Програма навчальної дисципліни міжнародне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка7/14
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

До теми 5
Право міжнародних договорів.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття та особливості права міжнародних договорів.

Поняття міжнародного договору в сучасній доктрині і практиці.

Принцип pacta sunt servanda.

Суб’єкти міжнародних договорів.

Об’єкт і форма міжнародних договорів.

Структура міжнародного договору.

Укладення договору: стадії.

Порядок набрання договором чинності.

Ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання.

Депозитарій та його функції.

Застереження та заяви до договору.

Реєстрація міжнародних договорів.

Дія, дійсність та тлумачення міжнародного договору.

Денонсація міжнародного договору. Анулювання.

Поновлення дії міжнародного договору. Пролонгація.

Закон України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р.

Міжнародні договори, укладені за участю міжнародних організацій.Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Абу Хеджлех Мухаммед. Особливості внутрідержавного правового регулювання міжнародних зобов’язань // Право України. – 2001. – № 9. – С. 92-95;

Вовк Т.В. Тлумачення та застосування міжнародних договорів національними судами США // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – С. 173-180

Мельник В.П. Міжнародні договори України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – № 12. – С. 139-144;

Отрош М. І. Конкордати як політико-юридичні інструменти та історичні форми їх укладення // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 369-372;

Трояновський О. Проблема дійсності міжнародного договору, укладеного в порушення норм внутрішнього права // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 139-146;

Шлюндт Н.Ю. Конкордат в механизме международно-правового регулирования // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 4. – С. 137-144

До теми 6
Міжнародні організації та конференції.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття і розвиток права міжнародних організацій.

Поняття міжнародних організацій та конференцій, їх класифікація.

Порядок створення міжнародних організацій та припинення їх існування.

Правосуб’єктність міжнародних організацій: компетенція, повноваження та функції.

Прийняття рішень міжнародними організаціями.

Підготовка та скликання міжнародних конференцій. Делегати держав та органи конференцій.

Правила процедури та порядок прийняття рішень. Види актів міжнародних конференцій та їх правове значення.

Історія створення та правова природа Організації Об’єднаних Націй.

Система органів ООН.

Генеральна Асамблея та Рада Безпеки ООН.

Міжнародний Суд ООН.

Спеціалізовані та інші установи системи ООН.

Регіональні міжнародні організації і правова природа їхнього створення та функціонування.Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Бурлак В. Визначення правового статусу актів міжнародних організацій стосовно національних установ із захисту й заохочення прав людини // Часопис Київського університету права – 2007 – № 3 – С. 187-192;

Вільчак Я. Особливості договорів, що укладаються спеціалізованими економічними установами ООН // Часопис Київського університету права – 2007 – № 4 – С. 196-201;

Действия НАТО в Югославии: независимая международно-правовая оценка. // Российский ежегодник международного права. – СПб, 2001. – С. 372-379;

Лук’янов О.Л. Співробітництво миротворчих місій Організації Об’єднаннях Націй: участь України // Альманах права. – 2012. – Випуск 3. – С. 392-395;

Мельничук О. Особливості правової охорони спадщини ЮНЕСКО в Україні // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 184-193;

Проценко І. Правові проблеми співробітництва України з Митним союзом Євразійського економічного співтовариства // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 98-105;

Ржевська В. Позаблоковий статус України: міжнародно-правові аспекти // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 78-86;До теми 7
Дипломатичне та консульське право.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття дипломатії та дипломатичної служби.

Поняття, джерела і система дипломатичного і консульського права.

Історія розвитку дипломатичного і консульського права.

Органи зовнішніх зносин: загальна характеристика.

Встановлення дипломатичних відносин і організація дипломатичних представництв.

Початок і закінчення дипломатичної місії.

Дипломатичні представництва.

Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення.

Структура та персонал дипломатичних представництв.

Дипломатичний корпус. Класи та ранги дипломатичних агентів.

Дуайен дипломатичного корпусу.

Дипломатичні привілеї та імунітети.

Консульські установи.

Міжнародно-правове регулювання організації та діяльності консульських установ.

Постійні представництва і місії постійних спостерігачів при міжнародних організаціях.

Торгівельні представництва.

Право спеціальних місій.Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Ведель И. А. Некоторые вопросы о мерах и средствах дипломатической защиты // Российский юридический журнал. – 2013. – № 6. – С. 42-46;

Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1998. – 248 с.;

Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001;

До питання про правовий статус консула // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 90-93;

Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. – 2-е изд. – М.: Междунар. отношения, 1979;

Репецький В. Дипломатичне і консульське право. – Львів: ВАТ «Бібльос», 2002;

Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата. / Р.Дж. Фельтхэм; Пер. с англ. В.Е. Улаховича. – 2-е изд. – Мн.: Новое знание, 2001;До теми 8
Права людини та міжнародне право.


Питання для самостійного опрацювання:

Концепція прав людини та її втілення у міжнародному праві.

Поняття та види прав людини.

Джерела прав людини: основні універсальні міжнародні акти з захисту прав людини.

Міжнародний механізм контролю у галузі прав людини.

Міжнародні органи із захисту прав людини:  • комісія ООН по правах людини;

  • комітет по правах людини;

  • комітет проти катувань;

  • Європейський суд з прав людини;

  • порядок звернення до Європейського суду з прав людини.

Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Аль Ш.Д. Концептуальные основы понятия расовой дискриминации в международном праве // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 432-440

Вінсент А.Д. До питання про свободу совісті і релігії: стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право України. – 2015. – № 2. – С. 81-97

Гудима Д. Принцип екстериторіальності у практиці Європейського суду з прав людини // Право України. – 2015. – № 2. – С. 113-127

Добрянський С. Юридичне гарантування дотримання прав людини інституціями Європейського Союзу: перспективи удосконалення // Право України. – 2015. – № 2. – С. 151-162

Лук’янов Д. Ісламське віровчення і цінність прав людини: можливість співіснування // Право України. – 2015. – № 2. – С. 73-80

Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту: підручник. – К.: Промені, 2010. – 722 с.;

Порядок звернення із заявою до Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 5. – С. 40-45;

Рабінович П., Гарасимів О. Практика Страсбурзького суду у справах проти України як чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини // Право України. – 2015. – № 2. – С. 128-139

Христова Г. Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 4. – С. 25-36

Шугуров М. Международное право прав человека: проблема доктринального консенсуса // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 5-11;

До теми 9
Міжнародно-правові питання громадянства.


Питання для самостійного опрацювання:

Громадянство та його значення у міжнародному праві.

Способи набуття громадянства.

Припинення громадянства.

Біпатриди та апатриди.

Правове положення іноземців.

Правовий статус біженців та переселенців.

Право притулку.Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Ахтирська Н.М. Європейські стандарти щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 12. – С. 138-143

Босий В.П. До питання удосконалення законодавчого визначення поняття «біженець» у контексті європейської інтеграції України // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 408-420

Босий В.П. Особливості набуття біженцями громадянства України // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 87-90

Косарева В. Регулирование миграционных процессов как функция современного государства // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 297-303

Макаруха З. Гармонізація процесуального права притулку в рамках ЄС // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С. 215-225;

Нестеренко С.С. Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції: монографія. – Одеса: Фенікс, 2011. – 192 с.;

Нігреєва О.О. Концепція безгромадянства de facto у міжнародному праві // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова: Правознавство. – 2012. – Том 17. – Вип. 7. – С. 41-48;

Олійник С.М. Виникнення та становлення реадмісії осіб як міжнародно-правового інституту // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 272-278

Отрош В.М. Поняття громадянства в міжнародному праві та особливості його набуття і втрати у державах і мальтійському ордені // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 321-324

Смирнова Е. С. Конституционно-правовой статус иностранцев в ракурсе международно-правовых стандартов: история и современные тенденции // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 10. – С. 56-61;

Суржинський М.І. Правове регулювання набуття громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) // Держава і право. Вип. 62. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 140-147До теми 10
Територія у міжнародному праві.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття та види території згідно з міжнародним правом.

Юридична природа та склад державної території. Поняття територіального верховенства. Розмежування сфери дії територіального верховенства.

Правовий режим складових частин державної території: суходолу, водного простору, надр, повітряного простору, островів й анклавів. Види державних кордонів. Делімітація кордонів. Демаркація і редемаркація.

Правові основи і засоби формування і зміни державної території. Окулярна окупація. Ефективна окупація.

Територіальні спори та претензії. Механізм вирішення територіальних проблем.

Практика Міжнародного Суду ООН та міжнародних арбітражів в розв’язанні територіальних спорів між державами.

Міжнародні та багатонаціональні річки. Правовий режим Дунаю.

Правовий режим Арктики та Антарктики.

Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Анцелевич Г. «Академік Вернадський» – антарктична науково-дослідна станція України (міжнародно-правові аспекти статусу та діяльності) // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 221-230;

Анцелевич Г. Международно-правовое положение Антарктики // Український часопис міжнародного права. – 2001. – № 1. – С. 25-36;

Бєлєвцева В. Міжнародно-правові інструменти у сфері прикордонного співробітництва // Вісник Академії правових наук України – 2007 – № 3 – С. 168-173;

Дегтярьова С.В. Міжнародно-правові основи митного контролю в Україні // Юридична наука. – 2015. – № 3. – С. 28-35

Задорожній О.В. Правомірні підстави зміни належності державної території за сучасним міжнародним правом і анексії Криму Російською Федерацією // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 384-394

Караман И. Решение Международного Суда в деле о морской делимитации в Черном море (Румыния против Украины): перевод и комментарий. – Одесса: Фенікс, 2012. – 214 с.;

Клюєва Є. Правові засади функціонування міжнародних транспортних коридорів // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11. – С. 18-20

Самойленко Є. Співвідношення поняття «міжнародна ріка» з суміжними категоріями міжнародного права // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 8. – С. 152-155;

Тимченко Л. Кононенко В. Проблеми делімітації морських просторів України: неофіційний переклад // Міжнародне право: науково-практичний фаховий журнал. – 2012. – № 1. – С. 234-251;

Тимченко Л.Д. Шпицберген: история и современность. Международно-правовой аспект. – Харьков, 1992;

Царенко С.І., Царенко О.М. Інститут прикордонного режиму у зарубіжних державах // Університетські наукові записки. – 2014. – № 4. – С. 147-154

Чорний Р.Л. Теоретико-прикладні проблеми визначення поняття суспільно небезпечних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України // Університетські наукові записки. – 2014. – № 4. – С. 178-185

До теми 11
Міжнародне морське право.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття і головні риси сучасного міжнародного морського права.

Конвенція ООН з морського права 1982 р.: загальна характеристика.

Класифікація морських просторів.

Внутрішні морські води.

Історичні води.

Територіальне море: поняття та історичний розвиток цього інституту.

Право мирного проходу.

Прилегла зона: поняття, режим, види.

Континентальний шельф: поняття, правовий статус та режим.

Делімітація континентального шельфу між сусідніми прибережними державами.

Виключна економічна зона: поняття, правовий статус та режим.

Відкрите море: поняття, правовий статус та режим.

Принцип свободи відкритого моря.

Право переслідування по гарячих слідах і умови його застосування.

Архіпелажні води.

Загальна характеристика та класифікація міжнародних проток та каналів.

Правовий режим Чорноморських проток.

Національність суден.

Правове становище іноземних торговельних суден і військових кораблів у внутрішніх морських водах.

Концепція загальної спадщини людства щодо міжнародного району морського дна.

Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Анцелевич Г.А. Международное морское право. – Т. 1. – К, 2010. – 380 с.; Т. 2. – К., 2010. – 232 с.;

Білляр К.Л. Зміцнення контрольних функцій Міжнародної морської організації (ІМО) шляхом запровадження схеми аудиту виконання зобов’язань державою-членом ІМО // Держава і право. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 420-431

Гайдабрус Т.М. Міжнародні протоки: питання класифікації // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 368-372;

Караман И. Решение Международного Суда в деле о морской делимитации в Черном море (Румыния против Украины): перевод и комментарий. – Одесса: Фенікс, 2012. – 214 с.;

Клюєва Є. Правові засади функціонування міжнародних транспортних коридорів // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11. – С. 18-20

Международное пиратство: актуальные вопросы становления глобальной системы противодействия: монография / М.А. Баймуратов, А.В. Потапчук. – М.: ТрансЛит, 2011. – 236 с.;

Овлащенко А. Международное морское право и формирование морской политики Европейского Союза: проблемы взаимодействия // Международное публичное и частное право – 2007 – № 5 – С. 50-55;

Салміна Я. Науково-теоретичні та законодавчі засади поняття континентального шельфу // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2012. – № 12. – С. 97-103;

Салміна Я. Особливості правового регулювання проведення наукових досліджень на континентальному шельфі України // Юридична Україна. – 2014. – № 5. – С. 60-66;

Тимченко Л. Кононенко В. Проблеми делімітації морських просторів України: неофіційний переклад // Міжнародне право: науково-практичний фаховий журнал. – 2012. – № 1. – С. 234-251;

Федоров А. Ф. Морское право / сост. Т. В. Аверочкина, Е. В. Додин, С. А. Кузнецов. – О.: Фенікс, 2008. – 332 с.;До теми 12
Міжнародне повітряне та космічне право.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття та джерела міжнародного повітряного права. Особливості міжнародного повітряного права.

Основні принципи міжнародного повітряного права.

Правовий режим повітряного простору.

Міжнародні польоти та їх правове регулювання.

Правовий статус повітряного судна та екіпажу.

Відповідальність у міжнародному повітряному праві.

Поняття та джерела міжнародного космічного права.

Об’єкти та суб’єкти міжнародного космічного права.

Загальні принципи міжнародного космічного права.

Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл.

Правовий статус космічних апаратів і екіпажів.

Міжнародно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами.

Міжнародно-правові обмеження військового використання космосу.

Міжнародні космічні організації.

Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Бордунов В.Д., Котов А.И. Малеев Ю.Н. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов. – М., 1988;

Клюєва Є. Правові засади функціонування міжнародних транспортних коридорів // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11. – С. 18-20

Космическое законодательство стран мира. Тематическое собрание. Т. 1. Общие вопросы космической деятельности. Государственное регулирование / Отв. ред. М.Р. Малышева, Ю.С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2001. – 448 с.;

Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и практики. – М., 1986;

Малишева Н. Проблеми демілітаризації космічного простору: міжнародно-правовий аспект // Право України. – 2014. – № 5. – С. 189-202;

Международное космическое право: Учебник. / Отв. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосов. – М.: Междунар. отношения, 1999;

Шереметьєва О. Деякі аспекти парадигми формування видів міжнародних повітряних правовідносин у сучасних умовах // Юридична Україна. – 2014. – № 3. – С. 77-82;

Яковенко А.В. Прогрессивное развитие международного космического права: Актуальные проблемы. – М.: Международные отношения, 1999. – 168 с.;

До теми 13
Міжнародне економічне право.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття та суб’єкти міжнародного економічного права.

Джерела міжнародного економічного права.

Принципи міжнародного економічного права.

Міжнародно-правове регулювання співробітництва в окремих галузях міжнародних економічних відносин.

Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Вайцеховська О. Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права як галузі міжнародного права // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 207-213

Гордієнко Т. Відносини іноземного інвестування в межах співвідношення міжнародного та внутрідержавного права // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 261-268

Колосова В.П., Іванова І.М. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 33-47

Опришко В. Міжнародне економічне право: концепції та поняття // Право України. – 2012. – № 9. – С. 407-415;

Харчук О. Визначення природи та змісту спеціальних принципів міжнародного економічного права // Часопис Київського університету права – 2006 – № 3 – С. 164-171;

Шестаков В. Захист іноземних інвестицій в Україні: теорія та практика // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11. – С. 21-24

До теми 14
Міжнародне екологічне право.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття та загальна характеристика міжнародно-правової охорони навколишнього середовища.

Принципи міжнародного екологічного права.

Джерела міжнародного екологічного права.

Концепція екологічної безпеки: програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП).

Міжнародно-правова заборона військового впливу на навколишнє середовище.Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Obolenska T.Y., Tsygankova T.M., Chuzhykov V.I. Polystructural model of the EU environmental policy: an economic approach / Поліструктурна модель екологічної політики ЄС: економічні підходи // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – Р. 203-209

Бардіна О. О. Проблематика принципу спільної, але диференційованої відповідальності держав за зміну клімату // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 367-371;

Короткий Т. Міжнародні конвенції про цивільну відповідальність за забруднення із суден у міжнародному механізмі охорони морського середовища // Право України. – 2013. – № 7. – С. 129-144;

Короткий Т. Теоретико-методологічне дослідження міжнародно-правового прогнозування (у сфері охорони морського середовища від забруднення) // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 85-99;

Кравченко Т.А. Національна система індикаторів сталого розвитку як важливий інструмент провадження державної політики у сфері реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 257-265

Макаренко О. Проблемні аспекти визначення та реалізації міжнародної екологічної відповідальності // Публічне право. – 2014. – № 3. – С. 100-107

Татаріко О.Г., Ємельянова Ж.Л., Ільєнко Т.В. Формування агросфери України за принципами Конвенцій Ріо // Екологічний вісник. – 2014. – № 4. – С. 26-28

Хлобистов Є.В. Імплементація положень Конвенції Ріо в національну політику сталого розвитку: еколого-економічні прогалини регуляторної діяльності // Екологічний вісник. – 2014. – № 5. – С. 9-11

Чипко М. Некоторые вопросы международно-правового регулировання использования возобновляемых источников энергии: Рамочная Конвенция ООН об изменении климата и Киотский протокол // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 8. – С. 8-12

Шмелева М.В. Роль международно-правовой политики в области обеспечения глобальной экологической безопасности // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 4. – С. 24-27

До теми 15
Відповідальність у міжнародному праві.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття та джерела міжнародно-правової відповідальності.

Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності.

Підстави міжнародно-правової відповідальності.

Поняття та класифікація міжнародних правопорушень. Міжнародні делікти. Міжнародні злочини.

Обставини, що виключають відповідальність держав.

Види і форми міжнародної відповідальності держав.

Матеріальна та політична відповідальність.

Санкції та контрзаходи. Ресторація, сатисфакція, реституція, репарація.

Міжнародна кримінальна відповідальність.

Міжнародний кримінальний суд ООН.

Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Андрейченко С.С. Поняття «ставлення у вину» (imputability) та «присвоєння» (attribvtion) у міжнародному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – С. 167-172

Антонович М. Відповідальність держави та особи в міжнародному праві // Український часопис міжнародного права. – 2002. – № 2. – С. 21-28;

Белалова Б.Ш. К вопросу о кодификации норм международно-правовой ответственности государств // Вестник МГУ. СЕР.11, ПРАВО – 2000. – № 4. – С. 90-99;

Блансевич Ю. Деякі аспекти історичного розвитку інституту відповідальності за міжнародні правопорушення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 5. – С. 59;

Броневицька О.М. Відповідність регламентації відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства міжнародним договорам України // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 135-141;

Коваленко С. Види і форми міжнародно-правової відповідальності міжнародних організацій // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 113-120;

Кожеуров Я. Диференціація міжнародної відповідальності // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 35-42;

Курдюков Г., Кешнер М. Односторонні санкції: щодо питання їх правомірності у світлі розвитку сучасного міжнародного права // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 74-84;

Лукашук И.И. Концепция права международной ответственности // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 79-87;

Малишева Ю.В. Проблема ефективності застосування санкцій Ради Безпеки ООН до країн-порушників режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 367-372

Скрильник О.О. Особливості відповідальності в сучасному міжнародному праві // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 351-355

Сыроед Т.Л. Криминализация Международным уголовным судом ответственности за совершение агрессии // Форум права: електронний журнал. – 2012. – № 1. – С. 904-909;

Харчук О.О., Озерова К.О. Економічні санкції як засіб відновлення міжнародної законності // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 300-303До теми 16
Мирні засоби вирішення міжнародних спорів.


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття міжнародного спору.

Способи вирішення міжнародних спорів.

Правовий зміст принципу мирного вирішення міжнародного спору.

Мирні засоби вирішення міжнародних спорів: безпосередні переговори, посередництво, добрі послуги та інші.

Міжнародна примирна процедура.

Міжнародний арбітраж (третейський суд).

Міжнародна судова процедура.

Вирішення спорів у міжнародних організаціях.

Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Бобровник С. Структурна характеристика правового конфлікту // Право України. – 2015. – № 1. – С. 93-98

Дмитрієв А. Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів в історії міжнародного права // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 123-125;

Кононенко В. П. Становление международного судебного процесса // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 21-25;

Кубієвич С.П. Етапи формування та особливості врегулювання спорів у рамках організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 292-295

Поліщук М.Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів // Держава і право. Вип. 65. – К.: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 134-139

Прилуцький С. Міжнародний суд в історії цивілізаційного розвитку людства: правова природа та шлях еволюції // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 107-124;

Савчук К.О., Мельничук О.І. Міжнародний суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів у сучасному міжнародному праві // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 341-347

Савчук К.О., Мельничук О.І. Перспективи захисту інтересів України в міжнародному суді ООН у зв’язку з агресією з боку Російської Федерації // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 281-284

Сафонова О. Ю. Україна в міжнародно-правовому регулюванні вирішення торговельних спорів у СОТ // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 407-410;

Тарнавська А. Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 211-218

Ченкова Н. Перспективи вирішення публічно-правових спорів за допомогою медіації // Право України. – 2014. – № 11. – С. 259-268До теми 17
Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів (Міжнародне гуманітарне право).


Питання для самостійного опрацювання:

Поняття, джерела та предмет права збройних конфліктів.

Збройні конфлікти та їхня класифікація. Поняття агресії як найтяжчого міжнародного злочину.

Початок війни і його правові наслідки. Театр війни.

Учасники збройних конфліктів.

Заборонені засоби і методи ведення воєнних дій. Закони і звичаї війни.

Засоби та методи ведення морської війни.

Засоби та методи ведення повітряної війни.

Режим військової окупації.

Режим військового полону.

Захист цивільного населення під час збройного конфлікту.

Нейтралітет під час війни.

Закінчення війни та його правові наслідки.

Рекомендована література:

Основна:

Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

Статут Міжнародного Суду ООН 1945 р.;

Статут Ради Європи 1949 р.;

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970 р.;

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.;

Антонович М.М. Міжнародне право: навч. посіб. – K., 2011. – 384 с.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: учебник / М.О. Баймуратов. - Х.: Одіссей, 2008. - 704 с.

Броунли Я. Международное право: В 2 кн./ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977;

Гердеген М. Міжнародне право / Пер. з нім. Р. Корнута. – К.: К.І.С., 2011. – 516 c.;

Гроций Г. О праве войны и мира. – М.: Госюриздат, 1956. – 882 с.;

Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. – К., 2000. – 640 с.;

Лукашук И.И Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.;

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 544 с.;

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – Харків: Консум, 2000. – 592 с.;

Международное право / В. Граф и др.; пер. с нем. В. Бергманн. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 962 c.;

Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса. – Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.;

Международное право: Учебник / Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристѣ, 2005. – 495 с.;

Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2003;

Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін. / заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.;

Толстых В. Курс международного права : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.;

Додаткова:

Батырь В. Международно-правовая регламентация применения средств ведения вооруженной борьбы в международных вооруженных конфликтах // Государство и право. – 2001. – № 10. – С. 63-75;

Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект: монографія / За наук. ред. О.В. Задорожнього. – К.: Промені, 2010. – 270 с.;

Гречанінов В. Миротворчість. Перспективні підходи в умовах сучасних криз та «гуманітарних операцій» // Віче. – 2001. – № 3. – С. 100;

Исупов М. В. Соотношение международного гуманитарного права и международного права прав человека в рамках процесса фрагментации международного права // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 43-48;

Лисик В.М. Вплив Міжнародного комітету Червоного Хреста на формування звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 340-345;

Манько М.В. Цивільне населення та безпосередня участь у воєнних діях // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 376-382;

Права человека и вооруженные конфликты / Отв. Ред. Проф. В.А. Карташкин. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 384 с.;

Репецький В.М., Лисик В.М. Міжнародне гуманітарне право: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 467 с.;

Репешко П.І. Найманство: монографія. – Херсон: Олді-плюс, 2010. – 372 с.;

Стасюк С. Імплементація міжнародного гуманітарного права до національного законодавства України // Право України – 2008 – № 1 – С. 143-148;

Хабачиров М. Л. О современных средствах ведения военных действий: статус оружия на новых физических принципах // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 77-85;1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка