р «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико- профілактична справа», затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009 № 749».

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

- інструкцією щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (лист МОЗ України № 08.01 – 47/10395 від 15.04.2014 р.).

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Психіатрія, наркологія” є етіологія, патогенез, клініка, лікування, профілактика та експертиза психічних розладів

Міждисциплінарні зв’язки: “Психіатрія, наркологія” як навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні студентами психології, медичної психології, анатомії людини, фізіології, патоморфології, патофізіології, біологічної та біоорганічної хімії, пропедевтики внутрішньої медицини, фармакології і медичної рецептури, радіаційної медицини, неврології й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з психіатрії та наркології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності; закладає основи здорового способу життя та профілактики психічних порушень у процесі життєдіяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

Модуль 1. Загальні питання психіатрії та наркології та загальна психопатологія

Змістові модулі:


 1. Загальні питання психіатрії.

 2. Загальна психопатологія.


Модуль 2. Спеціальна (нозологічна) психіатрія:

Змістові модулі:

 1. Органічні (в тому числі симптоматичні) психічні розлади. Екологічна психіатрія.

 2. Психічні розлади, пов'язані з зловживанням психоактивними речовинами.

 3. Невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади, психіатрія катастроф.

 4. Поліетіологічні психічні розлади.

 5. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість. Розлади спектру аутизму. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психіатрія, наркологія» є придбання студентами теоретичних знань практичних навичок первинної діагностики, лікування, профілактики психічних розладів, психосоціальної реабілітації пацієнтів з психічними розладами, в тому числі обумовлених прийомом психоактивних речовин, необхідних на первинному рівні надання медичної допомоги.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психіатрія, наркологія» є: вивчення етіології, патогенезу, типів перебігу та клінічних проявів психічних та психосоматичних розладів, визначення попереднього діагнозу психічних та психосоматичних розладів, тактики ведення пацієнтів з психічними розладами, використання методів профілактики психічних та психосоматичних розладів1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 1. Предмет, завдання психіатрії та наркології

 2. Основні етапи розвитку психіатрії та досягнення вітчизняних вчених

 3. Структура психіатричної та наркологічної допомоги, психіатричної лікарні й диспансеру.

 4. Принципи догляду за психічно хворими.

 5. Основні етіопатогенетичні механізми розвитку психічної патології

 6. Правові принципи психіатричної допомоги. Сучасна концепція охорони психічного здоров'я в Україні.

 7. Роль лікаря соматичного профілю в наданні медичної допомоги хворим із симптоматичними психічними порушеннями.

 8. Перша і невідкладна допомога хворим із психічними порушеннями, основні показання до госпіталізації.

 9. Методика клініко-психопатологічого дослідження.

 10. Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання, характеристика регістрів психічних розладів, синдромологічна та нозологічна класифікація психічної патології

 11. Принципи та методи лікування психічних захворювань та розладів.

 12. Принципи та методи психосоціальної реабілітації психічно хворих та профілактики психічних захворювань. Психоосвіта.

 13. Класифікація та визначення порушень відчуттів та сприймань.

 14. Класифікація та визначення порушень пам'яті

 15. Класифікація та визначення порушеннь мислення та інтелекту

 16. Класифікація та визначення порушень емоцій

 17. Класифікація та визначення порушень ефекторної сфери

 18. Синдроми пригнічення та потьмарення свідомості

 19. Особливості догляду, спостереження, транспортування хворих із порушенням свідомості.

 20. Непсихотичні синдроми: астенічний, невротичні (неврастенічний, обсесивно-фобічний, дисморфофобічний, істеричний), депресивні, іпохондричні, соматоформні.

 21. Психотичні синдроми: депресивні, маніакальні, параноїдні, паранойяльні, дісморфоманічні, кататонічні, гебефренічні, деліріозні, онейроїдні, аментивні, астенічної сплутаності свідомості, сутінкового стану свідомості, галюцинозу.

 22. Дефектно-органічні синдроми: психоорганічні, Корсаковській амнестичний, олігофренії, деменції, психічного маразма.

 23. Основні психопатологічні синдроми дитячого віку: дитячого аутизма, гіпердинамічний, дитячих патологічних страхів, інфантилізму.

 24. Основні клінічні форми соматогенних психозів.

 25. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики психічних розладів при ендокринних та соматичних захворюваннях.

 26. Класифікація психічних порушень при гострих та хронічних інфекціях.

 27. Психічні розлади у ВІЛ-інфікованих.

 28. Принципи лікування психічних розладів при гострих і хронічних інфекціях.

 29. Психічні порушення внаслідок черепно-мозкової травми, їх лікування та профілактика.

 30. Клінічні особливості психічних розладів при гострих отруєннях та хронічних інтоксикаціях.

 31. Особливості психічних порушень, які викликані екологічно несприятливими факторами.

 32. Профілактика та лікування психічних порушень внаслідок промислових, побутових, лікарських інтоксикацій і екологічно несприятливих впливів.

 33. Поняття, психоактивних речовин, феноменів вживання та залежності, наркоманічного синдрому.

 34. Просте алкогольне сп'яніння, його ступені, індивідуальні особливості, діагностика, патологічне алкогольне сп'яніння, надання медичної допомоги при гострих алкогольних отруєннях.

 35. Алкоголізм, його критерії, стадії, діагностика алкогольного абстинентного стану, медична допомога.

 36. Металкогольні психози: діагностика початкових проявів, попередження подальшого розвитку, лікування.

 37. Алкогольні енцефалопатії.

 38. Організація наркологічної допомоги.

 39. Клінічні особливості психічних розладів внаслідок вживання опіатів, канабіоїдів, седативних та снодійних препаратів, кокаїну та інших психостимуляторів, галюциногенів, літких розчинників, нікотину, кофеїн вміщуючих продуктів.

 40. Поняття психогенного розладу, класифікація невротичних та пов’язаних зі стресом розладів.

 41. Клінічні особливості емоційно-стресових та адаптаційних реакцій, неврозів: неврастенії, тривожних розладів, обсесивно-компульсивного розладу, дисоціативних розладів, депресивних та соматоформних розладів, посттравматичного стресового розладу.

 42. Профілактика та лікування невротичних та пов’язаних зі стресом розладів.

 43. Шизофренія: визначення, основні клінічні форми та типи перебігу шизофренії.

 44. Принципи терапії шизофренії

 45. Клінічна картина афективних розладів. Біполярний афективний розлад та рекурентний депресивний розлад.

 46. Принципи терапії хворих на афективні розлади.

 47. Суїцидальна поведінка при психічних захворюваннях. Антисуїцидальна терапія. Психопрофілактика суїцидальної поведінки.

 48. Епілепсія.Класифікація. Психічні порушення у хворих на епілепсію. Принципи терапії хворих на епілепсію та психічних порушень.

 49. Епілептичний статус i лікувальні заходи щодо виведення хворого з цього стану.

 50. Розлади особистості та поведінки у дорослих, фактори, що сприяють їх розвитку. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики розладів особистості та поведінки у дорослих.

 51. Порушення розумового розвитку Принципи терапії, корекції, експертизи, реабілітації. Організація навчально-виховного та трудового процесу.

 52. Розлади спектру аутизму. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування. Принципи терапії та реабілітації, профілктика.

Вміти:

 1. Провести клінічне обстеження хворого та описати психічний статус.

 2. Проаналізувати дані клінічного та параклінічного дослідження та поставити попередній діагноз психічного або психосоматичного розладу.

 3. Визначити психотичний чи непсихотичний рівень психічного порушення у хворого.

 4. Визначити наявність у хворого показань для невідкладної госпіталізації.

 5. Вирішити клінічну задачу з діагностування та надання невідкладної допомоги (при психомоторному збудженні, при епілептичному статусі, ускладненнях лікування психотропними препаратами, відмові від їжї, ступорі).

 6. Вирішити клінічну задачу з визначення тактики ведення хворого з психічним розладом або алежністю.

 7. Визначити рівень соціальної небезпеки, ризик аутоагресії психічно хворого, дати направлення на консультацію до лікаря-психіатра.

 8. Призначити один із адекватних стану хворого психотропних препаратів у дозах, відповідних до віку хворого.

 9. Дати психоосвітні рекомендації хворому та його родичам.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин, 4,5 кредитів ЄКТС.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ ТА ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

Змістовий модуль 1. Загальні питання психіатрії

Тема 1. Предмет та завдання психіатрії та наркології, історія розвитку. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями. Особливості структури психіатричної лікарні й диспансеру. Принципи догляду за психічно хворими.

Предмет і завдання психіатрії та наркології, їх місце серед інших розділів медичної науки. Логіка і психологія як необхідні складові елементи діагностичного та лікувально-реабілітаційного процесу в роботі лікаря будь-якої спеціальності.

Найважливіші етапи розвитку психіатрії. Значення наукових праць І.М.Сєченова, І.П.Павлова, І.М.Балінського, С.С.Корсакова, В.Х.Кандинського, В.І.Яковенка, П.П.Кащенка, П.А.Бутковського, А.І.Геймановича, В.П.Протопопова, І.А.Поліщука, Я.П.Фрумкіна, П.В.Бірюковича, І.М.Аптера, Є.А.Попова, К.І.Платонова, А.Т. Філатотва, Н.П.Татаренко, Н.І.Стрельцової, В.В.Кришталя та інших вітчизняних вчених у розвиток психіатрії.

Вплив сучасного рівня розвитку загальної та спеціальної патології, загальної і медичної психології, соціально-економічного стану суспільства і масової свідомості на розуміння суті психічної патології та ставлення до хворих із психічними розладами. Запобігання поширенню псевдонаукових, містичних та магічних методів так званого "зцілення" хвороб.

Значення спадковості, соціально-економічних, екологічних, біологічних і психологічних факторів у формуванні психічних розладів. Значення стану адаптаційних механізмів організму і ЦНС для збереження психічного здоров'я, його розлади під впливом несприятливої спадковості і набутої психопатологічної схильності, соматичних захворювань, інтоксикацій (екологічних, промислових, побутових, психоактивними речовинами, лікарських та ін.), фізичних, психічних травм, інших шкідливих впливів на головний мозок і психіку в етіології психічних розладів і захворювань.

Основні патогенетичні механізми психічної патології (біохімічні, імунологічні, нейрорефлекторні, нейродинамічні та ін.).

Організація допомоги хворим з психічними розладами в залежності від їх етіології, клінічних проявів і особливостей перебігу. Правові принципи психіатричної допомоги. Десять принципів ВООЗ стосовно захисту прав психічно хворих. Сучасна концепція охорони психічного здоров'я в Україні.

Роль лікаря загальної практики-сімейної медицини в наданні медичної допомоги хворим із симптоматичними (особливо непсихотичними) психічними порушеннями.

Перша і невідкладна допомога хворим із психічними порушеннями, основні показання до госпіталізації. Особливості транспортування психічно хворих, які знаходяться в стані збудження, правила фіксації. Сучасні методи корекції збудження. Особливості догляду за психічно хворими. Принципи організації психіатричної допомоги на селі. Роль дільничного та родинного лікаря, лікарів різних спеціальностей у виявленні психічних захворювань і розладів, у наданні медичної допомоги хворим, організації лікування та вирішенні питань соціального забезпечення.

Організація амбулаторної психіатричної допомоги. Структура психіатричного диспансеру. Виявлення ранніх форм психічних захворювань. Особливості роботи лікаря з психічно хворими, які знаходяться вдома. Патронажна робота. Денні стаціонари. Послідовний зв'язок у роботі диспансерів і психіатричних стаціонарів. Амбулаторне лікування хворих із різними захворюваннями, підтримуюча терапія, особливості її організації, її значення для охорони здоров'я. Проблеми реадаптації і реабілітації психічно хворих.Тема 2. Методи психіатричного дослідження. Класифікація психічних розладів, поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання, регістри психічних розладів.

Клініко-психопатологічне дослідження. Метод спостереження і самоспостереження. Цілеспрямована психологічна бесіда: анамнез життя, анамнез захворювання (зі слів хворого та осіб, які знають хворого), описання психічного статусу. Поведінкові прояви психічних розладів. Поняття адекватності та критики свого стану. Метод психодинамічного спостереження.

Особливості психіатричної документації (історія хвороби, оформлення рецептів та ін.).

Параклінічні методи: психодіагностичний, рентгенологічний та томографічний (КТ, ЯМР), електрофізіологічний, лабораторні, епідеміологічний, генетичний. Значення параклінічних методів у психіатричній діагностиці.

Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання. Питання класифікації психічних розладів. Синдромологічна та нозологічна класифікація психічної патології. Поняття про регістри психічних розладів як основу класичної психіатричної діагностики. Характеристика регістрів психічних розладів. Співвідношення регістрів, симптомів, синдромів та нозологічних одиниць. Поняття психотичного та непсихотичного розладу, органічного дефекту психіки. Розділ психічних розладів Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду.

Тема 3. Загальні принципи лікування, реабілітації та експертизи психічних захворювань і розладів.

Принципи та підходи в терапії психічних захворювань та розладів. Методи активної біологічної терапії:, електросудомна терапія), краніоцеребральна гіпотермія. Основні показання та протипоказання. Психофармакотерапія: класифікація основних груп препаратів: нейролептики, антидепресанти, анксіолитики, ноотропи, психостимулятори, антипароксизмальні, антипаркінсонічні.

Особливості психофармакотерапії в дитячому віці, показання до її застосування, протипоказання, можливі ускладнення та способи їх лікування. Підтримуюча терапія. Препарати пролонгованої дії. Методи психотерапії. Показання до застосування нетрадиційних методів лікування. Психоосвіта. Принципи реабілітації психічно хворих.

Принципи трудової експертизи. Критерії працездатності психічно хворих. Тимчасова непрацездатність, стійка втрата працездатності. Iнвалідність дитинства. Визначення придатності до несення військової служби осіб із різними психічними порушеннями. Судово-психіатрична експертиза. Критерії осудності та неосудності. Примусове лікування в судово-психіатричній практиці. Поняття дієздатності, опікунства й опіки.


Змістовий модуль 2. Загальна психопатологія.

Тема 4. Порушення відчуттів та сприймання.

Порушення відчуттів: гіперестезії, гіпестезії, анестезії, сенестопатії. Порушення сприймань: ілюзії (афективні, інтерпретативні, парейдолічні). Психосенсорні розлади: метаморфопсії та порушення схеми тіла.

Галюцинації: прості та складні; зорові, слухові, нюхові, тактильні та інших аналізаторів. Істинні галюцинації та псевдогалюцинації. Імперативні, коментуючи та нейтральні. Гіпногогічні та гіпнопомпічні галюцинації. Уявлення, фантазування нормальне та патологічне. Вікові особливості розладів відчуттів, сприймань та уявлень. Способи виявлення. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів відчуттів, сприймань та уявлень

Тема 5 . Порушення пам'яті.

Патологічне посилення пам'яті - гіпермнезія. Патологічне ослаблення пам'яті - гіпомнезія. Втрата пам'яті - амнезія (репродукційна, фіксаційна, ретроградна, антероградна, прогресуюча). Парамнезії: псевдоремінісценції, конфабуляції, криптомнезії. Особливості розладів пам'яті при різних захворюваннях. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів пам'яті. Способи виявлення розладів пам'яті.Тема 6 . Порушення мислення та інтелекту.

Порушення мислення за темпом (сповільнення, зупинка, прискорення), за логічним зв'язком (деталізація, персеверація, паралогічне мислення, резонерство, аутичне, символічне, аморфне, розірваність, незв'язність, ментизм). Нав'язливі ідеї (хворобливого міркування, нав'язливий рахунок, нав'язливі спогади та ін.). Надцінні ідеї (винаходу та відкриття, ревнощів, сутяжництва, іпохондричні та ін.). Маячні ідеї (відношення, переслідування, отруєння, впливу, шкоди, ревнощів, величності, самозневаги, самозвинувачення, іпохондричні, релігійні та ін.). Індуковані маячні ідеї. Первинні маячні ідеї (інтерпретативні), вторинні маячні ідеї (чуттєві).

Порушення інтелекту: деменція (лакунарна, тотальна, епілептична, шизофренічна), олігофренія, межова розумова відсталість, інфантилізм. Вікові особливості розладів мислення та інтелекту. Способи виявлення. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів мислення та інтелекту.

Тема 7 . Порушення емоцій.

Порушення сили емоцій - патологічне посилення позитивних емоцій (гипертімія, ейфорія, манія, морія, екстаз); патологічне посилення негативних емоцій (гіпотімія, депресія, меланхолічний раптус, хвороблива анестезія психіки, страх, тривога). Патологічне послаблення емоцій (апатія, емоційна холодність, емоційна тупість). Порушення стійкості емоцій (емоційна лабільність, слабодухість, експлозивність, емоційна інертність (торпідність). Порушення адекватності емоцій (неадекватність емоцій, амбівалентність, фобії, дисфорії, патологічний афект). Сомато-вегетативні ознаки емоційних розладів. Вікові особливості афективних розладів. Способи визначення порушень емоцій.Тема 8 . Порушення уваги та ефекторної сфери.

Розлади уваги: підвищене відволікання, підвищена прикутість, підвищена виснажливість. Вольові розлади: абулія, гіпобулія, гіпербулія, парабулії. Розлади потягів: посилення, послаблення, збочення інстинктів. Компульсивні потяги (дромоманія, діпсоманія, наркоманія, піроманія, міфоманія, ігрова (гемблінг), Інтернет-залежність та ін.). Обсесивні потяги. Амбітендентність. Психомоторні розлади: збудження, ступор, паракінезії (парамімії, манерність, стереотипії, ехо-симптоми). Вікові особливості ефекторних порушень.Тема 9 . Порушення свідомості та самосвідомості.

Стан свідомості при стомленості, під час сну та сновидінь, афективне звуження свідомості. Синдроми пригнічення свідомості: непритомність, обнубіляція, сомнолетність, оглушення, сопор, кома. Синдроми потьмарення свідомості: астенічної сплутаності, деліріозний, онейроїдний, аментивний, синдром сутінкового стану свідомості. Синдроми дереалізації та деперсоналізації. Вікові особливості порушення свідомості та самосвідомості. Особливості догляду, спостереження, транспортування хворих із порушенням свідомості. Методи визначення стану свідомості та його порушень.Тема 10 . Психопатологічні синдроми

Поняття та визначення психопатологічного синдрому та симптому. Анатомо-фізіологічна основа психопатологічних синдромів. Класифікація психопатологічних синдромів (за переважними порушеннями визначеної психічної сфери, за регістром). Значення діагностики психопатологічного синдрому для вибору тактики ведення хворого, метода невідкладної терапії та наступного обстеження хворого.


Модуль 2. СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИХІАТРІЯ

Змістовий модуль 3: Органічні (в тому числі симптоматичні) психічні розлади. Екологічна психіатрія.

Тема 1: Загальна характеристика органічних (включаючи симптоматичні) психічних розладів

Основні патогенетичні механізми органічних психічних порушень. Класифікація психічних порушень органічної природи. Особливості психічних порушень у різні періоди захворювання. Клінічні прояви психічних порушень при органічних захворюваннях. Принципи диференційної діагностики психічних порушень органічної природи. Принципи терапії психічних порушень органічної природи.Тема 2: Соматогенні психічні розлади

Основні клінічні форми соматогенних психічних розладів. Особливості психоорганічного синдрому. Ендокринний психосиндром Манфреда Блейлера. Психічні порушення при вагітності, у післяпологовому та лактаціонному періоді. Вікові особливості, перебіг, прогноз, принципи лікування, профілактики та експертизи.

Психічні порушення при ушкодженні судин головного мозку. Непсихотичні, психотичні, дефектно органічні психічні порушення. Діагностичні критерії судинних психозів. Особливості судинної деменції. Принципи профілактики, лікування, експертизи та соціально трудової реабілітації хворих.

Тема 3: Екзогенії

Етіопатогенетичні механізми ураження головного мозку при загальних та внутрішньомозкових інфекціях. Екзогенні типи реакцій (К. Бонгоффера). Психічні порушення при гострих інфекціях. Психічні порушення при хронічних інфекціях. Психічні розлади у ВІЛ-інфікованих. Вікові особливості, перебіг, прогноз, принципи лікування, профілактика, експертиза та соціально-трудова реабілітація.

Особливості психічних порушеннях в найгостріший, гострий та пізній стадіях травматичної хвороби. Резідуально-органічні наслідки черепно-мозкових травм. Вікові особливості, перебіг, принципи лікування, профілактики, експертизи та соціально трудової реабілітації

Клінічні особливості психічних розладів при гострих та хронічних отруєннях лікарськими засобами, при харчових отруєннях, при інтоксикаціях промисловими та побутовими отрутами. Психопатологічні особливості людей, що мешкають в екологічно несприятливих зонах, особливості психічних порушень, які викликані екологічно несприятливими факторами. Профілактика і лікування психічних порушень в разі промислових, лікарських інтоксикацій та внаслідок екологічно несприятливих впливів.

Гостра та хронічна променева хвороба, клінічні (соматоневрологічних та психопатологічні) прояви променевих уражень. Психічні розлади під впливом НВЧ та електромагнітного поля. Пострадіаційні психічні розлади: реактивні під впливом ситуації радіаційної катастрофи та органічні під впливом опромінювання та інкорпорації радіонуклідів. Особливості профілактики, терапії, соціальної реабілітації та експертизи пострадіаційних психічних порушень, медикаментозна та психотерапевтична корекція.

Тема 4: Психічні порушення у похилому та старечому віці

Загальна характеристика та класифікація психічної патології похилого та старечого віку. Етіологія, патогенез психічних порушень похилого та старечого віку. Функціональні психічні порушення:, неврозоподібні стани, пресенільні психози (депресія, параноя) функціональні психози старечого віку. Деменції при нейродегенеративних захворюваннях– хвороба Альцгеймера, Піка, деменція при хворобі Паркінсона. Клінічні особливості, перебіг, кінець, лікування, профілактика.


Змістовий модуль 4: Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них

Тема 5: Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин

Поняття психоактивних речовин, феноменів вживання та залежності. Причини, які приводять до зловживання психоактивними речовинами та поширеність цього явища. Поняття наркоманічного синдрому. Особливості перебігу наркологічних захворювань: гостра інтоксикація, зловживання, синдром залежності, стан абстиненції, делірії, психотичні розлади у стані сп’яніння, резидуальні та відстрочені розлади.Тема 6: Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю

Просте алкогольне сп’яніння, його ступені, індивідуальні особливості, діагностика, надання медичної допомоги при гострих алкогольних отруєннях. Патологічне сп’яніння: діагностика, судово-психіатрична експертиза. Побутове пияцтво.

Алкоголізм, його критерії, наркоманічний синдром при алкоголізмі. Діагностика абстинентного стану, медична допомога. Стадії алкоголізму, особливості деградації особистості. Особливості алкоголізму підлітків, жінок. Соматоневрологічна симптоматика при алкоголізмі.

Гострі металкогольні психози. Затяжні металкогольні психози. Алкогольні енцефалопатії. Алкогольна депресія. Лікування металкогольних психозів.

Організація наркологічної допомоги, наркологічні диспансери, наркологічні кабінети, організація анонімного лікування хворих на алкоголізм. Методи лікування алкоголізму, профілактика алкоголізму та його рецидивів. Питання реабілітації.

Тема 7: Психічні та поведінкові розлади в наслідок вживання наркотичних речовин

Залежність від опіатів, канабіоідів, психостимуляторів (амфетаміну, ефедрону, кокаїну), галюциногенів, барбітуратів. Стадії наркоманій, перебіг, кінцевий стан. Лікування і профілактика наркоманій. Особливості наркоманій підлітків, жінок.Тема 8: Психічні та поведінкові розлади в наслідок вживання речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків

Залежність від транквілізаторів, снодійних, холінолітичних препаратів, кофеїну, летучих розчинників. Тютюнова залежність (стадії, перебіг, кінцевий стан). Особливості токсикоманії підлітків жінок. Лікування і профілактика токсикоманій.Змістовий модуль 5: Невротичні, зв’язані зі стресом та соматоформні розлади

Тема 9. Загальна характеристика невротични,х зв’язаних зі стресом та соматоформних розладів

Визначення поняття. Емоційний стрес та психічна травма. Загальна характеристика захворювань, що пов’язані з емоційно-стресовим та психотравмуючим впливом на людину, їх поширеність, медичне та соціальне значення. Етіологія та патогенез, роль спадковості, набутих факторів, особливостей характеру людини.Тема 10. Невротичні розлади.

Емоційно-лабільний розлад (неврастенія).

Фобічні розлади (агорафобія, соціальні фобії, основні специфічні ізольовані фобії). Тривожні розлади (панічний розлад, генералізований тривожний розлад, змішаний тривожно-депресивний розлад).

Обсесивно-компульсивний (ананкастичний) розлад: переважно нав’язливі думки та роздуми, переважно компульсивні дії (нав’язливі ритуали), інші обсесивно-компульсивні розлади (нав’язливі емоції, рухи, спогади та ін.).

Дисоціативні (конверсійні) розлади: дисоціативні амнезія, фуга, ступор, транс та одержимість, дисоціативні рухові розлади, дисоціативні конвульсії, анестезія або втрата чуттєвого сприйняття.

Тема 11: Соматоформні розлади.

Визначення поняття. Соматизований розлад, соматоформна вегетативна дисфункція, іпохондричний розлад, больовий розлад. Лікування та профілактика.Тема 12:. Реакція на важкий стрес і порушення адаптації

Гострі реакції на стрес: фугіформна реакція, гострі істеричні психози, паморочний стан, реактивна сплутаність, реактивний ступор, параноїдна реакція. Затяжні реакції на стрес, загальні клінічні ознаки, критерії Ясперса. Реактивна депресія, реактивний параноїд, індукований параноїдний психоз, марення глухуватих, затяжний реактивний ступор. Вікові особливості, наслідки. Лікування реакцій на важкий стрес, профілактика, реабілітація.Тема 13: Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Визначення поняття. Причини ПТСР. Клінічні особливості: емоційна відчудженість, заціпеніння почуттів і уникнення стимулів, що могли б викликати спогади про травму. Вегетативні розлади. Порушення соціального функціонування. Тенденції суїцидальні, до зловживання психоактивними речовинами. Профілактика та лікування.


Змістовий модуль 6: Поліетіологічні психічні захворювання.

Тема 14: Шизофренія, шизотипні та маревні розлади. Перший психотичний епізод

Визначення поняття шизофренія. Епідеміологія. Основні гіпотези патогенетичних механізмів при шизофренії. Клінічні прояви: розщеплення, основні („негативні”) симптоми (аутизм, емоційне збідніння, розлад асоціативного процесу, ефекторно-вольові порушення), продуктивні симптоми. Основні клінічні форми: параноїдна, проста, гебефренічна, кататонічна, недиференційована форма, постшизофренічна депресія, резидуальна шизофренія.

Поняття перший психотичний епізод, діагностика, клінічні особливості, прогноз. Типи перебігу шизофренії: безперервно-прогредієнтний, приступоподібно-прогредієнтний, періодичний. Шизотипні та маревні розлади. Кінцевий стан шизофренії. Поняття дефекту, типи дефектів. Диференційна діагностика.

Лікування шизофренії:. Психотерапевтична допомога. Психоосвіта, трудотерапія, соціотерапія. Профілактика рецидивів, соціально-реабілітаційні заходи. Експертиза: трудова, військова, судово-психіатрична.Тема 15: Афективні розлади

Визначення поняття, поширеність. Біполярний афективний розлад. Клінічні прояви маніакальної та депресивної фаз. Інтермісія. Типи перебігу. Рекурентний депресивний розлад. Соматичні еквіваленти ендогенної депресії, тріада Протопопова. Маскована депресія, її соматовегетативні та психопатологічні ознаки. Особливості нагляду за хворими у стані депресії. Принципи профілактики й терапії афективних психозів. Протирецидивна терапія при біполярному афективному розлади.. Проблеми експертизи та медико-соціальної реабілітації хворих на афективні психічні порушення.Тема 16: Епілепсія.

Визначення епілепсії, її поширеність. Етіологія та патогенез епілепсії.. Класифікація епілепсії. Прості парціальні припадки (без порушення свідомості): моторні, сенсорні, із вегето-вісцеральними проявами, із порушенням психічних функцій (дисфазичні, дисмнезичні, із порушенням мислення, афективні, з ілюзіями, із складними галюцинаціями). Комплексні парціальні припадки (із порушенням свідомості). Генералізовані припадки (абсанси, міоклонічні, клонічні, тонічні, тоніко-клонічні, атонічні). Вторинно-генералізовані припадки. Епілептичний статус. Епілептичні психози. Зміни особистості у хворих на епілепсію. Епілептична деменція. Особливості епілепсії у дітей. Принципи лікування епілепсії. Протиепілептичні препарати, методика їх застосування. Невідкладна допомога при епілептичному статусі. Лікування психічних розладів при епілепсії. Психотерапія, психоосвіта, медико-соціальна реабілітація. Трудова, військова та судово-психіатрична експертиза.


Змістовий модуль 7. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість. Розлади спектру аутизму. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці.

Тема 17. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих.

Визначення поняття. Історичний огляд. Розповсюдженість. Етіологичні фактори та патогенетичні механізми формування розладів особистості Основні ознаки розладів особистості. Клінічні форми розладів особистості, їх динаміка, вікові особливості. Диференційна діагностика. Принципи лікування, профілактики, експертизи та соціально – трудової реабілітації.Тема 18. Розумова відсталість.

Визначення поняття розумової відсталості. Розповсюдженність, соціо-культуральні особливості. Етіологія та патогенетичні механізми формування розумової відсталості. Класифікація, ступені та клінічні форми розумової відсталостії. Сомато-неврологічні симптоми. Принципи лікування, медико - педагогічна корекція. Соціально - трудова реабіліітація. Профілактичні заходи. Експертиза розумової відсталості. Межова розумова відсталість та психофізичний інфантілізм. Принципи корекції, реабілітації та експертизи.Тема 19. Розлади спектру аутизму.

Визначення поняття “дитячий аутизм”. Історичний огляд. Роль вітчізняних та світових вчених у вивченні цієї проблеми.

Поширеність, етіопатогенетичні механізми та клінічні прояви розладів спектру аутизму. Діагностика та діференційний діагноз. Перебіг та прогноз. Лікування. Реабілітація. Профілактика. Питання експертизи.

Тема 20. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці.

Визначення поняття “синдром дефіциту уваги з гіперактивністю”. Поширення. Етіологічні фактори та патогенетичні механізми виникнення гіперкінетичних розладів. Клінічні прояви.Розлади соціальної поведінки. Роль соціо-культуральних факторів в формуванні розладів поведінки. Діагностика та діференційна діагностика. Дінаміка. Прогноз. Лікування гіперкінетичних та поведінкових розладів. Медико-педагогічна корекція. Соціальна реабілітація. Питання профілактики та експертизи.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. загальні питання психіатрії та загальна психопатологія

Змістовий модуль 1. Загальні питання психіатрії

Тема 1. Предмет та завдання психіатрії та наркології, історія розвитку. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями. Принципи догляду за психічно хворими.

4,5

0,5

22Тема 2. Методи психіатричного дослідження. Класифікація психічних розладів, поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання, регістри психічних розладів.

4,5

0,5

22Тема 3. Загальні принципи лікування, реабілітації та експертизи психічних захворювань і розладів.

4

1

2Разом за змістовим модулем 1


13

2

66Змістовий модуль 2. Загальна психопатологія.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 4. Порушення відчуттів та сприймання.

3

0,5

22Тема 5. Порушення пам'яті..

5

0,5

21Тема 6.. Порушення мислення та інтелекту

3

0,5

22Тема 7. Порушення емоцій.

5

0,5

21Тема 8. Порушення уваги та ефекторної сфери.

3

-

21Тема 9. Порушення свідомості та самосвідомості.
-

22Тема 10. Психопатологічні синдроми
-

22Підсумковий модульний контроль22Разом за змістовим модулем 2

31

2

1613


Усього годин


45

4

2219Модуль 2 Спеціальна (нозологічна) психіатрія.

ІНДЗ
-

-
--

-

-
Змістовий модуль 3. Органічні (в тому числі симптоматичні) психічні розлади. Екологічна психіатрія..

Тема 11. Загальна характеристика органічних (включаючи симптоматичні) психічних розладів

1

-

1-Тема 12. Соматогенні психічні розлади

6

2

22Тема 13. Екзогенії

9

2

43Тема 14. Психічні порушення у похилому та старечому віці

2
11Разом за змістовим модулем 3

18

4

86Змістовий модуль 4. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них

Тема 15: Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин


4

2

-2Тема 16: Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю


6

-

42Тема 17: Психічні та поведінкові розлади в наслідок вживання наркотичних речовин


3

-

21Тема 18: Психічні та поведінкові розлади в наслідок вживання речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків


3

-

21Разом за змістовим модулем 4

16

2

86Змістовий модуль 5. Невротичні, зв’язані зі стресом та соматоформні розлади

Тема 19. Загальна характеристика невротични,х зв’язаних зі стресом та соматоформних розладів

2

1

1-Тема 20. Невротичні розлади.

5

1

22Тема 21. Соматоформні розлади.

3
12Тема 22:. Реакція на важкий стрес і порушення адаптації

4

1

21Тема 23.

Посттравматичний стресовий розлад4

1

21Разом за змістовим модулем 5

18

4

86Змістовий модуль 6. Поліетіологічні психічні захворювання

Тема 24: Шизофренія, шизотипні та маревні розлади. Перший психотичний епізод

2

2Тема 25: Афективні розлади

5

2

22Тема 26: Епілепсія

3
22Разом за змістовим модулем 6

12

2

64Змістовий модуль 7. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість. Розлади спектру аутизму. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці.

Тема 27. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих.

5

2

12Тема 28. Розумова відсталість.

3
12Тема 29. Розлади спектру аутизму.

2
21Тема 30. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці.

4

2

21Підсумковий тестовий контроль засвоєння модуля 2 – «Спеціальна (нозологічна) психіатрія ».

8
26Разом за змістовим модулем 7

22

4

612


Усього годин


90

16

3836


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка