Програма навчальної дисципліни основи інформатики та обчислювальної техніки галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, 0203 Гуманітарні науки, 0304 ПравоСкачати 202.99 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір202.99 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, 0203 Гуманітарні науки, 0304 Право

Напрям підготовки 6.030102 Психологія,

6.020303 Філологія. Мова і література (англійська), 6.030401 Правознавство

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета даного курсу - вивчення теоретичних основ і принципів побудови комп’ютерної техніки, а також прикладних систем програмування (системи підготовки текстів, електронні табличні процесори, системи підготовки презентацій, тощо.) та вміння використовувати можливості комп’ютерних мереж.

Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ інформатики та комп’ютерної техніки, так і в набутті практичних вмінь та навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язування завдань фахового спрямування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинензнати: теоретичні основи інформатики та експлуатаційні характеристики комп’ютерної техніки; архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем; основи алгоритмізації; особливості функціонування комп’ютерних мереж і сервіси мережі Інтернет; системи обробки різноманітної інформації та методи запровадження діалогу при вирішенні поставлених завдань.

вміти: використовувати можливості програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань; використовувати можливості комп’ютерних мереж та користуватися сервісами мережі Інтернет.

Програма навчальної дисципліни

Теоретичні основи інформатики, системне забезпечення інформаційних процесів.

Тема 1. Вступ. Теоретичні основи інформатики та інформації.

Предмет і зміст дисципліни. Етапи розвитку інформатики. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів.

Інформатика як єдність науки і технології. Складові частини інформатики. Інформація, її види та властивості. Подання інформації в комп‘ютерах. Структура даних.

Значення використання комп’ютерної техніки у юридичній сфері діяльності .


Тема 2. Комп’ютерна техніка та класифікація програмного забезпечення.

Етапи розвитку комп’ютерної техніки. Архітектура персональних комп’ютерів (ПК). Склад апаратної частини ПК: • процесор та його складові

 • системна (материнська) плата та інтегровані пристрої;

 • внутрішні запам’ятовуючі пристрої комп‘ютера (оперативна пам’ять, буферна пам’ять, кеш-пам’ять);

 • пристрої збереження інформації в комп‘ютері (накопичувачі на магнітних дисках; оптичні носії інформації;

 • пристрої введення інформації (клавіатура; мишка);

 • пристрої виведення інформації та їх класифікація (монітори; принтери; сканери; плотери; засоби мультимедіа);

Характеристика ноутбуків та кишенькових ПК.

Мобільні технології використання комп’ютерної техніки.

Поняття про програмне забезпечення комп’ютерів:


 • системне – операційні системи;

 • прикладне – пакети прикладних програм, сервісні програми; інструментальні; програмні засоби загального та спеціального призначення;

 • програмні засоби професійного рівня.


Тема 3. Сучасні системи забезпечення інформаційних процесів.

Системний підхід до інформаційних процесів та обчислювальних засобів. Класифікація операційних систем. Основні відомості про операційну систему WINDOWS. Структура та призначення головних елементів – робочого столу, меню “Пуск”. Робота з командами меню (використання основного та контекстного меню) та вікнами (складові частини вікон та їх призначення). Використання команди для пошуку папок, файлів та ярликів. Призначення панелі Microsoft Office. Технологія роботи з об’єктами (папками, файлами та ярликами): • перегляд змісту папок та поновлення змісту вікна папки;

 • дослідження властивостей папок, файлів та ярликів;

 • створення нових об’єктів;

 • переміщення, копіювання, перейменування та видалення папок, файлів і ярликів;

 • використання буферу обміну і технології OLE;

 • папка “Принтер”: встановлення, конфігурування;

 • швидкий перегляд файлів та їх друкування.

 • відновлення папок, файлів та ярликів за допомогою Корзини (Recycle Been).

Робота із стандартними програмами: текстовий редактор WORDPAD; графічний редактор PAINT; Калькулятор; робота з ієрархічною структурою дисків, з папками і файлами за допомогою програми “Проводник” .
Тема 4. Основи комп’ютерних мереж. Інтернет.

Основні поняття про комп‘ютерні мережі і телекомунікації. Локальні мережі: апаратні засоби, конфігурація ЛМ і організація обміну інформацією. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної комп‘ютерної мережі.

Поняття протоколу. Мережеві рівні. Передавання повідомлень у мережі. Модель “клієнт-сервер”.

Комп’ютерна мережа Microsoft Network. З’єднування комп’ютерів у мережу. Спільне використання ресурсів: папок, файлів, принтерів. Під’єднання до мережевого принтера. Поняття про мережевий протокол INTERNET. Концепція URL. Підключення до INTERNET. Глобальна інформаційна служба WWW. Браузери Internet: характеристика, склад та структура. Відвідування WEB – вузлів. Пошук, копіювання та друк необхідної інформації. Використання електронної пошти для ведення кореспонденції (пересилка та пошук електронної пошти, накопичення адрес).


Тема 5. Комп’ютерна безпека та захист інформації.


Інформаційна безпека. Основні напрямки та цілі захисту інформації: конфідеційність критичної інформації, цілісність інформації та пов’язаних з нею процесів, доступ до інформації, облік процесів, пов’язаних з інформацією.

Правові аспекти захисту інформації (право власності, авторські права).

Загальні заходи захисту інформації та комп’ютерної техніки: ідентифікація та аутентифікація користувачів, процедури авторизації, захист файлів, цілісність інформації. Криптографія.

Захист даних від комп’ютерних вірусів. Методи боротьби з вірусами. Захист інформації в комп’ютерних мережах. Комп’ютерне піратство та методи боротьби з ним.Прикладне програмне забезпечення.

Тема 6. Використання текстового редактора MS WORD для створення документів.

Призначення текстових редакторів. Текстовий редактор Microsoft Word. Структура елементів вікна Word. (Рядок головного меню, панелі інструментів, лінійки, статусний рядок).

Створення юридичних документів (позовних заяв, скарг та інше). Форматування документів. Збереження, пошук та завантаження тексту. Використання Майстра та Шаблона для створення документу. Використання шрифтів різного типу, стилю та розміру. Операції з абзацами та фрагментами тексту, розбиття тексту на колонки, додавання виносок. Робота з декількома текстами одночасно. Створення та упорядкування списків – бюлетенів, нумерованих та ієрархічних. Установлення параметрів сторінки. Перевірка правопису. Створення та редагування таблиць, виконання обчислень у таблиці. Розміщення тексту і графіки у тексті документу. Використання додатків Wordart, MS Equation, MS Graph.
Тема 7. Таблична обробка та аналіз даних.

Поняття електронної таблиці. Основні елементи табличного процесору Microsoft EXCEL: інтерфейс користувача ( рядок основного меню, довідкова система, формат робочого аркуша та робочої книги).

Типи даних електронної таблиці. Дії при розв’язанні завдань за допомогою табличного процесора: введення даних в електронну таблицю, редагування, запис математичних формул та обчислення за ними, копіювання та переміщення інформації, використання принципу “Drag & Drop” для роботи з даними, збереження змісту електронної таблиці, виведення результатів на друк.

Аналіз даних. Стандартні функції, що застосовуються при роботі з Excel: математичні, статистичні, функції дати, текстові функції, функції бази даних, фінансові функції тощо.Тема 8. Системи управління базами даних

Поняття та структура бази даних (БД). Особливості технології проектування БД. Поняття та функції системи управління базами даних (СУБД). Типи архітектур СУБД (мережева, реляційна, постреляційна, об’єктно-орієнтована).

Робота з БД в середовищі СУБД MS Access:


 • особливості проектування БД в MS Access; об’єкти БД MS Access та їх призначення; графічний інтерфейс MS Access;

 • створення та редагування структури таблиць БД; встановлення зв’язку між таблицями, типи зв’язку та види поєднання записів пов’язаних таблиць; поняття цілісності даних;

 • введення та редагування даних (в таблиці та за допомогою форм);

 • створення та редагування звітів.


Тема 9. Програми для створення презентацій (Microsoft PowerPoint).

Поняття, призначення, можливості та особливості використання презентацій. Вимоги щодо структури, змісту й оформлення презентації. Створення та збереження презентації. Вставка графіків і малюнків до слайдів презентації. Створення анімаційних ефектів. Перегляд слайдів та друкування. Формати збереження. Зміна зовнішнього вигляду тексту слайда, шаблона.


Структура навчальної дисципліни

з/п

Тема

Кількість годин відведених на:

1

Тема 1. Вступ. Теоретичні основи інформатики та інформації.

13

1
12

2

Тема 2. Комп’ютерна техніка та класифікація програмного забезпечення.

13

1
12

3

Тема 3. Сучасні системи забезпечення інформаційних процесів

1212

4

Тема 4. Комп’ютерні мережі. Інтернет.

11

1
10

5

Тема 5. Комп'ютерна безпека та захист інформації.

1010

6

Тема 6. Використання текстового редактора MS WORD для створення документів

12
2

10

7

Тема 7. Таблична обробка та аналіз даних.

16
4

12

8

Тема 8. Системи управління базами даних (MS Access).

11

1
10

9

Тема 9. Програми для створення презентацій (MS PowerPoint).

1010
Всього

108

4

6

98


Теми лекційних занять

Лекція 1
 1. Тема 1. Вступ. Теоретичні основи інформатики та інформації.


 1. Мета і завдання дисципліни та її місце в підготовці спеціалістів.

 2. Інформація. Подання та кодування інформації в комп‘ютерах.

 3. Історія розвитку обчислювальної техніки.

Література: [1-8]
Тема 2. Комп‘ютерна техніка та класифікація програмного забезпечення.

 1. Архітектура персонального комп’ютера. Склад апаратної частини ПК.

 2. Зовнішні пристрої ПК.

 3. Поняття про програмне забезпечення персонального комп’ютера.

 4. Класифікація програмного забезпечення.

Література: [1-3, 7-8]
Лекція 2

Тема 3. Комп’ютерні мережі. Інтернет. Комп'ютерна безпека

 1. Основні поняття про комп‘ютерні мережі. Класифікації мереж.

 2. Топологія та конфігурація мереж.

 3. Структура мережі Internet.

 4. Сервіси мережі Internet. Пошукові системи та браузери.

 5. Інформаційна безпека, види загроз.Основні напрямки захисту інформації.

Тема 8. Системи управління базами даних.

 1. Поняття бази даних та її структура.

 2. Етапи створення бази даних у MS Access.

 3. Об’єкти БД. Робота з таблицями. Маски введення даних.

Література: [1, 2, 5-7, 11-14]
Теми практичних занять

Тема 6. Використання текстового редактора MS Word для створення документів.

 1. Технологія створення документів в текстовому редакторі Word.

 2. Оформлення зовнішнього вигляду документа.

 3. Технологія форматування тексту в документах Word.

 4. Створення та редагування таблиць.

 5. Об’єкти і їх використання в текстових документах.

 6. Додавання та редагування графічних об’єктів.

Література: [1-3, 7-8]
Тема 7. Таблична обробка та аналіз даних.

 1. Основи роботи з табличним процесором Microsoft Excel.

 2. Створення та редагування таблиць.

 3. Форматування даних. Написання формул.

 4. Робота з таблицями.

 5. Використання Майстра функцій

 6. Робота з статистичними та логічними функціями.

 7. Побудова графіків, діаграм.

 8. Графічний аналіз даних.

 9. Технологія використання фінансових функцій.

 10. Створення баз даних в Microsoft Excel.

 11. Використання функцій для роботи з базами даних.

 12. Виведення проміжних підсумків.

Література: [1-3, 5-8, 10]

   1. Самостійна робота


Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

 1. Завдання для самостійної робота включає вивчення наступних питань за темами курсу:


Завдання №1.
 1. Тема 1. Вступ.Теоретичні основи інформатики і інформації. 4 год.


Мета: Ознайомитися з основними характеристиками та складовими інформаційних систем.

Зміст:

 1. Етапи розвитку інформатики.

 2. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів.

 3. Інформатика як єдність науки і технології.

 4. Складові частини інформатики.

 5. Інформація, її види та властивості.

 6. Кодування інформації в ПК.

 7. Структура даних.

 8. Поняття системи числення та застосування різних систем числення.

 9. Соціальні, правові і етичні аспекти інформатики.

 10. Значення використання комп’ютерної техніки у юридичній та економічній сферах діяльності

Завдання №2.

Тема 2. Комп‘ютерна техніка та класифікація програмного забезпечення. 6 год.

Мета: Ознайомитися з технічними характеристиками персональних комп’ютерів

та категоріями програмного забезпечення.Зміст:

 1. Етапи розвитку комп’ютерної техніки.

 2. Архітектура персональних комп’ютерів (ПК).

 3. Пристрої введення інформації (клавіатура; мишка).

 4. Класифікація моніторів та їх характеристика.

 5. Типи принтерів та їх технічні параметри.

 6. Засоби збереження інформації в ПК.

 7. Пристрої виведення інформації та їх класифікація (сканери; плоттери; засоби мультімедіа).

Завдання №3.

Тема 3. Сучасні системи забезпечення інформаційних процесів. 10 год.

Мета: Ознайомитися з системи забезпечення інформаційних процесів та основними компонентами операційної системи WINDOWS.

Зміст:

 1. Використання команди для пошуку папок, файлів та ярликів.

 2. Відновлення папок, файлів та ярликів за допомогою Корзини (Recycle Been).

 3. Робота із стандартними програмами: текстовий редактор WodrPad; графічний редактор Paint.

 4. Робота з ієрархічною структурою дисків, з папками і файлами за допомогою програми “Проводник” Windows XP .

Завдання №4.

Тема 4. Комп'ютерна безпека та захист інформації .

Мета: Вивчити принципи безпеки інформації. Набути навичок захисту даних від несанкціонованого втручання.

Зміст:

 1. Правові аспекти захисту інформації (право власності, авторські права).

 2. Загальні заходи захисту інформації та комп’ютерної техніки: ідентифікація та аутентифікація користувачів, процедури авторизації, захист файлів, цілісність інформації.

 3. Захист файлів за допомогою пароля.

 4. Криптографія.

 5. Захист інформації в комп’ютерних мережах.

 6. Створення архівів, можливості архіваторів.

Завдання №5.

Тема 5. Комп’ютерні мережі. Internet.

Мета: Дослідження можливостей глобальних та локальних мереж. Набуття практичних навичок роботи в Internet та у локальній мережі.

Зміст:

 1. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної комп‘ютерної мережі.

 2. Передавання повідомлень у мережі: формування блоку, фрагменту, пакету та кадру. Модель “клієнт-сервер”.

 3. З’єднування комп’ютерів у мережу.

 4. Поняття про мережевий протокол INTERNET.

 5. Концепція URL.

 6. Копіювання файлів з одного комп’ютера на інший (за допомогою програми FTP).

 7. Знайомство з системою телеконференцій USENET.

Завдання №6.

Тема 6. Використання текстового редактора MS Word для створення документів.

Мета: Набуття практичних навичок по створенню ділових документів у текстовому редакторі MS Word.

Зміст:

 1. Структура елементів вікна Word (Рядок головного меню, панелі інструментів, лінійки, статусний рядок).

 2. Робота з декількома текстами одночасно.

 3. Перевірка правопису.

 4. Розміщення тексту і графіки у тексті документу.

 5. Використання додатку Graph.

Завдання №7.

Тема 7. Таблична обробка та аналіз даних.

Мета: Ознайомитися з основними компонентами і можливостями табличного процесору MS Excel , інтерфейсом користувача. Набути навичок створення та редагування електронних таблиць у MS Excel, використання функцій, форм, створення макросів.

Зміст:

 1. Поняття електронної таблиці.

 2. Основні елементи табличного процесору Microsoft Excel ( інтерфейс користувача).

 3. Використання принципу “ Drag & Drop” для роботи з даними.

 4. Таблична база даних та операції в ній (використання форм).

 5. Статистичний аналіз даних, прогнозування.

 6. Створення макросів для автоматизації роботи.

Завдання №8.

Тема 8. Системи управління базами даних

Мета: Ознайомитися з основними компонентами і можливостями СУБД MS Access, інтерфейсом користувача. Набути навичок створення та редагування баз даних.

Зміст:

 1. Поняття бази даних.

 2. Призначення та класифікація систем управління базами даних.

 3. Особливості побудови таблиць, форм, запитів, звітів.

 4. Маски введення даних в таблиці в MS Access.


Завдання №9.

Тема 9. Програма для створення презентацій (Microsoft PowerPoint).

Мета: Навчитися створювати презентації за допомогою програми Microsoft PowerPoint.
Зміст:

 1. Створення та збереження презентації.

 2. Зміни зовнішнього вигляду текста слайда.

 3. Зміна шаблона.

 4. Вдосканалення презентацій.


Індивідуальні завдання

Створити презентацію за попередньо обраною темою.

Вимоги:


 • обсяг презентації (від 25 слайдів);

 • показ відбувається в автоматичному режимі;

 • використовувати фотографії та картинки;

 • звуковий супровід та використання ефектів анімації.


Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Інформатика» викладачем використовуються традиційні (лекції, презентації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні методи навчання. Також для навчання використовується система дистанційної освіти «MOODLE».

У процесі вивчення дисципліни «Інформатика» використовуються наступні методи контролю:

а) виконання контрольних модульних робіт;

б) виконання тестових завдань.
Розподіл балів, які отримують студенти


       1. Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

100

П1

П2

П3

КР

МК

10

10

10

20

50


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення

1. Навчальний комплекс з курсу «Інформатика».2. Система дистанційного навчання «MOODLE».
Рекомендована література

Базова

 1. Макарова М.В. Інформатика та комп'ютерна техніка/ М.В.Макарова, Г.В.Карнаухова, С.В.Запара.- Суми: Університетська книга, 2008.

 2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп"ютерна техніка: Навч. пос.- К.: Академія, 2005.- 416.

 3. Клименко О.Ф. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчально-методичний посібник/ О.Ф.Клименко, Н.Р.Головко, О.Д.Шарапов.- К.: КНЕУ, 2005.

 4. Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006.

 5. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ Д.О.Рзаєв, О.Д.Шарапов, В.М.Ігнатенко, Л.М.Дибкова.- К.: КНЕУ, 2006

 6. Каліон В.А. Основи інформатики: Практикум/ В.А.Каліон, О.І.Черняк, О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007.

 7. Кучерява Т.О. Інформатика та комп"ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивідуальної роботи/ Т.О.Кучерява, М.В.Сільченко, І.В.Шабаліна.- К.: КНЕУ, 2006.

 8. Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій: Для студентів економічних спеціальностей.- К.: Каравела, 2007.

 9. Буров Є.В. Компютерні мережі: Підручник.- Львів: Магнолія плюс, 2006.- 264

 10. Берк К. Анализ данных с помощью Microsoft Excel/ К.Берк, П.Кэйри.- М., 2005.- 560

 11. Зеленський К.Х. Системи управління базами даних: Навчальний посібник для дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет "Україна", 2006.

 12. Коцюк Ю.А. Бази даних.- Острог, 2007.

 13. Дженнингс Р. Использование Microsoft Offiсe Access 2003.- Специальное издание.- М.: Издательский дом "Вильямс ", 2006.- 1312

 14. Система управління базами даних Microsoft Access дя самостійного вивчення: Навчальний посібник/ Баловсяк Н. В., Григоришин І. А , Л. В. Кулібаба.- К.: Дакор, 2006.- 156.

Допоміжна

 1. Беспалов В.М. Інформатика для економістів: Навчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2003.- 788

 2. Білик В.М. Інформаційні технології та системи/ В.М.Білик, В.С.Костирко.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 232.

 3. Голыцина О.Л. Базы данных: Учебное пособие/ О.Л.Голыцина, Н.В.Максимов, И.И.Попов.- М.: Форум, 2003.- 352.

 4. Диго С.М. Базы данных: проектирование и использование: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2005.

 5. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Посібник/ Ред. О.І.Пушкарь.- Київ: Академія, 2001.- 696 с

 6. Кушниренко А.Г. Основы информатики и вычислительной техники/ А.Г.Кушниренко, Г.В.Лебедев, Р.А.Сворень.- М.: Просвещение, 1991.- 224

 7. Левин А. Самоучитель работы на компьютере.- М.: Нолидж, 2000.- 656 с

 8. Лєбедев С.В. Web-дизайн: Учебное пособие.- М.: Альянс-пресс, 2004.- 736.

 9. Локазюк В.М. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК: Посібник/ В.М.Локазюк, Ю.Г.Савченко.- К.: Академія, 2004.- 376.

 10. Лук"янова В.В. Комп"ютерний аналіз даних: Посібник.- К.: Академія, 2003.- 344.

 11. Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник для 10-11 класів/ Під ред.: С. А. Ракова.- Харків: Ранок, 2001.

 12. Молодцова О.П. Прикладне програмне забезпечення: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000

 13. Симонович С.В. Информатика: Базовый курс/ Рец. С.В.КалинРед. С.В.Симонович.- Санкт-Петербург: Питер, 2002

 14. Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2004

 15. Следзінський І.Ф. Основи інформатики: Посібник для студентів/ І.Ф.Следзінський, Я.П.Василенко.- Тернопіль: Богдан, 2003

 16. Уокенбах Д. Microsoft Excel 2000. Библия пользователя.- М.: Издательский дом "Вильямс", 2001

 17. Федько В.В. Основи алгоритмізації та програмування/ В.В.Федько, В.І.Плоткін.- Харків: Ранок, 2003

 18. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс.- М.: Инфра-М, 1998.

 19. Хислоп Б. Word 2003.Библия пользователя/ Б.Хислоп, Д.Энжелл, П.Кент.- М.: Издательский дом "Вильямс", 2004

 20. Черкес М.Е. Правовое регулирование деятельности в Интернете: Монография. Ч.1.- Одеса: Латстар, 2002

 21. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows): Посібник "Основи інформатики та обчислювальної техніки". Ч.1.- Шепетівка: Аспект, 2001

 22. Щедріна О.І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2001

 23. Ярмуш О.В. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ О.В.Ярмуш, М.М.Редько.- К.: Вища освіта, 2006

 24. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник / Ред. В.П. Гондюл, А.Г. Дерев’янко, В.В. Матвеєв. – К.: Либідь, 2000

 25. В.А. Баженов.,П.С. Венгерський, В.М. Горлач Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. / А.Б.В., С.В.П., М. Г. В. – К.: Каравела, 2004

 26. Інформатика для економістів: навч. посібник /В.М. Беспалов, А.Ю. Вакула, А.М. Гострик та ін. – К.: ЦУЛ, 2003.

 27. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. “Комп’ютерні мережі”: Підручник / За ред. Ю.С. Ковтанюка. – К.: Юніор, 2003.

 28. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 696с. (Альма-матер)

 29. Основы информатики: Курс лекций /Гиляревский Р.С. - М.: Издательство «Экзамен», 2003.

 30. Крейнак Дж., Хебрейкен Дж. Интернет. Энциклопедия – СПб: Изд. «Питер», 2000.

 31. Кент П. Internet /Пер. с англ. В.Л.Григорьева. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1996

 32. Эд Крол. Все об Internet. /Пер. с англ. C. М. Тимачева. -К: BHV, 1995.

 33. Архітектура, принципи функціонування і керування ресурсами IBM PC. Навч. посіб. / А. М. Гуржій, С.Ф.Коряк, В.В. Самсонов, О.Я. Скляров. Харків: ТОВ Компанія СМІТ, 2003.

 34. Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Internet. – К.: А.С.К., 2001

 35. А. Левин. Самоучитель работы на компьютере. 7-е вид– М.: «Нолидж», 2003

 36. Бжезінський З. Велика інформатика .-Львів:Лілея-НВ,2000

 37. Верлань А.Ф., Н.Б. Апатова. Інформатика .-К.:Форум,2000

 38. Системи оброблення економічної інформації: Навчально-методичний посібник .-К.:КНЕУ,2004

 39. Шестопалов Є.А. Інформатика Базовий Курс (Варіант Windows) Частина 1 .-Шепетівка:Аспект,2001

 40. Оуглтри Терри. Microsoft Windows XP .-СПб:ООО "ДиаСофтЮП",2003

 41. Серогородский В.В. Excel 2002. Популярный самоучитель.-Наука и Техника:СПб,2003

 42. Праг Керри, Н., Ирвин Майкл, Р. Access 2002. Библия пользователя.-Москва:Вильямс,2003

 43. Быстро и легко осваиваем работу в сети Интернет:Учебное пособие/Ред. Ф.А.Резников .-Москва:Лучшие книги,2002

 44. Мак-Клар Стюарт, Шах Саумил, Шах Шрирай. Хакинг в WEB: атака и защита.-Москва: Вильямс, 2003

 45. Бартків А.Б., Гринчишин О.Я., Гринчишин Я.Т.Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки. - К.:Вища школа,1995

 46. Глинський Я. М. Практикум з інформатики. - Львів:Деол,2002

 47. Коссак Орест Михайлович. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки:Понад 15000 термінів/Рец. Я.Г.Савула, д-р фіз.-мат. наук, проф. Г.Л.Вознюк, канд. філол. наук.- Львів:БаК,1995

 48. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики:За ред. Мадзігона В. М.-К.:Фенікс,2000

 49. Російсько-англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки:з покажчиком англійських і українських термінів/Укладачі Карачун В., Бех П., Гульчук Г.-К.:Спалах,1998 .

 50. Глибовець М.М., Отецький О.В.. Штучний інтелект: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Комп’ютер. науки" та "Приклад. математика"-К.: Вид. дім "КМ Академія",2002.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка