Програма навчальної дисципліни місцеві фінанси галузь знань 0305 Економіка та підприємництво Спеціальність 03050801 Фінанси І кредитСкачати 324.63 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір324.63 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Галузь знань 0305 – Економіка та підприємництво

Спеціальність 7.03050801 – Фінанси і кредит

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань

0305 “Економіка і підприємництво”

Нормативна


Напрям підготовки

- (шифр і назва)Модулів (у формі контрольної роботи) – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):7.03050801 “Фінанси і кредит”(за спеціалізованими програмами)__Рік підготовки:

Іспит – 1

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

Триместр

Загальна кількість годин – 144 год.

14-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6/4 год.

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


6 год.

Практичні, семінарські

4 год.

Консультація

-

Самостійна робота

134 год.

Індивідуальні завдання:

 • год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для заочної форми навчання – 9/91


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу “Місцеві фінанси” полягає у висвітленні природи місцевих фінансів, визначення їх місця і ролі в економічному розвитку країни, вивчення порядку формування і використання фондів фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

Завдання вивчення курсу полягає у дослідженні студентами: еволюційного становлення сутності місцевих фінансів; правильному розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин місцевих органів влади і розкритті шляхів використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; вивченні проблем реформування місцевих фінансів в процесі ринкової трансформації вітчизняної економіки; визначенні напрямів розбудови місцевих фінансових інститутів при проведенні економічної політики місцевих органів самоврядування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: економічну природу місцевих фінансів, їх ознаки, функції та принципи організації; склад доходів місцевих фінансів та місцевих бюджетів, їх видатки; фінансову політику на місцевому рівні та бюджетний процес, його учасників; фінанси підприємств комунальної форми власності; фінансовий контроль та управління місцевими фінансами.

вміти: об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в бюджетному процесі на місцевому рівні; здійснювати середньострокове бюджетне планування суми першого кошика місцевих бюджетів; аналізувати результативність впровадження програмно-цільового методу бюджетного планування; розраховувати тарифи за житлово-комунальні послуги органами місцевого самоврядування.


3. Програма навчальної дисципліни

3.1. Лекційний курс – 6 год.

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. – 0,5 год.

1. Сутність місцевих фінансів та їх економічна природа.

2. Місцеві фінанси як система.

3. Функції місцевих фінансів.

4. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус.

5. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.Література:

 1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

 2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

 3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

 4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

 5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

 6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

Тема 2. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Система місцевих фінансових інститутів. - 0,5 год.

1. Сутність поняття місцеві бюджети та склад місцевих бюджетів.

2. Структура системи місцевих фінансових інститутів.

3. Поняття самостійності бюджету.

4. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.

Література:

1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

Тема 3. Бюджетний процес на місцевому рівні. - 1 год.

1. Сутність поняття бюджетного процесу на місцевому рівні.

2. Координація діяльності учасників бюджетного процесу. Розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет.

3. Організація виконання та формування звітності про виконання місцевих бюджетів.Література:

1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
Тема 4. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. - 1 год.

1. Сутність поняття та склад доходів місцевих фінансових ресурсів.

2. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

3. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

4. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.

Література:

1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
Тема 5. Видатки місцевих бюджетів: сутність, склад та класифікація. - 1 год.

1. Сутність видатків місцевих бюджетів та їх види.

2. Види видатків на здійснення повноважень.

3. Розмежування видатків між місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

4. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

5. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.Література:

1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання. – 0,5 год.

1. Сутність фінансового вирівнювання та його принципи. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси.

2. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин.

3. Міжбюджетні відносин та їх інструменти.Література:

1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
Тема 7. Фінанси підприємств комунального господарства. – 0,5 год.

1. Поняття комунальної власності, суб'єкти та об’єкти, форми комунальних підприємств.

2. Особливості функціонування комунальних підприємств, планування доходів та витрат на їх фінансування.

3. Склад витрати підприємств комунального господарства та фінансові результати їх діяльності.Література:

1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
Тема 8. Фінанси житлово-комунального господарства України. – 0,5 год.

1. Сутність, організаційна структура та фінанси житлово-комунального господарства в Україні.

2. Житлово-комунальні послуги.

3. Планування та калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг.

4. Тарифи по ЖКП, організація їх встановлення та регулювання.

Література:

1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

Тема 9. Державна регіональна фінансова політика та бюджетна політика на місцевому рівні. – 0,3 год.

1. Поняття державної регіональної фінансової політики.

2. Сутність та виконання бюджетної політики на місцевому рівні.

3. Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування.Література:

1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

Тема 10. Управління місцевими фінансами. – 0,2 год.

1. Місцеві фінансові органи: види, функції.

2. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів.

3. Фінансовий контроль на місцевому рівні.Література:

1. Бюджетний кодекс України // www.rada.gov.ua

2. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник . – К.: Знання, 1999. – 487 с.

4. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

5. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

4. Структура навчальної дисципліни

№ п/п

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

заочна форма

Всього

Лекції

Практичні

заняття


Самостійну роботу

1

2

3

4

5

7

1.

Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

14

0,5

0,5

13

2.

Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Система місцевих фінансових інститутів

15

0,5

0,5

14

3.

Бюджетний процес на місцевому рівні

14,5

1

0,5

13

4.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування

15,5

1

0,5

14

5.

Видатки місцевих бюджетів: сутність, склад та класифікація

11,5

1

0,5

10

6.

Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання

15

0,5

0,5

14

7.

Фінанси підприємств комунального господарства

11

0,5

0,5

10

8.

Фінанси житлово-комунального господарства України

10,5

0,5

-

10

9.

Державна регіональна фінансова політика та бюджетна політика на місцевому рівні

10,3

0,3

-

10

10.

Управління місцевими фінансами

12,7

0,2

0,5

12
Всього

144

6

4

1345. Теми практичних занять

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів.

Практичне заняття № 1. - 0,5 год.

1. Сутність місцевих фінансів та їх економічна природа.

2. Місцеві фінанси як система.

3. Функції місцевих фінансів.

4. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус.

5. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.

Література: 2, 5, 17, 19, 20, 38, 43.

Ключові поняття: місцеві фінанси, функції місцевих фінансів, теорії органів місцевого самоврядування, територіальна громада.

Контрольні питання:


 1. Становлення поняття «місцеві фінанси».

 2. Об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів.

 3. Які ви знаєте теорії виникнення місцевих фінансів?

 4. Визначте склад місцевих фінансів.

 5. Які виділяють функції місцевих фінансів?

 6. В чому особливість формування місцевих громад в Україні?

 7. Розкрити сутність поняття «фінансова автономія».

 8. Проаналізувати межі та показники фінансової автономії.


Тема 2. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Система місцевих фінансових інститутів.

Практичне заняття № 1. - 0,5 год.

1. Сутність поняття місцеві бюджети та склад місцевих бюджетів.

2. Структура системи місцевих фінансових інститутів.

3. Поняття самостійності бюджету.

4. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.

Література: 2, 5, 17, 19, 20, 38, 43.Ключові поняття: склад місцевих бюджетів, структура системи місцевих фінансів, самостійність бюджету.

Контрольні питання:

 1. Структура системи місцевих фінансових інститутів.

 2. Роль місцевих бюджетів у складі системи місцевих фінансових інститутів.

 3. Принципи формування місцевих бюджетів України.

 4. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів.

 5. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування.

 6. Особливості функціонування бюджетів місцевого самоврядування.

 7. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання бюджетів.

Тема 3. Бюджетний процес на місцевому рівні.

Практичне заняття № 1. - 0,5 год.

1. Сутність поняття бюджетного процесу на місцевому рівні.

2. Координація діяльності учасників бюджетного процесу. Розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет.

3. Організація виконання та формування звітності про виконання місцевих бюджетів.

Література: 2, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 20, 27, 38, 43.

Ключові поняття: бюджетний процес на місцевому рівні, ограни місцевого самоврядування у координуванні дій бюджетного процесу, розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет.

Контрольні питання:

1. Визначте основи бюджетного процесу на місцевому рівні.

2. Хто здійснює координацію діяльності учасників бюджетного процесу? Яким чином?

3. Розгляд з головними розпорядниками бюджетних асигнувань місцевого бюджету.

4. Як проходить процедура прийняття рішення про місцевий бюджет.

5. Як здійснюється загальна організація виконання місцевого бюджету?

6. Які є правові основи виконання місцевих бюджетів?

Домашнє завдання:

1. Проаналізувати матеріали щодо розгляду та прийняття рішення про місцевий бюджет, подати оцінку координації діяльності учасників бюджетного процесу на прикладі будь-якого органу місцевого самоврядування.


Тема 4. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

Практичне заняття № 1. - 0,5 год.

1. Сутність поняття та склад доходів місцевих фінансових ресурсів.

2. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

3. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

4. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.

Література: 2, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 20, 27, 38, 43.Ключові поняття: місцеві фінансові ресурси, доходи місцевих бюджетів, власні доходи, закріплені та регульовані доходи, бюджетні трансферти, місцеві податки та збори.

Контрольні питання:

 1. Структурно-логічна схема фінансових ресурсів регіонів.

 2. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.

 3. Власні доходи та їх склад.

 4. Способи мобілізації грошових коштів до доходів.

 5. Закріплені доходи та їх структура.

 6. Регульовані доходи та їх структура.

 7. Бюджетні трансферти.

 8. Особливості здіснення місцевого оподаткування в Україні.


Тема 5. Видатки місцевих бюджетів: сутність, склад та класифікація. Практичне заняття № 2. – 0,5 год.

1. Сутність видатків місцевих бюджетів та їх види.

2. Види видатків на здійснення повноважень.

3. Розмежування видатків між місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

4. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

5. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Література: 2, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 20, 27, 38, 43.

Ключові поняття: видатки місцевих бюджетів, принципи планування видатків місцевих бюджетів, поточні видатки, капітальні видатки, вільні бюджетні кошти.

Контрольні питання:


 1. Види видатків місцевих бюджетів.

 2. Зміст поточних видатків та їх склад.

 3. Сутність капітальних видатків та їх значення у розвитку регіону.

 4. Видатки на здійснення повноважень, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.

 5. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, які враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів.

 6. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюд­жетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів.

 7. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів.

 8. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів.

 9. Передача видатків на виконання власних повноважень між місцевими бюджетами.

 10. Передача видатків на виконання делегованих державних повноважень.


Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання.

Практичне заняття № 2 - 0,5 год.

1. Сутність фінансового вирівнювання та його принципи. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси.

2. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин.

3. Міжбюджетні відносин та їх інструменти.

Література: 2, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 20, 27, 38, 43.

Ключові поняття: фінансове вирівнювання, бюджетне регулювання, концепції організації внутрішніх між­урядових фінансових відносин, бюджетний (фінансовий, фіскальний) федера­лізм, бюджетний унітаризм, бюджетні трансферти.

Контрольні питання:


 1. Фінансове вирівнювання .

 2. Основні групи моделей бюджетного федералізму.

 3. Бюджетне регулювання.

 4. Бюджетний унітаризм.

 5. Концепція субсидіарності.

 6. Міжбюджетні взаємовідносини як головний елемент системи міжурядових фінансових відносин.

 7. Бюджетні трансферти, їх групи.

 8. Три основні моделі діючих систем бюджетів у зарубіжних країнах.


Тема 7. Фінанси підприємств комунального господарства.

Практичне заняття № 2 - 0,5 год.

1. Поняття комунальної власності, суб'єкти та об’єкти, форми комунальних підприємств.

2. Особливості функціонування комунальних підприємств, планування доходів та витрат на їх фінансування.

3. Склад витрати підприємств комунального господарства та фінансові результати їх діяльності.

Література: 2, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 20, 27, 38, 43.

Ключові поняття: підприємства місцевого господарства, комунальна власність, форми комунальної власності, планування планування доходів та витрат комунальних підприємств, фінансові результати їх діяльності.

Контрольні питання:


 1. Комунальна власність як самостійна форма власності.

 2. Унітарне комунальне підприємство.

 3. Комунальне акціонерне товариство.

 4. Комунальне товариство з обмеженою відпові­дальністю.

 5. В чому особливість функціонування комунальних підприємств, планування доходів та витрат на їх фінансування?

 6. Охарактеризувати фінансові результати діяльності підприємств комунального господарства.

Домашнє завдання:

На основі кошторису бюджетної установи проаналізувати соціально-економічне значення у наданні громадських послуг територіальній громаді.


Тема 10. Управління місцевими фінансами.

Практичне заняття № 2 - 0,5 год.

1. Місцеві фінансові органи: види, функції.

2. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів.

3. Фінансовий контроль на місцевому рівні.

Література: 2, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 20, 27, 38, 43.

Ключові поняття: місцеві фінансові органи, Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів, фінансовий контроль на місцевому рівні.

Контрольні питання:

1. Охарактеризувати види та функції місцевих фінансових органів.

2. Як здійснюється казначейська система обслуговування місцевих бюджетів?

4. Хто здійснює контроль фінансової діяльності місцевого самоврядування?6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

13

2.

Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Система місцевих фінансових інститутів

14

3.

Бюджетний процес на місцевому рівні

13

4.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування

14

5.

Видатки місцевих бюджетів: сутність, склад та класифікація

10

6.

Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання

14

7.

Фінанси підприємств комунального господарства

10

8.

Фінанси житлово-комунального господарства України

10

9.

Державна регіональна фінансова політика та бюджетна політика на місцевому рівні

10

10.

Управління місцевими фінансами

12
Разом

134

Завдання для самостійної роботи - 134 год.


 1. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин.

 2. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту.

 3. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

 4. Державні та місцеві фінанси як інструменти реалізації функцій інститутів організації суспільного життя.

 5. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів.

 6. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування.

 7. Види місцевих бюджетів України та їх структура.

 8. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання бюджетів.

 9. Цільові фонди як складова позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування.

 10. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні плате­жі в зарубіжних країнах.

 11. Поняття та концепції організації внутрішніх між­урядових фінансових відносин. Міжурядові фінансові відносини.

7. Іспитові питання


 1. Сутність місцевих фінансів та їх економічна природа.

 2. Місцеві фінанси як система.

 3. Функції місцевих фінансів.

 4. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус.

 5. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.

 6. Сутність поняття місцеві бюджети та склад місцевих бюджетів.

 7. Структура системи місцевих фінансових інститутів.

 8. Поняття самостійності бюджету.

 9. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.

 10. Сутність поняття бюджетного процесу на місцевому рівні.

 11. Координація діяльності учасників бюджетного процесу.

 12. Розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет.

 13. Організація виконання та формування звітності про виконання місцевих бюджетів.

 14. Сутність поняття та склад доходів місцевих фінансових ресурсів.

 15. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

 16. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

 17. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.

 18. Сутність видатків місцевих бюджетів та їх види.

 19. Види видатків на здійснення повноважень.

 20. Розмежування видатків між місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

 21. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

 22. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

 23. Сутність фінансового вирівнювання та його принципи. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси.

 24. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин.

 25. Міжбюджетні відносин та їх інструменти.

 26. Поняття комунальної власності, суб'єкти та об’єкти, форми комунальних підприємств.

 27. Особливості функціонування комунальних підприємств, планування доходів та витрат на їх фінансування.

 28. Склад витрати підприємств комунального господарства та фінансові результати їх діяльності.

 29. Сутність, організаційна структура та фінанси житлово-комунального господарства в Україні.

 30. Житлово-комунальні послуги.

 31. Планування та калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг.

 32. Тарифи по ЖКП, організація їх встановлення та регулювання.

 33. Поняття державної регіональної фінансової політики.

 34. Сутність та виконання бюджетної політики на місцевому рівні.

 35. Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування.

 36. Місцеві фінансові органи: види, функції.

 37. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів.

 38. Фінансовий контроль на місцевому рівні.8. Індивідуальні завдання

Виконання довгострокового завдання. Підготувати ґрунтовний аналіз програми соціально-економічного розвитку територіально-адміністративної одиниці із критичними зауваженнями.


9. Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» викладачем використовуються традиційні (лекції, демонстрації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (кейс-методи, рольові ігри, дискусії та ін.) методи навчання.


10. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» викладачем використовуються наступні методи контролю:

а) виконання контрольної роботи;

б) виконання та захист довгострокового завдання;

в) іспит.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, виконання довгострокового завдання, написання контрольної роботи та відвідування лекцій – поточний контроль - 60 балів, підсумковий контроль (іспит) – 40 балів.На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

   1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

   2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

зараховано83-90,9

В

добре

76-82,9

С

68-75,9

D

задовільно

61-67,9

Е

22-60,9

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-21,9

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

1. Навчальний комплекс з курсу «Місцеві фінанси».


13. Рекомендована література

Базова:

  1. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна системаУкраїни: Навчальний посібник. / М.М. Артус, Н.М.Хижа – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – 220 с.

  2. Бечко П.К., Ролінський О.В. Місцеві фінанси. Навч. Пос. / П.К. Бечко, О.В. Ролінський – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

  3. Бюджетний кодекс України. Затверджено 8 липня 2010 року N 2456-VI - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

  4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

  5. Василик О. Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк - К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 608 с.

  6. Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-п.

  7. Дем’янчук О.І. Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу. / О.І. Дем’янчук // Вісник Національний університет державної податкової служби України - № 4 - 2011. – С.45-51.

  8. Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 104 с.

  9. Європейська хартія про місцеве самоврядування [переклад з англійської мови Є.М. Вишневського]. – Страсбург: Рада Європи, 1990. – 10 с.

  10. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. Комітет з економічних реформ при Президентові України// [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

  11. Інформація Міністерства фінансів про прийняття місцевих бюджетів України станом на 11 січня 2012 року. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=321912&cat_id=319594.

  12. Конституція України. Затверджена ВРУ 28 червня 1996 р. № 254/96 – ВР. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

  13. Карлін М.І. Державні фінанси розвинутих країн: Навчальний посібник. / М.І. Карлін – Львів: Новий світ – 2000, 2010. – 484 с.

  14. Карлін М.І. Державні фінанси України: Навчальний посібник / М.І. Карлін – К.: Знання, 2008. – 348 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

  15. Карлін М.І. Фінансова система сучасної Польщі. Навчальний посібник. / М.І. Карлін – ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 120 с.

  16. Карлін М.І. Фінансові системи країн Західної Європи: навч. посіб. / М.І. Карлін – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 120 с.

  17. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч.посіб. / В.І. Кравченко. – К: Т-во: «Знання», КОО, 1999. – 487 с. (Вища освіта ХХІ століття).

  18. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин. Монографія. / І.О. Луніна – К.: «Наукова думка». – 2006. – 432 с.

  19. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

  20. Місцеві фінанси: Підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

  21. Матеріали експрес-випусків Державного комітету статистики України за 2005-2011 рр. // [Електронний ресурс] — Режим доступу з. http://www.ukrstat.gov.ua

  22. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція М.Я. Азаров]. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. – 516 с.

  23. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання –Прес, 2003. – 523 с.

  24. Пітцик М.В. Шляхи зміцнення дохідної бази міст України / матеріали сьомого фінансово-економічного форуму «Зміцнення фінансового потенціалу місцевого розвитку» 31.03.2011 р.. - Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. – К.: 2011. – 46 с.

  25. Податковий кодекс України. Затверджено 2 грудня 2010 року N 2755-VI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

  26. Положення про Державну податкову службу України: Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 584/2011// [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://www.president.gov.ua/documents/13572.html

  27. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97- ВР. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.

  28. Про державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23 грудня 2010 року N 2857-VI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17.

  29. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 року N 1875-IV // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1875-15.

  30. Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки": Закон України від 11 червня 2009 року N 1511-VI. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 47-48, ст.720// [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1511-17/page

  31. Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік: Постанова Верховної ради України від 13 травня 2011 року N 3358-VI. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3358-17.

  32. Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п.

  33. Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/6-2011-п

  34. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25 травня 2001 року 341/2001. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341/2001.

  35. Про Положення про Державну казначейську службу України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року N 460/2011 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/460/2011.

  36. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України: Указ Президента України від 23 квітня 2011 року. N 499/2011 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/499/2011

  37. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12

  38. Рева Т. М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

  39. Скоропад І.С. Шляхи вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками. // І.С. Скоропад . - Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.3 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_3/257_Sko.pdf

  40. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. Посібник. / І.Л. Сазонець, Т.В. Гринько, Г.Ю. Придатко – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

  41. Садовенко М.М., Денисенко К.В. Реформування місцевого оподаткування в контексті Податкового кодексу України / матеріали конференції 28.04.2011 // [Електронний ресурс] — Режим доступу з. http://www.economy-confer.com.ua/fuii_article/950/

  42. Слухай С.В., Гончаренко О.В. Удосконалення формування місцевих бюджетів України // Фінанси України. – 2007. - № 87. – С. 63-72.

  43. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. / О.О. Сунцова – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

  44. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч.посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

  45. «Спрощенцям» полегшили ведення бізнесу . // Урядовий кур’єр. 15 лютого 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/novi-pravila-sproshenoyi-sistemi-opodatkuvannya/

  46. Тарангул Л.Л. Теоретичні основи регіональної податкової політики / Л.Л. Тарангул // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2001. - № 3(17). – С.33-42.

  47. Таранов І.М. Економічні передумови податкових деліктів / І.М. Таранов // Фінанси України. – 2000. - № 4. – С. 114-121.

  48. Шевченко О. Щодо практичної реалізації інструментів підвищення фіскальної самостійності територій, передбачених Бюджетним кодексом України". Аналітична записка. / О. Шевченко Відділ регіонального розвитку Інституту стратегічних досліджень. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http:// www.niss.gov.ua/articles/355/

  49. Шевчук І.В. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» / Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук. – К., 2008. – 21 с.

  50. Що має знати депутат місцевої ради. Книга 4. Комунальна власність. Житлово-комунальне господарство. - К.: ІПО, 2008. - 102 с.

  51. Юрій С.І. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні [монографія]/С. Юрій, А. Крисоватий, Т. Кощук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 292с.

Додаткова:

51. Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів./ О. Андрейченко // Економіст. – 2008. - № 11. – С. 38-40.

52. Проблеми реформування видаткової частини місцевих бюджетів. / О. Адреєва, С. Пінчук // Економіст. – 2007. - № 6. – С. 60-62

53. Базилевич В.Д., Балестрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник. Вид.2-ге, доп. і перероб. / За заг.ред.Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2004. – 368 с.

54. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік/ [Щербина І. Ф., Рудик А. Ю.,Зубенко В. В. та ін.] ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К.,2011. – 142 c.

55. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та ін.; За заг.ред.В.Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

56. Дмитровська В.С. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування. / В.С. Дмитровська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіонів. – 2008. – №2

57. Жемеренко Є.В. Використання коштів місцевих бюджетів України. / Є.В. Жемеренко // Фінанси України. – 2005. - № 8. – С. 12-18.

58. Кліяненко Б., Гречана С. Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні. / Б. Кліяненко, С. Гречана // Економіка України. – 2008. – №2. – С. 48-57.

59. Куйбіда В. Забезпечити достатні надходження в місцеві бюджети можна лише укрупнивши райони. / В. Куйбіда // Дзеркало тижня. - 2009.- № 42

60. Місія і основні завдання Державного бюджету України на 2011 рік. Міністерство фінансів України. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=325755

61. Луніна І., Фролова Н. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади. / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України. – 2008. – №2. – С. 37-47.

62. Рябошлик В. Щодо реформування між бюджетних відносин. П’яту частину ПДВ варто залишати на місцях. / В. Рябошлик // Економіст. – 2007. - № 3. – С. 13-15.

63. Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи. Аналітична доповідь. / за ред. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2011 – 50 с./ [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://www.niss.gov.ua/public/File/2011_table/1111_dop.pdf

64. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. Посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

65. Сибірянська Ю.В. Доходи бюджету: лише інструмент чи фінансова база здійснення видатків? / Ю.В. Сибірянська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіонів. – 2008. – №2

66. Чугунов І.Я. Вплив бюджету на економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць // Фінанси України. – 2002. - № 12. – С. 42-50.

67. Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2002. - № 4. – С. 54-57.

68. Шевченко О. Зміни бюджетно-податкового регулювання регіонального розвитку: перші підсумки". Аналітична записка. Відділ регіонального розвитку. Інститут стратегічних досліджень. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу з. http://www.niss.gov.ua/articles/647/

69. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.70. Юшко С. В. Організація міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України. – 2009. -№1.- С.86-97


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка