Програма навчальної дисципліни фінансова санація та банкрутство підприємства галузь знань 0305 Економіка та підприємництво спеціальність 03050801 Фінанси І кредитСкачати 334.63 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір334.63 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА
галузь знань 0305 – Економіка та підприємництво

спеціальність 7.03050801 – Фінанси і кредит

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань

0305 “Економіка і підприємництво”

(шифр і назва)


Нормативна дисципліна

Напрям підготовки

-

(шифр і назва)Модулів (у формі контрольної роботи) – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):7.03050801 “Фінанси і кредит”(за спеціалізованими програмами)Рік підготовки:

Змістовий модуль – 1

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Складання, погодження та публічний захист плану фінансової санації підприємства_______

(назва)


Триместр

Загальна кількість годин –

72 год.

13-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год.

самостійної роботи студента


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


8 год.

Практичні, семінарські

6 год.

Лабораторні

- год.

Самостійна робота

58 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: модуль


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для заочної форми навчання – 19/81.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення курсу “Управління фінансовою санацією підприємства” полягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.

Завдання вивчення курсу - отримати знання щодо сутності управління фінансовою санацією підприємства, форм і методів державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання; економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємства, набуття навичок складання плану санації, оволодіння прийомами та методикою проведення санаційного аудиту, освоєння методів, правил та умов фінансування санації, оволодіння методикою проведення санаційної реструктуризації та реорганізації підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати: сутність управління фінансовою санацією підприємства; види фінансової санації; сутність, основні завдання та функції контролінгу; особливості складання плану фінансової санації підприємства; сутність санаційного аудиту та етапи його проведення; особливості проведення санації балансу; внутрішні та зовнішні джерела фінансової санації підприємства; сутність та форми реструктуризації підприємства; фінансовий механізм реорганізації підприємства; сутність та специфіку передавального та розподільного балансів; особливості державної фінансової підтримки санації підприємства, її форми та методи; специфіку оцінювання вартості майна підприємства; структуру законодавчих і нормативних актів з фінансової санації підприємства; галузеві та регіональні особливості управління фінансовою санацією; особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства.

вміти: складати і погоджувати план фінансової санації підприємства; здійснювати санаційний аудит та складати акт аудиторської перевірки; здійснювати санацію балансу підприємства; визначати внутрішні та зовнішні джерела фінансової санації підприємства; проводити реструктуризацію підприємства; складати розподільний та передавальний баланси підприємства; оцінювати вартість майна підприємства та складати звіт про експертне оцінювання вартості його майна; визначати економіко-правові особливості управління фінансовою санацією.
3. Програма навчальної дисципліни

3.1. Лекційний курс – 8 год.
Тема 1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства. Лекція №1 (1 год.)

1. Сутність управління виробничою системою в ринкових умовах.

2. Економічна сутність, види та менеджмент фінансової санації підприємства.

3. Виділення банкрута і складових механізму управління фінансовою санацією.Література:

 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 176 с.

 3. Зятковський І.В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика: монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 344 с.

 4. Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 272 с.

 5. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури,2007. - 208 с.

 6. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

 7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. -Київ: КНЕУ, 2000. - 412 с.

 8. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 376 с.


Тема 2-3. Суб’єкти у відносинах фінансової санації, банкрутства і ліквідації підприємства. Санаційний контролінг. Лекція № 1 (1 год.)

 1. Сторони і учасники у справі про банкрутство. Виявлення головних суб’єктів управління фінансовою санацією підприємства.

 2. Контролінг у системі управління фінансовою санацією підприємства: сутність, основні завдання та функції.

 3. Система раннього попередження та реагування. Прогнозування банкрутства підприємства.

Література:

 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 176 с.

 3. Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 272 с.

 4. Контроллинг как инструмент управления предприятием /Под ред. Н.Г. Данилочкиной. — М.: Аудит, 1998.

 5. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 208 с.

 6. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

 7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. -Київ: КНЕУ, 2000. - 412 с.

 8. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 376 с.

Тема 4-5. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства. Санаційний аудит.

Лекція № 3 (1 год.)

 1. Сутність та структурно-логічна схема плану фінансової санації підприємства.

 2. Складання плану фінансової санації підприємства, його погодження та виконання.

 3. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення. Акт аудиторської перевірки.

Література:

 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 176 с.

 3. Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 272 с.

 4. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури,2007. - 208 с.

 5. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

 6. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. -Київ: КНЕУ, 2000. - 412 с.

 7. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 376 с.


Тема 6-7. Джерела фінансової санації підприємства. Санація балансу та заходи з реструктуризації боржника.

Лекція № 4 (1 год.)

1. Порядок фінансування заходів з фінансової санації виробництва та активізації господарства.

2. Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел фінансової санації підприємства.

3. Санація балансу підприємства та заходи щодо його реструктуризації.4. Фінансовий механізм реорганізації підприємства. Передавальний та розподільний баланси.

Література:

 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 176 с.

 3. Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 272 с.

 4. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури,2007. - 208 с.

 5. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

 6. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. -Київ: КНЕУ, 2000. - 412 с.

 7. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 376 с.


Тема 8-9. Державна фінансова підтримка фінансової санації підприємства. Оцінювання вартості майна підприємства. Лекція № 5 (2 год.)

 1. Зміст, необхідність, форми та методи державної фінансової підтримки фінансової санації підприємства.

 2. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємства, їхнє призначення та функції.

 3. Необхідність, завдання, принципи та порядок експертного оцінювання вартості майна підприємства. Звіт про експертне оцінювання вартості майна підприємства.

Література:

 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: закон України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua

 3. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 176 с.

 4. Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 272 с.

 5. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури,2007. - 208 с.

 6. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

 7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. -Київ: КНЕУ, 2000. - 412 с.

 8. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 376 с.


Тема 10-11. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства. Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності.

Лекція № 6 (2 год.)

 1. Структура законодавчих і нормативних актів з фінансової санації підприємства.

 2. Визначення економіко-правових особливостей управління фінансовою санацією підприємства.

 3. Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою санацією підприємства.

 4. Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства.

Література:

 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 176 с.

 3. Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 272 с.

 4. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури,2007. - 208 с.

 5. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

 6. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. -Київ: КНЕУ, 2000. - 412 с.

 7. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 376 с.


4. Структура навчальної дисципліни


№ п/п

Тема

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекцій

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

1.

Сутність управління фінансовою санацією підприємства.

8

1

1

6

2.

Суб’єкти у відносинах фінансової санації, банкрутства і ліквідації підприємства.

6

0,5

0,5

5

3.

Санаційний контролінг.

6

0,5

0,5

5

4.

Складання і погодження плану фінансової санації підприємства.

6

0,5

0,5

5

5.

Санаційний аудит.

5

0,5

0,5

4

6.

Джерела фінансової санації підприємства.

5

0,5

0,5

4

7.

Санація балансу та заходи з реструктуризації боржника.

6

0,5

0,5

5

8.

Державна фінансова підтримка фінансової санації підприємства.

7,5

1

0,5

6

9.

Оцінювання вартості майна підприємства.

7,5

1

0,5

6

10.

Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства.

7,5

1

0,5

6

11.

Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності.

7,5

1

0,5

6

Всього

72

8

6

58
 1. Теми практичних занять


Тема 1-3. Сутність управління фінансовою санацією підприємства. Суб’єкти у відносинах фінансової санації, банкрутства і ліквідації підприємства. Санаційний контролінг.

Практичне заняття №1. (2 год.)

1. Сутність управління виробничою системою в ринкових умовах. Економічна сутність, види та менеджмент фінансової санації підприємства.

2. Виділення банкрута і складових механізму управління фінансовою санацією.

3.Сторони і учасники у справі про банкрутство. Виявлення головних суб’єктів управління фінансовою санацією підприємства.

4.Контролінг у системі управління фінансовою санацією підприємства: сутність, основні завдання та функції.

5.Система раннього попередження та реагування. Прогнозування банкрутства підприємства.Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ключові поняття: відносини фінансової санації, властивості виробничої системи ринку, режим функціонування виробничої системи (періодичний, перехідний, рівноважний) фінансова санація підприємства, управління фінансовою санацією підприємства, менеджмент фінансової санації підприємства, класична модель фінансової санації, наслідки впливу негативних факторів на фінансовий стан підприємства, досудова санація, види та мета фінансової санації, функціональні сфери менеджменту санації, експертна оцінка фінансового стану підприємства, контролінг, координація, інформаційне забезпечення, планування, бюджетування, аудит, вартісний аналіз, нуль-базис-бюджетування, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз.

Контрольні запитання:

 1. Сформулюйте предмет вивчення курсу «Управління фінансовою санацією підприємства».

 2. Дайте визначення сутності понять «санація», «фінансова санація», «управління фінансовою санацією підприємства».

 3. Назвіть види та сформулюйте мету фінансової санації підприємства.

 4. Розкрийте суть менеджменту фінансової санації підприємства.

 5. Назвіть функціональні сфери та завдання менеджменту фінансової санації підприємства.

 6. Перелічіть випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємства.

 7. Розкрийте особливості класичної моделі фінансової санації підприємства.

 8. Визначте сутність та назвіть призначення санаційного контролінгу.

 9. Детально охарактеризуйте функції контролінгу: координацію, інформаційне забезпечення, планування, бюджетування, аудит.

 10. Назвіть та детально опишіть інструменти та методи контролінгу: вартісний аналіз, нуль-базис-бюджетування, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз.


Тема 4-7. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства. Санаційний аудит. Джерела фінансової санації підприємства. Санація балансу та заходи з реструктуризації боржника.

Практичне заняття №2. (2 год.)

 1. Сутність та структурно-логічна схема плану фінансової санації підприємства.

 2. Складання плану фінансової санації підприємства, його погодження та виконання.

 3. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення. Акт аудиторської перевірки.

 4. Порядок фінансування заходів з фінансової санації виробництва та активізації господарства.

 5. Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел фінансової санації підприємства.

 6. Санація балансу підприємства та заходи щодо його реструктуризації.

 7. Фінансовий механізм реорганізації підприємства. Передавальний та розподільний баланси.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ключові поняття: план фінансової санації підприємства, структура плану фінансової санації підприємства, методологічні основи та порядок складання плану санації, план маркетингу та оцінювання ринків збуту, план виробництва та капіта­ловкладень, організаційний план, фінансовий план, аналіз шляхів досягнення беззбитковості підприємства, оцінка результатів та ефективності фінансової санації підпри­ємства, розробка стратегії санації підприємства, сис­тема раннього попередження та реагування, дискримінантний аналіз, прогнозування банкрутства, методи прогнозування банкрутства, модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Матвійчука, санаційний аудит, аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі, аудит фінансової сфери підприємства, ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції, аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві, акт аудиторської перевірки, зовнішні та внутрішні джерела фінансової санації підприємства, санація балансу, реструктуризація, реорганізація, злиття, розподіл та об’єднання підприємств, передавальний баланс, розподільний баланс підприємства.

Контрольні запитання:

 1. Дайте визначення плану фінансової санації підприємства.

 2. Назвіть суб'єктів та об'єкти плану фінансової санації підприємства.

 3. Представте та детально охарактеризуйте структурно-логічну схему плану фінансової санації підприємства.

 4. Дайте визначення санаційного аудиту підприємства.

 5. Сформулюйте мету та назвіть методи санаційного аудиту.

 6. Назвіть замовників санаційного аудиту.

 7. Дайте визначення санаційної спроможності підприємства. Представте методику її розрахунку.

 8. Назвіть етапи та опишіть порядок проведення санаційного аудиту підприємства.

 9. Назвіть джерела інформації для проведення санаційного аудиту.

 10. Дайте визначення акту аудиторської перевірки, поясніть необхідність та порядок його складання.

 11. Опишіть порядок фінансування заходів з фінансової санації виробництва та активізації господарства.

 12. Визначте внутрішні джерела фінансової санації підприємства.

 13. Назвіть зовнішні джерела фінансової санації підприємства.

 14. Охарактеризуйте фінансове оздоровлення підприємства із залученням засобів власників підприємства.

 15. Назвіть форми участі власників у фінансовій санації підприєм­ства.

 16. Розкрийте особливості двоступінчастої санації підприємства.

 17. Дайте визначення альтернативної санації.

 18. Опишіть участь кредиторів у фінансу­ванні санації підприємства-боржника.

 19. Поясніть специфіку конверсії боргу у власність.

 20. Розкрийте сутність пролонгації та реструктуризації існуючої за­боргованості підприємства-боржника.

 21. Визначте пода­ткові аспекти участі кредиторів у фінансовій санації боржника.

 22. Назвіть форми фінансової участі персоналу в фінансовій санації підприємства.

 23. Опишіть фінансову участь персоналу в фінансовій санації підприємства.


Тема 8-11. Державна фінансова підтримка фінансової санації підприємства. Оцінювання вартості майна підприємства. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства. Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності.

Практичне заняття №3. (2 год.)

 1. Зміст, необхідність, форми та методи державної фінансової підтримки фінансової санації підприємства.

 2. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємства, їхнє призначення та функції.

 3. Необхідність, завдання, принципи та порядок експертного оцінювання вартості майна підприємства. Звіт про експертне оцінювання вартості майна підприємства.

 4. Структура законодавчих і нормативних актів з фінансової санації підприємства. Визначення економіко-правових особливостей управління фінансовою санацією підприємства.

 5. Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою санацією підприємства.

 6. Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ключові поняття: приховане, фіктивне та зумисне банкрутство, позовна заява, функції законодавства про банкрутство, типи процедур, які може застосувати господарський суд до боржника, складові провадження у справі про банкрутство, формальні ознаки фінансової неспроможності, ухвала щодо порушення справи про банкрутство, розпорядник майна боржника, підготовче засідання господарського суду, попереднє засідання господарського суду, збори кредиторів, визнання боржника банкрутом, витрати при провадженні справи про банкрутство, черговість задоволення вимог кредиторів, підстави ухвалення судом рішення про санацію, доарбітражне врегулювання господарських спорів, арбітражне врегулювання господарських спорів, інститут банкрутства підприємств, порядок оголошення підприємства банкрутом, задоволення претензій кредиторів, фінансова санація на ухвалу господарського суду, мирова угода.

Контрольні запитання:

 1. Назвіть функції законодавства про банкрутство.

 2. Перелічіть типи процедур, які може застосувати господарський суд до підприємства-боржника.

 3. Назвіть складові провадження у справі про банкрутство.

 4. Визначте формальні ознаки фінансової неспроможності боржника.

 5. Розкрийте особливості ухвали щодо порушення справи про банкрутство підприємства.

 6. Розкрийте особливості діяльності розпорядника майна боржника.

 7. Опишіть підготовче засідання господарського суду.

 8. Розкрийте особливості попереднього засідання господарського суду.

 9. Назвіть особливості визнання боржника банкрутом.

 10. Перелічіть витрати при провадженні справи про банкрутство.

 11. Назвіть черговість задоволення вимог кредиторів.

 12. Опишіть підстави ухвалення судом рішення про фінансову санацію підприємства.

 13. Назвіть функціональні обов’язки та права керуючого санацією.

 14. Перелічіть складові плану реорганізації боржника.

 15. Назвіть форми реструктуризації підприємства.

 16. Розкрийте суть доарбітражного врегулювання.

 17. Дайте визначення позовної заяви та арбітражних витрат.

 18. Розкрийте особливості зборів кредиторів.

 19. Дайте визначення мирової угоди та назвіть особливості її укладання.

6.Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства.

6

2.

Тема 2. Суб’єкти у відносинах фінансової санації, банкрутства і ліквідації підприємства.

5

3.

Тема 3. Санаційний контролінг.

5

4.

Тема 4. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства.

5

5.

Тема 5. Санаційний аудит.

4

6.

Тема 6. Джерела фінансової санації підприємства.

4

7.

Тема 7. Санація балансу та заходи з реструктуризації боржника.

5

8.

Тема 8. Державна фінансова підтримка фінансової санації підприємства.

6

9.

Тема 9. Оцінювання вартості майна підприємства.

6

10.

Тема 10. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства.

6

11.

Тема 11. Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності.

6

Разом

58


Перелік питань для самостійної роботи


 1. Наслідки впливу негативних факторів на фінансовий стан підприємства.

 2. Сутність поняття «санація».

 3. Джерела фінансування санації.

 4. Функціональні сфери та завдання менеджменту санації підприємства.

 5. Випадки, коли приймається рішення про санацію підприємства.

 6. Експертна оцінка фінансового стану підприємства.

 7. Класична модель фінансової санації.

 8. Санаційний контролінг.

 9. Функції контролінгу: координація, інформаційне забезпечення, планування, бюджетування, аудит.

 10. Інструменти та методи контролінгу: вартісний аналіз, нуль-базис-бюджетування, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз.

 11. Суб'єкти та об'єкти плану санації.

 12. Виявлення потенціалу підприємства.

 13. Санаційні заходи у рамках Crash-програми.

 14. Розрахунок ефективності санації.

 15. Оцінка результатів санації.

 16. Суть, мета та методи санаційного аудиту.

 17. Замовники санаційного аудиту.

 18. Санаційна спроможність.

 19. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.

 20. Аудит фінансової сфери підприємства.

 21. Оцінка валюти балансу.

 22. Аудит власного капіталу.

 23. Аудит позичкового капіталу.

 24. Аналіз дебіторської заборгованості.

 25. Аналіз Cash-Flow.

 26. Аналіз становища підприємства на ринку.

 27. SWOT-аналіз на підприємстві.

 28. Акт аудиторської перевірки.

 29. Чиста санація.

 30. Форми рефінансування дебіторської заборгованості.

 31. Порядок проведення нуль-базис-бюджетування.

 32. Цілі та порядок зменшення статутного фонду підприємства.

 33. Цілі та порядок збільшення статутного фонду підприємства.

 34. Емісійний доход.

 35. Альтернативна санація.

 36. Участь кредиторів у санації боржників.

 37. Банківський консорціум.

 38. Менеджмент-бай-аут.

 39. Двоступінчаста санація.

 40. Переважні права на купівлю цінних паперів нової емісії.

 41. Фінансові джерела збільшення статутного фонду.

 42. Встановлення курсу емісії.

 43. Додаткова емісія акцій.

 44. Облігації конверсійної пози­ки.

 45. Пролонгація та реструктуризація існуючої за­боргованості.

 46. Надання додаткових кредитних ресурсів.

 47. Мотиви участі кредиторів у санації підприємства.

 48. Пода­ткові аспекти участі кредиторів у санації боржника.

 49. Збільшення виручки від реалізації.

 50. Зниження собівартості продукції.

 51. Згортання інвестицій та зменшення витрат, які не належать до собівартості продукції.

 52. Деномінація та конверсія акцій.

 53. Санація викупом акцій (придбання часток) у власників.

 54. Фінансова санація за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.

 55. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

 56. Практика використання різних форм фінансової санації.

 57. Трансформація боргу у власність.

 58. Санаційні кредити.

 59. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.

 60. Дії контрагента після одержання претензії.

 61. Позовна заява.

 62. Арбітражні витрати.

 63. Функції законодавства про банкрутство.

 64. Типи процедур, які може застосувати господарський суд до боржника.

 65. Складові провадження у справі про банкрутство.

 66. Формальні ознаки фінансової неспроможності.

 67. Ухвала щодо порушення справи про банкрутство.

 68. Розпорядник майна боржника.

 69. Черговість задоволення вимог кредиторів.

 70. Підстави ухвалення судом рішення про санацію.

 71. Керуючий санацією, його права та обов'язки.

 72. Мирова угода. 1. Іспитові питання

 1. Сутність управління виробничою системою в ринкових умовах.

 2. Економічна сутність, види та менеджмент фінансової санації підприємства.

 3. Виділення банкрута і складових механізму управління фінансовою санацією.

 4. Сторони і учасники у справі про банкрутство.

 5. Виявлення головних суб’єктів управління фінансовою санацією підприємства.

 6. Контролінг у системі управління фінансовою санацією підприємства: сутність, основні завдання та функції.

 7. Система раннього попередження та реагування.

 8. Прогнозування банкрутства підприємства.

 9. Сутність та структурно-логічна схема плану фінансової санації підприємства.

 10. Складання плану фінансової санації підприємства, його погодження та виконання.

 11. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення.

 12. Акт аудиторської перевірки.

 13. Порядок фінансування заходів з фінансової санації виробництва та активізації господарства.

 14. Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел фінансової санації підприємства.

 15. Санація балансу підприємства та заходи щодо його реструктуризації.

 16. Фінансовий механізм реорганізації підприємства.

 17. Передавальний та розподільний баланси.

 18. Зміст, необхідність, форми та методи державної фінансової підтримки фінансової санації підприємства.

 19. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємства, їхнє призначення та функції.

 20. Необхідність, завдання, принципи та порядок експертного оцінювання вартості майна підприємства.

 21. Звіт про експертне оцінювання вартості майна підприємства.

 22. Структура законодавчих і нормативних актів з фінансової санації підприємства.

 23. Визначення економіко-правових особливостей управління фінансовою санацією підприємства.

 24. Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою санацією підприємства.

 25. Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства.

 26. Експертна оцінка фінансового стану підприємства.

 27. Класична модель фінансової санації.

 28. Функції контролінгу: координація, інформаційне забезпечення, планування, бюджетування, аудит.

 29. Інструменти та методи контролінгу: вартісний аналіз, нуль-базис-бюджетування, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз.

 30. Суб'єкти та об'єкти плану санації.

 31. Замовники санаційного аудиту.

 32. Джерела інформації для проведення санаційного аудиту.

 33. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.

 34. Аудит фінансової сфери підприємства.

 35. Оцінка валюти балансу підприємства.

 36. Санаційний аудит власного капіталу підприємства.

 37. Санаційний аудит позичкового капіталу підприємства.

 38. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства.

 39. Аналіз Cash-Flow підприємства.

 40. Аналіз становища підприємства на ринку.

 41. SWOT-аналіз на підприємстві.

 42. Чиста фінансова санація підприємства.

 43. Напрями поліпшення та відновлення платоспроможності підприємства.

 44. Форми рефінансування дебіторської заборгованості підприємства.

 45. Цілі та порядок зменшення статутного фонду підприємства.

 46. Цілі та порядок збільшення статутного фонду підприємства.

 47. Альтернативна санація підприємства

 48. Участь кредиторів у санації боржників.

 49. Фінансове оздоровлення із залученням засобів власників підприємства.

 50. Форми участі власників у санації підприєм­ства.

 51. Участь кредиторів у фінансу­ванні санації підприємства-боржника.

 52. Пролонгація та реструктуризація існуючої за­боргованості підприємства.

 53. Мотиви участі кредиторів у санації підприємства.

 54. Пода­ткові аспекти участі кредиторів у санації боржника.

 55. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства.

 56. Санація викупом акцій (придбання часток) у власників.

 57. Фінансова санація за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.

 58. Функції законодавства про банкрутство.

 59. Типи процедур, які може застосувати господарський суд до боржника.

 60. Складові провадження у справі про банкрутство.

 61. Ухвала щодо порушення справи про банкрутство.

 62. Підготовче засідання господарського суду.

 63. Попереднє засідання господарського суду.

 64. Збори кредиторів підприємства-боржника.

 65. Визнання боржника банкрутом.

 66. Витрати при провадженні справи про банкрутство.

 67. Черговість задоволення вимог кредиторів.

 68. Підстави ухвалення судом рішення про санацію.

 69. Керуючий санацією, його права та обов'язки.

 70. Мирова угода.8. Індивідуальні завдання

 1. Бути присутнім при написанні модулів.

 2. Скласти, погодити та публічно захистити план фінансової санації реального підприємства відповідно до такого змісту:

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1

Характеристика вихідної ситуації на підприємстві за 2009-2011 рокИ……………………………………………….………………………………………………………..  1. Коротка історична довідка підприємства…………………………………………………………..

  2. Аналіз фінансового стану підприємства …………………………………………………………..

  3. Оцінка ймовірності настання банкрутства підприємства………………………………………..

  4. Економічна оцінка наявного потенціалу підприємства та доцільності розробки плану фінансової санації (оцінка санаційної спроможності підприємства)…….……………………………..

Розділ 2

Розробка плану ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………..

2.1. План маркетингу та оцінка ринків збуту продукції підприємства…………………………………

2.2. План виробництва та капіталовкладень ……………………………………………………………..

2.3. Організаційний план підприємства…………………………………………………………………..

2.4. Фінансовий план……………………………………………………………………………………….


Розділ 3

Розрахунок ефективності плану ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ та контроль за ходом та результатами його реалізації………………........................................................................Висновки……………………………………………………………………………...............................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………………

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………..
9. Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» викладачем використовуються традиційні (лекції, демонстрації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (кейс-методи, рольові ігри, дискусії та ін.) методи навчання.


10. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» викладачем використовуються наступні методи контролю:

а) виконання індивідуального завдання;

в) модулі.


11. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзаменуПоточне тестування та самостійна робота

Відвідування лекцій

Модуль

Сума

Т1

Т2 …

… Т11

Контрольна робота

3

3

3

17

6

44

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

зараховано83-90,9

В

добре

76-82,9

С

68-75,9

D

задовільно

61-67,9

Е

21-60,9

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-21

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

1. Навчальний комплекс з курсу «Управління фінансовою санацією підприємства».


13. Рекомендована література
Базова

 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 176 с.

 3. Зятковський І.В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика: монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 344 с.

 4. Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 272 с.

 5. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури,2007. - 208 с.

 6. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

 7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. -Київ: КНЕУ, 2000. - 412 с.

 8. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 376 с.


Допоміжна

 1. Господарський кодекс, остання редакція від 08.07.2011р. на підставі 3686-17, чинний. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність», остання редакція від 19.05.2011р. на підставі 3394-17, чинний. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=2121-14.

 3. Постанова Правління НБУ №492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, остання редакція від 16.05.2011р. на підставі z0659-11, чинна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=z1172-03.

 4. Закон України «Про господарські товариства» // www.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // www.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // www.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовіс­ної конкуренції у підприємницькій діяльності» // www.rada.gov.ua

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств» // www.rada.gov.ua

 9. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства». // www.rada.gov.ua

 10. Агентство з питань запобігання банкрутства підприємств. Методика інтег­ральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організації // Українсь­ка інвестиційна газета. — 1998. — №3.

 11. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К., 1999. — Т. 1,2.

 12. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

 13. Джеймс Ван Хорн. Основы управлення финансами. — М.: Финансы и статис­тика, 1996.

 14. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основи построения контроллинга в организациях/ А. М. Карминский и др. — М.: Финансы и стати­стика, 1998.

 15. Контроллинг как инструмент управлення предприятием /Под ред. Н.Г. Данилочкиной. — М.: Аудит, 1998.

 16. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпо­рацій. — К.: Либідь, 1993.


14. Інформаційні ресурси
Періодичні видання:

1. Економіка, фінанси, право

2. Економіст

3. Урядовий кур’єр4. Фінанси України
Електронні ресурси:

1. www.zakon.rada.gov.ua

2. www.ukrstat.gov.ua

3. www.minfin.gov.ua

4. www.kmu.gov.ua

5. www.bank.gov.ua

6. www.sta.gov.ua

7. www.ac-rada

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка