Програма навчальної дисципліни інформаційно-аналітична діяльність галузь знань 0201 Культура Напрям підготовки 020105 Документознавство та інформаційна діяльністьСкачати 257.92 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір257.92 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галузь знань 0201 Культура


Напрям підготовки 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів із основними поняттями інформаційно-аналітичної діяльності взагалі, формування в них систематизованих знань і навичок щодо процесів пошуку й аналітичної обробки інформації.

Завдання: формування знань та придбання навичок, необхідних для роботи у сучасних інформаційних установах; вільна професійна орієнтація у системах та мережах інформаційних потоків; ознайомлення з основними формами та методами створення інформаційної бази, оцінки інформації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:

  • історію та перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності ;

  • основні поняття і термінологію, що використовуються в інформаційно-аналітичній діяльності;

  • методологію, сучасні тенденції та актуальні проблеми інформаційно-аналітичної діяльності;

  • структуру та правила доступу до інформаційних ресурсів;

  • джерела та методи пошуку інформації, основи системної методології та методи підготовки інформаційно-аналітичних документів;

  • структуру, апаратне та програмне забезпечення, принципи роботи в інформаційно-аналітичних системах та мережах.

уміти:

 • збирати та ситематизувати інформацію;

 • аналізувати досліджувану інформацію, використовуючи свої знання про її типи й особливості;

 • ставити загальну задачу обробки даних, виходячи з мети дослідження;

 • виконувати первинне аналітичне опрацювання документів;

 • виконувати пошук інформації в глобальних та локальних комп'ютерних мережах;

 • на основі набутих знань про структуру та призначення апаратного і програмного забезпечення самостійно освоювати нові інформаційно-аналітичні технології.


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Інформаційно-аналітичні дослідження як складовий елемент структури інформаційних ресурсів суспільства
Тема №1. Інформаційно-аналітичні дослідження у структурі інформаційної діяльності.

1. Правові основи інформаційних відносин у суспільстві.

2. Документальна інформація як об'єкт інформаційно-аналітичних досліджень.

3. Сутність інформаційної діяльності.


Тема №2. Інформаційний документ у структурі інформаційних ресурсів.

1. Інформаційні ресурси держави та їх структура.

2. Інформаційний документ та його властивості.

3. Ознаки класифікації інформаційних документів.


Тема 3. Види інформаційних документів.

1. Реферат як інформаційний документ.

2. Огляд та його властивості.

3. Інформаційна довідка.


Література:


 1. ДСТУ 3017 – 95. Видання. Основні види: Терміни та визначення [Текст]. – Вид. офіційне. – Чинний від 01.01.1996. – K. – Вид-во Держстандарту України, 1995. – 47 с.

 2. ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – К. 2007. – 66 с.

 3. ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация: Взамен ГОСТ 7.9 – 70; Введ. – 01.07.78 [Текст] //Стандарты по библиотечному делу и библиографии. – М., 1985. – С. 100 – 105.

 4. Гречихин, А.А. Информационные издания: Типология и основные особенности подготовки [Текст] / А.А. Гречихин, И.Г. Здоров. – М.: Книга. 1988. – 272 с.

 5. Жалдак, M.I. Інформатика [Текст]: навч. посібник / М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський; за ред. M. I. Шкіля. – K.: Вища школа, 1991. – 319с.

 6. Кулешов, С. Г. Вступ до інформатики [Текст]: навч. посібник для студ. фак. бібл.– інформ. систем / С.Г. Кулешов. – K. 1993. – 70 с.

 7. Кулешов, С.Г. Про значення поняття «документ» [Текст] / С.Г. Кулешов //Бібл. вісник. – 1995. – №1. – С. 1–4.

 8. Сілкова, Г.В. Інформаційно-аналітичні дослідження як особливий аспект інформаційної діяльності [Текст] / Г.В. Сілкова // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: Міжвуз. зб. наук. праць. – K. 1997. – Вип. 2. – С. 188–193.

 9. Соловьев, В.И. Составление и редактирование рефератов: Вопросы теории и практики [Текст] / В.И. Соловьев. – М. : Книга, 1975. – 103 с.

 10. Тихомирова, Є.Б. Міжнародна інформація як наукова категорія [Текст] / Є.Б. Тихомирова // Українська культура в іменах і дослідження: Наук. записки Рівн. держ. ін-ту культури. – Рівне. 1997. – С. 146–151.

 11. Толковый словарь по основам информационной деятельности [Текст] / под ред. д-ра экон. наук., проф. Н. Н. Ермошенко; Укр. Академия информатики. Укр. ин-т науч.-техн. и экон. информации. – K., 1995. – 249 с.

 12. Швецова-Водка, Г.М. Історичний розвиток значень поняття «документ» [Текст] / Г.М. Швецова-Водка //Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: Міжвуз. зб. наук. праць. – K. 1997. – Вип. 2. – С. 179–187.


Змістовий модуль 2. Методика підготовки інформаційних документів

Тема № 4. Методи аналітика-синтетичної обробки первинної інформації.

1. Загальнонаукові методи в процесах АСОД.

2. Загальна методика підготовки інформаційних документів.

3. Джерела виявлення інформації.

4. Загальні критерії відбору інформації.
Тема № 5. Реферування як процес згортання первинної інформації.

1. Основні вимоги до процесу реферування.

2. Основні етапи реферування.
Тема № 6. Методи підготовки рефератів.

1. Методи реферування.

2. Методи викладу інформації у рефераті.

3. Особливості підготовки рефератів з суспільних наук.Тема № 7. Підготовка оглядової інформації.

1.Основні вимоги до огляду.

2.Структура огляду.

3.Основні етапи підготовки огляду.


Тема № 8. Підготовка окремих видів інформаційних документів.

1.Підготовка звітів про діяльність.

2.Підготовка інформаційного релізу.

3.Підготовка окремих видів оглядових документів.

4.Довідка як інформаційний документ.

Література:


 1. Буран, В.Л. Бібліографія. Загальний курс [Текст] : навч. посібник / Л.В. Буран, О.П. Довгопола, В.В. Купченко. – K., 1984. – С. 172–179.

 2. Виноградов, В.А. Общественные науки и информация [Текст] / В.А. Виноградов. – М.: Наука. 1978. – 263с.

 3. Гендлина, Н. И. Методика реферирования [Текст] / Н.И Гендлина. – Кемерово, 1991. – С. 52-56.

 4. Гольдгамер, Г. Проблеми и пути повышения информативности документов [Текст] / Г. Гольдгамер // Сер. 1 – 1989. – №12. – С. 11–15.

 5. Горбаченко, Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст]: навч. посібник. – К.: Університет «Україна», 2008. – 312 с.

 6. ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация [Текст]. М., 1995 – 9 с.

 7. ДСТУ 3578-97. Формат бібліографічного запису (книги і серіальні видання) [Текст]. –К.: Держстандарт України, 1997. – 18 с.

 8. ДСТУ 3582-97. Скорочення українських слів і словосполучень у бібліографічному описі [Текст]: – К.: Держстандарт України, 1997. – 18 с.

 9. Карпенко, О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 138 с.

 10. Кушнаренко, М.Н. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / М. Н. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К.: Вінар, 2003. – 328 с.

 11. Лапшов, Б.А. Дайджест-конспект – новое дитя древней библиографии [Текст] Б.А. Лапшов // Библиография. – 1995. – №6. – С. 25–29.

 12. Леонов, В.П. Реферирование и аннотированние научно-технической литературы [Текст] / В.П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с.

 13. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Кн . палата України, 2007. — 60 с.


Змістовий модуль 3. Канали розповсюдження інформації

Тема № 9. Інформаційні установи та їх інформаційна продукція.

1.Принципи діяльності інформаційних установ.

2.Вітчизняні та зарубіжні інформаційні установи.

3.Інформаційна продукція як результат інформаційної діяльності.


Тема №10. Форми поширення інформації.

1.Інформаційне обслуговування споживачів інформації.

2.Способи доведення інформації до споживачів.

3.Домашинна підготовка інформаційних документів.


Література:


 1. Добко, Т.В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання [Текст] / Т.В. Добко // Бібліографознавство: теорія і практика: 36. наук. праць. – К., 1997. – С.46–56.

 2. Карташов, Р. Про створення реферативних журналів України [Текст] / Р. Карташов // Вісник Книжкової палати. – 1996. – №1–2. – C. 27–30.

 3. Кочубей, Л. До проблеми створення реферативного журналу України «Політика» [Текст] / Л. Кочубей // Вісник Книжкової палати. – 1997. – №7. – C. 20–23.

 4. Матвійчук, О. Нові технології в інформаційному обслуговуванні парламентарів [Текст] / О. Матвійчук // Вісник Книжкової палати. – 1997. – №1. – C. 28–29.

 5. Соколов, Ю.А. Информационное обезпечение управленческой деятєльности [Текст] / Ю.А. Соколов // НТИ. Сер. 1. – 1989. – №7. – C. 2–5.

 6. Ясулайтіс, В.А. Методологічні питання інформаційного забезпечення завдань управління [Текст] / В.А. Ясулайтіс // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи. – К., 1996. – C. 32–33.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Інформаційно-аналітичні дослідження як складовий елемент структури інформаційних ресурсів суспільства

Тема 1. Інформаційно-аналітичні дослідження у структурі інформаційної діяльності
2

2


14

14

Тема 2. Інформаційний документ у структурі інформаційних ресурсів
2

2


16

2


14

Тема 3. Види інформаційних документів
2

2


16

2


14

Поточний МК

Разом:
6

6


46

4


42

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Методика підготовки інформаційних документів

Тема 4. Методи аналітика-синтетичної обробки первинної інформації
2

2


12

12

Тема 5. Реферування як процес згортання первинної інформації
2

2


14

2


12

Тема 6. Методи підготовки рефератів
4

2


14

14

Тема 7. Підготовка оглядової інформації
4

2


16
214

Тема 8. Підготовка окремих видів інформаційних документів
4

2


16
214

Підсумковий МК

Разом:
16

10


72

2

466

Модуль 3

Змістовий модуль 3. Канали розповсюдження інформації

Тема 9. Інформаційні установи та їх інформаційна продукція
4

2


12

12

Тема 10. Форми поширення інформації
4

2


14

14

Поточний МК
ІНДЗ

Підсумковий МК
2Разом:

8

26

26

Усього годин:

30

22


144

6

4134


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Інформаційно-аналітичні дослідження у структурі інформаційної діяльності
2

Інформаційний документ у структурі інформаційних ресурсів
3

Види інформаційних документів
4

Методи аналітико-синтетичної обробки первинної інформації
5

Реферування як процес згортання первинної інформації
6

Методи підготовки рефератів
7

Підготовка оглядової інформації

2

8

Підготовка окремих видів оглядової інформації

2

9

Інформаційні установи та їх інформаційна продукція
10

Форми поширення інформації

Самостійна робота

 1. Поняття “документ”. Види документів.

 2. Поняття “інформаційний документ”. Види інформаційних документів.

 3. Реферування як процес згортання первинної інформації.

 4. Інформаційні установи та їх інформаційна продукція.

 5. Форми поширення інформації.

 6. Поняття “соціальна інформація”.

 7. Первинний та вторинний документ. Інформаційний документ як різновид вторинного документа.

 8. компонентна структура інформаційної діяльності: суб’єкт, об’єкт, процеси, засоби та результати інформаційної діяльності.

 9. Мета як об’єднуючий фактор діяльності.

 10. Відмінність інформаційних документів від інших документів.

 11. Властивості інформаційних документів. Співвідношення понять “інформаційний документ” та “інформаційне видання”.

 12. Класифікація інформаційних документів за ознакою глибини згортання інформації, методу викладу інформації, форми використання інформаційного документа, цільового призначення інформаційного документа.

 13. Поняття “науковий реферат” та “інформаційний документ”.

 14. Властивості інформаційного реферату реферат як інтегральна інформаційна модель документа. Види рефератів.

 15. Огляд як інформаційна модель стану, перспектив розвитку і шляхів розв’язання поставленої проблеми.

 16. Огляд як засіб інформаційного управління. Специфічні риси огляду. Основні види огляду. Різновиди оглядової інформації.

 17. Довідка як інформаційний документ. Її різновиди.

 18. Аналітико-синтетична обробка документів (АСОД) як відображення загальних закономірностей розумового процесу.

 19. Загальнонаукові методи в процесах АСОД: аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування та ін. Інформаційний аналіз.

 20. Загальна методика підготовки інформаційних документів. Основні етапи підготовки інформаційних документів. Джерела виявлення інформації.

 21. Традиційні документальні джерела виявлення інформації. Види книжкових видань.

 22. Нетрадиційні джерела інформації. Неопубліковані матеріали як джерело інформації. Загальні критерії відбору інформації.

 23. Мета АСОД. Основний принцип АСОД.

 24. Поняття про основну інформацію та надлишкову інформацію. Види надлишкової інформації.

 25. Структура реферату. Обсяг реферату. Основні етапи реферування. Завдання кожного етапу.

 26. Огляд як документ створений шляхом логічної переробки документальної інформації з метою одержання вивідного знання про стан, розвиток та можливі шляхи розв’язання певної проблеми. Специфічні риси огляду. Основні вимоги до огляду. Структура огляду.

 27. Підготовка звітів про діяльність. Зміст звіту як інформаційного документа. Формалізована схема викладу інформації у звіті.

 28. Підготовка інформаційного релізу. Інформаційний реліз (прес-реліз) та його завдання. Структура інформаційного релізу. Особливості інформаційного релізу присвяченого певній особі.

 29. Оглядове видання, дайджест. Експрес-видання.

 30. Довідка як інформаційний документ та особливості її підготовки. Види довідок.


Індивідуальні завдання

Написання реферату на одну із запропонованих тем.


Методи навчання

Словесний, наочний, практичний, метод проблемного викладання, частково-пошуковий, метод індукції, метод стимулювання інтересу до навчання.Методи контролю

Метод усного та письмового контролю, тестового контролю, метод самоконтролю.


Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

ПМК 1

ПМК 2

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

ЗМ 5

20

20

30

100

Т2

Т3

ПМК

Т4-5

Т6

Т7-8

Т9

ПМК

Т10

ПМК

Т11-12

6

6

20

6

6

18

18

10

12

10

18Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-и бальною шкалою

А

91–100

5 (відмінно)

В

83–90

4 (добре)

С

76–82

D

68–75

3 (задовільно)

Е

61–6720–60

2 (незадоввільно) з можливістю повторного складання

F

0–19

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення

 1. Конспект лекцій.

 2. Питання для самостійної роботи студентів.

 3. Варіанти модульних робіт та комплексних контрольних робіт.

 4. Варіанти теоретичних питань самостійного вивчення.

 5. Теоретичні питання для підсумкового контролю.


Рекомендована література

Базова

 1. Буран, В.Л. Бібліографія. Загальний курс [Текст] : навч. посібник / Л.В. Буран, О.П. Довгопола, В.В. Купченко. – K., 1984. – С. 172–179.

 2. Виноградов, В.А. Общественные науки и информация [Текст] / В.А. Виноградов. – М.: Наука. 1978. – 263с.

 3. Гендлина, Н. И. Методика реферирования [Текст] / Н.И Гендлина. – Кемерово, 1991. – С. 52-56.

 4. Гольдгамер, Г. Проблеми и пути повышения информативности документов [Текст] / Г. Гольдгамер // Сер. 1 – 1989. – №12. – С. 11–15.

 5. Горбаченко, Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст]: навч. посібник. – К.: Університет «Україна», 2008. – 312 с.

 6. ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация: Взамен ГОСТ 7.9 – 70; Введ. – 01.07.78 [Текст] //Стандарты по библиотечному делу и библиографии. – М., 1985. – С. 100 – 105.

 7. ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация [Текст]. М., 1995 – 9 с.

 8. Гречихин, А.А. Информационные издания: Типология и основные особенности подготовки [Текст] / А.А. Гречихин, И.Г. Здоров. – М.: Книга. 1988. – 272 с.

 9. Добко, Т.В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання [Текст] / Т.В. Добко // Бібліографознавство: теорія і практика: 36. наук. праць. – К., 1997. – С.46–56.

 10. ДСТУ 3017 – 95. Видання. Основні види: Терміни та визначення [Текст]. – Вид. офіційне. – Чинний від 01.01.1996. – K. – Вид-во Держстандарту України, 1995. – 47 с.

 11. ДСТУ 3578-97. Формат бібліографічного запису (книги і серіальні видання) [Текст]. –К.: Держстандарт України, 1997. – 18 с.

 12. ДСТУ 3582-97. Скорочення українських слів і словосполучень у бібліографічному описі [Текст]: – К.: Держстандарт України, 1997. – 18 с.

 13. ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – К. 2007. – 66 с.

 14. Жалдак, M.I. Інформатика [Текст]: навч. посібник / М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський; за ред. M. I. Шкіля. – K.: Вища школа, 1991. – 319с.

 15. Карпенко, О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 138 с.

 16. Карташов, Р. Про створення реферативних журналів України [Текст] / Р. Карташов // Вісник Книжкової палати. – 1996. – №1–2. – C. 27–30.

 17. Кочубей, Л. До проблеми створення реферативного журналу України «Політика» [Текст] / Л. Кочубей // Вісник Книжкової палати. – 1997. – №7. – C. 20–23.

 18. Кулешов, С. Г. Вступ до інформатики [Текст]: навч. посібник для студ. фак. бібл.– інформ. систем / С.Г. Кулешов. – K. 1993. – 70 с.

 19. Кулешов, С.Г. Про значення поняття «документ» [Текст] / С.Г. Кулешов //Бібл. вісник. – 1995. – №1. – С. 1–4.

 20. Кушнаренко, М.Н. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / М. Н. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К.: Вінар, 2003. – 328 с.

 21. Лапшов, Б.А. Дайджест-конспект – новое дитя древней библиографии [Текст] Б.А. Лапшов // Библиография. – 1995. – №6. – С. 25–29.

 22. Леонов, В.П. Реферирование и аннотированние научно-технической литературы [Текст] / В.П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с.

 23. Матвійчук, О. Нові технології в інформаційному обслуговуванні парламентарів [Текст] / О. Матвійчук // Вісник Книжкової палати. – 1997. – №1. – C. 28–29.

 24. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Кн . палата України, 2007. — 60 с.

 25. Сілкова, Г.В. Інформаційно-аналітичні дослідження як особливий аспект інформаційної діяльності [Текст] / Г.В. Сілкова // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: Міжвуз. зб. наук. праць. – K. 1997. – Вип. 2. – С. 188–193.

 26. Соколов, Ю.А. Информационное обезпечение управленческой деятєльности [Текст] / Ю.А. Соколов // НТИ. Сер. 1. – 1989. – №7. – C. 2–5.

 27. Соловьев, В.И. Составление и редактирование рефератов: Вопросы теории и практики [Текст] / В.И. Соловьев. – М. : Книга, 1975. – 103 с.

 28. Тихомирова, Є.Б. Міжнародна інформація як наукова категорія [Текст] / Є.Б. Тихомирова // Українська культура в іменах і дослідження: Наук. записки Рівн. держ. ін-ту культури. – Рівне. 1997. – С. 146–151.

 29. Толковый словарь по основам информационной деятельности [Текст] / под ред. д-ра экон. наук., проф. Н. Н. Ермошенко; Укр. Академия информатики. Укр. ин-т науч.-техн. и экон. информации. – K., 1995. – 249 с.

 30. Швецова-Водка, Г.М. Історичний розвиток значень поняття «документ» [Текст] / Г.М. Швецова-Водка //Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: Міжвуз. зб. наук. праць. – K. 1997. – Вип. 2. – С. 179–187.

 31. Ясулайтіс, В.А. Методологічні питання інформаційного забезпечення завдань управління [Текст] / В.А. Ясулайтіс // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи. – К., 1996. – C. 32–33.


Допоміжна

 1. Виноградов, В.А. Общественные науки и информация [Текст] / В.А. Виноградов. – М.: Наука, 1978. – 263 с.

 2. Городецька, О.М. Проблеми протидії комп’ютерній злочинності й захисту інтелектуальної власності в Інтернеті: міжнародний та український досвід [Текст] / О.М. Городецька // Україна на шляху до європейської спільноти в умовах Помаранчевої революції: тези міжнар. наук. конф. – К.: 2005. – С.240–245.

 3. Ландэ, Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа [Текст] / Д.В. Ландэ. – М. : ИД «Вильямс», 2005. – 272 с.

 4. Морозов, А.О. Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально-економічного моніторингу [Текст] / А.О. Морозов, В.Л. Косолапов. – К.: Наукова думка, 2002. – 234 с.

 5. Почепцов, Г.Г. Теория и практика информационных войн [Текст] / Г.Г. Почепцов. – Ровно: Волинські обереги, 1999. – 124 с.

 6. Структура сучасного документознавства [Текст] / укл. М. Слободяник // Вісн. Книжкової палати. – 2003. – N 4. – С. 18-21.

 7. Чепуренко, Я.О. Офіційні видання в системі інформаційних ресурсів органів державної влади (зарубіжний досвід) [Текст] / Я.О. Чепуренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – №4. – С.13–23.


Інформаційні ресурси

 1. http://www.rada.gov.ua/ – Сервер Верховної Ради. Містить базу даних по законодавству України, законопроекти, новини українського парламенту.

 2. http://www.kmu.gov.ua/ ­– Кабінет міністрів України. Інформація про уряд України, органи влади, новини.

 3. www.mfa.gov.ua – міністерство закордонних справ України.

 4. www.ucipr.kiev.ua – український незалежний центр політичних досліджень.

 5. www.kmv.gov.ua/divisions.asp – Київська Міська Державна Адмiнiстрацiя. Інформаційно-аналітичне управління.

 6. spetskor.dnepr.info – дніпропетровське інформаційно-аналітичне інтернет-видання.

 7. www.un.kiev.ua – ООН на Україні.

 8. www.osce.org – Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

 9. www.coe.kiev.ua – Рада Європи на Україні. Документи Ради Європи.

 10. www.bc.kiev.ua – Британська Рада на Україні.

 11. www.ria.com.ua – портал українських газет.

 12. www.press.org.ua – портал українських газет.

 13. uamedia.visti.net – сервер української преси UaMedia.Visti.Net.

 14. www.zerkalo-nedeli.com – сайт міжнародного суспільно-політичного щотижневика «Дзеркало Тижня».

 15. www.for-ua.com – інтернет-газета «ForUm».

 16. http://www.dstu.gov.ua/Д – Держстандарт України.

 17. http://www.issi.kiev.ua/ –Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики.

 18. http://www.stc.gov.ua/ – Держкомітет зв’язку та інформатизації України. Новини галузі, програми, проекти, законодавчі документи.

 19. http://www.ucrf.gov.ua/uk – Український державний центр радіочастот «Укрчастотнагляд».
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка