Програма навчальної дисципліни міжнародне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка4/14
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


5.1. Для студентів денної форми навчання (за спеціалізацією: «Цивільна та господарська юстиція»)

Практичне заняття№ 1

Тема 1. Поняття та особливості міжнародного права. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права

1. Поняття та визначення міжнародного права. Становлення та розвиток міжнародного права.

2. Сутність та функції міжнародного права.

3. Система міжнародного права.

4. Об’єкт та предмет міжнародного права.

5. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

6. Міжнародно-правова норма: поняття та види. Нормотворчисть у міжнародному праві.

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права

1. Поняття та властивості суб’єкту міжнародного права. Поняття міжнародної правосуб’єктності. Види суб’єктів міжнародного права та їх класифікація.

2. Держави – основні суб’єкти міжнародного права. Державний суверенітет.

3. Визнання держав у сучасному міжнародному праві. Форми і засоби визнання. Визнання уряду. Правонаступництво держав: поняття та види.

4. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй), що борються за національне визволення.

5. Державоподібні утворення. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень.

6. Специфіка міжнародних організацій як суб’єктів міжнародного права.

Практичне заняття№ 2

Тема 3. Джерела міжнародного права

1. Поняття і характеристика джерел міжнародного права. Види джерел міжнародного права.

2. Статут Міжнародного Суду ООН про джерела міжнародного права.

3. Співвідношення міжнародного звичаю і договору.

4. Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм міжнародного права.

5. Міжнародні судові рішення та їх значення для формування норм міжнародного права.

6. Вплив на міжнародну правотворчість доктрин міжнародного права.

7. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права.Тема 4. Загальні принципи міжнародного права

1. Поняття та загальна характеристика принципів міжнародного права.

2. Принцип суверенної рівності держав. Принцип рівноправності та самовизначення народів і націй.

3. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів.

4. Принцип незастосування насилля або погрози насиллям. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів.

5. Принцип невтручання у внутрішні справи. Принцип міжнародного співробітництва.

6. Принцип поваги до прав людини. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.

Практичне заняття№ 3

Тема 5. Право міжнародних договорів

1. Поняття та особливості права міжнародних договорів. Поняття міжнародного договору в сучасній доктрині і практиці.

2. Суб’єкти міжнародних договорів. Об’єкт і форма міжнародних договорів.

3. Структура міжнародного договору.

4. Укладення договору: стадії укладання.

5. Порядок набрання договором чинності. Ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання.

6. Депозитарій та його функції. Реєстрація міжнародних договорів.

7. Дія, дійсність та тлумачення міжнародного договору. Поновлення дії міжнародного договору. Пролонгація.

8. Припинення міжнародних договорів. Денонсація міжнародного договору. Анулювання.

Тема 6. Міжнародні організації та конференції

1. Поняття і розвиток права міжнародних організацій. Поняття міжнародних організацій та конференцій, їх класифікація.

2. Порядок створення міжнародних організацій та припинення їх існування.

3. Правосуб’єктність міжнародних організацій: компетенція, повноваження та функції. Прийняття рішень міжнародними організаціями.

4. Підготовка та скликання міжнародних конференцій. Делегати держав та органи конференцій.

5. Правила процедури та порядок прийняття рішень. Види актів міжнародних конференцій та їх правове значення.

6. Історія створення та правова природа Організації Об’єднаних Націй.

7. Система органів ООН та їх кометенція.Практичне заняття№ 4

Тема 7. Дипломатичне та консульське право

1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби. Поняття, джерела і система дипломатичного і консульського права.

2. Органи зовнішніх зносин: загальна характеристика.

3. Встановлення дипломатичних відносин і організація дипломатичних представництв. Початок і закінчення дипломатичної місії.

4. Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення.

5. Структура та персонал дипломатичних представництв. Дипломатичний корпус. Класи та ранги дипломатичних агентів. Дуайен дипломатичного корпусу.

6. Дипломатичні привілеї та імунітети.

7. Консульські установи. Міжнародно-правове регулювання організації та діяльності консульських установ.

8. Постійні представництва і місії постійних спостерігачів при міжнародних організаціях. Торгівельні представництва. Право спеціальних місій.

Практичне заняття№ 5

Тема 8. Права людини та міжнародне право

1. Концепція прав людини та її втілення у міжнародному праві. Поняття та види прав людини.

2. Джерела прав людини: основні універсальні міжнародні акти з захисту прав людини.

3. Міжнародний механізм контролю у галузі прав людини.

4. Міжнародні органи із захисту прав людини:

– комісія ООН по правах людини;

– комітет по правах людини;

– комітет проти катувань;

– Європейський суд з прав людини;

– порядок звернення до Європейського суду з прав людини.Тема 9. Міжнародно-правові питання громадянства

1. Громадянство та його значення у міжнародному праві.

2. Способи набуття громадянства.

3. Припинення громадянства.

4. Біпатриди та апатриди.

5. Правове положення іноземців. Відповідальність іноземців.

6. Правовий статус біженців та переселенців.

7. Право притулку.Практичне заняття№ 6

Тема 10. Територія у міжнародному праві

1. Поняття та види території згідно з міжнародним правом.

2. Юридична природа та склад державної території. Поняття територіального верховенства. Розмежування сфери дії територіального верховенства.

3. Правовий режим складових частин державної території: суходолу, водного простору, надр, повітряного простору, островів й анклавів.

4. Види державних кордонів. Делімітація кордонів. Демаркація і редемаркація. Режими державних кордонів

5. Правові основи і засоби формування і зміни державної території. Окулярна окупація. Ефективна окупація.

6. Міжнародні та багатонаціональні річки. Правовий режим Дунаю.

7. Правовий режим Арктики та Антарктики.Практичне заняття№ 7

Тема 11. Міжнародне морське право

1. Поняття і головні риси сучасного міжнародного морського права. Конвенція ООН з морського права 1982 р.: загальна характеристика.

2. Класифікація морських просторів.

3. Внутрішні морські води. Правове становище іноземних торговельних суден і військових кораблів у внутрішніх морських водах. Архіпелажні води.

4. Територіальне море: поняття та історичний розвиток цього інституту. Прилегла зона: поняття, режим, види.

5. Континентальний шельф: поняття, правовий статус та режим. Виключна економічна зона: поняття, правовий статус та режим.

6. Відкрите море: поняття, правовий статус та режим. Принцип свободи відкритого моря.

7. Загальна характеристика та класифікація міжнародних проток та каналів. Правовий режим Чорноморських проток.

8. Концепція загальної спадщини людства щодо міжнародного району морського дна.

Практичне заняття№ 8

Тема 12. Міжнародне повітряне та космічне право

1. Поняття та джерела міжнародного повітряного права. Особливості міжнародного повітряного права. Основні принципи міжнародного повітряного права.

2. Правовий режим повітряного простору. Міжнародні польоти та їх правове регулювання.

3. Правовий статус повітряного судна та екіпажу. Відповідальність у міжнародному повітряному праві.

4. Поняття та джерела міжнародного космічного права. Об’єкти та суб’єкти міжнародного космічного права. Загальні принципи міжнародного космічного права.

5. Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл. Правовий статус космічних апаратів і екіпажів.

6. Міжнародно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами.

Практичне заняття№ 9

Тема 13. Міжнародне економічне право

1. Поняття та суб’єкти міжнародного економічного права.

2. Джерела міжнародного економічного права.

3. Принципи міжнародного економічного права.

4. Міжнародно-правове регулювання співробітництва в окремих галузях міжнародних економічних відносин.

Тема 14. Міжнародне екологічне право

1. Поняття та загальна характеристика міжнародно-правової охорони навколишнього середовища.

2. Принципи міжнародного екологічного права.

3. Джерела міжнародного екологічного права.

4. Концепція екологічної безпеки: програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП).

Практичне заняття№ 10

Тема 15. Відповідальність у міжнародному праві

1. Поняття та джерела міжнародно-правової відповідальності. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності.

2. Підстави міжнародно-правової відповідальності. Обставини, що виключають відповідальність держав.

3. Поняття та класифікація міжнародних правопорушень. Міжнародні делікти. Міжнародні злочини.

4. Види і форми міжнародної відповідальності держав. Матеріальна та політична відповідальність.

5. Санкції та контрзаходи. Ресторація, сатисфакція, реституція, репарація та інші.

6. Міжнародна кримінальна відповідальність.

Тема 16. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

1. Поняття міжнародного спору. Способи вирішення міжнародних спорів.

2. Правовий зміст принципу мирного вирішення міжнародного спору.

3. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів: безпосередні переговори, посередництво, добрі послуги та інші.

4. Міжнародна примирна процедура. Міжнародний арбітраж (третейський суд). Міжнародна судова процедура.

5. Вирішення спорів у міжнародних організаціях.Практичне заняття№ 11

Тема 17. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів (Міжнародне гуманітарне право)

1. Поняття, джерела та предмет права збройних конфліктів.

2. Збройні конфлікти та їхня класифікація. Поняття агресії як найтяжчого міжнародного злочину.

3. Початок війни і його правові наслідки. Театр війни.

4. Учасники збройних конфліктів та їх правовий статус.

5. Заборонені засоби і методи ведення воєнних дій. Закони і звичаї війни.

6. Режим військової окупації. Режим військового полону.

7. Захист цивільного населення під час збройного конфлікту. Нейтралітет під час війни.

8. Закінчення війни та його правові наслідки.

5.2. Для студентів денної форми навчання (за спеціалізацією: «Кримінальна юстиція»)

Практичне заняття№ 1

Тема 1. Поняття та особливості міжнародного права. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права

1. Поняття та визначення міжнародного права. Становлення та розвиток міжнародного права.

2. Сутність та функції міжнародного права.

3. Система міжнародного права.

4. Об’єкт та предмет міжнародного права.

5. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

6. Міжнародно-правова норма: поняття та види. Нормотворчисть у міжнародному праві.

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права

1. Поняття та властивості суб’єкту міжнародного права. Поняття міжнародної правосуб’єктності. Види суб’єктів міжнародного права та їх класифікація.

2. Держави – основні суб’єкти міжнародного права. Державний суверенітет.

3. Визнання держав у сучасному міжнародному праві. Форми і засоби визнання. Визнання уряду. Правонаступництво держав: поняття та види.

4. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй), що борються за національне визволення.

5. Державоподібні утворення. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень.

6. Специфіка міжнародних організацій як суб’єктів міжнародного права.

Практичне заняття№ 2

Тема 3. Джерела міжнародного права

1. Поняття і характеристика джерел міжнародного права. Види джерел міжнародного права.

2. Статут Міжнародного Суду ООН про джерела міжнародного права.

3. Співвідношення міжнародного звичаю і договору.

4. Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм міжнародного права.

5. Міжнародні судові рішення та їх значення для формування норм міжнародного права.

6. Вплив на міжнародну правотворчість доктрин міжнародного права.

7. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права.Тема 4. Загальні принципи міжнародного права

1. Поняття та загальна характеристика принципів міжнародного права.

2. Принцип суверенної рівності держав. Принцип рівноправності та самовизначення народів і націй.

3. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів.

4. Принцип незастосування насилля або погрози насиллям. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів.

5. Принцип невтручання у внутрішні справи. Принцип міжнародного співробітництва.

6. Принцип поваги до прав людини. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.

Тема 5. Право міжнародних договорів

1. Поняття та особливості права міжнародних договорів. Поняття міжнародного договору в сучасній доктрині і практиці.

2. Суб’єкти міжнародних договорів. Об’єкт і форма міжнародних договорів.

3. Структура міжнародного договору.

4. Укладення договору: стадії укладання.

5. Порядок набрання договором чинності. Ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання.

6. Депозитарій та його функції. Реєстрація міжнародних договорів.

7. Дія, дійсність та тлумачення міжнародного договору. Поновлення дії міжнародного договору. Пролонгація.

8. Припинення міжнародних договорів. Денонсація міжнародного договору. Анулювання.

Практичне заняття№ 3

Тема 6. Міжнародні організації та конференції

1. Поняття і розвиток права міжнародних організацій. Поняття міжнародних організацій та конференцій, їх класифікація.

2. Порядок створення міжнародних організацій та припинення їх існування.

3. Правосуб’єктність міжнародних організацій: компетенція, повноваження та функції. Прийняття рішень міжнародними організаціями.

4. Підготовка та скликання міжнародних конференцій. Делегати держав та органи конференцій.

5. Правила процедури та порядок прийняття рішень. Види актів міжнародних конференцій та їх правове значення.

6. Історія створення та правова природа Організації Об’єднаних Націй.

7. Система органів ООН та їх кометенція.Тема 7. Дипломатичне та консульське право

1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби. Поняття, джерела і система дипломатичного і консульського права.

2. Органи зовнішніх зносин: загальна характеристика.

3. Встановлення дипломатичних відносин і організація дипломатичних представництв. Початок і закінчення дипломатичної місії.

4. Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення.

5. Структура та персонал дипломатичних представництв. Дипломатичний корпус. Класи та ранги дипломатичних агентів. Дуайен дипломатичного корпусу.

6. Дипломатичні привілеї та імунітети.

7. Консульські установи. Міжнародно-правове регулювання організації та діяльності консульських установ.

8. Постійні представництва і місії постійних спостерігачів при міжнародних організаціях. Торгівельні представництва. Право спеціальних місій.

Практичне заняття№ 4

Тема 8. Права людини та міжнародне право

1. Концепція прав людини та її втілення у міжнародному праві. Поняття та види прав людини.

2. Джерела прав людини: основні універсальні міжнародні акти з захисту прав людини.

3. Міжнародний механізм контролю у галузі прав людини.

4. Міжнародні органи із захисту прав людини:

– комісія ООН по правах людини;

– комітет по правах людини;

– комітет проти катувань;

– Європейський суд з прав людини;

– порядок звернення до Європейського суду з прав людини.Тема 9. Міжнародно-правові питання громадянства

1. Громадянство та його значення у міжнародному праві.

2. Способи набуття громадянства.

3. Припинення громадянства.

4. Біпатриди та апатриди.

5. Правове положення іноземців. Відповідальність іноземців.

6. Правовий статус біженців та переселенців.

7. Право притулку.Практичне заняття№ 5

Тема 10. Територія у міжнародному праві

1. Поняття та види території згідно з міжнародним правом.

2. Юридична природа та склад державної території. Поняття територіального верховенства. Розмежування сфери дії територіального верховенства.

3. Правовий режим складових частин державної території: суходолу, водного простору, надр, повітряного простору, островів й анклавів.

4. Види державних кордонів. Делімітація кордонів. Демаркація і редемаркація. Режими державних кордонів

5. Правові основи і засоби формування і зміни державної території. Окулярна окупація. Ефективна окупація.

6. Міжнародні та багатонаціональні річки. Правовий режим Дунаю.

7. Правовий режим Арктики та Антарктики.Тема 11. Міжнародне морське право

1. Поняття і головні риси сучасного міжнародного морського права. Конвенція ООН з морського права 1982 р.: загальна характеристика.

2. Класифікація морських просторів.

3. Внутрішні морські води. Правове становище іноземних торговельних суден і військових кораблів у внутрішніх морських водах. Архіпелажні води.

4. Територіальне море: поняття та історичний розвиток цього інституту. Прилегла зона: поняття, режим, види.

5. Континентальний шельф: поняття, правовий статус та режим. Виключна економічна зона: поняття, правовий статус та режим.

6. Відкрите море: поняття, правовий статус та режим. Принцип свободи відкритого моря.

7. Загальна характеристика та класифікація міжнародних проток та каналів. Правовий режим Чорноморських проток.

8. Концепція загальної спадщини людства щодо міжнародного району морського дна.

Практичне заняття№ 6

Тема 12. Міжнародне повітряне та космічне право

1. Поняття та джерела міжнародного повітряного права. Особливості міжнародного повітряного права. Основні принципи міжнародного повітряного права.

2. Правовий режим повітряного простору. Міжнародні польоти та їх правове регулювання.

3. Правовий статус повітряного судна та екіпажу. Відповідальність у міжнародному повітряному праві.

4. Поняття та джерела міжнародного космічного права. Об’єкти та суб’єкти міжнародного космічного права. Загальні принципи міжнародного космічного права.

5. Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл. Правовий статус космічних апаратів і екіпажів.

6. Міжнародно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами.

Тема 13. Міжнародне економічне право

1. Поняття та суб’єкти міжнародного економічного права.

2. Джерела міжнародного економічного права.

3. Принципи міжнародного економічного права.

4. Міжнародно-правове регулювання співробітництва в окремих галузях міжнародних економічних відносин.

Тема 14. Міжнародне екологічне право

1. Поняття та загальна характеристика міжнародно-правової охорони навколишнього середовища.

2. Принципи міжнародного екологічного права.

3. Джерела міжнародного екологічного права.

4. Концепція екологічної безпеки: програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП).

Практичне заняття№ 7

Тема 15. Відповідальність у міжнародному праві

1. Поняття та джерела міжнародно-правової відповідальності. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності.

2. Підстави міжнародно-правової відповідальності. Обставини, що виключають відповідальність держав.

3. Поняття та класифікація міжнародних правопорушень. Міжнародні делікти. Міжнародні злочини.

4. Види і форми міжнародної відповідальності держав. Матеріальна та політична відповідальність.

5. Санкції та контрзаходи. Ресторація, сатисфакція, реституція, репарація та інші.

6. Міжнародна кримінальна відповідальність.

Тема 16. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

1. Поняття міжнародного спору. Способи вирішення міжнародних спорів.

2. Правовий зміст принципу мирного вирішення міжнародного спору.

3. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів: безпосередні переговори, посередництво, добрі послуги та інші.

4. Міжнародна примирна процедура. Міжнародний арбітраж (третейський суд). Міжнародна судова процедура.

5. Вирішення спорів у міжнародних організаціях.Практичне заняття№ 8

Тема 17. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів (Міжнародне гуманітарне право)

1. Поняття, джерела та предмет права збройних конфліктів.

2. Збройні конфлікти та їхня класифікація. Поняття агресії як найтяжчого міжнародного злочину.

3. Початок війни і його правові наслідки. Театр війни.

4. Учасники збройних конфліктів та їх правовий статус.

5. Заборонені засоби і методи ведення воєнних дій. Закони і звичаї війни.

6. Режим військової окупації. Режим військового полону.

7. Захист цивільного населення під час збройного конфлікту. Нейтралітет під час війни.

8. Закінчення війни та його правові наслідки.

5.3. Для студентів заочної форми навчання

Тема 1. Поняття та особливості міжнародного права. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права

1. Поняття та визначення міжнародного права. Становлення та розвиток міжнародного права.

2. Сутність та функції міжнародного права.

3. Система міжнародного права.

4. Об’єкт та предмет міжнародного права.

5. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

6. Міжнародно-правова норма: поняття та види. Нормотворчисть у міжнародному праві.

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права

1. Поняття та властивості суб’єкту міжнародного права. Поняття міжнародної правосуб’єктності. Види суб’єктів міжнародного права та їх класифікація.

2. Держави – основні суб’єкти міжнародного права. Державний суверенітет.

3. Визнання держав у сучасному міжнародному праві. Форми і засоби визнання. Визнання уряду. Правонаступництво держав: поняття та види.

4. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй), що борються за національне визволення.

5. Державоподібні утворення. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень.

6. Специфіка міжнародних організацій як суб’єктів міжнародного права.

Тема 3. Джерела міжнародного права

1. Поняття і характеристика джерел міжнародного права. Види джерел міжнародного права.

2. Статут Міжнародного Суду ООН про джерела міжнародного права.

3. Співвідношення міжнародного звичаю і договору.

4. Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм міжнародного права.

5. Міжнародні судові рішення та їх значення для формування норм міжнародного права.

6. Вплив на міжнародну правотворчість доктрин міжнародного права.

7. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права.Тема 4. Право міжнародних договорів

1. Поняття та особливості права міжнародних договорів. Поняття міжнародного договору в сучасній доктрині і практиці.

2. Суб’єкти міжнародних договорів. Об’єкт і форма міжнародних договорів.

3. Структура міжнародного договору.

4. Укладення договору: стадії укладання.

5. Порядок набрання договором чинності. Ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання.

6. Депозитарій та його функції. Реєстрація міжнародних договорів.

7. Дія, дійсність та тлумачення міжнародного договору. Поновлення дії міжнародного договору. Пролонгація.

8. Припинення міжнародних договорів. Денонсація міжнародного договору. Анулювання.

Тема 5. Міжнародні організації та конференції

1. Поняття і розвиток права міжнародних організацій. Поняття міжнародних організацій та конференцій, їх класифікація.

2. Порядок створення міжнародних організацій та припинення їх існування.

3. Правосуб’єктність міжнародних організацій: компетенція, повноваження та функції. Прийняття рішень міжнародними організаціями.

4. Підготовка та скликання міжнародних конференцій. Делегати держав та органи конференцій.

5. Правила процедури та порядок прийняття рішень. Види актів міжнародних конференцій та їх правове значення.

6. Історія створення та правова природа Організації Об’єднаних Націй.

7. Система органів ООН та їх кометенція.Тема 6. Дипломатичне та консульське право

1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби. Поняття, джерела і система дипломатичного і консульського права.

2. Органи зовнішніх зносин: загальна характеристика.

3. Встановлення дипломатичних відносин і організація дипломатичних представництв. Початок і закінчення дипломатичної місії.

4. Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення.

5. Структура та персонал дипломатичних представництв. Дипломатичний корпус. Класи та ранги дипломатичних агентів. Дуайен дипломатичного корпусу.

6. Дипломатичні привілеї та імунітети.

7. Консульські установи. Міжнародно-правове регулювання організації та діяльності консульських установ.

8. Постійні представництва і місії постійних спостерігачів при міжнародних організаціях. Торгівельні представництва. Право спеціальних місій.

Тема 7. Міжнародно-правові питання громадянства

1. Громадянство та його значення у міжнародному праві.

2. Способи набуття громадянства.

3. Припинення громадянства.

4. Біпатриди та апатриди.

5. Правове положення іноземців. Відповідальність іноземців.

6. Правовий статус біженців та переселенців.

7. Право притулку.Тема 8. Територія у міжнародному праві

1. Поняття та види території згідно з міжнародним правом.

2. Юридична природа та склад державної території. Поняття територіального верховенства. Розмежування сфери дії територіального верховенства.

3. Правовий режим складових частин державної території: суходолу, водного простору, надр, повітряного простору, островів й анклавів.

4. Види державних кордонів. Делімітація кордонів. Демаркація і редемаркація. Режими державних кордонів

5. Правові основи і засоби формування і зміни державної території. Окулярна окупація. Ефективна окупація.

6. Міжнародні та багатонаціональні річки. Правовий режим Дунаю.

7. Правовий режим Арктики та Антарктики.Тема 9. Відповідальність у міжнародному праві

1. Поняття та джерела міжнародно-правової відповідальності. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності.

2. Підстави міжнародно-правової відповідальності. Обставини, що виключають відповідальність держав.

3. Поняття та класифікація міжнародних правопорушень. Міжнародні делікти. Міжнародні злочини.

4. Види і форми міжнародної відповідальності держав. Матеріальна та політична відповідальність.

5. Санкції та контрзаходи. Ресторація, сатисфакція, реституція, репарація та інші.

6. Міжнародна кримінальна відповідальність.

Тема 10. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

1. Поняття міжнародного спору. Способи вирішення міжнародних спорів.

2. Правовий зміст принципу мирного вирішення міжнародного спору.

3. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів: безпосередні переговори, посередництво, добрі послуги та інші.

4. Міжнародна примирна процедура. Міжнародний арбітраж (третейський суд). Міжнародна судова процедура.

5. Вирішення спорів у міжнародних організаціях.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка