Програма навчальної дисципліни «Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень»Скачати 100.99 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір100.99 Kb.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень»


освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрямів:
6.030502 «Економічна кібернетика»

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030507 «Маркетинг»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

Чинний від 2009-08.01


Видання офіційне

Дніпропетровськ

Державний ВНЗ «НГУ»

2012


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
програми навчальної дисципліни
«Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень»
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Кваліфікація   менеджер-управитель підприємств, установ і організаційГолова методичної комісії

Державного ВНЗ «НГУ» за напрямом 6.030504 «____________»


____________________ __________


_______________20___р.

ПОГОДЖЕНО
Перший проректор

____________________ П.І. Пілов


_____________ 20___ р.


ПОГОДЖЕНО
Директор науково-методичного центру

____________________ В.О. Салов


_____________ 20___ р.


Керівник розробки
__________________С.В.Балашов
_____________ 20___ р.

Передмова


1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

кафедрою “Основ конструювання механізмів і машин”
2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом ректора Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

від 30.08.2009 № 55

рішенням засідання кафедри основ конструювання механізмів і машин (протокол №8 від 10.04.12р.)


3. ВВЕДЕНО

вперше
4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ


Балашов Сергій Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри основ конструювання механізмів і машин ДВНЗ «НГУ»;
Вернер Ілля Володимирович, асистент кафедри основ конструювання механізмів і машин ДВНЗ «НГУ».

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу ДВНЗ «Національний гірничий університет».Вступ

Програма нормативної дисципліни «Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень» – складова системи стандартів вищої освіти ДВНЗ «НГУ».

Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП).

Програма вибіркової дисципліни – складова навчально – методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр. Програма визначає нормативний зміст навчання з дисципліни, встановлює обсяг та рівень знань за видами навчальних занять та самостійної роботи згідно вимогам освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.030601 «Менеджмент».

Вивчення методів та засобів дизайнерських рішень підводить студентів до розробки мультимедійних інформаційних систем будь-якої складності і функціональності. Такі системи являють собою багаторівневі інформаційно і графічно насичені проекти, семантично і стилістично об’єднуючі різнорідні елементи (текст, графіка, відео, анімація, звук і т.ін.). При цьому вони орієнтовані на певну аудиторію і відповідають основному принципу дизайн-проектування – оптимально сполучати функціональну доцільність, ергономічні і культурні норми.

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.030601 «Менеджмент» і затверджується наказом ректора.
 1. Галузь використання

Стандарт поширюється на кафедри ДВНЗ «НГУ», що здійснюють викладання нормативної дисципліни «Методи та засоби дизайнерських рішень» бакалаврам з менеджменту.

Стандарт використовується при:

– розробці та корегуванні навчальних планів підготовки фахівців напряму 6.030601 Менеджмент;

– визначенні форми та змісту системи діагностики рівня якості фундаментальної підготовки фахівця;

– розрахунках навчального навантаження викладачів;

– визначенні доцільної технології навчання;

– усуненні дублювання навчального матеріалу в програмах різних дисциплін;

– складанні структурно-логічної схеми навчального процесу.

Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.


2. Нормативні посилання

2.1. Закон України «Про вищу освіту».

2.2. НДУ 01-2002 — Нормативний документ України, Система стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням. Основні положення.
2.3. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій.

2.4. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 6.050503 Машинобудування.

2.6. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».

2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138 с.
3. Базові дисципліни

Вища математика

Інформатика
4. Дисципліни, що забезпечуються

Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

Курсове та дипломне проектування
5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

Загальний обсяг – 3,5 кредити ЕСТS (126 академічних годин).

Лекції - 2 академічні години на тиждень.

Лабораторні заняття - 4 академічні години на тиждень.

Самостійна робота - академічні години.

6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни


Модулі

Компетенції

(з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

Змістовні модулі

№ 1

Володіти основними термінами курсу. Знати розподіл якості документу відносно поліграфічної, електронної і графіки для інтернет. Знати кольорові моделі графічних документів. Навчитись створювати та використовувати універсальні формати графічних файлів растрової й векторної графіки.


Лекційні модулі

1. Загальні відомості і поняття курсу. Принципи збереження данних в растрових і векторних графічних документах.

2. Кольорові моделі. Кольорові профілі графічних документів та обладнання.

3. Основні поняття, методи та заходи роботи з векторними об’єктами.

4. Основні поняття, методи та заходи роботи з растровими зображеннями. Підготовка поліграфічної продукції до друку.

№ 2

У векторному редакторі розробити дизайн поліграфічних робот з використанням спеціальних ефектів та фігурного тексту.

У редакторі растрової графіки використовуючи графічні шари розробити дизайн й створити: безшовне багатошарове зображення, поліграфічний рекламний буклет.Практичні заняття

1. Створення в векторному редакторі графічних примітивів та заливка замкнених контурів.

2. Створення в векторному редакторі дизайну логотипу, візитки, листівки.

3. Підготовка векторного документу до виводу на друк.

4. Методи виділення графічних елементів у растровому редакторі.

5. Модифікація графічних об’єктів за допомогою інструментів редагування растрової графіки. Команди роботи з полотном.

6. Робота з шарами та стилями шарів при створенні поліграфічної рекламної продукції за вибором студента. Підготовка растрового документу до друку.7. Індивідуальне завдання

До заліку допускаються студенти, які виконали індивідуальні завдання.

Виконання індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних рекомендацій 12.1.

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального завдання: • кольорова гамма;

 • повнота структури дизайну (розташування об’єктів, підписів, тексту);

 • грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;

 • оформлення відповідно до шаблону;

 • використання ефектів;

 • самостійність виконання (діагностується під час захисту).8 Позначення фізичних одиницьПриводяться позначення основних фізичних одиниць, які використовуються при викладанні дисципліни. Позначення узгоджуються укладачами програм всіх дисциплін напряму підготовки.

9. Форма підсумкового контролю


Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів.

Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передбачені програмою.

Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваженого балу за результатами всіх модульних контролів.
10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі.

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138 с.».

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.


11. Вимоги до засобів діагностики
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ.

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт засвоєння:КЗ = N/P,
де N – правильно виконані істотні операції рішення (відповіді),

P – загальна кількість визначених істотних операцій.

Критерії визначення оцінок:


“відмінно” – KЗ > 0,9;

“добре” – KЗ = 0,8...0,9;

“задовільно” – KЗ = 0,7...0,8;

“незадовільно” – KЗ < 0,7.


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність студента:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

 • інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

 • аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

 • викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних стандартів.


12. Рекомендована література


 1. Методичні вказівки з використання програмного продукту Adobe Photoshop CS 2 у виконанні лабораторних робот з дисципліни «Методи та засоби дизайнерських рішень» для студентів спеціальності 6.0306 «Менеджмент і адміністрування» / Упоряд.: С.В.Балашов, І.В.Вернер, Т.О.Письменкова – Д.: НГУ, 2009. –44 с.

 2. Компьютерная графика. Учебник / М. Н. Петров, В. П. Молочков. – СПб.: Питер, 2003. – 736 с.

 3. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. – М., 1994.

 4. Нильсен, Якоб, Тахир, Мари. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 узлов: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 336 с.

 5. Тимофеев Г. С., Тимофеева Е. В. Графический дизайн. Учебный курс. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 319 с.

 6. Миронов Д.Ф. Основы Photoshop CS2. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2006. – 384 с.

 7. Роуз, Карла, Освой самостоятельно Adobe Photoshop CS за 24 часа. : Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2004. — 512 с.

 8. Гурский Ю.А., Жвалевский А.В. Photoshop CS2. Библиотека пользователя (+CD). – СПб.: Питер. 2006.– 640 с.: ил. – (Серия «Библиотека пользователя»).

 9. Бурлаков М. В. CorelDRAW 32. - СПб.; БХВ-Петербург, 2004. - 688 с.: ил.

 10. Комолова Н. В., Тайц А. М., Тайц А. А. Самоучитель CorelDRAW 12. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. -640 с.; ил.


13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення

Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка