Програма навчальної дисципліни Новітні методи збору та аналізу соціологічної інформаціїСторінка4/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5

6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Форми контролю

1

Ведення в новітні методи збору та аналізу соціологічної інформації

2

питання з теми включені до поточних тестів Т1.1 та до екзаменаційних тестів

2

Багатовимірний аналіз: сутність, методи, специфіка застосування в соціології

4

питання з теми включені до поточних тестів Т1.1 та до екзаменаційних тестів

3
Методи факторного та кластерного аналізу як засіб виявлення структури багатовимірних даних

4

питання з теми включені до поточних тестів Т1.2 та до екзаменаційних тестів

4
Багатовимірне шкалування

4

1) питання з теми включені до поточних тестів Т1.2 та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання

5
Методи візуалізації багатомірних даних

4

питання з теми включені до поточних тестів Т1.1 та до екзаменаційних тестів

6

Дискримінантний аналіз та його застосування в соціології

4

1) питання з теми включені до поточних тестів Т1.3 та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання

7

Дерева класифікації: засоби побудови в SPSS

7

1) питання з теми включені до поточних тестів Т1.3 та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання

8

Дерева класифікації: особливості інтерпретації результатів

5

9

Регресійний аналіз: традиційний підхід та новітні тенденції

3

1) питання з теми включені до поточних тестів Т1.3 та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання

10

Приклад. Регресійний аналіз як засіб виявлення факторів довіри до політичних інститутів в Україні

2

1) питання з теми включені до поточних тестів Т1.3 та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання

11

Латентно-структурна регресійна модель Лазарсфельда та її новітні модифікації

5

питання з теми включені до поточних тестів Т1.3 та до екзаменаційних тестів;

12

Інтелектуалізація інформаційних технологій як головний чинник розвитку методів багатовимірного аналізу інформації: становлення концепції інтелектуального аналізу даних

4

1) питання з теми включені до поточних тестів Т1.3 та до екзаменаційних тестів; 2) написання есе;

13

Огляд задач та методів інтелектуального аналізу даних

8

14

Інтелектуальний аналіз даних в соціології: приклади реалізації

5

15

Інтелектуальний аналіз даних в соціології: приклади інтерпретації результатів

5

16

Поняття вимірювання в соціології. Соціологічні шкали.

5

1) питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання

17

Одномірне шкалювання.

5

1) питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання

18

Методи одновимірного шкалювання.

5

питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів;

19

Семантичний диференціал і інші методи псіхосемантики.

5

1) питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання

20

Цифрові методи в контексті становлення цифрової соціології

5

1) питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів; 2) написання есе

21

Цифрові методи в контексті становлення цифрової соціології

5

1) питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання

22

Великі дані як фактор появи новітніх методів аналізу соціологічної інформації

5

питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів

23

Методологічні проблеми і підходи до соціологічного аналізу великих даних

5

питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів

24

Перетворення цифрових методів у методологічний мейнстрим

5

питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів

25

Reality mining

5

питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів

26

Цифрова епістемологія

4

питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів

27

Соціальні мережі як предмет соціологічного аналізу

5

питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів

28

Математичні підстави аналізу соціальних мереж

5

питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів

29

Методологічні принципи та інструменти аналізу онлайнових соціальних мереж

5

1) питання з теми включені до поточних тестів та до екзаменаційних тестів; 2) виконання практичного завдання
Разом

135

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Передбачається, що кожен слухач повинен вирішити практичну задачу за допомогою використання одного з освоєних у ході прослуховування курсу методів. Слухач повинен сам поставити змістовну задачу, обгрунтувати актуальність її рішення; довести, що для такого рішення найбільш підходить той чи інший метод (зокрема, описати відповідний алгоритм); вибрати масив даних для аналізу (це може бути один з наявних масивів або дані можуть бути зібрані самим слухачем); застосувати обраний метод до даних (природно, з допомогою комп'ютера; потрібне обґрунтування ключових елементів вибраного алгоритму аналізу), проінтерпретувати рішення; показати, якою мірою вирішено поставлене змістовне завдання.

8. Методи навчання

Лекції, практичні заняття, консультації тощо.Лекція – систематичний, послідовний виклад навчального матеріалу, будь-якого питання, проблеми, теми тощо. Головні вимоги до навчальної лекції: науковість, доступність, єдність форми й змісту, емоційність викладу, органічний зв'язок практичними заняттями. Зміст лекцій визначається специфікою навчальної дисципліни та робочою програмою навчальної дисципліни. Лекції з методів аналізу соціологічної інформації спрямовані на розкриття теоретичного підґрунтя основних математично-статистичних методів, що використовуються в прикладних дослідженнях, а також шляхів їх реалізації засобами ОСА та SPSS. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю професійно спрямованих прикладів, які висвітлюють можливості застосування статистичних методів аналізу даних в рекламній та ПР діяльності.

Практичні заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Основна увага приділяється перевірці розуміння студентом своїх дій (а не механічному їх виконанню без усвідомлення), вміння застосовувати на практиці отриманий теоретичний матеріал.

В рамках курсу передбачається виконання практичних завдань на основі даних, зібраних в раніше проведених соціологічних дослідженнях, що дозволяє студентам на реальних прикладах придбати потрібні навички. Завдання, які ставляться в рамках практичних занять та самостійної роботи, в також поточний і підсумковий контроль відтворюють завдання, що постають в реальній дослідницькій практиці.

Консультації - поради, пояснення викладача студентам з будь-якого питання. У межах даної навчальної дисципліни передбачаються консультації у формі співбесіди індивідуально чи з групами у позанавчальний час за певним графіком або у разі потреби - після вивчення окремих тем програми, у процесі вивчення і особливо під час підготовки до контрольних робіт, виконання самостійних завдань, підготовки до заліку та іспиту.

Крім того передбачено проведення дистанційних консультацій у формі відповіді на запитання в Гугл Класі.Індивідуальне завдання – форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно під керівництвом викладача. Зазвичай, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їхнього виконання можуть залучатися кілька студентів.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчально-дослідного характеру, який використовується в процесі навчального курсу й завершується складанням підсумкового екзамену чи заліку. ІНДЗ – це завершена робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних та практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу загалом.

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу. Самостійна робота включає в себе підготовку до виконання контрольних завдань та виконання індивідуальних практичних завдань.
9. Методи контролю

Тестування, виконання контрольних робіт, виконання практичних завдань з обробки соціологічних даних в комп’ютерному класі.


10. Розподіл балів, які отримують студенти*

Екзамен в 9-му семестрі

Поточний контроль, тести та самостійна робота

Разом

Екзамен

Сума
Розділ 1

60

40

100
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

10

20

30

Залік в 10-му семестрі


Поточний контроль та самостійна робота

Сума

Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4

100

Т1

Т2

Т3Т3

Т4

Т5
Т1

Т2

Т3Т3

Т4

Т5Т6


Т1

Т2

Т3


Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не зараховано


11. Методичне забезпечення
1. Кислова О.М. Мультимедійний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Новітні методи збору та аналізу соціологічної інформації» (електронний варіант можна отримати у лектора, у викладачів, що ведуть практичні заняття, або скачати у Google Класі).
Базового навчального посібника не існує, тому докладний список літератури з кожної теми додається наприкінці кожної презентації в мультимедійному конспекті.
Рекомендована література

Основна


  1. Барковский С.С. и др. Многомерный анализ данных методами прикладной статистики: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Барковский С.С., Захаров В.М., Лукашов А.М., Нурутдинова А.Р., Шалагин С.В. – Казань: Изд. КГТУ, 2010. – 126 с. — Режим доступу: http://cs.kai.ru/files/Shalagin/Posobie_mnogoparametrich_analis_dannyh_methodami_prikl_stat-ki.pdf

  2. Майер-Шенбергер В., Кукьер К. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим / Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер ; пер. с англ. Инны Гайдюк. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.— 240 с.

  3. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: Курс лекций / Ю.Н. Толстова. — М.: ИНФРА-М, 1998. - 224 с. 

  4. Digital Methods as Mainstream Methodology / Steven Roberts, Christine Hine, Yvette Morey, Helene Snee, Hayley Watson // Building capacity in the research community to address the challenges and opportunities presented by digitally inspired methods. A report on a Series of Workshops and Seminars. — June 2013. — Mode of access: http://eprints.ncrm.ac.uk/3156/3/DMMM_NCRM_paper.pdf

  5. Lupton D. Digital Sociology / Deborah Lupton. — London: Routledge, 2015. — 230 р.

  6. Marres N., Gerlitz C. Interface Methods: Renegotiating relations between digital social research, STS and sociology [Electronic resource] / Noortje Marres and Carolin Gerlit // Sociological Review. — 2015. – Mode of access: http://www.gold.ac.uk/media/migrated/media/goldsmiths/departments/researchcentres/centreforthestudyofinventionandsocialprocesscsisp/pdf/workingpapers/Marres__Gerlitz_workingpaper_3.pdf

  7. Rogers R. A. The End of the Virtual: Digital Methods [Electronic resource] / Richard Rogers // Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009 – 36 р. – Mode of access: http://www.govcom.org/rogers_oratie.pdf

  8. Sauter Т. The Culture of the Digital: Pinterest and Digital Sociology [Electronic resource] / Theresa Sauter // Proceedings of 2013 TASA Conference : Reflections, Intersections and Aspirations 50 years of Australian Sociology. — Melbourne: TASA, 2013. — https://www.tasa.org.au/wp-content/uploads/2013/11/Sauter.pdf


Допоміжна
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка