Програма навчальної дисципліни методика та організація наукових досліджень галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Спеціальність 03010201 ПсихологіяСкачати 146.47 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір146.47 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010201 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань

0301 Соціально-політичні наукиНормативнаНапрям підготовки


Загальна кількість годин - 144

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03010201 Психологія


Семестр
Лекції


4 год.

Практичні, семінарські

4 год.

Вид контролю: ЗАЛІК
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу - надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи магістерського рівня, методикою та методологією досліджень в психології.

Завдання

 • навчити студентів орієнтуватися у сучасних наукових дослідженнях

 • оволодіти поглибленими знаннями пошуку інформації в процесі наукової роботи

 • опрацювати основи методології науково-дослідної роботи

 • закріпити знання про магістерську роботу та дисертаційне дослідження

 • оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

закономірності розвитку науки;

• особливості наукових розвідок в психології;

• методологію проведення наукових досліджень;вміти:

 • виявляти наукові проблеми, ступінь їх актуальності;

 • розробляти методику дослідження;

 • оформляти результати наукових досліджень;

 • провадити аналіз теоретико-експериментальних даних;

 • формулювати висновки та пропозиції;

 • працювати з джерелами інформації;

 • збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію.


Програма навчальної дисципліни

Лекція 1. Наука і наукові дослідження у сучасному світі: – 2 год.

 1. Наука як соціальний інститут. Наукова творчість.

 2. Наукова діяльність.

 3. Фундаментальні наукові дослідження.

 4. Прикладні наукові дослідження.

 5. Організація науки і підготовка наукових кадрів в Україні

Рекомендована література:

 1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – К., 2004. – 240 с.

 2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

 3. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 216 с.

 4. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 212 с.

 5. Філіпенко А. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К., 2004. – 208 с.

 6. Білуха М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К., 1997. – 271 с.

 7. Наринян А., Поздеев В. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – К., 2002. – 110 с.


Лекція 2. Основи методології науково-дослідної роботи: – 2 год.

 1. Поняття методології та методики наукових досліджень.

 2. Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук. Основні правила бібліографічного опису.

 3. Методи та техніка наукових досліджень, їх класифікація.

 4. Методи емпіричного дослідження.

 5. Методи теоретично­го дослідження.

 6. Експеримент та його характерні особли­вості в процесі дослідження.

 7. Аналіз і синтез, індукція і де­дукція, історичний і логічний методи дослідження.

Рекомендована література:

 1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – К., 2004. – 240 с.

 2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

 3. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 216 с.

 4. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 212 с.

 5. Білуха М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К., 1997. – 271 с.

 6. Наринян А., Поздеев В. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – К., 2002. – 110 с.


Практичне заняття №1. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження – 2 год.:

 1. Завдання магістерської роботи.

 2. Вибір теми та реалізація дослідження, визначення мети і завдань наукового дослідження

 3. Структура магістерської роботи.

 4. Процедура підготовки і захисту магістерської роботи.

 5. Типові помилки у написанні та оформленні магістерської роботи.

Рекомендована література:

 1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – К., 2004. – 240 с.

 2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

 3. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 216 с.

 4. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 212 с.

 5. Філіпенко А. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К., 2004. – 208 с.

 6. Білуха М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К., 1997. – 271 с.


Практичне заняття № 2. Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження: – 2 год.

 1. Форми звітності при науковому дослідженні та апробація результатів дослідження

 2. Сутність наукової публікації, її основні види.

 3. Особливості усної передачі інформації про результати наукової діяльності

 4. Наукова стаття. Її структурні елементи.

 5. Тези наукової доповіді.

 6. Наукова монографія.

Рекомендована література:

 1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – К., 2004. – 240 с.

 2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

 3. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 216 с.

 4. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 212 с.

 5. Філіпенко А. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К., 2004. – 208 с.

 6. Білуха М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К., 1997. – 271 с.

 7. Наринян А., Поздеев В. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – К., 2002. – 110 с.


Тематика доповідей:

 1. Види та ознаки наукового дослідження.

 2. Системність, доказовість та теоретичність наукового дослідження

 3. Два рівні пізнання в методології наукових досліджень: емпіричний і теоретичний.

 4. Стадії наукових досліджень: організаційна, дослідна, узагальнен­ня, апробація, реалізація результатів.

 5. Принципи системного, комплексного та цілісного підходу в науковому дослідженні

 6. Гіпотеза, дока­зи та формування теорій

 7. Організація психологічного дослідження

 8. Методика написан­ня тексту. Літературна обробка наукового тексту. Редагування тексту і підготовка його до друку.

 9. Вимоги до написання «ВАКівської» статті. Науковий збірник НаУОА, серія «Психологія і педагогіка»

 10. Вимоги до підготовки та виголошення доповіді на конференції

 11. Наукова монографія

 12. Підготовка наукових кадрів в Україні (аспірантура, докторантура)

 13. Нострифікація


Тема. Пошук інформації в процесі наукової роботи: на самостійне опрацювання

 1. Поняття “інформаційний пошук” та його етапи.

 2. Види та джерела наукової інформації.

 3. Обробка наукової інформації

 4. Основні правила бібліографічного опису.

Рекомендована література:

 1. Бочелюк В., Бочелюк В. Методика та організація наукових досліджень з психології. – К., 2008. – 360 с.

 2. Сергієнко Л. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи. – К., 2009. – 240 с.

 3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – К., 2004. – 240 с.

 4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К., 2003. – 192 с.

 5. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 212 с.


Тема: Методика наукових досліджень – на самостійне опрацювання

 1. Поняття методики наукових досліджень.

 2. Загальнонаукові методи.

 3. Методи емпіричних досліджень: на прикладі власного дослідження.

 4. Методи теоретичних досліджень: на прикладі власного дослідження.

Література:

 1. Бочелюк В., Бочелюк В. Методика та організація наукових досліджень з психології. – К., 2008. – 360 с.

 2. Сергієнко Л. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи. – К., 2009. – 240 с.

 3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – К., 2004. – 240 с.

 4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

 5. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 216 с.

 6. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 212 с.

 7. Білуха М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К., 1997. – 271 с.

 8. Наринян А., Поздеев В. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – К., 2002. – 110 с.

 9. Ядов В. Стратегия социологического исследования. – М., 1998.

 10. Ковальський М.П. Основи науково-дослідницької та самостійної роботи студентів: Метод. посібн. – Острог, 2002. – 86 с.

Тема. Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження: на самостійне опрацювання

 1. Форми звітності при науковому дослідженні та апробація результатів дослідження

 2. Оформлення результатів наукової роботи.

 3. Особливості усної передачі інформації про результати наукової діяльності

 4. Сутність наукової публікації, її основні види.

 5. Наукова стаття. Її структурні елементи.

 6. Вимоги до підготовки та написання «ВАКівської» статті. Науковий збірник НаУОА, серія «Психологія і педагогіка»

 7. Вимоги до підготовки та виголошення доповіді на конференції

 8. Тези наукової доповіді.

 9. Методика написан­ня тексту. Літературна обробка наукового тексту. Редагування тексту і підготовка його до друку.

 10. Наукова монографія.

Рекомендована література:

 1. Бочелюк В., Бочелюк В. Методика та організація наукових досліджень з психології. – К., 2008. – 360 с.

 2. Сергієнко Л. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи. – К., 2009. – 240 с.

 3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – К., 2004. – 240 с.

 4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

 5. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 216 с.

 6. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 212 с.

 7. Філіпенко А. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К., 2004. – 208 с.

 8. Білуха М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К., 1997. – 271 с.

 9. Наринян А., Поздеев В. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – К., 2002. – 110 с.


Тема: Робота над кандидатською дисертацією на самостійне опрацювання

 1. Види дисертацій. Загальна схема наукового дослідження.

 2. Апробація результатів кандидатського дослідження.

 3. Вимоги до автореферату дисертації

 4. Підготовка до захисту і захист кандидатської дисертації

 5. Нострифікація

Література:

 1. Бочелюк В., Бочелюк В. Методика та організація наукових досліджень з психології. – К., 2008. – 360 с.

 2. Сергієнко Л. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи. – К., 2009. – 240 с.

 3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – К., 2004. – 240 с.

 4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

 5. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 216 с.

 6. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 212 с.

 7. Філіпенко А. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К., 2004. – 208 с.

 8. Білуха М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К., 1997. – 271 с.

 9. Ковальський М.П. Основи науково-дослідницької та самостійної роботи студентів: Метод. посібн. – Острог, 2002. – 86 с.


Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Підготувати план-проспект магістерського дослідження
2

Оформлення бібліографічного списку до магістерської роботи
3

Написання доповіді

Перелік питань з курсу “Методика та організація наукових досліджень”

 1. Процес пізнання.

 2. Наука як соціальний інститут. Наукова творчість.

 3. Наукова діяльність.

 4. Види та ознаки наукового дослідження.

 5. Системність, доказовість та теоретичність наукового дослідження.

 6. Фундаментальні наукові дослідження.

 7. Прикладні наукові дослідження.

 8. Організація науки і підготовка наукових кадрів в Україні

 9. Поняття “інформаційний пошук” та його етапи.

 10. Види та джерела наукової інформації.

 11. Пошук і накопичення наукової інформації.

 12. Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук. Робота з джерелами

 13. Основні правила бібліографічного опису.

 14. Поняття методології наукових досліджень.

 15. Поняття методики наукових досліджень

 16. Два рівні пізнання в методології наукових досліджень: емпіричний і теоретичний.

 17. Загальнонаукові методи

 18. Методи та техніка наукових досліджень, їх класифікація.

 19. Методи емпіричного дослідження.

 20. Методи теоретично­го дослідження.

 21. Експеримент та його характерні особли­вості в процесі дослідження.

 22. Аналіз і синтез, індукція і де­дукція, історичний і логічний методи дослідження.

 23. Стадії наукових досліджень: організаційна, дослідна, узагальнен­ня, апробація, реалізація результатів.

 24. Принципи системного, комплексного та цілісного підходу в науковому дослідженні

 25. Охарактеризуйте рівні методології

 26. Охарактеризуйте функції методології

 27. Загальна характеристика магістерської роботи

 28. Завдання магістерської роботи.

 29. Вступ до магістерської роботи: вимоги до структури

 30. Вибір теми та реалізація дослідження, визначення мети і завдань наукового дослідження

 31. Гіпотеза, дока­зи та формування теорій

 32. Структура магістерської роботи.

 33. Організація психологічного дослідження.

 34. Процедура підготовки і захисту магістерської роботи.

 35. Типові помилки у написанні та оформленні магістерської роботи.

 36. Вимоги до оформлення роботи. Цифрова інформація

 37. Вимоги до оформлення роботи. Текстовий матеріал.

 38. Форми звітності при науковому дослідженні та апробація результатів дослідження

 39. Сутність наукової публікації, її основні види.

 40. Особливості усної передачі інформації про результати наукової діяльності

 41. Наукова стаття. Її структурні елементи.

 42. Тези наукової доповіді.

 43. Наукова монографія.

 44. Методика написан­ня тексту. Літературна обробка наукового тексту. Редагування тексту і підготовка його до друку.

 45. Вимоги до написання «ВАКівської» статті. Науковий збірник НаУОА, серія «Психологія і педагогіка»

 46. Вимоги до підготовки та виголошення доповіді на конференції

 47. Підготовка наукових кадрів в Україні (аспірантура, докторантура)

 48. Види дисертацій. Загальна схема наукового дослідження.

 49. Основні етапи підготовки та написання кандидатської дисертації з психології

 50. Апробація результатів кандидатського дослідження.

 51. Вимоги до автореферату дисертації

 52. Підготовка до захисту і захист кандидатської дисертації

 53. Нострифікація


Методи навчання

Лекції із застосуванням інформативно-рецептивних методів, евристичних бесід, елементів навчальної дискусії, елементів проблемного викладу матеріалу. Практичні передбачено проводити у формі комбінованого опитування, опитування із застосуванням методу самооцінки, тестування, застосування індуктивного та дедуктивного методів, пізнавально-дидактичних ігор.Розподіл балів, які отримують студенти

 1. Підготувати план-проспект магістерського дослідження – 20 балів

 2. Підготувати доповідь на задану тему – 20 балів

 3. Практичні заняття – 20 балів

 4. Залік – 40 балів


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Рекомендована література

Базова

 1. Бочелюк В., Бочелюк В. Методика та організація наукових досліджень з психології. – К., 2008. – 360 с.

 2. Сергієнко Л. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи. – К., 2009. – 240 с.

Допоміжна

 1. Андреева Г. К построению теоретической схемы социально-психологического исследования // Вопросы психологии. – 1997. – № 2.

 2. Библиографическое описание документа. Общие требования й правила составления – М: Изд-во стандартов, 1988. - 71 с.

 3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підруч­ник для студентів економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів. - К: Вища школа, 1997. - 271 с.

 4. Вербець В. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Основи наукових досліджень”. – Острог, 1999. – 13 с.

 5. Воблий К. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка). – К., 1947. – 152 с.

 6. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 212 с.

 7. Закон України «Про вищу освіту» / Науково-практич­ний коментар під ред. Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. - К., 2002. - 322 с.

 8. Закон України «Про інформацію» // Голос України -1992. - 23 лист.

 9. Інформація та документація. Скорочення слів в ук­раїнській мові у бібліографічному описі. Загальні вимо­ги та правила. - К.: Дер­жстандарт України, 1998. – 16 с.

 10. Ковальський М.П. Основи науково-дослідницької та самостійної роботи студентів: Метод. посібн. – Острог, 2002. – 86 с.

 11. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 216 с.

 12. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

 13. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975.

 14. Милгрем С. Эксперимент в психологии. – Спб., 2000.

 15. Наринян А., Поздеев В. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – К., 2002. – 110 с.

 16. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2000. – № 2. – С. 28-40.

 17. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень. Навч.пос. - К.: Ф. «ВШОЛ», 1997, - 242 с.

 18. Сидоренко В. Підготовка магістрів з педагогічних спеціаль­ностей: реальність та проблеми // Освіта. - №31. - 29 травня.

 19. Стеченко Д. М. - Методичні вказівки до виконання, оформ­лення та захисту магістерських робіт. - К.; КУТЕП. - 2001. - 35 с.

 20. Філіпенко А. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К., 2004. – 208 с.

 21. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – К., 2004. – 240 с.

 22. Шейко В. М., Кушнаренко Н. Т. - Організація та методи­ка науково-дослідницької діяльності. Підр. – К.: Знання-Прес, 2002. - 295 с.

 23. Ядов В. Стратегия социологического исследования. – М., 1998.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка