Програма навчальної дисципліни міжнародні розрахунки та валютні операції галузь знань 0305 Економіка та підприємництво Спеціальність 03050801 Фінанси І кредитСкачати 274.96 Kb.
Дата конвертації17.11.2016
Розмір274.96 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
Галузь знань 0305 – Економіка та підприємництво

Спеціальність 7.03050801 – Фінанси і кредит

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2,5

Галузь знань

0305 “Економіка і підприємництво”

(шифр і назва)Дисципліна вільного вибору студентами


Напрям підготовки

-

(шифр і назва)Модулів (у формі реферативної роботи) – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):7.03050801 “Фінанси і кредит”(за спеціалізованими програмами)__Рік підготовки:

Змістовий модуль – 1

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Триместр

Загальна кількість годин – 74 год.

13-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год.

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


8 год.

Практичні, семінарські

6 год.

Консультація

-

Самостійна робота

60 год.

Індивідуальні завдання:

 • год.

Вид контролю: модуль


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для заочної форми навчання – 19/81.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення курсу “Міжнародні розрахунки і валютні операції ” полягає у формуванні системи знань з теорії та практики укладання зовнішньоторговельних угод і пов’язаних із цим фінансових операцій.

Завдання вивчення курсу - отримати знання стосовно аналізу умов зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання України у процесі інтеграції їх в сучасні світогосподарські структури; вивчення місця і ролі комерційних банків у обслуговуванні міжнародної торгівлі, методів фінансування комерційними банками зовнішньоторговельних угод; набуття вмінь оцінювати практику здійснення комерційними банками валютних операцій та мінімізувати валютні ризики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати: основи організації міжнародних розрахунків; документи та умови поставок у зовнішньоторговельних операціях; способи платежів у міжнародних розрахунках; сутність та особливості використання банківської гарантії у міжнародних розрахунках; сутність та специфіку банківського фінансування зовнішньоторговельних угод; суть та види валютних операцій комерційного банку; сутність, види та особливості управління валютними ризиками.

вміти: заповнювати документи у зовнішньоторговельних операціях; використовувати різні способи платежів та банківської гарантії у міжнародних розрахунках; організовувати банківське фінансування зовнішньоторговельних угод; здійснювати валютні операції комерційного банку; приймати правильні управлінські рішення щодо мінімізації валютних ризиків.

3. Програма навчальної дисципліни

3.1. Лекційний курс – 8 год.
Модуль №1 у формі контрольної роботи.

Міжнародні розрахунки у системі зовнішньоекономічних відносин
Лекція №1.

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків. (1 год.)

 1. Сутність, способи та умови здійснення міжнародних розрахунків.

 2. Роль банків та їх кореспондентських рахунків в організації та проведенні міжнародних платежів.

 3. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення.

Література:

 1. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 214 с.

 2. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения. Курс лекций. Киев: МАУП, 2001. – 112 с.

 3. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. Москва: Финансы и статистика, 1994. – 186 с.

 4. Носкова И.Я. Валютние и финансовые операции. М.: Юнити, 1998 – 154с.

 5. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 6. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. – 312 с.

 7. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2007. – 358 с.

 8. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник/ О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 9. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.


Лекція №1.

Тема 2. Документи та умови поставок у зовнішньоторговельних операціях. (1 год.)

 1. Зовнішньоторговельний контракт для здійснення міжнародної торговельної операції.

 2. Документація, що супроводжує транспортні операції.

 3. Умови поставки товарів у міжнародній торгівлі.

Література:

 1. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 214 с.

 2. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения. Курс лекций. Киев: МАУП, 2001. – 112 с.

 3. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. Москва: Финансы и статистика, 1994. – 186 с.

 4. Носкова И.Я. Валютние и финансовые операции. М.: Юнити, 1998 – 154с.

 5. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 6. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. – 312 с.

 7. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2007. – 358 с.

 8. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник/ О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 9. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.


Лекція №2.

Тема 3. Способи платежів у міжнародних розрахунках. (2 год.)

 1. Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків.

 2. Недокументарні форми розрахунків: авансовий платіж, банківський переказ, оплата після відвантаження, платіж на відкритий рахунок, платежі за чеками, пластиковими картками та векселями.

 3. Документарні форми розрахунків: міжнародні розрахунки за допомогою акредитиву, міжнародні розрахунки за допомогою інкасо.

Література:

 1. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 214 с.

 2. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения. Курс лекций. Киев: МАУП, 2001. – 112 с.

 3. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. Москва: Финансы и статистика, 1994. – 186 с.

 4. Носкова И.Я. Валютние и финансовые операции. М.: Юнити, 1998 – 154с.

 5. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 6. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. – 312 с.

 7. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2007. – 358 с.

 8. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник/ О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 9. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.


Лекція №3.

Тема 4. Банківська гарантія у міжнародних розрахунках. (1 год.)

 1. Сутність та цілі банківського гарантування.

 2. Обов’язкові умови банківської гарантії.

 3. Типи, види банківських гарантій та порядок їх надання.

 4. Переваги використання банківської гарантії у міжнародних розрахунках.

Література:

 1. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 214 с.

 2. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения. Курс лекций. Киев: МАУП, 2001. – 112 с.

 3. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. Москва: Финансы и статистика, 1994. – 186 с.

 4. Носкова И.Я. Валютние и финансовые операции. М.: Юнити, 1998 – 154с.

 5. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 6. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. – 312 с.

 7. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2007. – 358 с.

 8. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник/ О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 9. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.


Лекція №3.

Тема 5. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод. (1 год.)

 1. Фінансування зовнішньої торгівлі.

 2. Види фінансування імпорту: відкриття акредитивів і гарантії без фінансового покриття, фінансування відстроченого платежу, пост-імпортне фінансування.

 3. Види фінансування експорту: пост-експортне фінансування, форфейтинг, факторинг, експортний лізинг.

Література:

 1. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 214 с.

 2. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения. Курс лекций. Киев: МАУП, 2001. – 112 с.

 3. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. Москва: Финансы и статистика, 1994. – 186 с.

 4. Носкова И.Я. Валютние и финансовые операции. М.: Юнити, 1998 – 154с.

 5. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 6. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. – 312 с.

 7. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2007. – 358 с.

 8. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник/ О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 9. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.


Модуль №2.

Валютні операції комерційного банку та валютний ризик.

Лекція №4.

Тема 6. Валютні операції комерційного банку. (1 год.)

 1. Валютний ринок та його функції.

 2. Депозитні валютні операції. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті. Поточні конверсійні операції.

 3. Форвардні операції та своп-угоди. Валютні ф’ючерси і опціони.

 4. Банківський неттінг.

Література:

 1. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 214 с.

 2. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения. Курс лекций. Киев: МАУП, 2001. – 112 с.

 3. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. Москва: Финансы и статистика, 1994. – 186 с.

 4. Носкова И.Я. Валютние и финансовые операции. М.: Юнити, 1998 – 154с.

 5. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 6. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. – 312 с.

 7. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2007. – 358 с.

 8. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник/ О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 9. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.


Лекція №4.

Тема 7. Управління валютним ризиком. (1 год.)

 1. Види валютного ризику та їх ідентифікація.

 2. Управління бухгалтерським ризиком.

 3. Управління валютно-економічним ризиком (контрактні методи та інструменти термінового ринку.

Література:

 1. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 214 с.

 2. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения. Курс лекций. Киев: МАУП, 2001. – 112 с.

 3. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. Москва: Финансы и статистика, 1994. – 186 с.

 4. Носкова И.Я. Валютние и финансовые операции. М.: Юнити, 1998 – 154с.

 5. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 6. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. – 312 с.

 7. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2007. – 358 с.

 8. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник/ О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 9. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.4. Структура навчальної дисципліни


№ п/п

Тема

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекцій

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

Змістовий модуль №1 у формі контрольної роботи.

Міжнародні розрахунки у системі зовнішньоекономічних відносин

1

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків

9,5

1

0,5

8

2

Тема 2. Документи та умови поставок у зовнішньоторговельних операціях

9,5

1

0,5

8

3

Тема 3. Способи платежів у міжнародних розрахунках

11

2

1

8

4

Тема 4. Банківська гарантія у міжнародних розрахунках

10

1

1

8

5

Тема 5. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод

10

1

1

8

Змістовий модуль №2.

Валютні операції комерційного банку та валютний ризик

6

Тема 6. Валютні операції комерційного банку

12

1

1

10

7

Тема 7. Управління валютним ризиком

12

1

1

10
Всього

74

8

6

60

5. Теми практичних занять

Модуль №1 у формі контрольної роботи на тему:«Міжнародні розрахунки у системі зовнішньоекономічних відносин»
Практичне заняття №1. (0,5 год.)

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків. Валютні рахунки у міжнародних розрахунках.

 1. Сутність, умови та значення міжнародних розрахунків у зовнішньо економічній діяльності.

 2. Кореспондентські відносини при здійсненні міжнародних платежів.

 3. Способи уникнення ризиків у зовнішньо економічній діяльності.

Основні поняття: міжнародні розрахунки, способи платежу, кореспондентський рахунок, валютні рахунки, валютні операції, ризики у ЗЕД, валютний дилінг банків.

Контрольні питання:

 1. Зацікавлені сторони у проведенні міжнародних розрахунків та способи платежів у ЗЕД.

 2. З’ясувати роль національних та колективних валют та золота в міжнародних розрахунках.

 3. Дати характеристику валютно-фінансовим та платіжним умовам зовнішньоекономічних угод.

 4. Ризики у ЗЕД та які існують способи їх усунення.

 5. Сутність та види валютних операцій.

 6. Роль банків в організації та проведенні міжнародних платежів.

 7. Валютний дилінг банків.

 8. Кореспондентські відносини між банками: сутність та мета використання у міжнародних розрахунках

 9. Ведення кореспондентських рахунків.

 10. Порядок відкриття та ведення поточних валютних рахунків клієнтів: юридичних осіб-резидентів, юридичних осіб-нерезидентів, фізичних осіб-резидентів, фізичних осіб-нерезидентів

Завдання для самостійної роботи:

 1. Чому не завжди збігаються валюта ціни і валюта платежу?

 2. Кореспондентські відносини між банками в Україні: переваги, недоліки та вартість таких послуг.

 3. Світові системи для забезпечення дилінгових операцій.

 4. Що являє собою система SWIFT?

 5. Чим відрізняються поточні валютні рахунки від розподільчих рахунків?

Література:1-11, 13, 17-19, 20, 22, 25.
Практичне заняття №1.

Тема 2. Документи та умови поставок у зовнішньоторговельних операціях. (0,5 год.)

 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Договір (контракт) купівлі-продажу на зовнішньому ринку.

 3. Документація, що супроводжує транспортні операції.

 4. Умови поставки товарів у зовнішній торгівлі.

Основні поняття: договір (контракт) купівлі-продажу, валюта ціни, валюта платежу, товаророзпорядчі документи, не розпорядчі документи, коносамент, рахунок-фактура, вексель, чек.

Контрольні питання:

 1. Стандартні умови постачання товарів, сировини на світових ринках.

 2. Які заходи використовують при страхуванні валютних ризиків?

 3. Яким чином здійснюється купівля банками іноземної валюти на українському міжбанківському ринку?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Проблеми та переваги застосування розпорядчих та нерозпорядчих документів в ЗЕД .

 2. Для чого розроблені правила ІНКОТЕРМС?

Література: 1-11, 13, 17-19, 20, 22, 25.
Практичне заняття №1.

Тема 3. Способи платежів у міжнародних розрахунках, їх переваги та недоліки. (1 год.)

 1. Форми та засоби розрахунків.

 2. Переваги та недоліки використання недокументарної форми розрахунків.

 3. Переваги та недоліки використання документарної форми розрахунків.

Основні поняття: форма розрахунку, документарні та недокументарні розрахунки, акредитив, інкасо, банківський переказ, платіжна система, дорожній чек, платіжна картка.

Контрольні питання:

 1. Способи платежу (платіж готівкою, авансовий платіж, платіж в кредит).

 2. Платежі поштовими, телеграфними переказами, телексом і через міжбанківські системи комунікацій (СВІФТ).

 3. Основні цілі та функції документарного забезпечення розрахунків.

 4. Міжнародні розрахунки за допомогою акредитиву.

 5. Міжнародні розрахунки за допомогою інкасо.

 6. Недокументарні форми розрахунків (загальна характеристика).

Завдання для самостійної роботи:

 1. Як використовуються векселі та чеки в міжнародних розрахунках?

 2. Що таке дорожній чек і в яких випадках він використовується?

 3. Використання пластикових карток у розрахунках.

 4. Переваги застосування документарних та недокументарних форм розрахунків в Україні та вартість таких послуг (скласти порівняльну таблицю тарифів на такі послуги (не менше 3-х банків)).

 5. Уніфіковані правила для акредитива та інкасо.

Література: 1-11, 13, 17-19, 20, 22, 25.
Практичне заняття №2. (2 год.)

Тема 4. Банківська гарантія у міжнародних розрахунках. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод.

  1. Сутність та види банківського гарантування.

  2. Фінансування експортних та імпортних операцій.

Основні поняття: банківська гарантія, тендерна гарантія, пост-експортне фінансування, перед-експортне фінансування, пост-імпортне фінансування, форфейтинг, лізинг.

Контрольні питання:

 1. Сутність, принципи та цілі банківського гарантування.

 2. Суб’єкти гарантійних операцій та взаємовідносини між ними.

 3. Типи, форми, види банківських гарантій.

 4. Зміст, принципи та функції міжнародного кредиту.

 5. Види фінансування експорту та імпорту.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Які документи необхідно подати для отримання банківської гарантії?

  2. Переваги та недоліки використання банківської гарантії в Україні та у ЗЕД, вартість таких послуг (скласти порівняльну таблицю тарифів на такі послуги (не менше 3-х банків)).

  3. Взаємозв’язок між умовами платежу та необхідністю кредитування суб’єктів ЗЕД.

  4. Хто може бути кредитором зовнішньоторговельних угод? (навести приклад з порівняльною таблицею вартості таких послуг в Україні)

  5. Пояснити функції акредитива як методу кредитування.

  6. Переваги форфетування для експортерів.

  7. За яких умов можливе виникнення валютного ризику при банківському кредитуванні.

  8. Які є методи короткострокового кредитування експорту?

Література: 1-11, 13, 17-19, 20, 22, 25.

Модуль №2 на тему

«Валютні операції комерційного банку та валютний ризик»
Практичне заняття №3. (1 год.)

Тема 5. Поточні валютні операції комерційного банку.


 1. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті.

 2. Правила здійснення депозитних валютних операцій.

 3. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку.

 4. Поточні конверсійні операції.

Основні поняття: депозитні міжбанківські операції, конверсійні операції, банківський неттінг, валютна позиція банку, валютний ринок, коротка та довга валютна позиція банку.

Контрольні питання:

 1. Правила здійснення міжбанківських валютних операцій.

 2. Для яких операцій видаються індивідуальні і генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій?

 3. Чи може закрита валютна позиція бути джерелом валютного ризику?

 4. Банківський неттінг.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Інформаційне забезпечення операцій на валютному ринку.

 2. Які інформаційні агентства Ви знаєте?

 3. З якою метою здійснюються поточні валютні операції.

 4. Яким чином здійснюється купівля банками іноземної валюти на українському міжбанківському ринку?

 5. Як буде впливати на валютні курси підвищення процентних ставок за американським доларом?

Література: 1-11, 13, 17-19, 20, 22, 25.
Тема 6-7. Строкові валютні операції комерційного банку. Управління валютним ризиком. (1 год.)

1.Форвардні операції та своп-угоди.

2.Валютні ф’ючерси і опціони.

3.Види банківського валютного ризику.Основні поняття: форвардний контракт, ф’ючерсний контракт, своп-угоди, валютний ризик.

Контрольні питання:

 1. Навіщо експортери та імпортери укладають форвардні угоди?

 2. Переваги у застосуванні своп-угод при здійсненні валютних операцій.

 3. Зв’язок між форвардними контрактами та ринком депозитів в іноземній валюті.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Ф’ючерсна біржа та клірингові установи в організації ринку фінансових ф’ючерсів в Україні та за її межами.

 2. Який ризик можливий при купівлі ф’ючерсного контракту?

 3. Ринок опціонів в Україні та за її межами. Механізми торгівлі.

Література: 1-11, 13, 17-19, 20, 22, 25.


 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків

8

2.

Тема 2. Документи та умови поставок у зовнішньоторговельних операціях

8

3.

Тема 3. Способи платежів у міжнародних розрахунках

8

4.

Тема 4. Банківська гарантія у міжнародних розрахунках

8

5.

Тема 5. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод

8

6.

Тема 6. Валютні операції комерційного банку

10

7.

Тема 7. Управління валютним ризиком

10

Разом

60Перелік питань для самостійної роботи:

 1. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації у сучасній системі розрахунків.

 2. Зміст вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті.

 3. Принципи організації депозитних операцій та резервні вимоги в Україні.

 4. Інструкції системи СВІФТ.

 5. Біржова торгівля валютою та її особливості.

 6. Менеджмент конкурентного ризику.

 7. Сутність бухгалтерського (аккаутингового), валютно-економічного та операційного ризику фірми.

 8. Платежі поштовими, телеграфними переказами, телексом і через міжбанківські системи комунікацій (СВІФТ).

 9. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації у сучасній системі розрахунків.

 10. Зміст вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті.

 11. Принципи організації депозитних операцій та резервні вимоги в Україні.

 12. Порядок відкриття та ведення поточних валютних рахунків клієнтів: юридичних осіб-резидентів, юридичних осіб-нерезидентів, фізичних осіб-резидентів, фізичних осіб-нерезидентів.

 13. Стандартні умови постачання товарів, сировини на світових ринках.

 14. Кореспондентські відносини між банками в Україні: переваги, недоліки та вартість таких послуг.

 15. Світові системи для забезпечення дилінгових операцій.

 16. Правила здійснення депозитних валютних операцій.

 17. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку.

 18. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті. 1. Іспитові (модульні) питання

Модуль №1 у формі контрольної роботи.

Організація міжнародних розрахунків комерційними банками

 1. Сутність та умови міжнародних розрахунків.

 2. Сутність та види валютних операцій.

 3. Роль банків в організації та проведенні міжнародних платежів

 4. Валютний дилінг банків.

 5. Кореспондентські відносини між банками.

 6. Ведення кореспондентських рахунків.

 7. Порядок відкриття та ведення поточних валютних рахунків клієнтів: юридичних осіб-резидентів, юридичних осіб-нерезидентів, фізичних осіб-резидентів, фізичних осіб-нерезидентів.

 8. Сутність зовнішньоекономічної діяльності.

 9. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності.

 10. Договір (контракт) купівлі-продажу на зовнішньому ринку.

 11. Документація, що супроводжує транспортні операції.

 12. Умови поставки товарів у зовнішній торгівлі.

 13. Способи платежу (платіж готівкою, авансовий платіж, платіж в кредит).

 14. Платежі поштовими, телеграфними переказами, телексом і через міжбанківські системи комунікацій (СВІФТ).

 15. Основні цілі та функції документарного забезпечення розрахунків.

 16. Міжнародні розрахунки за допомогою акредитиву.

 17. Міжнародні розрахунки за допомогою інкасо.

 18. Недокументарні форми розрахунків (загальна характеристика).

 19. Сутність, принципи та цілі банківського гарантування.

 20. Суб’єкти гарантійних операцій та взаємовідносини між ними.

 21. Типи, форми, види банківських гарантій.

 22. Зміст, принципи та функції міжнародного кредиту.

 23. Види фінансування експорту та імпорту.


Модуль №2.

Валютні операції комерційного банку та валютний ризик

 1. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті.

 2. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку.

 3. Поточні конверсійні операції.

 4. Довга та коротка, відкрита та закрита позиція банку у торгівлі валютою.

 5. Зміст та умови форвардної валютної угоди.

 6. Своп-угоди комерційних банків.

 7. Валютні ф’ючерси.

 8. Опціони на валютному ринку.

 9. Банківський неттінг.

 10. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації у сучасній системі розрахунків.

 11. Зміст вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті.

 12. Принципи організації депозитних операцій та резервні вимоги в Україні.

 13. Інструкції системи СВІФТ.

 14. Біржова торгівля валютою та її особливості.

 15. Менеджмент конкурентного ризику.

 16. Сутність бухгалтерського (аккаутингового), валютно-економічного та операційного ризику фірми.

 17. Види валютного ризику та їх ідентифікація.

 18. Управління бухгалтерським ризиком.

 19. Управління валютно-економічним ризиком (контрактні методи та інструменти термінового ринку.


8. Індивідуальні завдання

Виконати індивідуальне практичне завдання.


9. Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» викладачем використовуються традиційні (лекції, демонстрації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (кейс-методи, рольові ігри, дискусії та ін.) методи навчання.


10. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» викладачем використовуються наступні методи контролю:

а) виконання контрольної роботи (у формі модуля №1);

б) виконання реферативного завдання;

в) модуль №2.
11. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзаменуПоточне тестування та самостійна робота

Відвідування лекцій

Підсумковий тест

(Модуль №2)Сума

Т1

Т2

Т3

Модуль №1 у формі контрольної роботи

8

8

8

33

3

40

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

зараховано83-90,9

В

добре

76-82,9

С

68-75,9

D

задовільно

61-67,9

Е

21-60,9

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-21

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни12. Методичне забезпечення

1. Навчальний комплекс з курсу «Міжнародні розрахунки і валютні операції».


13. Рекомендована література

Базова

 1. Господарський кодекс, остання редакція від 08.07.2011р. на підставі 3686-17, чинний. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність», остання редакція від 19.05.2011р. на підставі 3394-17, чинний. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=2121-14.

 3. Закон України «Про НБУ», остання редакція від 15.02.2011р. на підставі 3024-17, чинний. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=679-14.

 4. Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, остання редакція від 07.07.2011р. на підставі 3610-17, чинний. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=2346-14.

 5. Декрет КМУ №15-93 від 19.02.93р. „Про систему валютного регулювання і контролю” //Вісник ВРУ, 1993, №17, остання редакція від 14.12.2010р. на підставі 2778-17, чинний. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3453-15.

 6. Постанова Правління НБУ №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, остання редакція від 16.05.2011р. на підставі z0659-11, чинна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=z1172-03.

 7. Постанова Правління НБУ від 17 січня 2001р. №18 „Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України”, остання редакція від 21.04.2004р. на підставі 172, чинна.–[Електронний ресурс].Режимдоступу:http://www.qdpro.com.ua/qdw/php/common/disarchieve/getdoc.phpisnvalue=9201.

 8. Постанова Правління НБУ від 18 березня 1999р. №127 „Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України”, остання редакція від 31.03.2005р.. на підставі z0390-05, чинна. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=z0171-99.

 9. Постанова Правління НБУ від 26 березня 1998 року №118 „Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”, остання редакція від 06.08.2009р. на підставі z0828-09, чинна. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=v6031500-98.

 10. Постанова Правління НБУ від 26 грудня 1995р. №1044 „Про заходи щодо забезпечення контролю  за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю”, остання редакція від 21.08.2000р. на підставі 1287-2000-п, чинна. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1336-98-%EF

 11. Постанова Правління НБУ від 27 грудня 1999р. №621 „Про затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні”, остання редакція від 03.12.2003р. на підставі z0167-04, чинна. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0053-00

 12. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 214 с.

 13. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2007. – 358 с.

 14. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник/ О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 15. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч.посібник – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 202 с.


Допоміжна

 1. Валютный рынок и валютное регулирование. Уч. Пособие //Под ред. И.Н.Платоновой. – М.: Изд.-во БЕК, 1996. – 224 с.

 2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под. ред. проф. Л. Е. Страховского. – М.: ЮНИТИ. – 1996. – 186 с.

 3. Гох Лео як насправді працює фондовий ринок: Секретне керівництво для інвестора – „партизана”/Пер.з англ.., За наук.оед. Є.О.Єршова. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006 – 368 с.

 4. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч.пос. 2-ге вид., доповнене. – Львів: ”новий Світ – 2000”, - 2003. – 360 с.

 5. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения. Курс лекций. Киев: МАУП, 2001. – 112 с.

 6. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. Москва: Финансы и статистика, 1994. – 186 с.

 7. Носкова И.Я. Валютние и финансовые операции. М.: Юнити, 1998 – 154 с.

 8. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. – 204 с.

 9. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. – 312 с.

 10. Суторміна В.М., Дегтярьова Н.В. Фінансовий ринок: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч.дисц. – Вид.2-ге. – К.: КНЕУ, 2008. – 176 с.

 11. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

 12. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

 13. Черевань В.П., Румянцев А.П., Романенко А.Ф. Міжнародна економічна діяльність: Навчальний посібник. – К.:ВД “Слово”,2003. – 280 с.

 14. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 535 с.14. Інформаційні ресурси
Періодичні видання:

1. Економіка, фінанси, право

2. Економіст

3. Урядовий кур’єр

4. Фінанси України

5. Вісник НБУ6. Банківська справа
Електронні ресурси:

1. www.rada.gov.ua

2. www.ukrstat.gov.ua

3. www.minfin.gov.ua

4. www.kmu.gov.ua

5. www.bank.gov.ua

6. www.sta.gov.ua

7. www.ac-rada


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка