Програма навчальної дисципліни логіка галузь знань 0201 Культура, 0305 Економіка та підприємництво, 0301 Соціально-політичні наукиСкачати 235.1 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір235.1 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЛОГІКА
Галузь знань 0201 Культура, 0305 Економіка та підприємництво, 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030102 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Озброїти студентів знаннями, які б дозволили їм:

а) орієнтуватися у функціях, які виконують різні елементи розмовної і наукової мови в різних комунікативно-пізнавальних ситуаціях;

б) ефективно використовувати логічні закони як засіб пізнання, обґрунтування і переконання, як інструмент контролю за правильністю різноманітних міркувань;

в) впевнено і граматично виконувати такі логічні операції як узагальнення і обмеження понять, означення понять, поділ обсягу понять, класифікацію понять, проведення міркувань, встановлення істинності чи хибності міркування на основі знань правил дедуктивних міркувань;

г) вміло проводити постановку питань, оцінку відповідей, перевірку гіпотез , виконувати аргументацію і ін.

д) тонко відчувати логічні суперечності (протиріччя), навмисні і мимовільні помилки і міркуваннях, недозволені прийоми в дискусіях та суперечках;

е) оволодівати навичками логічного аналізу різноманітних текстів та самостійного їх складання.Після вивчення даного курсу студенти повинні знати:

 • основні поняття логічної науки, зв’язані з процесом пізнання;

 • структуру поняття; види понять і відношень між ними ;

 • логічні операції з поняттями ; означення понять, узагальнення та обмеження понять; поділ і класифікацію понять;

 • поняття висловлювання та висловлюваної форми предиката;

 • функтори та їх роль в утворені нових висловлювань та предикатів (висловлюваних форм);

 • зміст логічних операцій над висловленнями та висловлюваними формами;

 • класифікацію простих категоричних суджень; відношення між судженнями структуру логічного квадрата;

 • основні логічні закони: закони формальної логіки; закони алгебри логіки;

 • структуру і правила міркувань; види міркувань; дедуктивні, індуктивні та міркування за аналогією;

 • структуру простого категоричного силогізму; фігури і модуси категоричного силогізму;

 • основи модальної логіки ;

 • структуру питань і відповідей;

 • логічні основи аргументації;

 • поняття гіпотези, її видів. способів побудови, перевірки та доведення;

 • логічну структуру текстів і т. ін.

повинні вміти:

 • визначати структуру висловлень та висловлювальних форм, їх істинність чи хибність;

 • виконувати логічні операції над висловленнями за допомогою функторів і встановлювати їх логічну вартість;

 • користуючись логічним квадратом, визначати значення логічної вартості;

 • записувати судження в символічній формі за допомогою кванторів;

 • виконувати логічні операції з поняттями: означення, узагальнення та обмеження, поділ та класифікацію;

 • застосовувати простіші правила міркувань для побудови міркувань; виявляти структуру міркування;

 • записувати міркування в символічній формі і встановлювати правильність міркування;

 • за фігурою категоричного силогізму будувати силогізм;

 • виявляти вид модальних суджень;

 • визначати структуру питань та вид відповіді;

 • визначати логічну структуру текстів і ін.


Міждисциплінарні зв’язки

Викладання курсу «Логіка» вимагає здійснення дидактичного принципу – встановлення міждисциплінарних зв’язків. Найтісніший зв’язок логіки з математикою, оскільки сучасна логічна наука називається символічного логікою і для обґрунтування положень традиційної ( філософської, класичної) логіки послуговується математичними методами, математичною символікою та розглядає завдання, які розв’язуються подібно до математичних. Під час вивчення висловлювань та висловлюваних форм, суджень, понять, структури міркувань здійснюється зв’язок викладання логіки з філософією, астрономією, біологією, правознавством та іншими науками, істинність чи хибність положень яких виявляється чи встановлюється правильність побудованого міркування.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Тема 1 . Предмет та значення логіки.

Пізнання, як процес відображення об’єктивного світу свідомістю людини. Форми чуттєвого пізнання. Основні особливості мислення. Поняття форми мислення. Основні форми мислення. Поняття закону мислення. Основні логічні закони. Мова логіки. Зв’язок мислення і мови. Природні і штучні мови. Мова логіки висловлень і логіки предикатів. Логіка як наука. Історичні етапи її розвитку. Значення логіки в науковому пізнанні і в практичній діяльності.Тема 2. Поняття.

Поняття як форма мислення. Загальна характеристика поняття. Ознаки предметів. Логічні прийоми утворення понять. Поняття і слово. Зміст і обсяг поняття. Види понять. Відношення між поняттями.Тема 3. Логічні операції з поняттями.

Узагальнення і обмеження понять. Означення понять. Види означень. Правила означення. Поділ понять. Правила поділу. Види поділу. Класифікація, її види. Операції з класами.


Змістовий модуль 2.

Тема 4. Судження (висловлювання).

Судження як форма мислення. Судження і речення. Прості судження, їх види і структура. Судження із складним суб’єктом і складним предикатом. Класифікація категоричних суджень за кількістю і якістю. Виділяючі та вилучаючі судження. Розподіленість термінів у судженнях.Тема 5. Складні судження (висловлювання). Логічні операції із судженнями.

Складні судження, їх структура. Логічні операції із судженнями: заперечення судження, кон’юнкція, диз’юнкція, імплікація та еквіваленція двох суджень.Тема 6. Основні логічні закони.

Закони формальної логіки: закон тотожності, закон протиріччя, закон виключеного третього, закон достатньої підстави. Закони алгебри висловлень: закон подвійного заперечення, закон ідемпотентності кон’юнкції та диз’юнкції, закон комутативності кон’юнкції та диз’юнкції, закон асоціативності диз’юнкції та кон’юнкції, дистрибутивні закони, які зв’язують диз’юнкцію та кон’юнкцію, закони, що зв’язують імплікацію та еквіваленція з іншими операціями, закони Аугустуса де-Моргана, закон контрапозиції.Тема 7. Логічні відношення між судженнями.

Зрівнювані і не зрівнювані судження. Логічний квадрат і його структура. Відношення сумісності.Тема 8. Модальність суджень.

Поняття і види модальності. Епістемічна модальність. Деонтична модальність. Алетична модальність.Тема 9. Логіка запитань і відповідей.

Види запитань залежно від семантики; пізнавальних функцій. Види відповідей залежно від семантики; області пошуку; граматичної форми (структури); обсягу інформації; степеня точності.


Змістовий модуль 3.

Тема 10. Дедуктивні міркування (умовиводи). Виведення із простих суджень.

Міркування як форма мислення. Види міркувань. Безпосередні виведення (міркування). Правила міркувань, що випливають з логічного квадрата.Тема 11. Простий категоричний силогізм. Фігури і модуси категоричного силогізму.

Структура простого категоричного силогізму. Загальні правила категоричного силогізму: правила термінів, правила умов. Фігури і модуси категоричного силогізму. Особливі правила і пізнавальне значення фігур силогізму. Категоричний силогізм з виділяючи ми судженнями. Виведення із суджень з відношеннями.Тема 12. Дедуктивні міркування. Виведення із складених суджень.

Чисто умовне і умовно-категоричне міркування. Роздільно-категоричне міркування. Умовно-роздільне міркування. Скорочений силогізм (ентимема). Складні і складноскорочені силогізми.Тема 13. Узагальнення поняття логічної системи для аналізу дедуктивних міркувань.

Логіка висловлювань. Правильно побудовані формули (ППФ). Табличні методи побудови формул. Тотожно-істинні, тотожно-хибні і виконувані формули. Логіка висловлень як система натурального виведення (СНВ). Правила СНВ. Пряме і непряме виведення. Несперечливість і повнота як логічні властивості СНВ. Логіка предикатів як логічна система.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви

змістових модулів і темКількість годин

заочна форма

Усього

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1

Тема 1 . Предмет та значення логіки.

8

8

Тема 2. Поняття.

8

8

Тема 3. Логічні операції з поняттями.

10

2


8

Разом

за змістовим модулем 1

26

2


24

Змістовий модуль 2

Тема 4. Судження (висловлювання).

8

8

Тема 5. Складні судження (висловлювання). Логічні операції із судженнями.

10

2


8

Тема 6. Основні логічні закони.

8

8

Тема 7. Логічні відношення між судженнями.

10

2


8

Тема 8. Модальність суджень.

8

8

Тема 9. Логіка запитань і відповідей.

8

8

Разом

за змістовим модулем 2

52

4


48

Змістовий модуль 3

Тема 10. Дедуктивні міркування (умовиводи). Виведення із простих суджень.

8

8

Тема 11. Простий категоричний силогізм. Фігури і модуси категоричного силогізму.

10
28

Тема 12. Дедуктивні міркування. Виведення із складених суджень.

6

6

Тема 13. Узагальнення поняття логічної системи для аналізу дедуктивних міркувань.

6

6

Разом

за змістовим модулем 3

30
228

Контрольна роботаКонсультаціяВсього годин

108

6

2100


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Предмет та значення логіки
2

Поняття. Логічні операції з поняттями
3

Судження (висловлювання). Складні судження (висловлювання). Логічні операції із судженнями
4

Основні логічні закони
5

Логіка запитань і відповідей
6

Дедуктивні міркування (умовиводи). Виведення із простих суджень
7

Простий категоричний силогізм. Фігури і модуси категоричного силогізму

2

8

Дедуктивні міркування. Виведення із складених суджень
9

Контрольна робота

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

( напрям підготовки 6.030104 Політологія )

Тема 1. Предмет та значення логіки.

Контрольні питання:

 1. Що являє собою чуттєве пізнання? В яких формах воно здійснюється?

 2. Що таке абстрактне мислення? Яка його роль в пізнанні?

 3. Що таке форма мислення?

 4. В чому відмінність в істинності думки від логічної правильності міркувань?

 5. Що таке штучна мова? Що являє собою мова логіки предикатів?

 6. Означення предмета науки логіки. Етапи її розвитку.

 7. Що являє собою математична (символічна ) логіка?

 8. В чому полягає значення логіки в роботі спеціаліста-юриста (правознавця), інформаційного аналітика?

Література: стор. 3-19, стор. 63-78,

стор. 3-19.

Тема 2. Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Види понять. Відношення між поняттями. Логічні операції з поняттями.

Контрольні питання:

 1. Що таке поняття? Що таке ознака предмета?

 2. Які ознаки називаються суттєвими та несуттєвим?

 3. Охарактеризуйте логічні прийоми утворення понять.

 4. Яке співвідношення між поняттям і словом? Що таке омоніми, синоніми?

 5. Що таке зміст та обсяг поняття? В якому відношенні вони перебувають.

 6. Які є види понять?

 7. Охарактеризуйте зрівнювані та не зрівнювані поняття; сумісні і несумісні. Проілюструйте різні відношення між поняттями.

 8. В чому суть логічних операцій узагальнення та обмеження понять?

 9. Що таке означення поняття? Які є види означень?

 10. Сформулюйте правила означень.

 11. Які прийоми замінюють означення.

 12. Що таке поділ поняття? Види поділу.

 13. Що таке класифікація понять? Правила класифікації.

Розв’яжіть вправи з підручника стор.311-317,

Література: стор.5-25,

стор. 20-48.
Тема 3. Судження (Висловлювання). Логічні оператори і дії над висловлюваннями. Складні судження, їх структура.

Контрольні питання:

 1. Що таке судження і в якій мовній формі воно виражається?

 2. Яка структура атрибутивного судження? Яка структура судження з відношенням?

 3. Як поділяються судження за кількістю та якістю?

 4. Дати означення виділяючи та вилучаючи суджень.

 5. Як розподілені терміни в судженнях А, Е, І, О?

 6. Які види складних суджень ви знаєте і які умови їх істинності?

 7. З допомогою яких логічних операторів із простих висловлень утворюються складні?

 8. Означте кожну дію над висловленнями. Запишіть значення логічної вартості .

 9. Охарактеризуйте зрівнювані і е зрівнювані, сумісні і несумісні судження.

 10. За допомогою логічного квадрата обґрунтуйте відношення між судженнями.

Література: стор. 78-95,

стор.27-37,

стор. 64-95.

Тема 4. Основні логічні закони: закони формальної логіки та закони алгебри висловлювань.

Контрольні питання:


 1. Як формулюються закони формальної логіки? Як записують ці закони символічно?

 2. Як записуються закони алгебри висловлювань?

 3. Застосовуючи закони логіки розв’яжіть задачі: № 1-10 ( стор. 270-271 з підручника )

Література: стор.87-95,

стор.37-42,стор. 111-120,

стор. 84-95, 270-274.

Тема 5. Логіка запитань і відповідей.

Контрольні питання:

 1. Що таке питання? Що таке передумова (базис) питання?

 2. Що таке відповідь? Що таке область пошуку відповідей?

 3. Види питань і відповідей залежно від відношення до теми, від семантичної характеристики, від структури і ін.

 4. Зобразіть таблицею типологію питань і відповідей.

Література: стор.95-106,

стор. 200-207.

Тема 6. Дедуктивні міркування. Виведення із простих суджень.

Контрольні питання:

 1. Що таке міркування? На які види діляться міркування?

 2. Які міркування називаються вивідними?

 3. Які міркування називаються безпосередніми?

 4. В чому суть операція перетворення, зворотності і протиставлення предикату?

 5. Як будувати міркування (виведення) за логічним квадратом?

 6. Яка залежність істинності чи хибності одного судження від істинності чи хибності іншого, якщо судження перебувають у відношеннях: суперечності (протиріччя), протилежності, часткової сумісності і підпорядкованості.

Література: стор. 120-129,

стор. 131-139.

Тема 7. Простий категоричний силогізм, його структура. Правила силогізму. Фігури і модуси силогізму.

Контрольні питання:

 1. Що таке простий категоричний силогізм? Яка його структура?

 2. Назвіть загальні правила категоричного силогізму і логічні помилки, пов’язані з їх порушенням.

 3. Що таке фігури і модуси силогізму?

 4. Які особливі правила мають 1-а, 2-а і 3-я фігури? Яке значення цих фігур в пізнанні?

Література: стор. 129-139,

стор. 139-149.

Тема 8. Дедуктивні міркування. Виведення із складних суджень.

Контрольні питання:

 1. На які види діляться виведення із складних суджень?

 2. Як будується чисто умовне міркування (виведення)?

 3. Що таке умовно-категоричне міркування? Назвіть його правильні модуси, виразіть їх в символічному записі.

 4. Яке міркування називається роздільно-категоричним? Назвіть його модуси і виразіть їх в символічному записі.

 5. Вкажіть умови правильності висновків за стверджувально-заперечувальним і заперечувально-стверджувальним модусами роздільно-категоричного міркування.

 6. Яке міркування називається умовно-роздільним?

 7. Які модуси має дилема?

 8. Що таке ентимема (скорочений силогізм)

Література: стор. 144-158,

стор. 162-169.

Тема 9. Контрольна робота з тем 1-8.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Опрацювати та законспектувати наступні теми:Тема 1. Модальна логіка.

Контрольні питання:

 1. Епістемічна модальність.

 2. Деонтична модальність.

 3. Алетична модальність.

 4. Темпоральна модальність.

Тема 2. Категоричний силогізм з виділяючими судженнями. Виведення із суджень з відношеннями.

Контрольні питання:

 1. Що таке силогізм з виділяючими судженнями? Які є випадки таких силогізмів?

 2. Яка структура виведення із суджень з відношеннями?

 3. Які властивості відношень лежать в основі виведень цього типу?

Тема 3. Узагальнення поняття логічної системи для аналізу дедуктивних міркувань. Правильно побудовані формули (ППФ) і система натурального виведення (висновку) – СНВ.

Контрольні питання:

1. Що таке логіка висловлювань? Мова логіки?

2. Які формули називаються тотожно-істинними і тотожно-хибними?

3. Які формули називаються виконуваними?

4. Що таке система натурального висновку?
6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Модальна логіка

4

2

Категоричний силогізм з виділяючими судженнями. Виведення із суджень з відношеннями

5

3

Узагальнення поняття логічної системи для аналізу дедуктивних міркувань. Правильно побудовані формули (ППФ) і система натурального виведення (висновку) - СНВ

4

ПИТАННЯ НА ЕКЗАМЕН


 1. Пізнання, як процес відображення об’єктивного світу свідомістю людини. Форми чуттєвого пізнання. Основні особливості мислення.

 2. Поняття форми мислення. Основні форми мислення.

 3. Поняття закону мислення. Основні логічні закони.

 4. Мова логіки. Зв’язок мислення і мови. Природні і штучні мови. Мова логіки висловлень і логіки предикатів.

 5. Логіка як наука. Історичні етапи її розвитку.

6. Значення логіки в науковому пізнанні і в практичній діяльності.

7. Поняття як форма мислення. Загальна характеристика поняття.

8. Ознаки предметів.

9. Логічні прийоми утворення понять.

10.Поняття і слово.

11.Зміст і обсяг поняття.

12.Види понять.

13.Відношення між поняттями.

14.Узагальнення і обмеження понять.

15.Означення понять. Види означень. Правила означення.

16.Поділ понять. Правила поділу. Види поділу.

17.Класифікація, її види.

18.Операції з класами.

19.Судження як форма мислення. Судження і речення.

20.Прості судження, їх види і структура.

21.Судження із складним суб’єктом і складним предикатом.

22.Класифікація категоричних суджень за кількістю і якістю.

23.Виділяючі та вилучаючі судження.

24.Розподіленість термінів у судженнях.

25.Складні судження, їх структура.

26.Логічні операції із судженнями :а) заперечення судження;б) кон’юнкція двох суджень.

в)диз’юнкція двох суджень. г) імплікація двох суджень. д) еквіваленція двох суджень

27.Закони формальної логіки:

а) закон тотожності;

б) закон непротиріччя;

в) закон виключеного третього;

г) закон достатньої підстави.

28.Закони алгебри висловлень:

а) закон подвійного заперечення;

б) закон ідемпотентності кон’юнкції та диз’юнкції;

в) закон комутативності кон’юнкції та диз’юнкції;

г) закон асоціативності диз’юнкції та кон’юнкції;

д) дистрибутивні закони, які зв’язують диз’юнкцію та кон’юнкцію;

е) закони, що зв’язують імплікацію та еквіваленція з іншими

операціями;

є) закони Аугустуса де-Моргана;

ж) закон контрапозиції.

29.Зрівнювані і незрівнювані судження.

30.Логічний квадрат і його структура.

31.Відношення між судженнями.

32.Поняття і види модальності.

33.Епістемічна модальність.

34.Деонтична модальність.

35.Алетична модальність.

36.Види запитань залежно від семантики; пізнавальних функцій.

37.Види відповідей залежно від семантики; області пошуку; граматичної форми (структури;) обсягу інформації; степеня точності.

38.Міркування як форма мислення. Види міркувань.

39.Безпосередні виведення (міркування).

40.Правила міркувань, що випливають з логічного квадрата.

41.Структура простого категоричного силогізму.

42.Загальні правила категоричного силогізму:

а) правила термінів;

б) правила умов;

43.Фігури і модуси категоричного силогізму.

44.Особливі правила і пізнавальне значення фігур силогізму.

45.Категоричний силогізм з виділяючими судженнями.

46.Виведення із суджень з відношеннями.

47.Чисто умовне і умовно-категоричне міркування.

48.Роздільно-категоричне міркування.

49.Умовно-роздільне міркування.

50.Скорочений силогізм (ентимема).

51.Складні і складноскорочені силогізми.

52.Логіка висловлювань. Правильно побудовані формули (ППФ).

53.Табличні методи побудови формул.

54.Тотожно-істинні, тотожно-хибні і виконувані формули.

55.Логіка висловлень як система натурального виведення (СНВ).

56.Правила СНВ. Пряме і непряме виведення.

57.Несуперечливість і повнота як логічні властивості СНВ.

58.Логіка предикатів як логічна система. Дії над предикатами: заперечення, кон’юнкція, диз’юнкція предикатів. Область істинності.

59.Логіка предикатів як логічна система. Дії над предикатами: імплікація, еквівалентність предикатів. Область істинності.


МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції із застосуванням технічних засобів навчання, розв’язування вправ і задач.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ: поточне оцінювання, контрольна робота, екзамен.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Змістовий модуль 1

Змістовий

модуль 2


Змістовий

модуль 3


Контрольна робота

Т9


Підсумковий контроль (екзамен)

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

4

4

4

4

4

4

4

4

18

50

100


Шкала оцінювання:

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за 4-бальною шкалою

91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.

На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:


 1. продемонстрував високий рівень теоретичної та практичної підготовки, вміння аналізувати поставлені завдання, логічно та послідовно викладати розв’язання завданнь;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання завдань, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленого завдання, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно з навчальним планом;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та має незначні порушення логічного та послідовного викладу фактичного матеріалу, робить певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну та практичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та недостатньо логічно та послідовно викладає фактичнийта практичний матеріал.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій, навчальний посібник.
ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1. Берков В.Ф. и др. Логика / В.Ф.Берков, Я.С.Яскевич, В.И.Павлюкевич / - Мн.НТООО”ТетраСистемс”, 1997.- 480с.

 2. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических вузов.- Изд. 5-е, перераб. и доп. - М.: Юристь, 1999.- 256с.

 3. Конверський А.Є. Логіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів: - К: Український центр духовної культури, 1999р.- 400с.

 4. Кондаков Н.И. Логический словарь. – М.: Наука, 1971. – 638с.

 5. Пасічник Я.А. Математика (Лекції для студентів-економістів). – 2-е вид., доповнене і уточнене. – Острог: Острозька Академія, 2000. – 284с.

 6. Пасічник Я.А. Математика. Елементи математичної логіки. Методичний посібник для студентів факультетів підготовки вчителів початкових класів педагогічних інститутів. – Рівне, 1997. – 159с.

 7. Пасічник Я.А. Логіка. Посібник для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Вид. Перше.- Острог, 2005. – 152с.

 8. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вузів. – Видавничий центр “Академія”. – К., 1999.

 9. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки: Підручник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів. – К.: Золоті ворота, 1996. – 256с.

 10. Хоменко І.В. Логіка – юристам: - Підручник. – К.: “Четверта хвиля”, 1997. – 392с.

Додаткова література

 1. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Кирик Д.П. Логіка: Навч. посібник для економістів. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. К.: КНЕУ, 2000. – 144 с.

 2. Гетманова А.Д. Логика: Учебник для студентов пед. Вузов. – М.: Высш. Шк.. 1986. – 288 с.

 3. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки: Підручник для студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Абрис, 1997. – 350 с.

 4. Карамишева Н.В. Логіка. Підручник для студентів-правників, Л. “ПАІС”, 2000.

 5. Хоменко І.В. Логіка в задачах: Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 294 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка