Програма навчальної дисципліни Методика роботи з обдарованими дітьмиСкачати 119.66 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір119.66 Kb.


Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра загальної та соціальної педагогіки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______________________________

“______”_______________2016___ рокуПрограма навчальної дисципліни

Методика роботи з обдарованими дітьми

Галузі знань 0101 Педагогічна освіта______________________

Напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»__________________

Для спеціальності Вчитель початкових класів____________________

Спеціалізації Вчитель іноземної мови в початкових класах._____

Вихователь у дошкільному закладі.______________

Асистент вчителя загальноосвітнього навчального _ закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням_

Факультету педагогічної освіти___________________________
Форма

навча


ння

Курс

Семестр

Кредитів ECTS

Загальний обсяг (год.)

Всього аудит. (год.)
Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи ( (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна


ІV

7

2,5

144

44

8
6

59

8

1,514
16

41


+2016 – 2017 навчальний рікМетодика роботи з обдарованими дітьми для студентів
за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта», спеціальністю

бакалавр початкової освіти.

„___” ________, 2016 року – 8 с.

Розробник: к. п. н., доцент Крива М.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та соціальної педагогіки
Протокол від “30” серпня 2016 року № 1.
В.о. завідувача кафедри ____________________ доц. Равчина Т.В.
“_____”___________________ 2016 року
Схвалено Вченою радою факультету педагогічної освіти
Протокол від “30” серпня 2016 року № 1
“_____”___________2015 року Голова ____________ доц.

 Крива М.В., 2016 рік
ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни “Методика роботи з обдарованими дітьми”, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 6.010102 «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологія роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку в середніх загальноосвітніх закладах, форми і методи організації роботи з обдарованими дітьми.

Міждисциплінарні звʼязки: педагогіка, дидактика початкової школи, педагогічні технології в початковій школі, анатомія та фізіологія людини.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади вивчення проблеми обдарованості дитини

Змістовий модуль 2. Методичні основи роботи з обдарованими дітьми в початковій школі


1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Робоча програма курсу “Методика роботи з обдарованими дітьми”, розроблена для студентів ІV курсу факультету педагогічної освіти.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів з проблем навчальної і виховної роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку на основі диференціації і різнорівневого підходу при вивченні навчальних предметів та позаурочної діяльності у початковій школі.

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами знань про природу обдарованості дитини, види і типи обдарувань дитини молодшого шкільного віку; розуміння основних закономірностей й умовам сприятливого психолого-педагогічного розвитку обдарованих школярів молодших класів, вироблення вмінь застосовувати різноманітні стратегії, методи; прийоми для розвитку здібностей дитини; формування умінь і навичок діагностики здібностей, творчого потенціалу, сфери розвитку обдарованості дитини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

- - психологічні особливості обдарованих учнів;

- основні закономірності розвитку здібностей, обдарованості в учнів початкової школи;

- методики діагностики обдарованості ;

- нормативно-правові акти, які регламентують роботу з обдарованими дітьми;

- сутність концептуальних моделей навчання обдарованих дітей;

- форми і методи роботи з обдарованими школярами у початковій школі;

- методи розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів молодших класів.

вміти:


 • виділяти види і ознаки обдарованості;

 • здійснювати психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини

 • володіти методами виявлення обдарованих дітей;

 • - застосовувати сучасні технології у вихованні і навчанні обдарованих дітей на основі диференціації і різнорівневого підходу при вивченні навчальних предметів та позаурочній діяльності.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Концептуальні засади вивчення проблеми обдарованості дитини

Тема 1. Проблема обдарованості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях

Вступ. Теоретичні підходи до трактування поняття обдарованості (трансцендентальний, соціогенний, спадково-еволюційний, психогенетичний, фізіологічний підходи). Співвідношення базових понять курсу "обдарованість", "талант", "геній", "здібності", "задатки". Складові (ознаки) обдарованості. Характерні особливості обдарованих дітей. Теорія здібностей Б. Теплова. Моделі обдарованості у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених.Тема 2. Загальна характеристика обдарованості дітей

Види обдарованості. Загальна та спеціальна обдарованість. Інтелектуальна обдарованість. Ознаки творчої обдарованості особистості. Академічна обдарованість. Соціальна обдарованість. Теорія множинного інтелекту Х. Гарднера. Соціальна модель обдарованого учня. Особливості вікової обдарованості.Тема 3. Творча обдарованість учнів

Сутність понять творчість, творче мислення, креативність, творча обдарованість. Алгоритм управління процесом розвитку творчих здібностей учнів. Комплекс методів пошуку творчо розвинених дітей.Тема 4. Діагностика обдарованих дітей

Пошук і виявлення обдарованості дітей. Інформаційний банк даних "Обдарована дитина". Наукові психолого-педагогічні методи досліджень обдарованості. Умови, що перешкоджають виявленню обдарованості. Діагностичні методики з з виявлення і оцінки рівня здібностей, ознак обдарованості дітей молодшого шкільного віку. Методи дослідження інтелекту і креативності молодших школярів.Тема 5. Робота з батьками обдарованих дітей.

Роль батьків у вихованні обдарованої дитини в сімʼї. Встановлення і розвиток відносин співробітництва і партнерства батьків з дитиною. Помилки батьків у вихованні обдарованих дітей. Рекомендації батькам обдарованих дітей. Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДВГ) обдарованої дитини.


Змістовий модуль 2. Методичні основи роботи з обдарованими дітьми в початковій школі

Тема 6. Модель роботи з роботи дітьми в початковій школі

Системна робота школи з обдарованими дітьми. Основні завдання адміністрації і педагогічного колективу школи у плануванні роботи з обдарованими дітьми. Нормативні документи щодо організації роботи з обдарованою дитиною. Досвід розвинених країн світу в організації навчання і виховання здібних дітей. Особистісні якості, необхідні вчителеві для роботи з обдарованими дітьми. Професійні якості вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. Спеціальна підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями.Тема 7. Концептуальні моделі навчання обдарованих дітей.

Модель Ввільний клас». Модель «структура інтелекту Гілфорда («SOI»-Structure of the Intellect). Модель «три види збагачення навчальної програми «Рензуллі»; Модель Блума «Таксономія цілей навчання». Когнітивно-афективна модель Уільямса. Екстернат як форма навчання обдарованих дітей. Вимоги до програм навчання обдарованих дітей: Принципи побудови програм навчання обдарованих школярів.

Диференціація та індивідуалізація навчання обдарованих дітей.

Тема 8. Урок як цілісний творчий процес у початковій школі

Поняття навчально-творчої діяльності учнів. Етапи творчого процесу на уроці в початковій школі. Методичні прийоми організації навчально-творчої діяльності учнів молодших школярів у початковій школі. Мовленнєво-творчі вправи як засіб організації навчально-творчої діяльності молодших школярів у початковій школі.Тема 9. Методологія розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів молодших класів

Методи розвитку творчого мислення учнів (мозкова атака, синектика). Метод проблемно-пошукового діалогу. Метод емпатії, інциденту. Навчальна гра як засіб розвитку творчого мислення учнів. Використання ейдотехнік у початковій школі.

Технологія веб-квесту та педагогічної майстерні.

Тема 10. Формування в молодших школярів досвіду дослідницької діяльності

Навчальне дослідження у початковій школі. Типи навчально-дослідницьких завдань. Умови формування дослідницьких умінь молодших школярів. Організація дослідницької діяльності учнів початкових класів. Методи евристичного навчання учнів. Спостереження та експеримент на уроках природознавства.Тема 11. Інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей

Сутність та види інтелектуальних змагань у початковій школі. Підготовка обдарованих дітей до участі в олімпіадах. Порядок проведення, зміст завдань та правила конкурсів природничо-математичного спрямування "Колосок", гуманітарного напряму (конкурс знавців української мови імені П. Яцика). Формування лідерської обдарованості і соціальної креативності в навчально-виховному процесі.


3. Рекомендована література

Основна

 1. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості / Н. Аніскіна. – К.: Шк. світ, 2005. -128 с. (Б-ка «Шкільного світу світу).

 2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. – М. : Издательський центр «Академия», 2002. – 320 с.

 3. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству / Д. Б. Богоявленская. – М. : Знание, 1982. — 284 с.

 4. Боно Э. Рождение новой идеи : о нешаблонном мышлении: [пер. с англ., / общ. ред. и послесл. О. К. Тихомиров] / Эдвард де Боно. – М. : Прогресс, 1976. – 142 с.

 5. Богоявленская Д.Б. Что выявляют тесты интеллекта и креативности?// Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 1. № 2. С.54-65.

 6. Гриньова В. М. Обдарованість: суть, види, принципи / В. М. Гриньова, Л. Г. Карпова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 38. - С. 4-13.

 7. Здібності та задатки як базові чинники обдарованості [Текст] / Н. С. Леонова // Педагогічна майстерня. - 2013. - № 1. - С. 2-5.

 8. Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми. К. «Шкільний світ» - 2009. – 126 с.

 9. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. -М. ; СПб. ; Н. Новгород и др. : Питер, 2011. -4 44 с.

 10. Липова Л., Морозова Л., Ренський С. Концепція обдарованості та її види. // Рідна школа. – 2003. -№4. - С.10-12.

 11. Макаренко С. Обдарованість як біопсихологічна ознака людини / С. Макаренко // Вища освіта України. - 2011. - № 4. - С. 56-61.

 12. Матюшкин А. М. Загадки одаренности. – М., 1993. – 321 с.

 13. Мотилько, Т. Л.   Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей [Текст]/ Т. Л. Мотилько, Н. С. Леонова; упоряд. Т. Шаповал. - К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. - 128 с. - (Б-ка "Шкільного світу"). -

 14. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес : теорія і практика / [за ред. В. І. Бондаря; упорядкув. О. Я. Митника]. – К. : Початкова школа, 2011. – 384 с.

 15. Німак О.М. Організація роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі"/ О.М.Німак. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 144 с.

 16. Одаренные дети: пер. с англ. / Предисл. В.М. Слуцкого ; общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого . -М. : Прогресс, 1991. -381 с.

 17. Падалка Л. Обдарованість дитини: знайти і підтримати / Л. Падалка // Рідна шк.. - 2010. - № 6. - С. 74.

 18. Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка как реализация личностно ориентированного подхода // Одарённый ребёнок : научно-практический журнал. - № 3. –2013. – М., 2013. – С. 126-139.

 19. Психология одаренности детей и подростков: учеб. пособие [для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений] / под ред. Н.С. Лейтеса. -2-е изд., перераб. и доп. -М. : Academia, 2000. -334 с.

 20. Робота з обдарованими дітьми. - /М.О. Володарська, А.І. Настенко.ю О.М. Півлаєва, С.М. Полугіна, В.М. Сисоєва. -Х.:Видавнича група «Основа», 2010.-190с.

 21. Савенков, А. И. Ваш ребенок талантлив : детская одаренность и домашнее обучение / А. И. Савенков. – Ярославль : Академия развития, 2002. – 352 с.

 22. Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе : учеб. пособие / А.И. Савенков. -М. : Academia, 2000. -232 с

 23. Савенков, А.И. Психология детской одаренности : учеб. пособие : для студентов вузов, обучающихся по спец. педагогика и психология / А.И. Савенков.- М. : Генезис, 2010. - 442 с.

 24. Степенко Г. В., Бургін М. С. Обдаровані діти: навчання і розвиток. // Обдарована дитина. – 1998. – № 3. – С.6 - 9.

 25. Туріщева Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми / Людмила Василівна Туріщева. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 122, [6] с.: ил. – (Серія «Психологічна служба школи»).

 26. Ушаков Д. В. Психология одаренности. От теории к практике / Под ред. Д. В. Ушакова. – М. : ПЕР СЭ, 2013. – 352 с.

 27. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. – М.: Владос, 2000.

 28. Юркевич В. С. Одаренный ребенок иллюзии и реальность. Книга для учителей и родителей / В. С. Юркевич. – М. : Просвещение, 2010. – 136 с.Допоміжна:

 1. Авдеева Н.И. Одаренный ребенок в массовой школе - М.: Просвещение, 2004 - 244 с.

 2. Антонова О. Є.  Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу : Моногр. / О. Є. Антонова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2005. - 458 c. - Бібліогр.: с. 431-456.

 3. Бочарова О. А.  Обдаровані діти в Польщі: соціально-педагогічна підтримка : [монографія] / О. А. Бочарова; Горл. держ. пед. ін-т інозем. мов. - Горлівка : ГДПІІМ, 2012. - 479 c. - Бібліогр.: с. 430-479.

 4. Волощук В. М.  Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості : монографія / В. М. Волощук, І. С. Волощук; Ін-т обдар. дитини АПН України. - К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2009. - 167 c.

 5. Воронцова Е. Задатки, здібності, обдарованість.//Директор школи. – 2011. - № 13. – с. 1, 16-18.

 6. Занимательные задачи для маленьких. – М.: Омега, 1994.

 7. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результатидосліджень/ / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.

 8. Коваль С. О. Методичний супровід обдарованих і талановитих дітей//Управління школою – 2013. - № 28-30.- с. 86-92

 9. Костюк Г. С. Здібності та їх розвиток у дітей. – К., 1963. – 123 с.

 10. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. –127 с.

 11. Малик Н. Г. Обдарованість як феномен особистості//Шкільний світ. – 2012. - № 6. – с. 3-7

 12. Матюша Л. Планування роботи з обдарованими учнями// Школа. – 2007. - № 12. – с. 43-48

 13. Рассел К., Картер Ф. IQ тесты на гениальность. – М.: Изд-во Эксмо,2005. – 128 с.

 14. Сущенко Т.І. Характерні особливості обдарованих дітей // Початкова школа. – 1994. – №2. – С. 10-11.

 15. Тадеєв П. О. Обдарованість і творчість особистості: Американський підхід : монографія / П. О. Тадеєв. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2008. - 240 c.

 16. Чередніченко Н. Система роботи з обдарованими дітьми//Школа. – 2012. - № 4. – с. 22-24.


Інформаційні ресурси

 1. http://www.iod.gov.ua/events.php.

 2. http://kolosok.org.ua.

 3. http://pidruchniki.ws.

 4. http://pidruchnyk.com.ua.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та письмових опитувань на практичних заняттях, тестувань, оцінювання самостійної роботи..База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка