Програма навчальної дисципліни історична пам’ять І формування політичної нації в україні галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 ІсторіяСкачати 169.64 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір169.64 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ І ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В УКРАЇНІ
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність 8.02030201 Історія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Історична пам’ять і формування української нації» є вивчення студентами концепту «історична пам'ять» і виявлення умов і причин становлення політичної нації в Україні; ознайомлення зі станом сучасних українських та зарубіжних наукових досліджень з питань формування політичних націй; вивчення найважливіших історичних подій, що знайшли своє відображення в історичній пам'яті народу, та справили визначальний вплив на формування української політичної нації. Комплекс лекцій та семінарів з курсу «Історична пам’ять і формування української нації», як невід’ємна частина навчальної програми магістрів історії, має своєю метою забезпечити освоєння студентами знань про формування історичної пам'яті в Україні у зв’язку з процесами політичного націєтворення.

Реалізація зазначеної мети передбачає виконання таких основних завдань:

– ознайомити студентів з умовами та основними чинниками формування історичної пам'яті в Україні;

– розглянути основні етапи формування і розвитку української політичної нації;

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати.

знати:

– загальні проблеми методології, історіографію та джерелознавчі аспекти проблеми;

– ґенезу формування, еволюцію та структуру історичної пам'яті;

– особливості історичної пам’яті про події Середньовіччя;

– історична пам'ять на тлі національно-визвольного руху ХІХ століття;

– відображення в історичній пам'яті ключових подій української історії;

– проблеми і тенденції політики пам'яті в сучасній Україні;

– найбільш важливі формотворчі чинники у процесі формування політичної нації в Україні;вміти:

– застосовувати методологію і методи історичних досліджень в галузі досліджень історичної пам'яті та процесів формування політичної нації;

– виділити характерні риси розвитку української політичної нації;

– аналізувати конкретний фактичний історичний матеріал української історії в контексті формування історичної пам'яті;

– застосовувати навички самостійної науково-дослідної роботи.

Програма навчальної дисципліни

Лекції

Вступ.

Обґрунтування курсу «Історична пам’ять і формування української нації». Теоретико-методологічні основи.Тема. 1. Методологія, історіографія і джерелознавчі аспекти проблеми. – 10 год (Самостійне опрацювання)

 1. Теоретичні проблеми історичної пам’яті.

 2. Історіографія проблеми та джерела.

Література: 1 – 43, 114, 120.
Тема 2. Структура, ґенеза, еволюція історичної пам’яті – 20 год (Самостійне опрацювання)

 1. Колективна, корпоративна й індивідуальна пам’ять.

 2. Формування історичної пам’яті та її місце в структурі ментальності.

 3. Пам'ять і націєтворчі та державотворчі процеси.

Література: 1 – 43, 89.
Тема 3. Особливості історичної пам’яті про події Середньовіччя – 20 год (Самостійне опрацювання)

 1. Київська Русь і монголо-татарська навала.

 2. Хмельниччина як сегмент історичної пам’яті.

Література: 44 – 74, 75 – 88.
Тема 4. Пам'ять в контексті національно-визвольного руху ХІХ ст. – 24 год (Самостійне опрацювання)

 1. Т. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство.

 2. Культурно-освітні процеси на українських землях.

Література: 82 – 88, 90 – 99.
Тема 5. Суспільно-політичні процеси на поч. ХХ ст. – 2 год

 1. Перша світова війна та «українське питання».

 2. Українська революція і проблема національної самоідентифікації.

Література: 100 – 106, 108 – 111.
Тема 6. Міжвоєнна доба: дві долі одного народу – 2 год

 1. Радянський проект для України. Пам’ять про Голодомор.

 2. Українці в ІІ Речіпосполитій.

Література: 107, 112, 115, 120, 123, 128.
Тема 7. Друга світова війна та пам'ять про неї – 2 год

 1. Основні контрагенти: «актори» й «режисери».

 2. Пам'ять про війну в електроних і політичних технологіях.

Література: 116, 117, 118, 119, 121, 120, 122, 125, 128, 129.
Тема 8. Хрущовська «відлига» – 20 год (Самостійне опрацювання)

 1. Поховані сподівання.

Література: 109, 110, 113, 120, 123, 125.
Тема 9. Епоха поступу і застою – 20 год (Самостійне опрацювання)

 1. Русифікаційні процеси в Україні.

 2. Інструментальний регістр монопартійної політики у сфері пам’яті.

Література: 109, 110, 113, 120, 123, 125, 127, 128, 134.
Тема 10. Політика пам’яті в сучасній Україні – 2 год

 1. Пам’ять і державотворення в незалежній Україні.

 2. Державна політика пам’яті: успіхи й невдачі.

Література: 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135.
Плани семінарних занять до курсу

«Історична пам’ять і формування української нації».

Тема 10. Політика пам’яті в сучасній Україні – 2 год

 1. Пам’ять і державотворення в незалежній Україні.

 2. Державна політика пам’яті: успіхи й невдачі.

Література: 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135.
Структура навчальної дисципліни

Теми

Кількість годин

лекції

Семінарисамостійна робота


Форма контролю

Методологія, історіографія і джерелознавчі аспекти проблеми.

-

-

10

Комбінована

Структура, ґенеза, еволюція історичної пам’яті

-

-

20

Комбінована

Особливості історичної пам’яті про події Середньовіччя

-

-

20

Комбінована

Пам'ять в контексті національно-визвольного руху ХІХ ст

-

-

24

Комбінована

Суспільно-політичні процеси на поч. ХХ ст. – 2 год

2

-

-

Комбінована

. Міжвоєнна доба: дві долі одного народу – 2 год

2

-

-

Комбінована

Друга світова війна та пам'ять про неї – 2 год

2

-

-

Комбінована

Хрущовська «відлига»

-

-

20

Комбінована

Епоха поступу і застою-

-

2

Комбінована

Політика пам’яті в сучасній Україні

2

2

-

Комбінована

Контрольна робота20

письмово

Усього за змістовим модулем

8

2

134

144


Методи навчання:

Лекції із застосуванням технічних засобів навчання, робота з сучасними періодичними виданнями, статистичними дослідженнями.


Методи контролю

Поточне оцінювання, оцінювання контрольної роботи, іспит.


Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання

Т.10

К.Р.

іспит

сума

С.1


30

30

40

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення

Підручники, опорні конспекти лекцій, ілюстративний матеріал (статистичні діаграми, таблиці, мультимедія).


Рекомендована література

 1. Полянський В.С. Историческая память в этническом самосознании народов. // Социологические исследования. – 1993. – № 3.

 2. историческое сознание: состояние и тенденции развития в условиях перестройки (результаты социологического исследования) // Информационный бюллетень Центра социологических исследований АОН. – М., 1991.

 3. Тощенко Ж.Т. Историческая память и социология // Социологические исследования. – 1998. – № 5.

 4. Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и новейшая история. – 2000. – № 4.

 5. Шуман Г., Скотт Ж. Коллективная память поколений // Социологические исследования. – 1992. – № 2.

 6. Героика и страх как модусы человеческого существования. Ранние произведения Э. Юнгера // Философия человека: Традиции и совершенность. – Вып. 2. – М., 1991.

 7. Клиффорд Гирц. Интерпретация культур. – М., 2004.

 8. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: в 3 т. – М., 1986.

 9. Малинова О.Ю. Идентичность как тема публичного дискурса и категория научного анализа: методологические проблемы // Судьба исторической науки в современной Восточной Европе: Материалы научно-практической конференции. – Волгоград, 2009.

 10. Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. – М., 2002.

 11. Кром М. Отечественная история в антропологической перспективе // Исторические исследования в России. – М., 2003.

 12. Глебов С., Могильнер М., Семенов А. The Story of Us: прошлое и перспективы модернизации гуманитарного знания глазами историков // НЛО. – 2003. – № 2.

 13. Гуревич А.Я. Подводя итоги… (Теория и практика исторического познания. Сквозь призму индивидуального опыта учёного ХХ столетия) // ХХ век: Методологические проблемы исторического познания: Ч.1. – М., 2001.

 14. Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. – 1988. – № 1.

 15. Баурман З. Индивидуализированное общество. – М., 2002.

 16. Райнгардт Козеллек. Часові пласти. – К., 2006.

 17. Райнгардт Козеллек. Минуле майбутнє. – К., 2005.

 18. Європа та її болісні минувшини / Авт.-упр. Ж. Мінк і Л. Неймайєр. – К., 2009.

 19. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. Изд. 2-е. – М., 1986.

 20. Февр Л. Бой за историю. / Пер. с фр. – М., 2002.

 21. Гелен А. О систематике антропологи // Проблема человека в современной западной философии. – М., 1988.

 22. История и психология. – М., 1971.

 23. Поршнев Б.Ф. Сициальная психология и история. – М., 1979.

 24. Барг М.А. О роли человеческой субъективности в истории // История СССР. 1989.

 25. Гадамер Х. –Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М., 1989.

 26. Франкл В. Человек в поисках смысла / Пер. с англ. и нем. – М., 1990.

 27. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». – М., 1925.

 28. Лебон Г. Психология народов и масс. / Пер. с франц. – СПб., 1995.

 29. Сартр Ж.-П. «Слова». – М., 1966.

 30. Длитей В. Описательная психология. – М., 1924.

 31. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с нем. – М., 1998.

 32. Хаттон П. История как искусство памяти / Пер. с англ. – СПб., 2003.

 33. История и память. Историческая культура Европы до начала Нового времени. – М., 2006.

 34. Зенин С. Свидетели, историки, филологи (Заметки о теории) // НЛО. – 2005. – № 7.

 35. Арнаутова Ю.Е. От memoria k «истории памяти» // Одиссей. – 2003. – М., – С. 170 – 198.

 36. Гири П. История в роли памяти? // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – Вып. 14. – М., 2005.

 37. Репина Л.П. Коллективная память и мифы исторического сознания. – В кн.: История и память. – С. 324 – 343.

 38. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. – М., 2008.

 39. Лоуэталь Д. Прошлое – чужая страна. – СПб., 2004.

 40. Рикер П. Память, история, забвение. – М., 2007.

 41. Пол Коннертон. Як суспільства пам’ятають. – К., 2004.

 42. Артюх В. Зміст поняття «історична память» на тлі українських реалій // http: soippo. narod.ru/documents/konfzhuk artuh.doc.

 43. Нора П. Всемирное товржество памяти // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2 – 3 (40 – 41).

 44. Повесть временных лет. – М.-Л., 1950.

 45. Київський літопис // Летопись по Ипатскому списку. – СПб., 1871.

 46. Галицько-Волинський літопис // Летопись по Ипатскому списку. – СПб., 1871.

 47. Андрияшев А.М. Очерк истории Волынской земли до конца ХІХ ст. – К., 1887.

 48. Грушевський М. Історія України – Руси. – Т. ІІ, ІІІ. – Львів, 1905.

 49. Ісаєвич Я.Д. Теорія і населення «Червеньських градов» // Укр. іст.-географ. збірник. – К., 1971. – Вип. 1.

 50. Дашкевич Н.П. Княжение Данилина Галицкого по русским и иностранным известиям. – К., 1873.

 51. Зубрицкий Д. История древнего Галицкого-Русского княжества. Ч. ІІІ. – Львів, 1855.

 52. Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис. – К., 1993.

 53. Котляр М.Ф. Данило Галицький. – К.. 1979.

 54. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. – К., 1998.

 55. Крипяневич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 56. Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ – ХVІ ст. – Львіві, 1996.

 57. Івакін Г.Ю. Історичний розвиток Києва ХІІІ – ХV ст. – К., 1993.

 58. Ісаєвич Я.Д. Джерела з історії української культури доби

 59. Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997.

 60. Леп’явко С. Козацькі війни кінця в Україні. – Чернігів, 1996.

 61. Толочко О.П. «Русь» очима «України»: в прошуках самоідентифікації та континуїтету // Сучасність. – 1994. – № 1.

 62. Флоря Б.Н. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху средневековья – раннего нового времени // Россия – Украина: История взаимоотношений. – М., 1997.

 63. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україні). – К., 1993.

 64. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 65. Дашкевич Я. Пепрегук віків: три погляди на минуле і сучасне України. // Україна. Наука і культура. – К., 1993. – Вип. 26 – 27.

 66. Доба Богдана Хмельницького. Зб. наук. праць. – К., 1995.

 67. Костомаров Н.К. Богдан Хмельницький. – СПб., 1884. – Т. 1 – 3.

 68. Костомаров Н.К. Руина // исторические монографии и исследования. – СПб., 1905. – Т. 12.

 69. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 70. Наливайко Д.С. очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ – ХVІІІ ст. – К., 1998.

 71. Сисин Ф. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної української нації // УІЖ – 1995. – К., № 4.

 72. Смолій В.А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби. Друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 1985.

 73. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея ХVІ – ХVІІІ ст.: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997.

 74. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648 – 1676 рр.)

 75. Апанович О. Гетьман України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993.

 76. Багалій Д. Історія Слобідської України. – Харків, 1990.

 77. Володарі Гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1994.

 78. Воропай О. Звичай нашого народу. Етнографічний нарис: в 2-х т. – К., 1991.

 79. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – К., 1994.

 80. Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. – К., 1995.

 81. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна – К., 1999.

 82. Донців Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

 83. Запорозьке козацтво в українській історії, культурні та національний самосвідомості. – К., 1997.

 84. Іларіон. Українська церква. Нариси з історії української православної церкви: в 2-х т. – Вінніпег, 1982.

 85. Ісаєвич Я. Україні давня і нова. Народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

 86. Липинський В. Рлігія і церква в історії України. – Львів, 1933. – Ч. 2.

 87. Смолій В.А., Гуржій О.І. Як і коли почала формуватися українська нація.К., 1991.

 88. Українська народність. Нарис соціально-економічної і етнополітичної історії. – К., 1990.

 89. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1992.

 90. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.

 91. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ ст. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

 92. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. 1760 – 1830. – К., 1996.

 93. Кравченко В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.) – Харків, 1996.

 94. Нариси історії «Просвіти». – Львів-Краків-Париж, 1993.

 95. Пінчук Ю. М.І. Костомаров. – К., 1992.

 96. Штрихи до наукового портрета М. Драгоманова. – К., 1991.

 97. Сарбей В.Г. Національне відродження України. – К., 1999.

 98. Верстюк В. Українська Центральна Рада. – К., 1997.

 99. Російщення України. Науково-популярний збірник. – К., 1992.

 100. Реєнт О.П. Українська революція. – К., 1996.

 101. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Українська національна ідея і християнство. – К., 1997.

 102. Історія українського війська. 1917 – 1995. – Львів, 1996.

 103. Винниченко В. Відродження нації. – Київ-Відень, 1920.

 104. Литвин М.В., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

 105. Шанковський Л. Українська Галицька Армія: Воєнно-історична студія. – Вінніпег, 1974.

 106. Рубльов О.С., Реєнта О.П. Українські визвольні змагання. 1917 – 1921. – К., 1999.

 107. Кульчицький С.В. УРСР в добу «воєнного комунізму» (1917 – 1920) – К., 1999.

 108. Джузеппе Боффа. История Советского Союза. – М., 1990.

 109. С.Г. Кара-Мурза. Советская цивилизация от начала до Великой Победы. – Х., 2007.

 110. Карр Э. История Советской России. – М., 1990.

 111. Іван Лисяк – Рудницький. Між історією і політикою. – Мюнхен, 1973.

 112. Армстронг Д. Український націоналізм. – Львів, 1995.

 113. Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років 20 століття: ідеологія та практика. – Львів, 2003.

 114. Норман Дейвіс. Європа. Історія. – К., 2000.

 115. Грицак Ярослав. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. – К., 2004.

 116. Коваль М.В. Україні в Другій світовій та великій Вітчизняній війнах (1919 – 1945 рр.) – К., 1999.

 117. Коваль М.В. 1941-й рфк. Проблеми історичної памяті // УІЖ. 2001. – № 3.

 118. Сенявський А.С., Сенявская Е.С. Историческая память о войнах ХХ века как область идейно-политического и психологического противостояния // Отечественная история. – 2007. – № 2,3.

 119. Меркушин В.И. Великая Отечественная война 1941 – 19465 годов в исторической памяти народа // Социология власти. – 2004. – № 6.

 120. Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. – К., 2008.

 121. Друга світова війна і доля народів України / Матеріали наукових конференцій. – К., 2006, 2008.

 122. Україна в Другій світовій війні. Погляд з ХХІ ст. У 2-х кн.. – К., 2011.

 123. Шаповал Ю.І. Україна 20 – 50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

 124. Сторінки історії України: ХХ ст. За ред. С. Кульчицького, 1992.

 125. Баран В. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953 – 1985 рр. – Львів, 1992.

 126. Литвин Володимир. Україна: від бюрократичної «перебудови» до народної революції (1985 – 1991). – К., 2005.

 127. Литвин Володимир.Україна у другому повоєнному десятилітті (1956 – 1965) – К., 2004.

 128. Пихою Р.Г. Советский Союз: история власти. – М., 1928.

 129. Волкогонов Д.А. Семь вождей. – М., 1996.

 130. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 р.) – К., 2000.

 131. Парахонський Б.О. Національні інтереси України. – К., 1993.

 132. Проблеми державності та національно-культурне відродження України – Львів, 1993.

 133. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і демократична правова держава: проблеми взаємовпливу. – К., 1944.

 134. Баран В.К., Даниленко В.М. Україні в умовах системної кризи (1946 – 1980-і рр.)

 135. Кульчицький С.В. Помаранчева революція. – К.. 2005.


Питання до заліку:

 1. Теоретико-методологічні основи курсу.

 2. Теоретичні проблеми історичної пам’яті.

 3. Історіографія проблеми та джерела.

 4. Теоретична інтерпретація історичної памяті у зарубіжній літературі.

 5. Історична пам'ять як об’єкт наукових досліджень в СРСР та сучасній Україні.

 6. Природа історичної пам’яті.

 7. Структура пам’яті.

 8. Формування історичної пам’яті та її місце в структурі ментальності.

 9. Колективна, корпоративна й індивідуальна пам’ять.

 10. Пам'ять і націєтворчі та державотворчі процеси.

 11. Доба Середньовіччя в історичній пам’яті.

 12. Стародавні слов’яни. Київська Русь, феодальна роздробленість у літописах, фольклорі, образотворчому мистецтві, кіно й літературі.

 13. Київська Русь і монголо-татарська навала.

 14. Хмельниччина як сегмент історичної пам’яті.

 15. Пам'ять в контексті національно-визвольного руху ХІХ ст.

 16. Культурно-освітні процеси на українських землях.

 17. Т. Шевченко, Л. Українка, І. Франко, український театр освітні процеси і національна свідомість населення України.

 18. Т. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство.

 19. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях.

 20. Перша світова війна та «українське питання».

 21. Перша світова війна та український національний рух.

 22. Українська революція і проблема національної самоідентифікації.

 23. Українська революція в пам’яті наступних поколінь.

 24. Події 20–30-х років на етнічних українських землях в розрізі історичної пам’яті.

 25. Радянський проект для України. Пам’ять про Голодомор.

 26. Українці в ІІ Речіпосполитій.

 27. Бойові дії, Червона армія і перемога як стрижень пам’яті про війну.

 28. Основні контрагенти: «актори» й «режисери».

 29. Окупаційний режим режим. Образ ворога.

 30. Пам'ять про війну в електроних і політичних технологіях.

 31. Політика пам’яті та меморіалізації подій Другої світової війни.

 32. Пам’ять про Другу світову та повоєнні події в сучасній Україні.

 33. Повоєнна епоха в пам’яті сучасних поколінь.

 34. Поховані сподівання хрущовської «відлиги».

 35. Епоха Брєжнєва і наслідки «застою».

 36. Русифікаційні процеси в Україні.

 37. Інструментальний регістр монопартійної політики у сфері пам’яті.

 38. Пам’ять і державотворення в незалежній Україні.

 39. Державна політика пам’яті: успіхи й невдачі.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка