Програма навчальної дисципліни методологічний практикум. Структуралізм галузь знань 0201 Культура Спеціальність 02010101 КультурологіяСкачати 243.11 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір243.11 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ. СТРУКТУРАЛІЗМ
Галузь знань 0201 Культура

Спеціальність 8.02010101 Культурологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу передбачає репрезентацію студентам основних ідей структуралізму, окреслення генезису цього напрямку від структуралізму до постструктуралізму, а також продемонструвати можливості використання структуралістської методології в різних сферах гуманітарного та соціального знання.Завдання курсу полягає в таких аспектах:

1) концептуальне розуміння історичних етапів формування структуралізму та постструктуралізму в європейській культурі;

2) розкриття змісту найвпливовіших культурологічних, мистецтвознавчих та філософських теорій, концепцій, що ставлять за мету розкрити зміст феномену структуралізму як у коректному історичному періоді, так і у теоретико-методологічному вимірі;

3) знання основних сучасних напрямів, течій і шкіл структуралізму, починаючи від загальних філософських систем і закінчуючи спеціалізованими студіями;

4) оволодіння основних понять, термінів і наскрізних варіацій, які всебічно розкривають структуралізм;

5) засвоєння навичок структуралістської методики аналізу текстів та феноменів культури;

6) розвиток культурологічної і наукової аргументації, необхідної для переконливої усної чи писемної презентації власного бачення проблеми;

7) опанування найбільш репрезентативними культурологічними та філософськими дослідженнями, що стосуються тематики, а також сучасною науковою літературою із предмету.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1) основні особливості специфіки виникнення і функціонування структуралізму;

2) зміст базових концептів філософських, лінгвістичних, антропологічних, соціологічних, історичних і культурологічних програм, що стосуються структуралізму;

3) методологічні особливості та процедури структурно-функціонального аналізу в культурі;

4) зміст основних першоджерел, визначених навчальною програмою;

5) дискусійні питання, не вирішені проблеми, що характерні для сучасних наукових досліджень щодо структуралізму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

1) аналізувати і порівнювати зміст основних структуралістських теорій;

2) розкривати зв’язок структуралістських студій із соціокультурними констеляціями епохи;

3) здійснювати структурно-функціональний аналіз текстів, використовуючи низку методологічних процедур;

4) вести аргументовану дискусію з проблемних питань структуралістських студій;

5) здійснювати самостійний пошук та фахове опрацювання новітньої літератури із предмету;

6) користуватися довідковою літературою предмета.
Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ІДЕЇ СТРУКТУРАЛІЗМУ

Тема 1: Структуралізм: проблеми визначення.

Основні дефініції структуралізму. Проблема неоднорідності структуралізму. Формування структуралістської методології. Основні напрямки структуралізму: семіологічно-структурний, граматики тексту, семіотично-комунікативний. Загальний нарис історії структуралізму. Основні ознаки структуралізму за Ж. Делезом. Структуралізм як діяльність в розумінні Р. Барта.Література:

 1. Барт Р. Структурализм как деятельность. - www.philosophy.ru/library/barthes/struct.html (29.09.2009).

 2. Делез Ж. Марсель Пруст и знаки: Статьи. Соколов Е.Г. (пер. с фр.). – СПб.: Алетейя, 1999. – 190 с.

 3. Енциклопедія постмодернізму. – К.: Основи, 2003. – 504 с.

 4. Ильин И. А. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

 5. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

 6. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 1040 с.

Тема 2: Структурна лінгвістика та структурний психоаналіз.

Початки структуралізму. „Курс загальної лінгвістики” Ф. Де Сосюра. Проблема нечіткості понять в мовознавстві. Визначення завдань лінгвістики. Розрізнення „мовної діяльності”, „мови” і „мовлення”. Структурна лінгвістика Е. Сепіра. Проблема співвідношення лінгвістики і поетики в працях Р. Якобсона. Основні функції мови за Р. Якобсоном. Поетична функція мови. Структуралізм в психології Ж. Піаже. Характеристика структуралізму. Два аспекти структуралізму. Розуміння структури. Теорія дитячого мислення. Асиміляція та акомодація. Процес розвитку як процес екстериторизації. Періодизація інтелекту. Фази розумового розвитку. Структуриний психоаналіз Ж. Лакана. Загальна характеристика творчості Лакана. Основні впливи на його психоаналітичну теорію. Теорія мови в структурному психоаналізі. Проблема ідентифікації індивіда.Література:

 1. Сепир Э. Коммуникация // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 210-215.

 2. Сепир Э. Культура подлинная и мнимая // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 465-493.

 3. Сепир Э. Символизм // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 204-209.

 4. Сепир Э. Статус лингвистики как науки // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 259-265.

 5. Сепир Э. Язык // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 223-247.

 6. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К.: Основи, 1998. – 324 с.

 7. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика. - http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-lp.htm (29.09.2009).

 8. Якобсон Р. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987.

 9. Лакан Ж. Функция и поле речи в психоанализе. - http://anthropology.rinet.ru/old/library/lakan-soder.htm (29.09.2009).

 10. Пиаже Ж. Генетическая эпистемология. – СПб.: Питер, 2004. – 160 с.

 11. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М., 1994.

 12. Пиаже Ж. Схемы действия и усвоение языка // Семиотика. – М., 1983. – С. 133-136.


Тема 3: Структурна антропологія К. Леві-Строса.

Джерела та генезис ідей К. Леві-Строса. Концепція структурної антропології. Зв’язок з етнологією та етнографією. Методологічні засади структурної антропології. Предмет структурної антропології. Осмислення первісного мислення. Бінарні опозиції. Глибинна структура міфів. „Наука конкретного”, „бриколаж”, „тоталізуюче мислення”. Первісне мислення як універсалія людської психічної діяльності.Література:

 1. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К., 2000. – 324 с.

 2. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Переклад з французької З. Борисюк. - К. : Основи, 2000. - 387 с.

 3. Леви-Строс К. Предмет антропологических исследований // Культурология. Дайджест. – 2000. – № 1 (13). – С. 11-32.

 4. Леви-Строс К. Три вида гуманизма // Культурология. Дайджест. – 2000. – № 1 (13). – С. 7-10.


МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВНІ ІДЕЇ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ

Тема 4: Постструктуралізм: основні визначення, ідеї, концепції. (Пост)структуралізм

Р. Барта

Проблеми визначення постструктуралізму. Постструктуралізм як підхід в соціогуманітарному знанні. Основні завдання постструктуралізму. Заперечення структурності і загальні інтенції постструктуралізму. Основні ідеї творчості Р. Барта. Аналіз продуктів культурної діяльності. Проблема мовної відчуженості. Нульовий ступінь письма. Сучасне розуміння міфу. Тричленна структура міфу.Література:

 1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.

 2. Барт Р. Мифологии. – М., 2000. – 320 с.

 3. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. - Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. - 512 с.

 4. Барт Р. Структурализм как деятельность. - www.philosophy.ru/library/barthes/struct.html (29.09.2009).

 5. Барт Ролан. S/Z. Пер. с фр. 2-е изд., испр. Под ред. Г. К. Косикова. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 232 с.

Тема 5: Постструктуралізм Ж. Дерріда.

Основні ідеї філософії Ж. Деріди. Теорія мови. Критика логоцентризму. Поняття деконструкції. Ревізія класчиної західної філософії. Деконструція як акт руйнування структури. Основні характеристики деконструкції. Граматологія. Письмо як особлива практика смисловизначення.Література:

 1. Деррида Ж. Диссеминация (La Dissemination) / Пер. с фр. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. - 608 с.

 2. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К.: Основи, 2004. – 602 с.

 3. Деррида Ж. Конец книги и начало письма // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. – Томск: Водолей, 1998. – С. 218-224.

 4. Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. – М.: Ad Marginem, 2000. – 512 с.

 5. Деррида Ж. Позиции / Пер. с фр. В. В. Бибихина. – М.: Академический проект, 2007. – 160 с.

Тема 6: Постструктуралізм М. Фуко.

Основні завдання філософської творчості М. Фуко. Археологія знання. Археологія як метод розкриття структури мислення. Поняття дискурса. Поняття структури досвіду. Історичне a priori у тлумаченні М. Фуко. Поняття „епістеми”. Мікрофізика влади. Характеристика влади в творчості М. Фуко. Основні ідеї пізнього Фуко. Генеалогія суб’єкта. Історія сексуальності.Література:

 1. Фуко М. Археологія знання. – К.: Основи, 2003. – 326 с.

 2. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. – М., Касталь, 1996. – 448 с.

 3. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – Санкт-Петербург: Университетская книга, 1997. – 576 с.

 4. Фуко М. История сексуальности ІІІ: Забота о себе. – Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. – 288 с.

 5. Фуко М. Наглядати і карати: Народження в'язниці. – К., 1998.

 6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994.

Тема 7: Основні ідеї поструктуралізму Ж. Дельоза і Ф. Гватарі.

Філософія Ж. Дельоза як альтернатива деконструкції Ж. Дериди. Номадичне мислення. Основні ідеї творчості Ф. Гватарі. Концепція шизоаналізу. Шизоаналіз як критика теорії репрезентації та традиційної структури знаку. Номадологія. Відмова від презупції константної організації буття. Поняття ризоми. Розуміння філософії. Філософія як мистецтво винаходити, виготовляти та формувати концепти.Література:

 1. Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари; пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 672 с.

 2. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С.Н.Зенкина - М.: Институт экспериментальной социологии, Спб.: Алетейя, 1998. - 288 с.

 3. Делез Ж. Марсель Пруст и знаки: Статьи. Соколов Е.Г. (пер. с фр.). – СПб.: Алетейя, 1999. – 190 с.

 4. Делез Ж. Кино: Кино 1. Образ-движения; Кино 2. Образ-время / Пер. с фр. Б. Скуратова. – М.: Ad Marginem, 2004.

 5. Делёз Ж. Ницше и философия. / Пер. с фр. О.Хомы под ред. Б.Скуратова – М.: Ad Marginem, 2003 г.  – 392 c.


Структура навчальної дисципліни

денна форма навчанняТеми

Кількість годин

Індивідуальна робота

В тому числі

Лекції

Семінар. та практичні

Самостій-на робота

Всього

МОДУЛЬ І: ОСНОВНІ ІДЕЇ СТРУКТУРАЛІЗМУ

1

Структуралізм: проблеми визначення

2

-

8

10

Есе: Структруний аналіз художньої літератури

2

Структурна лінгвістика та структурний психоаналіз

2

2

10

14

3

Структурна антропологія

2

2

14

18
МОДУЛЬ ІІ: ОСНОВНІ ІДЕЇ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ

4

Постструктуралізм: основні визначення, ідеї, концепції. (Пост)структуралізм Р. Барта

2

2

14

18

Есе: формування методології для власної наукової роботи

5

Постструктуралізм Ж. Дерріда

2

2

16

20

6

Постструктуралізм М. Фуко

2

2

16

20

7

Основні ідеї поструктуралізму Ж. Делеза і Ф. Гватарі

2

2

14

18
Всього:

14

12

92

118

Консультація, іспит


заочна форма навчанняТеми

Кількість годин

Індивідуальна робота

В тому числі

Лекції

Семінар. та практичні

Самостій-на робота

Всього

МОДУЛЬ І: ОСНОВНІ ІДЕЇ СТРУКТУРАЛІЗМУ

1

Структуралізм як методологія та теорія культури

2

2


МОДУЛЬ ІІ: ОСНОВНІ ІДЕЇ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ.

2

Постструктуралізм: основні питання та проблеми

2

-

Всього:

4

2Консультація:

2 год.


Іспит


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема: Структурна лінгвістика та структурний психоаналіз


 1. Основи лінгвістики за Ф. де Сосюром

 2. Концепція взаємозв’язку лінгвістики і поетики Р. Якобсона.

 3. Структурний психоаналіз Ж. Піаже. Поняття структури у Ж. Лакана.

Обговорення праці Ф. де Сосюра «Курс загальної лінгвістики».

Література:

 1. Сепир Э. Коммуникация // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 210-215.

 2. Сепир Э. Культура подлинная и мнимая // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 465-493.

 3. Сепир Э. Символизм // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 204-209.

 4. Сепир Э. Статус лингвистики как науки // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 259-265.

 5. Сепир Э. Язык // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 223-247.

 6. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К.: Основи, 1998. – 324 с.

 7. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика. - http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-lp.htm (29.09.2009).

 8. Якобсон Р. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987.
2

2

Тема: Структурна антропологія К. Леві-Строса.

 1. Методологічні принципи структурної антропології.

 2. Концепція міфу

 3. Структура первісного мислення.

Обговорення праці К. Леві-Строса «Первісне мислення» та «Структурна антропологія».

Література:

 1. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К., 2000. – 324 с.

 2. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Переклад з французької З. Борисюк. - К. : Основи, 2000. - 387 с.

 3. Леви-Строс К. Предмет антропологических исследований // Культурология. Дайджест. – 2000. – № 1 (13). – С. 11-32.

 4. Леви-Строс К. Три вида гуманизма // Культурология. Дайджест. – 2000. – № 1 (13). – С. 7-10.
2

3


Тема: (Пост)структуралізм Ролана Барта

 1. Поструктуралізм та його методологічні основи.

 2. Перехід від структуралізму до постструктуралізму Р. Бартом.

 3. Поняття знаку та письма у Р. Барта.

 4. Ідея міфу Р. Барта. Система моди.

Література:

 1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.

 2. Барт Р. Мифологии. – М., 2000. – 320 с.

 3. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. - Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. - 512 с.

 4. Барт Р. Структурализм как деятельность.

 5. Барт Ролан. S/Z. Пер. с фр. 2-е изд., испр. Под ред. Г. К. Косикова. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 232 с.
2


4


Тема: Постструктуралізм Жака Дерріда.

 1. Критика структуралізму Ж. Дерріда.

 2. Поняття деконструкції у Ж. Дерріда.

 3. Граматологія.

 4. Вплив Ж. Дерріда на Йельську школу.

Обговорення праці Ж. Деріда «Письмо та відмінність» / «Граматологія».

Література:

 1. Деррида Ж. Диссеминация (La Dissemination) / Пер. с фр. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. - 608 с.

 2. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К.: Основи, 2004. – 602 с.

 3. Деррида Ж. Конец книги и начало письма // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. – Томск: Водолей, 1998. – С. 218-224.

 4. Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. – М.: Ad Marginem, 2000. – 512 с.

 5. Деррида Ж. Позиции / Пер. с фр. В. В. Бибихина. – М.: Академический проект, 2007. – 160 с.
25


Тема: Постструктуралізм Мішеля Фуко.

 1. Археологія знання.

 2. Мікрофізика влади.

 3. Практики себе в пізній творчості М. Фуко.

Обговорення праць М. Фуко «Археологія знання» та «Наглядати та карати».

Література:

 1. Фуко М. Археологія знання. – К.: Основи, 2003. – 326 с.

 2. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. – М., Касталь, 1996. – 448 с.

 3. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – Санкт-Петербург: Университетская книга, 1997. – 576 с.

 4. Фуко М. История сексуальности ІІІ: Забота о себе. – Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. – 288 с.

 5. Фуко М. Наглядати і карати: Народження в'язниці. – К., 1998.

 6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994.
2

6


Тема: Постструктуралізм Ж. Делеза і Ф. Гваттарі.

 1. Шизоаналіз.

 2. Номадологія і поняття ризоми

 1. Розуміння філософії

Обговрення праці Ж. Делеза і Ф. Гватарі «Анти-Едіп. Капіталізм і шизофренія».

Література:

 1. Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари; пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 672 с.

 2. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С.Н.Зенкина - М.: Институт экспериментальной социологии, Спб.: Алетейя, 1998. - 288 с.

 3. Делез Ж. Марсель Пруст и знаки: Статьи. Соколов Е.Г. (пер. с фр.). – СПб.: Алетейя, 1999. – 190 с.

 4. Делез Ж. Кино: Кино 1. Образ-движения; Кино 2. Образ-время / Пер. с фр. Б. Скуратова. – М.: Ad Marginem, 2004.

 5. Делёз Ж. Ницше и философия. / Пер. с фр. О.Хомы под ред. Б.Скуратова – М.: Ad Marginem, 2003 г.  – 392 c.
4

Підсумкова модульна контрольна робота2Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Ознайомлення із текстами, що аналізуватимуться

10

2

Вибір методології для аналізу

10

3

Опрацювання джерел

30

4

Написання наукового проекту

42
Разом

92


Питання для модульної контрольної роботи

 1. Структуралізм: проблема визначення.

 2. Структуралізм як методологія соціогуманітарного знання.

 3. Структуралістська лінгвістика Ф. де Сосюра.

 4. Структуралістська лінгвістика Е. Сепіра.

 5. Лінгвістика і поетика в працях Р. Якобсона

 6. Поняття мови в структуралістській лінгвістиці.

 7. Структуралістський підхід в естетиці Я. Мукаржовський.

 8. Структурний психоаналіз Ж. Лакана.

 9. Проблема ідентичності суб’єкта в психоаналізі Ж. Лакана.

 10. Психологія і структуралізм. Ж. Піаже.

 11. Структуралістський підхід в політичній теорії.

 12. Основні ідеї марксистського структуралізму Л. Альтюсера.

 13. Поняття ідеології в працях Л. Альтюсера.

 14. Основні поняття соціології П. Бурдьє.

 15. Основні ідеї структуралізму Р. Барта.

 16. Поняття нульового ступеня письма в працях Р. Барта

 17. Розуміння міфу в працях Р. Барта.

 18. Постструктуралізм: основні визначення та ідеї.

 19. Поструктуралізм Ж. Деріда: визначення основних ідей.

 20. Поняття деконструкції в творчості Ж. Деріда

 21. Розуміння письма в працях Ж. Деріда.

 22. Граматологія Ж. Деріда.

 23. Основні періоди творчості М. Фуко.

 24. Археологія знання М. Фуко.

 25. Мікрофізика влади в працях М. Фуко.

 26. Основні ідеї пізньої творчості М. Фуко.

 27. Основні ідеї постструктуралізму Ж. Дилеза і Ф, Гватарі

 28. Концепція філософії в працях Ж. Дилеза і Ф. Гватарі.

 29. Шизоаналіз в працях Ж. Дилеза і Ф. Гватарі

 30. Поняття ризоми в постструктуралізмі Ж. Дилеза і Ф. Гватарі.

 31. Номадологія Ж. Дилеза і Ф. Гватарі.

 32. Основні ідеї постструктуралізму Ю. Кристєвої

 33. Семананаліз Ю. Кристєвої

 34. Розрізнення фенотексту і генотексту

 35. Поняття суб’єкта в постструктуралізмі Ю. Кристєвої.

 36. Поняття структури в структуралізмі та постструктуралізмі.


Методи навчання

 1. Словесні: лекція служить для пояснення важкої та складної теми; її ознаками є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки лектора, відповіді на запитання;бесіда відноситься до найдавніших і найпоширеніших методів дидактичної роботи. Провідною функцією даного метода є мотиваційно-стимулююча.

 2. Наочні: демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: кіно-відеофільм чи його фрагмент.

 3. Практичні: практичні та семінарські заняття, науковий проект.

 4. Метод стимулювання інтересу до навчання: створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу (використання пізнавальних ігор, вікторин, кінофільмів).

Методи контролю

В результаті вивчення курсу студенти повинні орієнтуватись у специфіці формування та функціонування канону тіла у культурі, а також бути готовими до написання курсових та кваліфікаційних робіт із дотичної тематики.

Контроль та оцінювання студентів відбувається згідно з такими критеріями:


 1. Відвідування студентами лекційних та практичних занять;

 2. Активна участь під час практичних занять;

 3. Вміння аналізувати та систематизувати матеріал;

 4. Опрацювання основної та додаткової літератури;

 5. Сумлінна підготовка до контрольної роботи;

 6. Написання наукового проекту;

 7. Презентація наукового проекту.

Критерії оцінки наукового проекту:

   1. оригінальність обраної методології;

   2. чіткість та ясність ідеї;

   3. дотримання граматично-стильової послідовності;

   4. зберігання логічної структури тексту;

   5. відповідність висновків щодо викладеного матеріалу;

   6. переконливість презентації наукового проекту.

Модульна форма контролю проводиться письмово у вигляді розгорнутих питань. Оцінка залежатиме від сумлінності виконання поставлених завдань, ґрунтовності відповіді на запитання, вміння логічно мислити, робити висновки.Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1

Модуль 2

Науковий проект/аналітичне есе

Іспит

Сума

15

15

40

30

100

Т 1

Т 2

Т 3
Т 4

Т 5

Т 6
5

5

5

5

5

5


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення

1. Карповець М. В. МАК. Модуль 1. Структуралізм. Робоча програма. – Острог, 2015. – 18 с.Рекомендована література

 1. Автономова Н. С. От «археологии знания» к «генеалогии власти»// Вопросы философии. - 1978. - № 2. - С. 145-152.

 2. Алпатов В. М. История лингвистических учений. М., 1998.

 3. Альтюссер Л. За Маркса. – М.: Праксис, 2006. – 392 с.

 4. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.

 5. Барт Р. Мифологии. – М., 2000. – 320 с.

 6. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. - Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. - 512 с.

 7. Барт Р. Структурализм как деятельность. - www.philosophy.ru/library/barthes/struct.html (29.09.2009).

 8. Барт Ролан. S/Z. Пер. с фр. 2-е изд., испр. Под ред. Г. К. Косикова. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 232 с.

 9. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К.: Основи, 2004. – 230 с.

 10. Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / Пер. с франц. А. Т. Бикбова, Т. В. Анисимовой. – М.: Праксис, 2003. – 272 с.

 11. Бурдье П. Практический смысл / Пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. ред. пер. и Послесл. Н. А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с.

 12. Бурдье П. Социология социального пространства. – Москва: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.

 13. Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум), Как избежать разговора: денегации. – Минск: Экономпресс, 2001. – 320 с.

 14. Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари; пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 672 с.

 15. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С.Н.Зенкина - М.: Институт экспериментальной социологии, Спб.: Алетейя, 1998. - 288 с.

 16. Делез Ж. Марсель Пруст и знаки: Статьи. Соколов Е.Г. (пер. с фр.). – СПб.: Алетейя, 1999. – 190 с.

 17. Делез Ж. Кино: Кино 1. Образ-движения; Кино 2. Образ-время / Пер. с фр. Б. Скуратова. — М.: Ad Marginem, 2004.

 18. Делёз Ж. Ницше и философия. / Пер. с фр. О.Хомы под ред. Б.Скуратова – М.: Ad Marginem, 2003 г.  – 392 c.

 19. Деррида Ж. Диссеминация (La Dissemination) / Пер. с фр. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. - 608 с.

 20. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К.: Основи, 2004. – 602 с.

 21. Деррида Ж. Конец книги и начало письма // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. – Томск: Водолей, 1998. – С. 218-224.

 22. Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. – М.: Ad Marginem, 2000. – 512 с.

 23. Деррида Ж. Позиции / Пер. с фр. В. В. Бибихина. – М.: Академический проект, 2007. – 160 с.

 24. Енциклопедія постмодернізму. – К.: Основи, 2003. – 504 с.

 25. Ильин И. А. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

 26. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Санкт-Петербург, 1997. – 479 с.

 27. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

 28. Кристева Ю. Самі собі чужі. – К.: Основи, 2004. – 262 с.

 29. Кристева Ю. Душа и образ // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. – Томск: Водолей, 1998. – С. 253-277.

 30. Кристева Ю. Полілог. – К.: Юніверс, 2005. – 480 с.

 31. Кристева Ю. Читая Библию // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. – Томск: Водолей, 1998. – С. 278-288.

 32. Лакан Ж. Функция и поле речи в психоанализе. - http://anthropology.rinet.ru/old/library/lakan-soder.htm (29.09.2009).

 33. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К., 2000. – 324 с.

 34. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Переклад з французької З. Борисюк. - К. : Основи, 2000. - 387 с.

 35. Леви-Строс К. Предмет антропологических исследований // Культурология. Дайджест. – 2000. – № 1 (13). – С. 11-32.

 36. Леви-Строс К. Три вида гуманизма // Культурология. Дайджест. – 2000. – № 1 (13). – С. 7-10.

 37. Мишель Фуко и Россия: Сб. статей. – СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2001.— 349 с.

 38. Мукаржовский Я. Время и кино // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства: Пер. с чешск. / Сост. и коммент. Ю.М. Лотмана и О.М. Малевича. – С. 410–420.

 39. Мукаржовский Я. Может ли эстетическая ценность в искусстве иметь всеобщее значение? // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. – С. 171-186.

 40. Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. – М., 1996. – 480 с.

 41. Пиаже Ж. Генетическая эпистемология. — СПб.: Питер, 2004. — 160 с.

 42. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. — М., 1994.

 43. Пиаже Ж. Схемы действия и усвоение языка // Семиотика. – М., 1983. – С. 133-136.

 44. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 1040 с.

 45. Ревзин И. И. Современная структурная лингвистика. М., 1977.

 46. Рікер П. Ідеологія та утопія. – К., 2005. – 378 с.

 47. Ролан Барт о Ролане Барте / Сост., пер. с франц. и послесл. С. Зенкина. — М.: Ad Marginem; Сталкер, 2002. — 288 с.

 48. Сепир Э. Коммуникация // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 210-215.

 49. Сепир Э. Культура подлинная и мнимая // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 465-493.

 50. Сепир Э. Символизм // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 204-209.

 51. Сепир Э. Статус лингвистики как науки // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 259-265.

 52. Сепир Э. Язык // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 223-247.

 53. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К.: Основи, 1998. – 324 с.

 54. Тодоров Ц. Теории символа. М., 1999.

 55. Фуко М. Археологія знання. – К.: Основи, 2003. – 326 с.

 56. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. – М., Касталь, 1996. – 448 с.

 57. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – Санкт-Петербург: Университетская книга, 1997. – 576 с.

 58. Фуко М. История сексуальности ІІІ: Забота о себе. – Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. – 288 с.

 59. Фуко М. Наглядати і карати: Народження в'язниці. – К., 1998.

 60. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994.

 61. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика. - http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-lp.htm (29.09.2009).

 62. Якобсон Р. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987.

 63. Belsey C. Poststructuralism: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 128 p.

 64. Clarke S. The Foundations of Structuralism: A Critique of Lévi-Strauss and the Structuralist Movement (Harvester Studies in Philosophy). – Simon Clarke, 2011. – 214 p.

 65. Cusset F. French Theory: How Foucault, Derrida, Deleuze, & Co. Transformed the Intellectual Life of the United States. – Univ Of Minnesota Press, 2008. – 408 p.

 66. Dosse F., Glassman D. History of Structuralism; The Rising Sign 1945 1966 (Volume I). – Univ Of Minnesota Press, 1998. – 488 p.

 67. Dreyfus Hubert L. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics (2nd edition). – Chicago: University of Chicago Press, 1983. – 271 p.

 68. Hawkes T. (Series Ed). Structuralism and Semiotics (New Accents) (2nd edition). – London: Routledge, 2003. – 192 p.

 69. Palmer D. Structuralism and Poststructuralism for Beginners. For Beginners, 2007. – 160 p.

 70. Piaget J. Structuralism. – London: Routledge & Kegan Paul PLC, 1971. – 159 p.

 71. Rossi I. (ed.). The Logic of Culture: Advances in Structural Theory and Methods. J.F. Bergin Publishers, 1982.

 72. Sarup M. An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. – Athens: University of Georgia Press; Second Edition edition, 1993. – 240 p.

 73. Scholes R. Structuralism in Literature: An Introduction (6th ed.). – Yale: Yale University Press, 1975. – 230 p.

 74. Sturrock J. Structuralism and since: from Lévi Strauss to Derrida, Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 1979.

 75. Sturrock J. Structuralism (2nd edition). – London: Wiley-Blackwell, 2003. – 176 p.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка