Програма навчальної дисципліни державотворення зунр (1918–1919 рр.): соціальні та міжнаціональні аспектиСкачати 345.12 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір345.12 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра новітньої історії України

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

________________________

«____» ___________ 2014 р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Державотворення ЗУНР (1918–1919 рр.): соціальні та міжнаціональні аспекти

напряму підготовки 6.020302 Історія

факультет Історичний

Форма

навчання


Курс

Семестр

Загал.

обсяг


(год.)

Всього


аудит.

(год.)


У тому числі (год.):

Самос-

тійна


робота

(год.)


Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік


(сем.)

Екзамен

(сем.)


Лекції

Лабораторні

Прак-тичніДенна

4

1

84

28

2856


2


Програма складена на основі:

Варіативної частини освітньо-професійної програми СВО Львівського національного університету імені Івана Франка, галузі знань 0203 «Гуманітарні науки»

напряму 6.020302 «Історія»

Розробник програми: доцент, канд. іст. наук Павлишин Олег Йосифович

Програма затверджена на засіданні кафедри новітньої історії України

Протокол № __ від ______________________ 2014 р.

Завідувач кафедри _______________________________ (проф., д-р іст. наук Сухий О. М.)

________________________ 2014 р.Схвалено Вченою радою історичного факультету.

Протокол № __ від _______________________ 2014_ р.

Голова Ради ________________________ (проф., канд.. іст. наук Шуст Р. М.)

________________________ 2014_ р.

© Олег Йосифович Павлишин, 2014 р.

© ЛНУ ім. Івана Франка, 2014 р.1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

1.1. Предмет, мета та завдання спецкурсу

Предмет спецкурсу: В межах спецкурсу розглядаються етносоціальні передумови національної революції на українських етнічних землях Австро-Угорської монархії 1918 – 1919 рр., особливості формування та діяльності центральних та місцевих органів революційної влади ЗУНР. Основна увага студентів зосереджується на вивченню маловідомих міжнаціональних та соціальних аспектів державотворення ЗУНР: взаємин української влади з польским, єврейським та німецьким населенням Східної Галичини, підготовки аграрної реформи, функціонуванню економіки та фінансової системи ЗУНР. Аналізуються історичні джерела, контроверсійна фактографія та інтерпретації подій в контексті найновіших здобутків української та зарубіжної історіографії.

Мета і завдання спецкурсуактивізація, поглиблення та систематизація підставових фактографічних знань студентів з історії українських національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. Використовуючи найновіші здобутки історіографії сформувати у майбутніх істориків грунтовні знання про міжнаціональні та соціальні аспекти історії національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях у 1918–1919 рр.

Набуті знання допоможуть студентам-історикам краще орієнтуватися в українській державницькій традиції, сучасних суспільно-політичних процесах, що відбуваються в Україні та адекватно визначати у них своє місце, сприятимуть формуванню політичної культури й патріотизму. В процесі засвоєння курсу студент знайомиться з найновішими здобутками сучасної української та зарубіжної історичної науки.Після завершення вивчення спецкурсу студент повинен вміти:

Шифр умінь

та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечується

1

Визначати хронологічну послідовність головних подій української революції 1918–1919 рр. в Галичині та Буковині; хронологічно співвідносити ці події з процесом національного державотворення на території колишніх Російської та Австро-Угорської імперій.

2

Характеризувати особливості українського національного та суспільно-політичного рухів кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті у контексті націєтворчих процесів у Центрально-Східній Європі.

3

Характеризувати політико-адміністративний устрій ЗУНР, особливості функціонування центральних та місцевих органів влади.

4

Показувати на історичній карті територію ЗУНР та напрямок бойових операцій українсько-польської війни 1918–1919 рр.

5

Пояснювати економічні та соціальні процеси на території ЗУНР, причини кризових явищ в контексті аналогічних процесів у Центрально-Східній Європі після розпаду Російської та австро-Угорської імперій.

6

Аналізувати політичні, військові, соціальні та міжнародні чинники діяльності ЗУНР.

7

Описувати та порівнювати становище різних соціальних груп населення Східної Галичини в умовах українгського державотворення; описувати явища суспільного та культурного життя.

8

Описувати міжнаціональні стосунки на території ЗУНР, наводити приклади позитивної співпраці національних меншин Східної Галичини з українською владою в ширшому контексті взаємодії між українським та іншими національними рухами на території України та Східної Європи.

9

Сформулювати головні причини поразки української революції та та причинно-наслідкові зв’язки.

10

Хронологічно й системно співвідносити процеси, які відбувалися в період Української революції в Галичині, Буковині, Закарпатті та Наддніпрянській Україні; порівнювати державотворчий процес в період Української революції з сучасними державотворчими ідеями та зовнішньополітичними орієнтаціями українців.

11

Шукати історичну інформацію з історії Української революції та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.).

12

Критично оцінювати історичну інформацію історії Української революції та історії ЗУНР зокрема, та її сучасні інтерпретації; формувати власну точку зору та вміти представляти її в усній та писемній формі.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

К-ть аудит. год.

(ден./заоч.)1

Вступ до спецкурсу. Об’єкт і предмет спецкурсу, його структура мета й основні завдання. Періодизація, термінологія і територіальні рамки предмету. Джерельна та історіографічна база вивчення історії національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях у 1918–1919 рр.

2/1

2

Етносоціальні та політичні передумови національної революції на західноукраїнських землях. Активізація політичного життя та процеси соціальної структуризації українського населення Австро-Угорщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Утворення та діяльність українських політичних партій. Специфічні особливості розвитку національного руху в Галичині, Буковині та Закарпатті. Українське питання в Австро-Угорщині на передодні та під час Першої світової війни.

2/2

3

Утворення ЗУНР. Скликання Української Національної Ради та проголошення самостійної української держави на українських етнічних землях Австро-Угорщини. Листопадове повстання 1918 р. у Львові. Встановлення української влади в повітових центрах Східної Галичини. Діяльність Львівської (галицької), Віденської та Буковинської делегацій УНРади в жовтні-листопаді 1918 р. Перші законодавчі акти української влади.

2/1

4

Склад, структура та компетенції центральних інституцій ЗУНР. Формування складу та організаційної структури Української Національної Ради у першій половині 1919 р. Функції та сфера компетенції Президії, Виділу та комісій тимчасового парламенту ЗУНР. Проблема виконавчої влади в ЗУНР. Формування першого уряду (К. Левицького). Формування та склад другого уряду (С. Голубовича). Діяльність державних секретаріатів ЗУНР.

4/1

5

Формування та діяльність місцевих органів влади ЗУНР. Організація виконавчої влади та органів самоврядування у місцевостях Східної Галичини та Буковини. “Лемківська республіка”. “Гуцульська Республіка”. Повітові, міські та громадські комісари. Повітові Українські Національні Ради.

2/1

6

Соціальна база української революції у Східній Галичині та Буковині. Соціальна склад центральних та місцевих органів української влади у Східній Галичині. Особливості соціального складу українських інституцій Буковини. Проблема національних кадрів в ЗУНР.

2/1

7

Національна політика української влади та міжнаціональні стосунки в ЗУНР. Взаємовідносини влади ЗУНР з населенням національних меншин. Антиукраїнські акції польських активістів. Інтернування цивільного населення. Співпраця представників національних меншин з адміністрацією ЗУНР. Українсько-польські переговори 1918–1919 рр.

2/2

8

Об’єднавчий процес УНР і ЗУНР. Акт Злуки УНР і ЗУНР. Трудовий Конгрес України. Політико-правові аспекти об’єднання. Соборницькі процеси на території ЗУНР у 1918–1919 рр..

2/2

9

Суспільно-політична ситуація на території ЗУНР у першій половині 1919 р. Партійно-політичне життя в ЗУНР. Співпраця українських партій в УНРаді. Робітничо-Селянський Союз. Закон про вибори до Сойму ЗОУНР. Ліворадикальна агітація прокомуністичних сил серед населення.

2/1

10

Соціальна політика органів влади та кризові явища в ЗОУНР. Законодавство та діяльність української влади в соціальній сфері. Ідеї та принципи аграрної реформи. Законодавчий процес підготовки земельного кодексу. Закон УНРади про земельну реформу: головні засади та терміни реалізації. Економіка та фінанси ЗУНР. Посилення соціальних антагонізмів в армії та запіллі. Дрогобицьке повстання в квітні 1919 р.: причини і наслідки.

2/1

11

Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. та проголошення Диктатури Євгена Петрушевича. Початок й перебіг збройного конфлікту у Львові. Формування українських збройних сил. Реструктуризація Української Галицької Армії. Основні бойові дії українсько-польської війни 1918 – 1919 рр. Проголошення Диктатури Євгена Петрушевича. Чортківська офензива. Перехід УГА за Збруч. Репресивні акції польської окупаційної влади.

4/1

12

Досягнення, уроки та наслідки української революції у Галичині та Буковині. Історичні уроки національно-визвольних змагань в західноукраїнських землях у 1918 – 1919 рр. Підсумкова лекція-диспут. Дискусія: “Причини поразки української революції”.

2/1


2.2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА:

Самостійна робота студентів передбачає опрацювання лекцій, рекомендованої наукової літератури та джерел.Розподіл самостійної роботи студента за темами при підготовці до лекційних занять:теми

Назва теми

К-ть годин

Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

1

Джерельна та історіографічна база вивчення історії національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях у 1918–1919 рр.

2

2

2

Етносоціальні та політичні передумови національної революції на західноукраїнських землях.

2

2

3

Проголошення самостійної української держави на українських етнічних землях Австро-Угорщини та встановлення української влади у Львові та в повітових центрах Східної Галичини.

2

2

4

Склад, структура та компетенції центральних інституцій ЗУНР–ЗОУНР.

4

8

5

Формування та діяльність місцевих органів влади ЗУНР.

2

6

6

Соціальна база української революції у Східній Галичині та Буковині.

2

4

7

Національна політика української влади та міжнаціональні стосунки в ЗУНР.

2

4

8

Об’єднавчий процес УНР і ЗУНР.

4

8

9

Суспільно-політична ситуація на території ЗУНР у першій половині 1919 р.

4

8

10

Соціальна політика органів влади та кризові явища в ЗОУНР.

2

6

11

Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. та проголошення Диктатури Євгена Петрушевича.

2

6

12

Досягнення, уроки та наслідки української революції у Галичині та Буковині.

4

8

Всього:

56

66

Протягом курсу студент повинен виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання, яке оцінюється як складова частина диференційованого заліку.

Теми письмового індивідуального навчально-дослідного завдання з курсу «Державотворення ЗУНР (1918–1919 рр.): міжнаціональний та соціальний аспекти»

 1. Листопадове повстання 1918 р. у Східній Галичині.

 2. Формування законодавчої та виконавчої влади ЗУНР.

 3. Соціальна база української революції 1918 р. В Східній Галичині

 4. Організація місцевої влади в ЗУНР.

 5. Національна політика ЗУНР.

 6. Центральна та місцева преса ЗУНР.

 7. Образ ворога в українській та польській пресі Східної Галичини у 1918-1919 рр.

 8. Соціальний склад органів влади та проблема національних кадрів ЗУНР.

 9. Підготовка земельної реформи в ЗОУНР.

 10. Кризові явища у взаєминах влади та населення ЗУНР.

 11. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. в сучасній історіографії.

 12. Особливості Української революції 1917–1920 рр. в Галичині та Наддніпрянській Україні.

 13. Головні причини поразки Української революції 1917–1920 рр.

 14. Дипломатична діяльність ЗУНР.

 15. Політичний портрет Євгена Петрушевича.

 16. Політичний портрет Костя Левицького.

 17. Політичний портрет Сидора Голубовича.

 18. Політичний портрет Дмитра Вітовського.

 19. Політичний портрет Степана Витвицького.

 20. Політичний портрет Лева Бачинського.

 21. Акт Злуки 22 січня 1919 р. в українській пресі 1919–1920 рр.

Термін здачі викладачу: _________________2014 р.

Обсяг: 12–15 друкованих сторінок (1, 5 інтервала, шрифт 14).

Максимальна оцінка: 50 балів.

Критерії оцінювання: Самостійність роботи, оригінальність висновків. Використання опублікованих документів, преси періоду ЗУНР, монографічної наукової літератури. Грамотність оформлення.

Лектор __________________ (доц. Павлишин О. Й.)

Завідувач кафедри __________________ (проф. Сухий О. М.)

Контрольні питання на диференційований залік

з спецкурсу «Державотворення ЗУНР (1918–1919 рр.): міжнаціональний та соціальний аспекти»для студентів історичного факультету

1. Джерельна та історіографічна база вивчення історії ЗУНР 1918–1919 рр.

2. Активізація політичного життя та процеси соціальної структуризації українського населення Австро-Угорщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

3. Специфічні особливості розвитку національного руху в Галичині, Буковині та Закарпатті.

4. Українське питання в Австро-Угорщині на передодні та під час Першої світової війни.

5. Скликання та основні рішення Української Національної Ради 18–19 жовтня 1918 р.

6. Діяльність львівської (галицької), УНРади в жовтні-листопаді 1918 р.

7. Діяльність Віденської УНРади в жовтні–грудні 1918 р.

8. Діяльність Буковинської делегацій УНРади в жовтні–листопаді 1918 р.

9. Листопадове повстання 1918 р. у Львові.

10. Перші законодавчі акти української влади.

11. Встановлення української влади у місцевостях Східної Галичини.

12. Формування складу та організаційної структури Української Національної Ради у першій половині 1919 р.

13. Функції та сфера компетенції Президії, Виділу та комісій тимчасового парламенту ЗУНР.

14. Формування першого уряду (К. Левицького).

15. Формування та склад другого уряду (С. Голубовича).

16. Діяльність державних секретаріатів ЗУНР.

17. “Лемківська республіка”.

18. “Гуцульська Республіка”.

19. Повітові, міські та громадські комісари.

20. Повітові та міські органи самоврядування ЗУНР.

21. Соціальна склад центральних та місцевих органів української влади.

22. Проблема національних кадрів.

23. Взаємовідносини влади ЗУНР з населенням національних меншин.

24. Антиукраїнські акції польських активістів.

25. Інтернування цивільного населення в умовах українсько-польської війни 1918–1919 рр.

26. Співпраця представників національних меншин з адміністрацією ЗУНР.

27. Акт Злуки УНР і ЗУНР.

28. Політико-правові аспекти об’єднання.

29. Соборницькі процеси на території ЗУНР у 1918-1919 рр.

30. Суспільно-політична ситуація на території ЗУНР у першій половині 1919 р.

31. Партійно-політичне життя в ЗУНР.

32. Співпраця українських партій в УНРаді.

33. Робітничо-Селянський Союз.

34. Закон про вибори до Сойму ЗОУНР.

35. Соціальна політика органів влади ЗУНР-ЗОУНР (2 год.)

36. Законодавство та діяльність української влади в соціальній сфері.

37. Економіка та фінанси ЗУНР.

38. Ідеї та принципи аграрної реформи в ЗОУНР.

39. Законодавчий процес підготовки земельного кодексу в ЗОУНР.

40. Закон УНРади про земельну реформу: головні засади та терміни реалізації.

41. Початок й перебіг збройного конфлікту у Львові в листопаді 1918 р

42. Проблеми формування українських збройних сил.

43. Реструктуризація Української Галицької Армії.

44. Основні бойові дії українсько-польської війни 1918 – 1919 рр.

45. «Чортківська офензива».

46. Кризові явища у взаєминах влади та населення ЗУНР.

47. Дрогобицьке повстання в квітні 1919 р.: причини і наслідки.

48. Проголошення Диктатури Є. Петрушевича.

49. Історичні уроки національно-визвольних змагань в західноукраїнських землях у 1918 – 1919 рр.

50. Причини поразки української революції: сучасні інтерпретації.

Лектор __________________ (доц. Павлишин О. Й.)

Завідувач кафедри __________________ (проф. Сухий О. М.)

“____”________________2010 р.Розподіл балів, що присвоюється студентам

При оцінюванні студента беруться до уваги оцінка його індивідуальної навчально-дослідної письмової роботи, участь в інтерактивних лекціях протягом семестру навчання, а також знання фактичного матеріалу, розуміння історичних подій, процесів, вміння їх логічно викласти. Оцінка виставляється відповідно до встановленої 100 бальної шкалиПорядок оцінюванні роботи студентів: Підсумкове оцінювання роботи студентів за повний курс (за 100 бальною шкалою) відбувається під час диференційованого заліку і складається з рейтингових показників (балів) індивідуальної навчально-дослідної письмової роботи написаної протягом семестру (максимально 50 балів) та оцінки (балів) заліку складеного в письмовій формі (максимально 50 балів).

Індивідуальна навчально-дослідна письмова робота (оцінюється максимально 50 балів) виконується на вибрану тему і має творчий характер. Тематику письмових робіт визначає лектор. Обсяг роботи: 12–15 друкованих сторінок (1, 5 інтервала, шрифт 14).

Підсумковий контроль успішності здійснюється під час диференційованого заліку. Залік у письмовій формі, з наступним обговоренням, проводить лектор. До заліку не допускаються студенти, які не здали індивідуальної навчально-дослідної письмової роботи, або оцінка якої є 30 і менше балів. Такі студенти можуть складати іспит за талоном № 2, при умові виконання передбачених кафедрою завдань. Оцінка диференційованого заліку визначається відповідями на два теоретичні питання (50 балів = 25 балів × 2).

Шкала підсумкових оцінок

Компонент, що оцінюється

Максимальна кількість балів за кожен компонент

Робота студента протягом семестру

50 балів

Індивідуальна навчально-дослідна письмова робота

50 балів

Оцінка на диференційованому заліку у письмовій формі

50 балів

Розгорнуті теоретичні відповіді на два питання

25 × 2 = 50 балів

Разом:

100 балівОцінка в балах

Оцінка на іспиті

Код оцінки

Оцінка за шкалою ECTS

Допуск до іспиту

90 – 100

відмінно

5

А
81 – 89

71– 80


дуже добре

добре


4

В

С

61 – 70

51 – 60


задовільно

достатньо3

D

E

31 – 50


допускається до здачі іспиту

до 30 (за роботу в семестрі)

незадовільно

(оцінка виставляється у відомість автоматично)2


FX
Сума балів після іспиту по талону № 1, 2 (0 – 50)

незадовільно

2

FX
Сума балів після іспиту по талону «К» (0 – 50)

незадовільно

2

F
Методичне забезпечення
Основою методичного забезпечення спецкурсу є авторські посібники:
Павлишин О. Львівщина в добу Західно-Української Народної Республіки (1918–1919). Навчальний посібник. – Львів: Літопис, 2008.
Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис / Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. – Львів: Манускрипт–Львів, 2013. – 400 с., іл.
Павлишин О., Середяк А., Івануса Г. та ін. Сторінки історії ЗУНР–ЗОУНР. Методичний посібник до 80-річчя проголошення Західно-Української Народної Республіки. – Львів, ЛОНМІО, 1998. – 56 с.
УСЕ. Універсальний словник / Гол. ред. М. Попович. – К.: Ірина, 1999. – 1568 с. [Cпівавт. Б. Антоняк, Ю. Антоняк, Н. Бічуя, Т. Гошко та ін.]. (Рекомендовано Міністерством освіти України (№ 1593 від 16.12.98 р.)).
Додатковим навчально-методичним матеріалом є статті з тематики спецкурсу відповідно до списку джерел та літератури.

Рекомендована література

Монографії.

 • Західно-Українська Народна Республіка: Ілюстрована історія: Колективна монографія. – Івано-Франківськ; Львів: Манускрипт, 2008. – 524 с. (у співавторстві з П. Арсеничем, О. Баран, М. Кугутяком та ін.). (Автор текстів: «Органи влади, управління і самоврядування» (С. 172–181); «Фінансова політика та грошовий обіг» (С. 202–213); «Злука ЗУНР і УНР» (С. 228–237); «Столиці ЗУНР – Львів, Тернопіль, Станиславів» (С. 256–275); Член редакційної колегії колективної монографії; співкерівник розділу «Внутрішня політика» (С. 172–289).

 • Нариси історії української революції 1917–1921 років / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, В. Ф. Bерстюк, С. В. Кульчицький, В. М. Литвин, Р. Я. Пиріг, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов, В. Ф. Солдатенко, Ю. І. Терещенко; Авт. кол.: О. Д. Бойко, В. Ф. Bерстюк (керівн.), В. І. Головченко, Г. Г. Єфіменко, С. В. Кульчицький, О. І. Лупандін, О. В. Михайлова, Т. С. Осташко, О. I. Павлишин, Р. Я. Пиріг, О. С. Рубльов, В. В. Скальський, В. Ф. Солдатенко. НАН України. Інститут історії України. – Кн. 2. – К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2012. – 464 с.

 • Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–2013). Ілюстрований біографічний нарис. – Львів: Манускрипт–Львів, 2013. – 400 с., іл.

Статті.

 • Павлишин О. Державне будівництво ЗУНР–ЗОУНР: проблема національних кадрів // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради). Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. – Київ, 1997. – С. 97–106.

 • Павлишин О. Зовнішньо-політична орієнтація західноукраїнського проводу у 1918 р. // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. Науковий збірник присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Павла Скоропадського та 80-річчю проголошеня Української Держави 1918 року. – Київ, 1998. – С. 152–155.

 • Павлишин О. Організація цивільної влади ЗУНР в повітах Галичини (листопад–грудень 1918 року) // Україна модерна. – Львів, 1999. – Ч. 2–3: За 1997–1998 рр. – С. 132–193.

 • Павлишин О. Українська Національна Рада ЗУНР–ЗОУНР: реконструкція особового складу (жовтень 1918 р. – червень 1919 р.) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні / Під ред. Я. Грицака, Я. Дашкевича, О. Купчинського, І. Скочиляса. – Львів, 1999. – Вип. 2 (1995–1997 рр.). – С. 234–252.

 • Павлишин О. Соціально-політичний портрет українського проводу Галичини і Буковини в революції 1918–1919 рр. // Україна модерна / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. – Львів, 2000. – Ч. 4–5: за 1999–2000 рр. – С. 187–245.

 • Павлишин О. Підготовка аграрної реформи в ЗОУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиція. – С. 170–183.

 • Павлишин О. З історії впровадження григоріанського календаря у церковне життя українців: календарна реформа єпископа Григорія Хомишина // Україна модерна. Київ-Львів: Критика, 2002. Ч. 7. С. 7–68.

 • Pawlyszyn O. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego do praktyki liturgicznej Kościola prawosławnego w Polsce w 1924 r. // Biuletyn Ukrainoznawczy. – Przemyśl, 2002. – Nr. 8. – S. 105–113.

 • Павлишин О. Історіографія української революції 1917–1921 рр. // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за ред. Леоніда Зашкільняка. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – С. 168–183.

 • Павлишин О. Товариство досліджень історії оборони Львова і південно-східних воєводств: структура і діяльність (1928–1939) // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod redakcją Jerzego Maternickiego; Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – T. II. – S. 376–386.

 • Pawlyszyn O. Żydzi wschodniogalicyjscy w okresie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (XI 1918–VI 1919) // Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wchodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku / Praca zbiorowa pod red. K. Jasiewicza. – Warszawa, 2004. – S. 227–243.

 • Павлишин О. Фінансова система та грошовий обіг у Західно-Українській Народній Республіці (листопад 1918–червень 1919 рр.) // Грошовий обіг і банківська справа в Україні: Минуле та сучасність. – Львів, 2005. – С. 341–367.

 • Павлишин О. Українсько-польські переговори з гуманітарних питань під час військового конфлікту (кінець 1918 р. – перша половина 1919 р.) // Od armii komputowej do narodowej II. Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku / Pod red. M. Krotofila i A. Smolińskiego. – Toruń, 2005. – S. 169–180.

 • Павлишин О. Єврейське населення Східної Галичини у 1918–1919 рр.: соціальний аспект // Галичина. – Івано-Франківськ, 2006–2007. – Ч. 12–13. – C. 27–44.

 • Павлишин О. Об’єднання УНР і ЗУНР: політико-правовий аспект (кінець 1918 р. – перша половина 1919 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37 / 1. – С. 327–349.

 • Павлишин О. Польське населення Східної Галичини під владою Західно-Української Народної Республіки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2005. – Вип. 39–40. – С. 203–252.

 • Павлишин О. Українське історичне середовище Львова у роки Першої світової війни // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod redakcją Jerzego Maternickiego; Leonida Zaszkilniaka. – Rzеszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – T. V. – S. 335–344.

 • Pawlyszyn O. Mykola Czubaty (1889–1975) // Zlota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / pod redakcją Jerzego Maternickiego przy współracy Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 569–578.

 • Павлишин О. Ваньо Теодор; Козаневич Мар’ян; Куровець Іван; Петрушевич Лев; Сероїчковський Лев // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті. – Львів, 2009. С. 81–82, 126–127; 139–141, 259–260, 271.

 • Павлишин О. Суспільно-політична криза в ЗУНР у першій половині 1919 р. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2009. – Вип. 18. – С 119–130.

 • Павлишин О. Українці Наддніпрянщини у Східній Галичині в 1918–1920 рр. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – № 20–21: На пошану М. В. Кугутяка. – C. 172–182.

Начальні посібники.


 • Методичні орієнтири для написання курсових робіт для студентів Гуманітарного факультету Українського Католицького університету. Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького університету, 2004. 22 с. [Співавтор Н. Ковальчук].

 • Павлишин О. Львівщина в добу Західно-Української Народної Рекспубліки (1918–1919). Навчальний посібник / Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка; Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації. – Львів: Літопис, 2008. - 224 с. Навчальний посібник з грифом МОН України (№ 1.4 /18–Г 2140 від 20.10.2008)

Електронна адреса: pavlyshynoleh@yahoo.com

Опубліковані джерела:

Винниченко В. К. Відродження нації. У 3 ч. – К., 1990.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918–1920: Документи і матеріали: У 2 т. – К., 2006.Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). – К., 2007.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів. – К.; Чернівці, 2008.

Історія української Конституції. – К., 1997.

Історія українських політичних партій: Хрестоматія-посібник. Кінець ХІХ ст. – 1917 р. – Ч. 1 / Упорядник Корольов Б. І, Михальський І. С. – К., 2004.Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. – К., 2003.

Міхновський М. І. Самостійна Україна: Промова. – К., 2002.

Україна в ХХ столітті. 1900–2000: Збірник документів і матеріалів. – К., 2000.Петлюра С. Статті. Листи. Документи. – Т 1. – Нью-Йорк, 1956; – Т. 2. – Нью-Йорк, 1979; Т. 3. – К., 1999.

Скоропадський П. Спогади. – К.; Філядельфія,1995.

Україна в ХХ столітті.1900-2000: Зб. док. і матеріалів. – К., 2000.

Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. – К., 2008.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. – К., 1996-1997.

Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Програмові і довідкові матеріали / Упорядники В.Ф.Шевченко та ін. – К., 1993.

Чикаленко Є. Щоденник 1919–1920. – К., Нью-Йорк,2005.

Спогади та щоденники

Андрієвський В. З минулого. Т. II: Від Гетьмана до Директорії. Ч. 2: Директорія. Берлін, 1923. С. 193.

Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з української революції. – Відень, 1920.

Цегельський Л. Від леґенд до правди. Спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 1918 р. Ню Йорк; Филаделфія, 1960. С. 90-94.

Чайковський А. Чорні рядки. Мої спомини за час від 1 листопада 1918 р. до 13 травня 1919 р. // Його ж. Спогади. Листи. Дослідження: У 3 т. / Редкол.: Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 

Періодичні видання

Воля. Станиславів, 1919.

Дрогобицький Листок. Дрогобич, 1918–1919.

Голос з над Буга. Сокаль, 1918–1919.

Золочівське Слово. Золочів,1918–1919.

Нове Життя. Станиславів, 1918–1919.

Република», Станиславів, 1919.

Републиканець. Станиславів, 1919

Український Прапор. Відень, 1919.

Український Скиталець. Відень, 1919–1923

Монографії та статті

Баєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.

Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У 2 т. – Львів,1998.

Голубко В. Армія Української Народної Республіки.Утворення та боротьба за державу 1917-1918. – Львів,1997.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. 2-е видання. – К., 2000.

Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. – К., 1993.

Донців Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. – Чернівці, 1999.

Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, 1991.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів.— Львів, 2002.

Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60—80-х рр. // Сторінки історії України. – Львів,1992.

Історія січових стрільців. – К., 1992.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах / Відп. ред. В. А. Смолій. – К., 2006.- Том 1–2.

Історія України в особах: IX-XVIII ст. – К., 1993.

Історія України в особах: XIX–XX ст. – К., 1995.

Історія України/ Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1996.

Історія України: нове бачення: У 2 т. / Під ред. В.Смолія. – К., 1995.

Історія української еміграції / За ред. проф. Б.Лановика. – К.,1997.Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Перекл. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун. – Львів, 2005.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. – К., 1999.

Крип'якевич І.,Гнатевич Б.,Стефанів З. та ін. Історія українського війська. – Львів, 1992.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993.

Лазарович М. Легіон Українських січових стрільців. – Тернопіль,2005.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак. – К., 1994. –Т. 1–2.

Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів,1991.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 1993.

Нариси історії державної служби в Україні / Головне управління державної служби України; Інститут історії України НАН України. – К., 2008.Нариси історії Закарпаття / Відп. ред. і керівник авт. кол. І. Гранчак. – Ужгород, 1993.— Т. 1 (З найдавніших часів до 1918 року).

Великочий В. Національно-культурна політика ЗУНР у контексті українсько-польських відносин (1918-1919) // Міжнародний науковий конгрес «Українська наука на порозі ХХІ століття». Чернівці, 16–18 травня 2000 р. Доповіді і повідомлення / Відпов. ред. Л. Винар, Ю. Макар. Чернівці, 2001. С. 266–269.

Дашкевич Я. Взаємовідносини між українським та єврейським населенням у Східній Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Український історичний журнал. Київ, 1990. № 10. С. 63–73.

Іванцев І., Монолатій І. Суспільна свідомість провінції під час міжетнічних конфліктів у Галичині у 1918 – 1919 рр. // Українсько-польскі відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.) Івано-Франківськ, 1997. С. 130–133.

Клок В. І. Формування та діяльність польських органів влади у Східній Галичині (січень–березень 1919 р.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2006. Вип. Х. С. 426–435.

Макарчук С. А. Українська Республіка галичан. Нариси про ЗУНР. Львів: Світ, 1997.

Монолатій І. Особливості міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в Модерну добу. Івано-Франківськ: «Лілея – НВ», 2007.

Павлишин О. Доля і недоля діячів Перемиської Української Національної Ради (1918–1919) // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип. 3: Збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної наукової конференції (Перемишль, 11–13 квітня 2002 р.) / Під ред. С. Заброварного. Перемишль; – Львів: Наукове товариство імені Шевченка в Польщі; Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2003. – С. 107–117.

Павлишин О. Єврейське населення Східної Галичини у 1918–1919 рр.: соціальний аспект // Галичина. – Івано-Франківськ, 2006–2007. – Ч. 12–13. – С. 103–117.

Павлишин О. Львівщина в добу Західно-Української Народної Республіки (1918–1919). Навчальний посібник. – Львів: Літопис, 2008.

Павлишин О. Організація цивільної влади ЗУНР в повітах Галичини (листопад-грудень 1918 року) // Україна модерна. Львів, 1999. Ч. 2–3. За 1997–1998 рр. – С. 132–193.

Павлишин О. Польське населення Східної Галичини під владою Західно-Української Народної Республіки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2005. – Вип. 39–40. – С. 203–252.

Павлишин О. Товариство досліджень історії оборони Львова і південно-східних воєводств: структура і діяльність (1928–1939) // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod redakcją Jerzego Maternickiego; Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – T. II. – С. 376–386.

Павлишин О. Українсько-польські переговори з гуманітарних питань під час військового конфлікту (кінець 1918 р. – перша половина 1919 р.) // Od armii komputowej do narodowej II. Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku / Pod red. M. Krotofila i A. Smolińskiego. – Toruń, 2005. – S. 169–180.

Павлишин О. Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР – ЗОУНР (жовтень 1918 – червень 1919 рр.): Автореф. дис. канд. іст наук. Львів, 2001.

Папвлишин О. Львівщина

Погребинська І., Гон М. Євреї в Західноукраїнській Народній Республіці. (До проблеми українсько-єврейських взаємин). Київ, 1997.

Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України– К.,

Полещук Т. Історія Росії ХІХ – початку ХХ ст. / Наук. ред. М. Г. Крикун. – Львів, 2008.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К., 2008.Реєнт О. Павло Скоропадський. – К., 2003.

Сергійчук В. Симон Петлюра. – К., 2009.

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті). – Львів, 2003.

Цьолнер Е. Історія Австрії / Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук. – Львів, 2001.

Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія. – Львів, 1999.

Янишин Б. М. Українська міська політична еліта в Галичині та народовський рух останньої третини ХІХ ст.: становлення та інституційний розвиток / НАН України. Інститут історії України. – К., 2008.

Armstrong J. Ukrainian Nationalism. 2-nd ed. – New York,1963.

Borys J. The Russian Communist Party and the Sovietization of Ukraine. – Stokholm,1960.

Grünberg K. Sprengel B. Trudne sąsiedstwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X–XX wieku.-Warszawa, 2005.

Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century. – Edmonton, 1988.

Pawlyszyn O. Żydzi wschodniogalicyjscy w okresie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (XI 1918–VI 1919) // Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wchodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku / Praca zbiorowa pod red. K.  Jasiewicza. – Warszawa, 2004. S. 227–243.

The Ukraine, 1917-1921. A study in revolution / Edited by Taras Hunczak.- [Monographseries/ Harvard Ukrainian Research Institute]. – Cambridge, 1977.Sierczyk W. Historia Ukrainy. – Wrocław;Warszawa; Kraków, 2001.
Павлишин О. Львівщина в добу Західно-Української Народної Республіки (1918–1919). Навчальний посібник. – Львів: Літопис, 2008.
Павлишин О., Середяк А., Івануса Г. та ін. Сторінки історії ЗУНР–ЗОУНР. Методичний посібник до 80-річчя проголошення Західно-Української Народної Республіки. – Львів, ЛОНМІО, 1998. – 56 с.
Інформаційні ресурси
Воєнна історія http://warhistory.ukrlife.org/

Державний комітет архівів України http://archives.gov.ua

Інститут історії України НАН України www.history.org.ua

Інститут суспільних досліджень http://www.ukrterra.com.ua/

Історія України http://www.uahistory.cjb.net/

Нариси історії України http://history.franko.lviv.ua

Українська історична бібліотека http://www.ukrhistory.narod.ru/

Український воєнно-історичний форум http://www.milua.org

Український історичний портал http://www.history.com.ua

Зміст спецкурсу

«Державотворення ЗУНР (1918–1919 рр.): міжнаціональний та соціальний аспекти»

Тема 1. Вступ до спецкурсу. (2 год.)/ Об’єкт і предмет спецкурсу, його структура мета й основні завдання. Періодизація, термінологія і територіальні рамки предмету. Джерельна та історіографічна база вивчення історії національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях у 1918–1919 рр.

Тема 2. Етносоціальні та політичні передумови національної революції на західноукраїнських землях (2 год.) Активізація політичного життя та процеси соціальної структуризації українського населення Австро-Угорщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Утворення та діяльність українських політичних партій. Специфічні особливості розвитку національного руху в Галичині, Буковині та Закарпатті. Українське питання в Австро-Угорщині на передодні та під час Першої світової війни.

Тема 3. Утворення ЗУНР (2 год.) Скликання Української Національної Ради та проголошення самостійної української держави на українських етнічних землях Австро-Угорщини. Листопадове повстання 1918 р. у Львові. Встановлення української влади в повітових центрах Східної Галичини. Діяльність Львівської (галицької), Віденської та Буковинської делегацій УНРади в жовтні-листопаді 1918 р. Перші законодавчі акти української влади.

Тема 4. Склад, структура та завдання центральних інституцій ЗУНР–ЗОУНР (2 год.) Формування складу та організаційної структури Української Національної Ради у першій половині 1919 р. Функції та сфера компетенції Президії, Виділу та комісій тимчасового парламенту ЗУНР. Проблема виконавчої влади в ЗУНР. Формування першого уряду (К. Левицького). Формування та склад другого уряду (С. Голубовича).

Діяльність державних секретаріатів ЗУНР.

Тема 5. Формування та діяльність місцевих органів влади ЗУНР ( 2 год.) Організація виконавчої влади та органів самоврядування у місцевостях Східної Галичини та Буковини. “Лемківська республіка”. “Гуцульська Республіка”. Повітові, міські та громадські комісари. Повітові Українські Національні Ради. Тема 6. Соціальна база української революції у Східній Галичині та Буковині (2 год.). Соціальна склад центральних та місцевих органів української влади у Східній Галичині. Особливості соціального складу українських інституцій Буковини. Проблема національних кадрів в ЗУНР–ЗОУНР

Тема 7. Національна політика української влади та міжнаціональні стосунки в ЗУНР (2 год.) Взаємовідносини влади ЗУНР з населенням національних меншин. Антиукраїнські акції польських активістів. Інтернування цивільного населення. Співпраця представників національних меншин з адміністрацією ЗУНР. Українсько-польські переговори 1918–1919 рр.

Тема 8. Об’єднавчий процес УНР і ЗУНР (2 год) Акт Злуки УНР і ЗУНР. Трудовий Конгрес України. Політико-правові аспекти об’єднання. Соборницькі процеси на території ЗУНР у 1918–1919 рр.

Тема 9. Суспільно-політична ситуація на території ЗУНР у першій половині 1919 р. (2 год.) Партійно-політичне життя в ЗУНР. Співпраця українських партій в УНРаді. Робітничо-Селянський Союз. Закон про вибори до Сойму ЗОУНР. Ліворадикальна агітація прокомуністичних сил серед населення.

Тема 10. Соціальна політика органів влади та кризові явища в ЗОУНР (2 год.) Законодавство та діяльність української влади в соціальній сфері. Ідеї та принципи аграрної реформи. Законодавчий процес підготовки земельного кодексу. Закон УНРади про земельну реформу: головні засади та терміни реалізації. Економіка та фінанси ЗУНР. Посилення соціальних антагонізмів в армії та запіллі. Дрогобицьке повстання в квітні 1919 р.: причини і наслідки.

Тема 11. Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. та проголошення Диктатури (2год.) Початок й перебіг збройного конфлікту у Львові. Формування українських збройних сил. Реструктуризація Української Галицької Армії. Основні бойові дії українсько-польської війни 1918 – 1919 рр. Проголошення Диктатури Євгена Петрушевича. Чортківська офензива. Перехід УГА за Збруч. Репресивні акції польської окупаційної влади.Тема 12. Досягнення, уроки та наслідки української революції у Галичині та Буковині (2 год.) Історичні уроки національно-визвольних змагань в західноукраїнських хемлях у 1918 – 1919 рр. Підсумкова лекція-диспут. Дискусія: “Причини поразки української революції”.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка