Програма навчальної дисципліни «комп'ютерне моделювання динамічних систем»Скачати 218.11 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір218.11 Kb.
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Декан інженерно-фізичного факультету

_______ проф. Конкін В. М.

/підпис/

«_____» ________________ 2015 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни «КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ»

Підготовки магістрів

Напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»

Відповідальний лектор

Розглянуто на засіданні кафедри

___________ Ларін О. О.

динаміки та міцності машин

« ____» __________ 20___ р.

«____» ___________ 20__ р. протокол № ____
Завідувач кафедри проф. Львов Г.І.

Харків, 2015

Л И С Т П О Г О Д Ж Е Н Н Я


«УЗГОДЖЕНО»
Інформаційні-технології і проектування _

/найменування спеціальності/

_______________________________________________________________
______________________________________________ проф. Львов Г.І.

/підпис завідувача кафедрою/


«____» _______________________ 2015 р.


«УЗГОДЖЕНО»
_______________________________________________________________

/найменування спеціальності/


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

/підпис завідувача кафедрою/


«____» _______________________ 20___ р.


_______________________________________________________________

/найменування спеціальності/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

/підпис завідувача кафедрою/


«____» _______________________ 201__ р.


_______________________________________________________________

/найменування спеціальності/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

/підпис завідувача кафедрою/


«____» _______________________ 201__ р.


_______________________________________________________________

/найменування спеціальності/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

/підпис завідувача кафедрою/


«____» _______________________ 201__ р.

_______________________________________________________________

/найменування спеціальності/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

/підпис завідувача кафедрою/


«____» _______________________ 201__ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедрою
Підпис декана факультету
Дата затвердження

Розділ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. Розділ навчального часу за семестрами та видами навчальних занять
Семестр

Загальний обсяг (годин)/кредитів ECTS*

З них

За видами навчальних занять, годин

Індивідуальні

завдання студентамТермін практики

Контрольні заходи**

Звітність

Аудиторні заняття (годин)

Самостійні зан. студентів (годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача
Курсовий проект, робота (КП, КР)

ОДЗ (ІДЗ)

РГЗ

ІТР

Модульна контрольна робота № 1

Модульна контрольна робота № 2

Контрольна робота

Колоквіум
Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

10

120/4

64

72

16

32


+

+* кількість кредитів базового обсягу (п.5 навчального плану)

** наявність індивідуальних завдань, контрольних заходів та звітність проставляється знаком «+»

1.2. План вивчення навчальної дисципліни


Порядковий

№ занять


Види навчальних занять

/Л, ЛЗ, ПЗ, С/Кількість годин

Номери семестрів, найменування тем і питань

кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу студентамПотрібний рівень сформованості знань та умінь для кожного питанняІнформаційно-методичне забезпечення1

2

3

4

5

6

МОДУЛЬ 1 Лекційні заняття (Л) 16 а.ч. / 1.5 кр.

«ТЕОРІЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ: КЛАСИФІКАЦІЯ, МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЯВИЩА»Тема 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

1

Л

2

Питання:

 1. Основні питання та визначення.

 2. Співвідношення між лінійним та нелінійним.

 3. Нелінійні та лінійні характеристики систем – фізичні приклади.

З1 –Ознайомчо-орієнтований

З2 – Понятійно-аналітичний[1-4]

2

Л

4

1. Класифікації нелінійних систем.

2. Фундаментальні явища, що здатні реалізуватись в не-лінійних динамічних системах.З2 – Понятійно-аналітичний
Тема 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

4

Л

2

Питання:

 1. Автономні системи.

 2. Фазова площина.

 3. Система загального виду на площині.

 4. Особливі точки, їх класифікація. Фазові портрети.

З2 – Понятійно-аналітичний

[1-3,5]

5

Л

2

Питання:

 1. Консервативні автономні системи.

 2. Потенціал системи.

 3. Трансформації потенціальної енергії при зміні параметрів задачі.

 4. Зв'язок між потенціальною функцією та фазовим портретом.

З2 – Понятійно-аналітичний

[1-3,5]

6

Л

2

Питання:

 1. Перший інтеграл руху консервативних автономних нелінійних систем.

 2. Визначення періоду коливань.

 3. Скелетна крива. Жорсткі та м’які характеристики.

З2 – Понятійно-аналітичний

[1-3,5]

7

Л

2

Питання:

 1. Дисипативні автономні системи.

З2 – Понятійно-аналітичний

[1-3,5]

8

Л

2

 1. Автоколивальні процеси в нелінійних динамічних системах.

З2 – Понятійно-аналітичний
9

ПЗ

2

Модульна контрольна роботаМОДУЛЬ 2 Лабораторний практикум (Л, ЛЗ) 32 а.ч. / 2.5 кр.

«КОМПЮТЕРНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В СУЧАСНИХ САПР»Тема 1 Огляд можливостей ANSYS WorkBench і його модулів. Графічний інтерфейс користувача модуля DesignModeler.

1

ЛЗ

2

Питання:

 1. Розуміння інтерфейсу користувача.

 2. Процедура створення ескізів і задавання розмірів.

 3. Порядок створення і редагування 3D геометрії.

З2 – Понятійно-аналітичний

У2 – алгоритмічний[10]

2

ЛЗ

2

Питання

1. Геометрія DesignModeler.

2. Геометричні об'єкти DesignModeler.

3. Режим ескізу.

4. Площина та ескізи. Інструменти ескізу.

5. Прив'язки в ескізі. Розміри в ескізі.У2 – алгоритмічний
3

ЛЗ

2

Питання

1. Тіла та деталі.

2. 3D інструменти.

3. Логічні операції.

4. Інструмент напряму.

5. Інструменти класу.

6. Примітиви.


У2 – алгоритмічний
4

ЛЗ

2

Питання

1. Особливості СЕ моделювання в середовищі ANSYS Workbench (моделювання кронштейну у тривимірній постановці)У2 – алгоритмічний
Тема 2 Основи моделювання в ANSYS Rigid та Flexible Dynamic Analysis.

5

ЛЗ

2

Питання:

 1. Що таке multi-body аналіз?

 2. Переваги Rigid Analysis

 3. Переваги Flexible Analysis

 4. Порівняння DOF

 5. Начальні умови

 6. Solver Settings

З2 – Понятійно-аналітичний

У2 – алгоритмічний[10]

6

ЛЗ

2

Питання:

 1. Структура машин та механізмів.

 2. Поняття кінематичної пари.

 3. Класифікація та характеристики кінематичних пар

 4. Кінематичні схеми

З2 – Понятійно-аналітичний

У2 – алгоритмічний


7

ЛЗ

4

1. Моделювання роботи плоско-паралельного механізму, як системи абсолютно твердих тіл

У2 – алгоритмічний
9

ЛЗ

4

1. Дослідження коливань дискретної моделі регулятора Уатта

У2 – алгоритмічний
11

ЛЗ

4

1. Дослідження динаміки кривошипно-кулісного механізму

У2 – алгоритмічний
13

ЛЗ

4

1. Дослідження роботи кулачкового механізму

У2 – алгоритмічний
15

ЛЗ

2

Модульна контрольна робота

У2 – алгоритмічний  1. Курсовий проект / робота, ДЗ, РГЗ /

______________________________________________________________________________________________________________

/найменування/

Напрям підготовки


Семестр /номер/Види роботи


Число навчальних

тижнів на виконання

Строки захисту

/на якому тижні/
1.4. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на 2015 / 2016 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступень, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних груп


6

доцент Ларін О.О.

Л, ЛЗ, СР
Завідувач кафедрою динаміки та міцності машин __________________________ проф. Львов Г.І.


«______» _____________ 20___ р.
на 2016 / 2017 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступень, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних груп


Завідувач кафедрою динаміки та міцності машин __________________________ проф. Львов Г.І.


«______» _____________ 20___ р.

1.4. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на 2017 / 2018 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступень, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних груп
Завідувач кафедрою динаміки та міцності машин __________________________ проф. Львов Г.І.


«______» _____________ 20___ р.
на 2018 / 2019 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступень, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних груп


Завідувач кафедрою динаміки та міцності машин __________________________ проф. Львов Г.І.


«______» _____________ 20___ р.

1.4. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

На 20 / 20 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступень, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних групЗавідувач кафедрою динаміки та міцності машин __________________________ проф. Львов Г.І.


«______» _____________ 201___ р.

2. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ


Коли проводиться (№ занять)

Варіанти і зміст модульних контрольних робіт (контрольних робіт)

Строки проведення

(на якому тижні)1

2

3

10-й семестр

32

15

Модульний контроль №1

Зміст: Теоретичний курс

Форма контролю: відповідь на питання по теоретичним положенням.

Варіанти: білет з двома теоретичними питаннями (20 білетів).
Модульний контроль №2

Зміст: лабораторний практикум.

Форма контролю: здача і захист лабораторних робіт.

Варіанти: групові завдання (на 2-3 студента).

Виконання контрольної лабораторної роботи.Варіанти: Комплексне завдання (на 2 студента).

16


2-16
16
3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


п/р


|Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, каталог

інформаційного і матеріального забезпеченняДе застосовується

1

2

3

Л

ПЗ

ЛЗ

СР

1

Кузнецов А.П. Нелинейные колебания / А.П. Кузнецов С.П. Кузнецов, Н.М. Рыскин, М.:Физматлит, 2002

++

2

Михлин Ю.В. Нелинейная динамика упругихсистем Т.1, Модели, методы, явления / К.В. Аврамов, Ю.В. Михлин. Москва-Ижевск, 2010

++

3

Ларін О.О. Комп’ютерний аналіз динаміки машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу / О.О. Ларін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 52 с.

+
+

+

4

Буряка В.А. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: учебное пособие / В.А. Буряка, В.Г, Фокин, Е.А. Солдусова, Н.А. Глазунова, И.Е. Адеянов. – Самара: Самарский гос. Университет, 2010. – 271 с.

++

5

Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учеб. Для втузов.– М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988.– 640 с

+
+

+

6

В.В. Бурлака, С.І. Кучеренко, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тищенко. Основи теорії механізмів і машин. Курс лекцій. Підручник – Харків, 2009. – 340с.

+
+

+

7

А.Н. Туренко, В.А. Богомолов, А.С. Степченко, О.В. Кедровська та ін. Комп'ютерне моделювання і розрахунок на міцність автомобіля (навчальний посібник). – Харьков: ХНАДУ, 2003. –336 с.

+
+

+4. ЛИСТ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Порядковий № занять

Зміст змін, які вносяться

1

2База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка