Програма навчальної дисципліни кримінальне право /особлива частина/ Галузь знань 0304 Право Напрям підготовки 030401 ПравознавствоСторінка1/9
Дата конвертації05.05.2017
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

/особлива частина/

Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки 6.030401 Правознавство

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Вступне слово

Законодавець зазначив у ст. 3 Конституції України, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються у нашій державі найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Кримінальне законодавство є найбільш гострою зброєю держави у захисті прав і свобод своїх громадян, осіб без громадянства та іноземців. Це вбачається зі змісту ст. 1 Кримінального кодексу України, згідно якої його завданням є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку, громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам, для чого у ньому визначено які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Що ж до Кримінального права України як навчальної дисципліни, то воно є одним з основних, фундаментальних предметів, що вивчаються у юридичних вузах та на юридичних факультетах університетів. Вивчення курсу кримінального права спрямоване на сприяння студентам найбільш повно, систематизовано, на підставі головних законодавчих і теоретичних формул освоїти весь курс кримінального права і законодавства та вміти вільно застосовувати їх у своїй практичній, науковій діяльності. Адже в умовах дії нових Конституції, Кримінального кодексу, який вступив у дію 1 вересня 2001 року, а також реформування держави в цілому та загострення боротьби із злочинністю, що проявляється в нових формах, раніш не відомих нашому суспільству, виникла нагальна потреба глибокого вивчення не лише новітніх явищ, але й детального усвідомлення національного історичного досвіду законотворення і правозастосування. Набуті ґрунтовні знання кримінального права не втратять своєї цінності для нинішніх студентів, а завтрашніх спеціалістів, не залежно в якій галузі народного господарства чи системі управління вони будуть працювати. Вільне володіння знаннями кримінального права це не лише захист прав інших, - в першу чергу це самозахист кожної особи, яка їх має, і особливо для тієї, яка виконує функції представника влади або є службовою особою на підприємствах, установах, в організаціях. Це обумовлено тим, що рядові громадяни живуть і діють за принципом: „мені дозволено робити все, що не заборонене законом”, а службові особи вимушені діяти за зовсім протилежним принципом: „я можу робити лише те, що мені дозволено законом”, що покладає на останніх значно жорсткішу відповідальність перед суспільством і державою.

Освоюючи інформації про літературні та законодавчі джерела за різними навчальними темами, студенти зможуть осягнути, не лише історію кримінального права, але і його сьогодення. Списки рекомендованої основної, додаткової історичної та новітньої літератури не є вичерпними, але в них містяться посилання на відповідні джерела, що будуть корисними у вивчені певних тем.

Працюючи над темами дипломних і курсових робіт студенти не лише набудуть нові знання з історії науки, але й глибоко освоять теорію кримінального права, бібліографію. Це сприятиме пропаганді досягнень національної науки та її творців.

Перелік питань, що виносяться на заліки та іспити, допоможуть сконцентрувати у потрібний час всю увагу на найголовнішому з вивченого. Це сприятиме не лише економії часу, але й збереженню здоров’я та якісному завершенню певних етапів навчання.

Мета курсу


Курс “Кримінальне право” (Особлива частина) є фундаментальною юридичною дисципліною, яку студенти 3 курсу вивчають протягом v семестру.

Мета вивчення курсу — набуття студентами необхідних знань у галузі кримінального права України і практичних навичок їх реалізації.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:    • зміст кримінально-правового законодавства, структуру Кримінального кодексу України, Постанови Пленуму Верховного Суду України;

    • практику застосування кримінального законодавства, основні проблеми кримінально-правової доктрини і практики, а також перспективу подальшого розвитку і удосконалення кримінального права.

Студент повинен вміти:

    • аналізувати склад злочину та кваліфікуючих ознак;

    • порівнювати та розмежовувати суміжні злочини

    • розв’язувати задачі, робити правильну кваліфікацію конкретних практичних ситуацій

Зміст курсу


Зміст курсу включає 21 тему які вивчаються протягом 252 год.: 10 год. лекційних і 10 год. практичних занять, 232 год. самостійної роботи. Детальний зміст викладений далі в таблиці та поданий через зміст лекційних та практичних занять.

Самостійна робота студента полягає в самостійному опрацюванні окремих питань, оцінювання яких проводиться на семінарах та на контрольних роботах. На семінарах проводиться комбіноване опитування, спрямоване на оцінювання знань кожного студента з питань, винесених на семінар. Контрольна робота здійснюється в письмовій формі, з питань, що вивчалися протягом змістового модулю.

Залежно від загальної кількості балів студент отримує диференційовану оцінку за наведеною нижче шкалою. Менший бал означає академічну заборгованість студента, яка може бути ліквідованою на загальних підставах. За результатами складеного іспиту, залежно від набраної кількості балів студент отримує оцінку “відмінно”, “добре”, “задовільно” чи “незадовільно”.

Бал: Оцінка:

91-100 “А” (відмінно)

83-90,9 “В” (добре)

76-82,9 “С” (добре)

68-75,9 “D” (задовільно)

61-67,9 “Е” (задовільно)

до 61 “F” (незадовільно)


РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА МОДУЛЯМИ, ТЕМАМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

п/п

Назви розділів та тематика занять


Види занять, кількість годин

Лекції (год.)

Практичні заняття (год.)

Самостійна робота студентів (год.)

Всього годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

1.

Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів

1

-

11

12

2.

Злочини проти основ національної безпеки України

1

-

11

12

3.

Злочини проти життя та здоров'я особи

2

2

16

20

4.

Злочини проти волі, честі та гідності особи

1

1

12

14

5.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

1

1

12

14

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

6.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина

-

-

10

10

7.

Злочини проти власності

2

2

16

20

8.

Злочини у сфері господарської діяльності

-

-

10

10

9.

Злочини проти довкілля

-

-

10

10

10.

Злочини проти громадської безпеки

-

-

10

10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

11.

Злочини проти безпеки виробництва

-

-

10

10

12.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

-

-

12

12

13.

Злочини проти громадського порядку та моральності

-

1

11

12

14.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

-

-

12

12

15.

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

-

-

10

10

16.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

-

1

11

12

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

17.

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж

-10

10

18.

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

2

2

16

20

19.

Злочини проти правосуддя

-

-

12

12

20.

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

-

-

10

10

21.

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

-

-

10

10
ВСЬОГО ПО КУРСУ (Особлива частина)

10

10

232

252
Іспит
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка