Програма навчальної дисципліни педагогіка І психологія вищої школи галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, 0203 Гуманітарні науки, 0201 КультураСкачати 210.1 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір210.1 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, 0203 Гуманітарні науки,

0201 Культура

Спеціальність 8.03010201 Психологія, 8.02030103 Богослов’я (теологія),

8.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність, 8.03010401 Політологія, 8.02030102 Релігієзнавство

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечити загальну теоретичну підготовку магістрів у галузі педагогіки та психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана з викладацькою діяльністю.

Завдання полягають у формуванні спеціалістів, здатних:

– засвоїти систему психолого-педагогічних знань і набути практичні уміння аналізу й оцінки педагогічних і психологічних явищ, які породжуються умовами навчально-виховного процесу у вищій школі;

– опанувати знаннями про психологічні особливості студентського періоду

життя;


– усвідомити закономірності професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців;

– вивчити психологічні аспекти навчання і виховання студентської молоді;

– сприяти професійному самовизначенню і набуттю студентами професійно-педагогічної ідентичності;

– на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: - категорійно-понятійний апарат педагогіки та психології вищої школи;

- закономірності та принципи навчання і виховання особистості;

- загальну характеристику пізнавальних процесів;

- особливості формування студентської групи;

- закономірності та особливості розвитку і формування особистості;

- загальну характеристику індивідуально-психологічних особливостей особистості; • психологічну структуру діяльності.

На рівні навичок і вмінь студенти повинні оволодіти:

- вміннями практично визначати власні психічні особливості та вміти використовувати особистісні резерви;

- вміннями та навичками спостережливості, сприймання, уяви, уваги, прийомами мнемотехніки і розвитку мислення;

- вміннями ідентифікації індивідуально-психологічних особливостей людини;

- навичками ідентифікації емоційних станів особистості;

- вміння виховувати особистісні риси, від яких залежить цілісна поведінка і майбутня професійна діяльність.


Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.Психологічні особливості вузівського навчального процесу та педагогіка вищої школи.

Тема1. Педагогіка вищої школи, предмет, завдання і методи.

Розглядаються загальні засади педагогіки вищої шко­ли; особливості розвитку вищої школи в історичному аспекті; філософія освіти і виховання XXI століття; закономірності, принципи, форми, засоби, методи організації навчально-виховного процесу у вищій школі; із сучас­них позицій розкриваються вимоги до функціонування вищого навчаль­ного закладу


Тема2. Загальноорганізаційна структура педагогічних завдань вищої школи

У даній темі аналізується зміст виховання в системі вищої освіти. Розглядається

зміст, структура і завдання дидактики у вищій школі.
Тема 3. Психолого-педагогічна взаємодія у ВНЗ.

Наводиться предмет, основні категорії та завдання психології вищої школи. Акцентується увага на зв’язку психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань. Розглядаються також такі важливі питання як: методологія і принципи психологічного дослідження; класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів; поняття про методику психологічного дослідження; дослідницькі вміння, етика дослідника. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами. Педагогічне спілкування. Функції спілкування: соціально-перцептивна, комунікативно-поведінкова, емоційна, соціальна самопрезентація. Психологічна характеристика педагогічної взаємодії. Характеристика професійно-педагогічного спілкування (за В.О. Кан-Каликом). Значення педагогічного спілкування як форми контактної педагогічної взаємодії. Труднощі та бар’єри в професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів. Діалогічне спілкування, його психологічна характеристика.


Тема 4. Психолого-педагогічні засади управління навчальним процесом у вищій школі.

У даній темі аналізується освіта як впорядкована, налагоджена система, яка складається з декількох ланок, між якими існує черговість і наступність. Система освіти підпорядкована єдиній меті – формуванню людини як особистості шляхом входження її в соціальне середовище; формування особистості, яка в подальшому здатна до соціальної творчості та розвитку культури. Освіта визнана цивілізованим світом як реальна цінність суспільства з підготовки наступного молодого покоління до самостійного життя і праці. Управління в системі освіти – це взаємодія двох осіб керівника (педагога) та підлеглого (учня, студента). Стилі керівництва. Стратегії навчання і виховання: академічна, технологічна, гуманістична. Функції педагогічного управління: проективна, конструктивна,організаторська й регулятивна, комунікативна, оцінно-коригувальна. Моделі управління: авторитарна, пряма й жорстка та сучасна, опосередкована й гуманістична Завдання управління сучасною освітою. Планування. Професіограма. Модель фахівця. Модель навчального процесу. Організаційно-педагогічна основа управління. Розвивальне навчання. Управління самостійною навчальною роботою студентів.


Тема5. Форми організації навчально-професійної діяльності у ВНЗ. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів.

Сучасна вузівська лекція як метод навчання та її психологічний аналіз. Психологічні особливості проведення семінарських і практичних занять у вищому навчальному закладі.


Тема6. Система вищої освіти в Україні та інших країнах.

Розглядаються принципи діяльності освітніх закладів на Україні. Також характеризується система освіти України та її структура; описуються встановлені в Україні освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні; аналізуються складові державних стандартів вищої освіти України. Здійснюється порівняльний аналіз діяльності освітніх закладів на Україні та за кордоном.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Психологія особистості викладача та професійне становлення особистості студента

Тема7. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою.

Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості; суперечливості та кризи студентського віку. Наголошується про те, що вищий навчальний заклад – один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахівця. Розкривається сутність адаптації студента до навчання у вищій школі, її видах та умовах ефективності. Наводяться типологічні особливості сучасних студентів.

У даній темі розглядається: навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. Подається інформація про професіоналізацію особистості студента як новоутворення віку, а також фахова компетентність як показник психологічної готовності до професійної діяльності. Розкривається роль самовиховання в професійному зростанні студента.
Тема8.Особливості формування й розвитку студентської групи

Розглядається поняття: психологічні особливості студентської групи та її структура; розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу; міжособистісні стосунки в студентській групі; проблема лідера та лідерства; психологічні особливості студентського самоврядування. Психологічні аспекти взаємин та спілкування у студентській групі. Методи вивчення міжособистісних стосунків студентів. Соціально-психологічний клімат у студентській групі. Методи дослідження особливостей формування соціально-психологічного клімату у студентській групі. Фактори, що впливають на формування соціально-психологічного клімату у студентській групі та їх урахування в роботі викладача вищої школи.


Тема 9. Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи.

Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача, його педагогічна творчість та її особливості. Вимоги студентів до викладача. Хибний авторитет викладача. Професійно-педагогічна спрямованість. Педагогічні цінності. Типологія викладачів: ціннісний тип, гедоністи, реалісти, творчі. Моделі поведінки і діяльності викладачів: “Сократ”,“Керівник групової дискусії”, “Майстер”, “Генерал”, “Менеджер”, “Тренер”,“Гід”. Комунікативна культура викладача вищої школи. Емоційно-творчий аспект педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах. Проблеми емпатії у професійній діяльності викладача. Психологічні особливості розуміння викладачем особистості студента. Роль викладача у створенні сприятливого клімату у студентській групі.


Тема10. Педагогічна майстерність та професіоналізація особистості викладача ВНЗ.

Педагогічна майстерність, її критерії. Змістовно-функціональні компоненти діяльності викладача ВНЗ: пізнавальна, проектувальна, конструктивна, організаторсько-практична, комунікативна, діагностична, естетичний компонент (імідж викладача, його самопрезентація), рефлексивний компонент (самопізнання, самооцінка, самоконтроль професійної діяльності, її саморегуляція.) Професіоналізм особистості викладача, його авторитет.


Структура навчальної дисципліни (МПс)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Педагогіка вищої школи, предмет, завдання і методи


2

Тема2.Психолого-педагогічна взаємодія у ВНЗ.


2

Тема3. Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи.

2


Модульний контроль
Усього годин
144

4

2138


Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи.

2


Самостійна робота(для МП)

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема1. Загальноорганізаційна структура педагогічних завдань вищої школи

18

2

Тема 2. Психолого-педагогічні засади управління навчальним процесом у вищій школі.

20

3

Тема3. Форми організації навчально-професійної діяльності у ВНЗ. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів.

20

4

Тема4. Система вищої освіти в Україні та інших країнах.

20

5

Тема 5. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою

20

6

Тема 6. Особливості формування й розвитку студентської групи

20

7

Тема7. Педагогічна майстерність та професіоналізація особистості викладача ВНЗ

20
Разом

138


ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

Зміст завдань:

а) опанування програмовим матеріалом за темами 1-8 з наступним тестовим контролем під час сесії; (50 балів).

б) виконання самостійних(всі) та індивідуальних завдань(два на вибір); (30 балів).

в) написання реферату або розробка презентації за темами поданими вище (20 балів). Відповідно обраній темі розробити та презентувати результат власного дослідження .


ТЕМИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ(презентацій)

 1. Причини, характер і шляхи подолання труднощів в освітній діяльності викладача у вищій школі.

 2. Психологічні умови ефективної взаємодії викладача і студента у вищій школі.

 3. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу та його основні характеристики.

 4. Причини, характер і шляхи подолання конфліктів у студентській групі.

 5. Психологічні особливості виховного процесу у вищій школі.

 6. Психологічні умови формування сприятливого соціально-психологічного клімату у студентській групі.

 7. Профорієнтація та профвідбір у вищу школу.

 8. Психологічні умови ефективної організації та проведення науково-дослідної роботи студентів.

 9. Шляхи підвищення достовірності оцінювання ступеня наученості студентів.

 10. Психологічні основи формування готовності студентів до трудової діяльності.

 11. Психологічний аналіз навчального процесу у вищій школі.

 12. Формування у студентів професійних знань, вмінь і навичок.

 13. Психологічні вимоги до особистості викладача у вищій школі.

 14. Психологія діяльності колективу кафедри.

 15. Психологічна характеристика педагогічної майстерності, шляхи її формування.

 16. Психологічні передумови підвищення ефективності діяльності викладача вищого навчального закладу.

 17. Психологічні особливості іспиту у вищій школі.

 18. Психологічні особливості семінару у вищій школі.

 19. Самоактуалізація особистості студента у вищих навчальних закладах.

 20. Структура діяльності викладача.

 21. Вивчення та формування студентського колективу.

 22. Особливості студентського колективу.

 23. Особливості самостійної роботи студентів на заняттях.

 24. Психологічні особливості суспільної діяльності студентів.

 25. Діяльність психологічної служби в системі вищої освіти.

 26. Соціально-психологічний клімат студентської групи та шляхи його формування.

 27. Психологічні умови успішного управління навчально-виховним процесом у вищій школі.

 28. Роль особистості в управлінні вищою школою.

 29. Педагогічний менеджмент у вищому навчальному закладі: сутність, цілі, завдання.

 30. Принципи управління освітнім процесом у вищій школі, їх психологічна характеристика.


Примітки:

 1. Термін подання реферату викладачеві – через 2 тижні після отримання теми.

 2. Обсяг реферату – 8-10 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5.).Для презентації –не більше 10слайдів.

 3. Список використаних джерел – мінімум 6 положень.

 4. В тексті реферату обов’язково мають бути посилання на джерела (№ джерела і № сторінки).

Реферати одного варіанта з текстовими запозиченнями зараховуватись не будуть всім його авторам
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Складіть схему, яка відображає зміст освіти. Скористайтесь запропонованими поняттями: знання, уміння, навички, функції. 1. Сформулюйте загальні вимоги щодо вибору оптимальних поєднань методів навчання викладачем.

 2. Ознайомтесь з системами освіти провідних держав світу (Німеччина, Франція, Англія, США, Японія, Швеція):

 • У чому полягають відмінності вітчизняної системи освіти і систем освіти провідних держав світу?

 • У чому полягають відмінності в процесі управління вітчизняними та закордонними ВНЗ?

 • У чому полягає різниця у підходах до організації методичної роботи в університеті та технікумі?

 1. Розкрити психологічні механізми становлення якостей особистості й відповідно до них визначити основні напрями виховної роботи у вищій школі.

 2. Визначити та проілюструвати прикладами позицію викладача щодо студента: розуміння, визнання, прийняття.

 3. Використовуючи психологічну літературу, розкрити соціально-психологічний портрет сучасного студента. Наскільки і в чому він співпадає (або не співпадає) з реальним портретом студента з вашої групи? Чи є протиріччя? Які? (Відповісти письмово).

 4. Розробіть систему контролю за успішністю студентів (1 або 2 семестри) на прикладі певної дисципліни. Вкажіть чітке розташування форм, методів та видів контролю.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 1. Проаналізувати фактори, які характеризують студентство як окрему соціальну групу. Чим обумовлені особливості сучасного студентства в Україні?

Примітки:

а) Оформити письмово.

б) Фактори подати у вигляді таблиці


Фактор

Як саме він характеризує студентство.

в) Дати відповідь на запитання у формі есе.

 1. В яких проявах поведінки та рисах особистості студента виявляється успішність його адаптації до ВНЗ? Запропонуйте власну програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптації студента до вищої школи.

Примітки:

а) Дати відповідь на запитання у формі есе.

б) Програму оформити на власний смак.


 1. Охарактеризуйте показники професійної зрілості студента.

Примітки:

а) Представити у вигляді презентації на 10 слайдів.

б) При захисті презентації обов’язково не просто назвати показники, а й описати чим саме вони характеризують професійну зрілість.


 1. Які труднощі зростання особистості фахівця з вищою освітою визначаються сучасними психологами?

Примітки:

а) Оформити у вигляді есе на 3-5 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5.).

б) Обов’язково включити посилання на джерела.


 1. Як можна пояснити, що лідер студентської групи не обов’язково відмінник навчання?

Примітки:

а) Оформити у вигляді есе на 3-5 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5.). 1. Розробити рекомендації наставнику групи стосовно шляхів оптимізації міжособистісних взаємин і згуртування студентського колективу (маючи на увазі Вашу групу).

Примітки:

а) Рекомендації розробити у вигляді наочного матеріалу, тобто або на ватмані або карточках, а бо ж таблиці (на вибір студента).

б) При захисті обов’язково пояснити на основі чого були розроблені рекомендації та яким чином вони допоможуть згуртувати колектив.


 1. Які психологічні засоби, методи та прийоми підвищують ефективність професійно-педагогічного спілкування зі студентською аудиторією під час лекцій, на семінарських заняттях і екзамені?

Примітки:

а) Представити у формі доповіді.

б) Продемонструвати один з представлених методів.


 1. Проаналізуйте існуючу систему контролю успішності студентів з певної дисципліни стосовно реалізації принципів, методів та форм контролю.

Примітки:

а) Отримані результати представити у формі презентації на 12 слайдів.


МЕТОДИ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: знання - науково-дослідна робота – творчість.Інтерактивні методи.

Оцінювання знань студентів здійснюється за такими критеріями:

 • оцінка “зараховано” виставляється студенту, який набрав не менше 61 балу.

 • оцінка “не зараховано” виставляється студенту, який набрав

0 – 60 балів.

Окрім цього кількісно визначається загальний рівень знань студента з дисципліни за шкалою ESTC:Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10Методичне забезпечення

Опорний конспект лекційАвторські публікації:

1.Роль когнiтивних технiк у процесi самореалiзацiї особистостi // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 12. – С. 83-93.

2.Застосування психодраматичних прийомiв для стимулювання самореалiзацiї особистостi у сферi театрального мистецтва // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 11. – С. 35-45.

3.Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру// Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: «Актуальні проблеми когнітивної психології». Випуск 14. – Острог, 2010. – С. 97-107

4.Використання психодраматичних прийомів у роботі зі студентами театру «Катарсис» Національного університету «Острозька академія» //

Матеріали 2 Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С.Костюка ( 19-20 квітня 2010 року).-Т.2.-К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010-С.327-331

5. Можливості застосування психодрами у навчальному процесі ВНЗ під час вивчення іноземної мови ( у співавторстві з Ширяєвою Т. М.) // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Випуск 18. – Острог, 2011-С.16-27

6.Психодрама як метод стимулювання самореалізації особистості//Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління», 19квітня 2012р.[Текст].-Львів: «СПОЛОМ», 2012-С.78-79Інформаційні ресурси

- Бібліотека Національного університету «Острозька академія»-Інтернет-джерела.

Рекомендована література

Базова

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии

 2. Подоляк Л. Г., Юрченко В.І.. Психологія вищої школи: навчальний посібник для магістрів і аспірантів. – К. : ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

 3. Семенча І.Є. Посібник до курсу «Педагогіка і психологія вищої школи»

 4. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник

Допоміжна

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Тео­рія. — К.: Либідь, 1998.

 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Тео­рія. — К.: Либідь, 1998.

 3. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функ­ция оценки учения школьников. — М.: Педагогика, 1984.

 4. Архангельский С.И. Учебный процесе в высшей школе. — М.: Высш. шк., 1980.

 5. Болюбаш Я.Л. Організація навчального процесу у вищих за­кладах освіти. — К.: Компас, 1997.

 6. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекст­ный подход. — Высш. шк., 1991.

 7. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод, посіб. для студентів магістратури. — К.: Центр навч. літ., 2003.

 8. Галушко Т.Є. Лекція у вищій школі. — К.: Вища шк., 1971.

 9. Ерников С., Лобова Т., Филиппов С. и др. Опыт использования рей­тинговой системы // Высшее образование в России. — 1998. — № 1.

 10. Зільберштейн А.І., Солдатов ТД. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі. — К.: Вища шк., 1979.

 11. Кобиляцъкий І.І. Методи навчально-виховної роботи у вищій школі. — Л.: Вид-во ЛДУ, 1979.

 12. Кобиляцький І.І. Методи навчально-виховної роботи у вищій школі. — Л.: Вид.-во ЛДУ, 1970.

 13. Кучер С. Сутність та завдання контролю в системі модульного навчання // Рідна школа. — 2000. — № 11.

 14. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — К.: Екс Об, 2003.

 15. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. — К.: Вища шк.,2003.

 16. Моисеев Ю. Использование рейтинговой системы в профес­сиональной подготовке // Alma mater. — 1988. — № 2.

 17. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. О.Г. Мороза. — К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2001.

 18. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посіб. /Заред. О.Г. Мороза. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.

 19. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Изд-воМГУ, 1986.

 20. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие. — Ростов н/Д.: Феникс, 2002.

 21. Слепканъ 3. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. — К., 2000.

 22. Тичина І.І. Модульна організація учбового процесу. Рейтингова система контролю успішності студентів. — К.: УДПУ, 1990.

 23. Якунин ВА. Педагогическая психология: Учеб. пособие. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.

Інформаційні ресурси

 1. Закон України "Про вищу освіту" // Голос України. — 2002. — 5 березня.

 2. Закон України "Про освіту" // Голос України. — 1996. — 25 квітня.

 3. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. — 2002. — 23 квітня.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка