Програма навчальної дисципліни (для підрозділів міліції громадської безпеки)Скачати 162.91 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір162.91 Kb.
 ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

(для підрозділів міліції громадської безпеки)підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»

за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (6.030402)

галузі знань «Право» (0304)

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:


Александров Д.О. - кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ


Київ 2014

Вступ


Програму вивчення навчальної дисципліни “Професійно-психологічна підготовка” розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня вищої освіти «Бакалавр» для підрозділів міліції громадської безпеки, спеціальність «Правоохоронна діяльність» (6.030402) галузі знань «Право» (0304).

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Професійно-психологічна підготовка” є засоби, прийоми та методи професійно-психологічної підготовки майбутніх співробітників підрозділів міліції громадської безпеки з метою формування в них професiйно-психологічного досвiду, практичних навичок і умінь використання спеціальних знань для виконання службових завдань, при реалізації діяльності з охорони громадського порядку та підтримання громадської безпеки.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни “Професійно-психологічна підготовка” передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальної дисципліни „Психологія”, а після вивчення дисципліни – набуття знань з дисциплін «Тактико-спеціальна підготовка» та „Адміністративна діяльність в ОВС”.
Програма навчальної дисципліни “Професійно-психологічна підготовка” складається з таких змістових модулів:

1. Професійне забезпечення та особливості професійної діяльності працівників ОВС.

2.Діяльність в екстремальних ситуаціях та особиста безпека працівників ОВС.

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"

Дисципліна “Професійно-психологічна підготовка” вивчається курсантами факультету початкової та спеціальної підготовки після такої навчальної дисципліни, як психологія в якості професійно орієнтованої.

Метою цієї дисципліни є озброєння майбутніх співробітників підрозділів міліції громадської безпеки системою знань загальнотеоретичного, методологічного, психологічного, управлінського і правового характеру, необхiдних для формування професiйно-психологічного досвiду використання спеціальних знань для виконання службових завдань та самовдосконалення особистостi; формування в них практичних навичок і умінь щодо використання науково обґрунтованих форм, методів і засобів професійної психології при реалізації діяльності з охорони громадського порядку та підтримання громадської безпеки.

Курсанти мають знати форми, методи і засоби професійної психології, предмет, завдання та сфери застосування спеціальних психологічних знань в процесі виконання завдань з охорони громадського порядку, психологічні технології та закономірності професійного спілкування у психологічно складних і напружених ситуаціях забезпечення громадської безпеки, методичні засади та техніку підтримання особистої безпеки; уміти планувати та здійснювати професійну діяльність з охорони громадського порядку, володіти методами вiзуальної психодiагностики та особливостями поведінки людини, методиками розвитку професійно значущих якостей, оцінювати належності людини до кримінального середовища, володіти навичками діагностики поведінки особи, яка знаходиться у небезпечному стані, прийомами психологічного впливу та навичками взаємодії при спілкуванні з об’єктами професійної діяльності.

Фахова спрямованість вивчаючих дисципліну врахована у структурі залікового кредиту, окремих розділів і тем. Ефективність засвоєння знань, вироблення умінь та навичок забезпечується семінарськими, практичними заняттями, індивідуальною роботою з викладачем. Значна увага приділяється сучасним методикам та технологіям пізнавальної та комунікативної діяльності, узагальненню результатів оцінки ситуації та пізнання об’єктів професійної діяльності. Крім того, курсанти знатимуть психологічні чинники, які зумовлюють вибір ефективної тактики поведінки у небезпечних ситуаціях службової діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни “Професійно-психологічна підготовка ” відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.


2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА
Змістовий модуль І. Професійне забезпечення та особливості професійної діяльності працівників ОВС.
Тема 1. Психологічне забезпечення професійної діяльності працівників ОВС.

Сутність психологічного забезпечення службової діяльності працівників ОВС. Слід зазначити, що під системою психологічного забезпечення розуміється сукупна узгоджена діяльність спеціальних підрозділів психологічного забезпечення, науково-дослідних установ, навчальних закладів та практичних органів МВС України, спрямована на підвищення ефективності їх оперативно-службової діяльності шляхом цілеспрямованого використання науково обгрунтованих форм, методів і засобів професійної психології. Необхідність психологічного забезпечення зумовлена рядом чинників, пов'язаних зі специфікою діяльності органів внутрішніх справ.

Професійний психологічний відбір - це комплекс заходів, який забезпечує визначення відповідності індивідуально-психологічних властивостей працівника вимогам професійної діяльності і спрямований на підвищення якості комплектування особовим складом практичних органів та навчальних закладів. Професійний психологічний відбір включає: соціально-психологічне вивчення, психологічне і психофізіологічне обстеження.

Професійно-психологічна підготовка виступає як цілеспрямований процес формування та розвитку особистісних якостей і властивостей працівника, які б відповідали вимогам оперативно-службової діяльності і забезпечували її ефективне виконання.

Змістом психологічного супроводження проходження служби виступає комплекс психологічно обґрунтованих заходів, який забезпечує підвищення ефективності службової діяльності, працездатності та кваліфікаційного зростання особового складу.

Розкриваючи зміст та сутність психологічної підтримки оперативно-службових заходів, необхідно виходити з положення, що даний напрям психологічного забезпечення полягає у поглибленому використанні психологічних знань при проведенні оперативно-службових заходів.


Тема 2. Психологічні особливості професійної діяльності працівників ОВС.

Правоохоронна діяльність це соціономічний вид професій типу “людина-людина”. Напружена, стресогенна та екстремальна діяльність. Пов’язана з багатоваріантністю вирішуваних професійних завдань та їх інтелектуальною і емоційною насиченістю. Жорстка правова регламентація та наявність владних повноважень. Високий рівень відповідальності за результати й наслідки роботи. Висока соціальна й особистісна значущість можливих помилок. Наявність протидії від правопорушників та злочинців, їх оточення. Ризик для життя й здоров’я. Загроза помсти працівникові чи членам його родини з боку злочинців. Дефіцит часу для аналізу обставин і прийняття рішень. Значні психічні й фізичні навантаження. Інтенсивний вплив несприятливих чинників навколишнього середовища.

Підвищені вимоги не тільки до комунікативних здібностей, а й до високого рівня інтелекту та загальнопсихологічних здібностей особистості її суб’єктів. Акцентується увага на необхідності залучення комплексу спеціальних психологічних знань. Цілісна система психологічного супроводження професійної діяльності.

Визначення психологічних особливостей суб’єктів із застосуванням діяльнісного підходу. Виокремлення особистісної моделі крізь призму специфіки правоохоронної діяльності. Характеристика професійної діяльності працівників ОВС. Визначення комплексу психологічних якостей і властивостей. Забезпечення ефективності службової активності працівників ОВС у протидії злочинності.


Змістовий модуль ІІ. Діяльність в екстремальних ситуаціях та особиста безпека працівників ОВС.
Тема 3. Психологічна характеристика екстремальних ситуацій в діяльності працівників ОВС.

Екстремальну ситуацію можна визначати як несприятливий, складний стан умов людської життєдіяльності, що набув для окремої особи або групи осіб особливої значимості; це об’єктивно складні умови діяльності, що сприймаються й оцінюються як напружені чи небезпечні. Виділяють типи та різновиди штатних та позаштатних екстремальних ситуацій оперативно-службової діяльності працівників ОВС.

Центральним у характеристиці сутності екстремальних ситуації, коли може бути завдано шкоди фізичному та психічному здоров’ю працівника правоохоронних органів, є поняття „небезпека” – стрес-чинник, що відображає усвідомлення працівником обставин, за яких дія відповідних впливів може завдати йому фізичних та психічних ушкоджень, призвести до нещасного випадку чи загибелі.

Професійно значущі якості забезпечують ефективність діяльності з позиції її якості та надійності. Якості суб’єкта сформовані за рахунок особливостей психічних процесів (сприймання, пам’яті, уваги, мислення), особистісних властивостей, обсягу необхідних знань, наявності відповідних навичок. Процес адаптації (умови діяльності) здійснює безпосередній вплив на психологічні особливості суб’єкта.

Вплив екстремальних ситуацій спричиняє виникнення специфічних емоційних станiв, найбільш типовими серед яких є: стрес, афект, фрустрація. Психологічна готовність до екстремальних умов діяльності, здатність вирішувати конфліктні ситуації. Контрольоване супроводження фахівців у межах службової підготовки в підрозділах. Здатність відбирати з великої кількості інформації ту, яка необхідна для вирішення конкретного завдання, приймати рішення за умов обмеженості часу на її осмислення.
Тема 4. Психологічні аспекти забезпечення особистої безпеки працівників ОВС.

Особиста безпека – це система організаційно-правових, фізичних і тактико-психологічних заходів, які дозволяють забезпечити збереження життя та здоров’я працівника правоохоронних органів і підтримання високого рівня ефективності його професійних дій.

Розкривається зміст понять психологічна готовність та психологічна стійкість працівника ОВС. При цьому, психологічна готовність працівника ОВС – це сукупність якостей і властивостей особистостi, що зумовлює стан змобілізованості психiки, настроєність на найбільш доцільні, активні та рішучі дiї в складних чи небезпечних умовах виконання службових обов’язків. У свою чергу психологічна стійкість – активно-дієвий стан особистостi, що відображає змiст i умови професійного завдання i виявляється у здатності зберігати стан нормального функціонування психiки, доцільно діяти, незважаючи на перепони.

Залежно від індивідуально-психологічних та психофізіологічних особливостей працівників та рівня їх професійної підготовленості безпека діяльності може бути різною. Це зумовлює необхідність своєчасного та наукового обґрунтованого визначення керівниками служб та підрозділів осіб, схильних до нещасних випадків, зі зниженим імунітетом до небезпечних ситуацій. Чинники, що визначають цю категорію працівників, складають: стійкі (сталі) протипоказання до небезпечних видів діяльності, тимчасові чинники обмеження використання працівника в небезпечних ситуаціях, ситуативні обмеження особистості та віктимні особистісні якості, що роблять працівника уразливим щодо злочинних зазіхань.

Визначення, види та особливості поведінки працівника ОВС (та об’єктів правоохоронної діяльності) у екстремальних умовах. Організаційно-тактичні та психологічні особливості поведінки працівників ОВС під час масових заходів.Предмет, методи, суб’єкт та об’єкт саморегуляції. Види саморегуляції: м’язова, емоційна, ментальна. Зміст аутотренінгової підготовки, витоки та сучасний стан. Традиційні та нетрадиційні тренінгові методики саморегуляції. Саморегуляція за допомогою аутотренінгових методик.

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Тези доповідей матеріалів конференцій


 1. Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали “круглого столу” (Харків, 11 листопада 2011 року). – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2011.

 2. Актуальні проблеми юридичної науки – 2010 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 листопада 2010 року) / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, Н.Б. Болотіної / У 2-х частинах. – К. : Національна академія управління, 2011.

 3. Актуальні проблеми юридичної психології : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 29–30 вересня 2006 р.) / ред. кол. Є. М. Моісеєв, В. М. Дзюба, О. М. Джужа та ін. – К. : Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2006.

 4. Актуальні проблеми юридичної психології : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 травня 2014 р.) / ред. кол. М.В.Костицький та ін. – К. : НАВС, 2014.

 5. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24 лютого 2012 року). – Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2012.

 6. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 18 лютого 2011 року). – Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2011.

 7. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права [Текст] : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 травня 2011 року). – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011.

Монографії


 1. Абульханова К. А. О субъекте психической деятельности. Методологические проблемы психологии / К. А. Абульханова. – М. : Наука, 1973. – 288 с.

 2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические проблемы. - М. 1990 г. – 234 с.

 3. Александров Д.О. Становлення особистості працівника ОВС. Монографія. / Д.О.Александров. – К.: Вад екс, 2014. – 340 с.

 4. Андросюк В.Г., Ромашко А.В. Педагогика и психология в деятельности ОВД. К., 1988 г. – 286 с.

 5. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 309 с.

 6. Волков А.А. Психологическая подготовка сотрудников 0ВД и ее практическое значение в повышении профессионального мастерства. М., 1986

 7. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информационно-методическое пособие по курсу «Психология человека» / М.В.Гамезо, И.А.Домашенко.- М.: Пед. общество России, 1999.

 8. Дулов А. В. Судебная психология: учебное пособие / А. В. Дулов – [2-е изд., испр. и доп.] – Минск : Вышэйш. шк., 1975. – 464 с.

 9. Клубов Е.П. Профессионально важные условия деятельности и основные требования к личности милиционера. М., 1986

 10. Кондратьєв Я.Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України: Монографія / Я.Ю. Кондратьєв. – К.: НАВСУ, 1999. – 216 с.

 11. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. «Грамматика общения» . Москва.: «Смысл» 1999.

 12. Кудерміна О.І. Психологія особи як суб’єкта правоохоронної діяльності / Кудерміна О.І. – Монографія. Чернівці:Наші книги, 2012. – 415с.

 13. Литвинцева И.А. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. – М., 1997.

 14. Ложкін Г.В. Терміни, поняття, визначення. Військова психологія. – К., 1996. – 301 с.

 15. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. - К.: МАУП, 2000.

 16. Пиз А. Язык телодвижений. – Нижний Новгород : “Ай-Кью”, 1992.

 17. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986 г. – 336с.

 18. Психология: краткий психологический словарь (под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского). М.: 1990 г. - 321 с.

 19. Романенко О.В. Вступ до спеціальності: курс лекцій. – К.; НАВС, 2011. – 84 с.

 20. Романенко О.В., Гриценок Л.І., Василенко М.М. методика дослідження готовності студентів-першокурсників до навчально-професійної діяльності. – К.; НАВС, 2011. – 65 с.

 21. Станкин М.И. Психология общения. – М.: Московский психолого-социальный институт, 1996.

 22. Хьелл Л, Зиглер Д. Теории личности. СПб, 1997.


Підручники

 1. Васильев В.Л. Юридическая психология : учебник. – СПб. : Питер, 2010.

 2. Екстремальна психологія: підручник / заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2007. – 502 с.

 3. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология : Учебник для вузов. – СПб. : Питер, 2003. – 752 с.

 4. Еникеев М. И. Юридическая психология : учебник для вузов / М. И. Еникеев. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – СПб. : Питер, 2006. – 501 с.

 5. Психология : учеб. для гуманит. вузов / [под общей ред. В. Н. Дружинина]. – СПб. : Питер, 2005. – 651 с.

 6. Юридична психологія : Підручник / [кол. авт. : Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2007. – 360 с.


Навчальні посібники

 1. Андреева Г.М. Социальная психология : учеб. пособие. – [2-е изд.]. – М., 1988.

 2. Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності : навч. посіб. /МВС УАВС. – К. 1994 р. – 226 с.

 3. Барко В.І. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України : практ. посіб. / В.І. Барко, Ю.Б. Ірхін, Т.В. Нещерет, О. В. Шаповалов. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ ; Друкарня МВС, 2007. – 100 с.

 4. Бесчастный В. Н. Работа с персоналом органов внутренних дел : науч.-практ. пособ. / В. Н. Бесчастный. – Донецк: ДЮИ МВД при ДонНУ, 2005. – 324 с.

 5. Ковалёв А.Г. Личность и ёё структура // Общая психология / [Ред. В.В. Богословского, А.Г. Ковалёва, А.А. Степанова]. – М. : Наука, 1981. – 486 с.

 6. Конфліктологія. Альбом схем з коментарями : навч. посіб. / [кол. авт. : Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, І. М. Охріменко] ; за заг. ред. Л. І. Казміренко. – К. : ЛОГОС, 2010. – 56 с.

 7. Льюис Д. Тренинг эффективного общения : учеб. пособие / Д. Льюис. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 224 с.

 8. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг: учеб. пособие для вузов / Ю.М. Жуков, А.К. Ерофеев, С.А. Липатов и др.; Под ред. Ю.М. Жукова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 256 с.

 9. Профессиональная психология : учеб. пособие / [В. А. Олейников, Г. Н. Будагьянц, А. С. Звонок и др.]. – Луганск : РИО ЛИВД, 1996. – 364 с.

 10. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Частина I : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с.

 11. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина II : Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах : навч.-метод. посіб. / [В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.] ; за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : НАВСУ, 2003. – 124 с.

 12. Столяренко А.М. Психологическая подготовка личного состава ОВД: учеб. пособ. – М. : Академия МВД СССР, 1987. – 410 с.

 13. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями : навч. посібник / [Кол. авт. : Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – [Вид. 3-тє, доопр. та доп.]. – К. : КНТ, 2008. – 152 с.

Практикуми

 1. Платонов К.К. Психологический практикум. – М. : Высш. шк., 1980.

 2. Практикум із загальної психології / [за редакцією Ю.М. Трофімова]. – К. : Знання, 2001. – 289 с.

 3. Трофимова Н.М. Общая психология: практикум / Н.М. Трофимова, Е.В. Поленякина, Н.Б. Трофимова. – СПб. : Питер, 2005. – 320 с.

 4. Юридична психологія : практикум / [за заг. ред. Л. І. Казміренко]. – Вид. 2-е, уточ. та доп. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 192 с.


Навчально-методичні матеріали, комплекси

 1. Навчально-методичні матеріали для слухачів магістратури (термін навчання – 1 рік) / [за ред. Л.В. Кравченка]. – К. : НАВСУ, 2002. – 151 с.

 2. Профессиональная психология в ОВС. Общая часть : курс лекций / [В.Г. Андросюк, Л.И. Казмиренко, Г.А. Юхновец, В.С. Медведев]. – К. : Укр. акад. внутр. дел, 1995.


Методичні вказівки та рекомендації

 1. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу «Основи психології та педагогіки». – К.: НАВСУ, 1999 – 31 с.

 2. Психологічне та соціологічне забезпечення роботи з персоналом : Збірник методичних рекомендацій / [В.О. Соболєв, В.І. Московець, В.Л. Лапшина та ін.]. – Х. : НУВС, 2002. – 282 с.

Статті


 1. Александров Д.О. Дослідження психологічних детермінант комунікативного компонента діяльності працівника ОВС / Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. – Алчевськ. – 2013. – Вип. 39. – С.87-91.

 2. Александров Д.О. Дослідження психологічних детермінант конструктивного компоненту діяльності працівника ОВС. / Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського за ред. С.Д. Максименка, Н.О.Євдокимової. – Т. 2. Вип. 11. – Миколаїв. - МНУ ім. Сухомлинського., 2013 р. (Серія психологічні науки). - С. 14-19.

 3. Александров Д.О. Дослідження психологічних детермінант організаційного компоненту діяльності працівника ОВС. / Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.: - Том 5. Вип. 13: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – К.:ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2013. – С.3-11.

 4. Александров Д.О. Дослідження психологічних детермінант пізнавального компоненту діяльності працівника ОВС. / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць інституту психології ім. Костюка. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013 р. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 18. - С.7-15.

 5. Александров Д.О. Психологічний аналіз діяльності як основа вивчення особистості працівника ОВС. / Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Серія Педагогічні та психологічні науки. Зб. наук. праць. Вип. 4, 2013. – Одеса, 2013. – С. 56-63.

 6. Александров Д.О. Психологічний зміст основних видів правоохоронної діяльності працівника ОВС. / Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.: - Том 11. Вип. 8. ч. 1.: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – К.:ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2013. – С.19-27.

 7. Андросюк В. Г. Які якості вимагаються від працівника міліції : методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Г. О. Юхновець // Науковий вісн. Укр. акад. внутр. справ. – 1996. – № 1. – С. 105–116.

 8. Антонов Р.Д. Концептуальний підхід до сучасної психології // Науковий вісник Інституту психології НАН України. – К. : Вид-во Інституту психології НАН України, 1999. – Вип. 4. – 90–98.

 9. Криволапчук В.О. Пріоритетні напрями психологічного забезпечення професійної діяльності оперативних підрозділів на сучасному етапі розвитку системи МВС України / В.О. Криволапчук // Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28 листопада 2008 року) / ред. кол.: Є.М. Моісеєв, Д.О. Александров, О.О. Бандура та ін. – К.: КНУВС, 2008. – С. 8 – 10.

 10. Криволапчук В. О. Загальні характеристики надійності працівників кримінальної міліції / В. О. Криволапчук // Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Одеса, 23–24 грудня 2011 р.) / Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса : ОДУВС, 2011. – С. 131–132.

 11. Охріменко І. М. Проблема мотивації професійної діяльності працівника оперативного підрозділу / І. М. Охріменко // Юридична Україна. – 2008. – № 9. – С. 105–110.

 12. Охріменко І. М. Психологічна готовність працівників оперативних підрозділів ОВС до кваліфікованого виконання професійних завдань: проблематика питання / І. М. Охріменко // Кримський юридичний вісник. – 2010. – № 1(8). – Ч. I. – С. 254–261.

 13. Охріменко І. М. Особливості професійно-психологічного становлення працівника оперативного підрозділу ОВС / І. М. Охріменко // Право та суспільство. – 2007. – № 4. – С. 100–103.

 14. Экстремальные ситуации, конфликты, согласие : сб. статей. / Акад. упр. МВД России. – М., 1998. – 97 с.


Інформаційні ресурси

Асоціація незалежних психологів (http://www.psychonezalegni.com.ua).

Юридична психологія (http://yurpsy.fatal.ru/).

Світ психології (http://psychology.net.ru/).
 1. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ - ЗАЛІК
 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь курсантів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер.Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння курсантами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення навчальної дисципліни. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання курсантами аналізу матеріалів за тематикою навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка