Програма навчальної дисципліни Новітні методи збору та аналізу соціологічної інформаціїСторінка1/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра ________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

___________________________

“______”_______________20 __ р.

Програма навчальної дисципліни


Новітні методи збору та аналізу соціологічної інформації

(назва навчальної дисципліни)


(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям _______ 6.030101 – «Соціологія»___________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність_______________6.030101 «Соціологія», _____________________

________________6.030302 – «Соціальна робота», __________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізація_ «Соціологія», ______«Соціальна робота»,

(назва спеціалізації)

факультету ________________________соціологічного_______________________________

(назва факультету)


2015 / 2016 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою соціологічного факультету
“21” травня 2015 року, протокол № 5

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади)


Кислова О.М., кандидат соціологічних наук, доцент (розділ 1: Т1-Т7, Т9-Т11, розділ 3: Т1-Т6);

Кузіна І.І., ст.. викладач (розділ 1: Т8);

Коритнікова Н.В., кандидат соціологічних наук, доцент (розділ 3: Т2.2);

Данілєнко І.В., ст.. викладач (розділ 2: Т1-Т5);

Акмурзін А.Я , викладач (розділ 4: Т1-Т3).
Програму схвалено на засіданні кафедри методів соціологічних досліджень

Протокол від “18” травня 2015 року № 4


Завідувач кафедри методів соціологічних досліджень
_______________________ ______Кізілов О.І. _

(підпис) (прізвище та ініціали)


Програму погоджено методичною комісією соціологічного факультету


Протокол від “____”________________2015 року № ___
Голова методичної комісії
_______________________ __Сорока Ю.Г.

(підпис) (прізвище та ініціали)
Вступ

Програма навчальної дисципліни “Новітні методи збору та аналізу соціологічної інформації” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «соціологія», «соціальна робота».


Предметом вивчення навчальної дисципліни є традиційні та новітні методи збору та аналізу соціологічної інформації.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
Розділ 1 Методи багатовимірного аналізу в соціології.

Розділ 2. Методи вимірювання в соціології.

Розділ 3. Розвиток цифрових методів аналізу соціологічної інформації.

Розділ 4. Методи мережевого аналізу в соціології.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення слухачів з новітніми тенденціями розвитку методології соціологічних досліджень та обговорення рис, що набувають традиційні підходи до аналізу соціологічної інформації в цифрову епоху.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретичні знання та практичні навички застосування класичних методів багатовимірної статистики та інтелектуального аналізу даних в аналізі соціологічної інформації, а також перспективи цифрової соціології, формування якої обумовлено викликами великих даних

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

знати: основні традиційні та новітні методи аналізу соціологічної інформації; яку соціологічну задачу дозволяє вирішити той чи інший метод; якими повинні бути вхідні дані (як треба збирати інформацію маючи за мету застосування певного методу), яким програмним забезпеченням слід скористатися, щоб реалізувати ці методи.

вміти: виконувати всі необхідні розрахунки та інтерпретувани результати

2. Опис навчальної дисципліни

Найменування показника

Галузь знань (предметна область), напрям, спеціальність, рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8
(для для заочної форми навчання – 6)

Галузь знань (предметна область)

__ Соціологія___________


Напрям:


_____ Соціологія________

Спеціальність:6.030101 – «Соціологія»,

6.030302 – «Соціальна робота»

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень)

______магістр_______


Нормативна

Рік підготовки

5-й

6-й

Індивідуальне завдання ___________

(назва)Семестр

Загальна кількість годин

240


(для для заочної форми навчання – 180)


8-9-й

11-12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,

самостійної роботи студента –5


54 год.

20 год.

Практичні, семінарські

51 год.

20 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

135 год.

140 год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

8 семестр – екзамен

9 семестр – залік
11 семестр – екзамен

12 семестр – залік  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка