Програма навчальної дисципліни корпусна лінгвістика галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030302, 02030302 Мова І література (англійська)Скачати 92.72 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір92.72 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність 7.02030302, 8.02030302 Мова і література (англійська)

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


МЕТА: познайомити студентів з основами корпусної лінгвістики в рамках емпіричного підходу до вивчення мови, з концепціями корпусної лінгвістики, дати їх можливість засвоїти основи корпусних технологій, набути навичок роботи з корпусами, визначити місце дисципліни у комплексі дисциплін лінгвістичного циклу, показати теоретичне та практичне значення корпусів для проведення справжніх наукових лінгвістичних досліджень в межах доказової лінгвістики.

ПЕРЕДМОВА

Курс передбачає розширення загально-лінгвістичної підготовки студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Адже майбутньому філологу необхідні загальні лінгвістичні знання для того, щоб свідомо орієнтуватися у своєму предметі, розуміти зміни теоретичних положень і підходів до вивчення мови, перебудов у навчальних програмах, уміти правильно оцінити нові досягнення в науці, а також ефективно використати набуті знання.

Роль та місце курсу у інтеграції навчального процесу та професійної підготовки магістра визначається тим, що за своїм змістом він носить яскраво виражений комплексний характер. Для вивчення дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції, отримані студентами при вивченні дисциплін, які складають фундамент лінгвістичної освіти, закладений у бакалавраті (загальне мовознавство, лексикологія, стилістика, граматика англійської мови, теорія та практика перекладу), а також загальних гуманітарних дисциплін (лінгвокраїнознавство, лінгвокультурологія, основи міжкультурної комунікації, історія англомовних країн).

В свою чергу даний курс дозволяє підготувати студентів до подальшого оволодіння теорією мови та науково-дослідницької роботи, сприяє розвитку лінгвістичної та професійної компетенції майбутнього магістра.


ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Стаціонарне навчання

Заочне навчання

Лекції

Семінарські

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Лекції

Семінарські

Самостійна робота

Змістовий модуль I.

ТЕМА 1. Предмет, об’єкт та завдання курсу "Корпусна лінгвістика.

2
2

Вивчення матеріалу з тем

2

1

14

ТЕМА 2. Створення корпусів текстів

4
4

1

25

ТЕМА 3. Використання корпусів текстів

4

2

4

1

25

Змістовий модуль IІ

Проект створення навчального корпусу української англійської мови
8

42

Робота з корпусом
1

50

Всього

10

10

52
2

4

114

ЗМІСТОВИЙ Модуль I


   1. ТЕМА 1. Предмет, об’єкт та завдання курсу "Корпусна лінгвістика".

Основні поняття та визначення корпусної лінгвістики. Лінгвістичні (мовні) та нелінгвістичні корпуси. Історія лінгвістичних корпусів: від картотеки до корпусу. Корпусна лінгвістика: сучасний стан. Корпусна лінгвістика в Україні. Класифікація (типологія) корпусів за різними принципами. Типи корпусів за завданнями. Типи корпусів за формальними ознаками.

ТЕМА 2. Створення корпусів. Попередня робота зі створення корпусу: проблеми репрезентативності, відбір джерел, зовнішні та внутрішні критерії відбору. Нормалізація файлів. Графематичний аналіз. Засоби створення та розмітки корпусів: поняття розмітки, типи розмітки. Автоматичний морфологічний та синтаксичний аналіз. Металінгвістична розмітка. Паралельні корпуси. Проблема вирівнювання. Стандартизація в корпусні лінгвістиці. Мовні засоби представлення розмічених текстів. Міжнародні стандарти та проекти (TEI, EAGLES, CDIF, XCES).

ТЕМА 3. Використання корпусів. Огляд існуючих корпусів різних типів. Закордонні національні корпуси. Корпуси англійської мови. Корпус української мови. Спеціальні корпуси. Менеджери корпусів. Корпус як пошукова система. Мова запитів. Вихідні інтерфейси. Порівняльний аналіз. Корпусні дослідження. Лексичні дослідження, які базуються на корпусах. Граматичні дослідження, які базуються на корпусах. Семантичні дослідження, які базуються на корпусах. Використання корпусів в соціології, історичних та політичних науках.
Теми Семінарських занять

1. Перевірка теоретичних знань з тем: Корпусна лінгвістика як розділ прикладної лінгвистики: цілі та завдання. Вихідні поняття корпусної лінгвістики. Типологія корпусів текстів: дослідницькі корпуси, ілюстративні корпуси, динамічні vs. статичні корпуси. Параметризація проблемної області. Вимоги до корпусу текстів з точки зору користувача. Досвіди розробки корпусів текстів. Фундаментальні корпуси для англійської, німецької та французької мов. Побудова конкордансів.

2. Методи вилучення інформації з корпусу. Тренування навичок роботи з програмами аналізу корпусів (AntConc, WordSmith, Corsis).

3. Створення корпусу. Формування пілотного набору текстів есе студентів різних рівнів. Застосування вивчених програм до власного корпусу.

4. Анотування корпусу. Вивчення систем текстової розмітки. Попередня розмітка власного корпусу.

5. Захист проектів. Створення свого корпусу та його лінгвістичний аналіз з захистом проекту.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Ознайомитися із основними матеріалами курсу – 10 год.

2. Виконання завдань, пов'язаних зі створенням та обробкою власного корпусу. – 42 год
Методи навчання: лекції, семінари, самостійна індивідуальна робота.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: оцінка семінарських; підсумкові письмові тести, домашні завдання.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ:


Змістовий модуль I

Змістовий модуль II

100

40

40

Т 1-3

тест

60

100

40


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКАЛИ ТА ШКАЛИ ЄКTС

Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка

Студент


2…5

1…100

F…А
Високий

5

91-100

А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завдань

Достатній

4

76-90

В-С


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці

за зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання

Задовільний

3

61-75

D - Е

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу


має елементарні, нестійкі навички виконання завдання


Низький

2

35-60

FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилки

планує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1-34

F

студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; завдання для самостійної роботи; глосарій основних термінів курсу, ілюстративні матеріали.
ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

Основна література:

 1. Демська-Кульчицька О.М. Базові поняття корпусної лінгвістики //

 2. Українська мова. – 2003. – №1. – С. 42-47. URL: https://www.academia.edu/5361887/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8

 3. Рыков В.В. Курс лекций по корпусной лингвистике. URL: http://rykov-cl.narod.ru/c.html

 4. Kennedy, Graeme. An Introduction to Corpus Linguistics / Graeme Kennedy. - London: Longman, 1998. - 315 p

 5. Tony McEnery, Andrew Wilson. Corpus Linguistics. - Edinburgh University Press, 2001. URL: http://books.google.com/books?id=nwmgdvN_akAC

 6. Developing linguistic corpora: a guide to good practice. Edited by Martin Wynne. URL: http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/index.htm

 7. D Biber, S Conrad, R Reppen. Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. - Cambridge University Press, 1998. URL: http://books.google.com/books?id=2h5F7TXa6psC

Додаткова література:

 1. Белозёрова Н.Н., Чуфистова Л.Е. Шекспир и компания, или использование электронных библиотек при лингвистическом исследовании: Учебное пособие. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2007, 296 с.

 2. Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 208 с.

 3. Коваль С. А. Лингвистические проблемы компьютерной морфологии. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - 151 с. 

 4. Мильруд Р.П. Введение в лингвистику. Introduction to Linguistics: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2005. - 138 с.

Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси:

 1. Плунгян В.А. Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой корпусов. 2009

 2. Список основної літератури за темою: http://scholar.google.com/scholar?q=corpus+linguistics&hl=en&lr=&btnG=Search

 3. Список останніх статей за темою: http://scholar.google.com/scholar?q=corpus+linguistics&hl=en&lr=&scoring=r&as_ylo=2003

 4. ICAME (International Computer Archive of Modern and Medieval English) Journal. URL: http://icame.uib.no/journal.html

 5. The DGT Multilingual Translation Memory of the Acquis Communautaire: DGT-TM. URL: http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html

 6. Bookmarks for corpus-based linguistics. URL: http://www.devoted.to/corpora


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка