Програма навчальної дисципліни цивільний процес опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка1/5
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цивільний процес

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

Всього ауд.

Курсові роботи

Контрольні

Самостійна

Всього годин

Кредити

Екзамени

Залік

Заочна КЮ, ЦГЮ

4

7

2

0

2

-

-

54

56

3

-

-

Заочна КЮ, ЦГЮ

4

8

8

4

12

+

+

66

78

2

-

+

Заочна КЮ, ЦГЮ

5

9

8

2

10

-

-

36

46

4

+

-

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Судочинство є одним їх найважливіших інститутів держави, який забезпечує реалізацію соціально-економічних, політичних і особистих прав і свобод громадян, що придбаває особливу актуальність в умовах створення правової держави.

Метою вивчення курсу є:

  • освоєння навчальної дисципліни;

  • практичне застосування норм процесуального права;

  • розширення загальної правосвідомості у студентів, розуміння правових процесів в суспільстві і їх вплив на різні процеси в державі;

  • виховання поважного відношення до Закону, правосуддя, його моральних принципів.

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України.

В порядку цивільного судочинства суди розглядають справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

Навчальна дисципліна цивільний процес України включає як вивчення діяльності судових органів по захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб, так і несудові форми захисту цих прав.

На основі чинного законодавства розглядаються загальні положення цивільного процесу (правове положення суб’єктів, цивільна юрисдикція, склад суду, докази, процесуальні строки та друге), особливості наказного, позовного та окремого провадження; перегляд судових рішень в апеляційному, касаційному провадженні, перегляд судових рішень Верховним Судом України, провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами; процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень; визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні, відновлення втраченого судового провадження.В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права, функції судової влади в системі державної влади, суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права і їх структуру; правовий статус учасників процесу; форми реалізації права на судовий захист; порядок реалізації судових ухвал; судову практику у цивільних справах.

Студенти повинні вірно використовувати положення науки цивільного процесуального права в рішенні професійних задач; орієнтуватися в цивільно-процесуальному законодавстві, ухвалах Пленуму Верховного Суду України, оперативно знаходити необхідну правову інформацію; застосовувати чинне законодавство до конкретної правової ситуації; складати основні цивільно-процесуальні документи3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Цивільне процесуальне право і цивільний процес України

Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права.

Функції і система цивільного процесуального права.

Джерела цивільного процесуального права..

Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та за колом осіб.

Аналогія права та аналогія закону у цивільному процесі.

Місце цивільного процесуального права в системі права України.

Наука цивільного процесуального права.

Поняття цивільного процесу. Цивільна процесуальна форма.

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення.

Система принципів цивільного процесуального права.

За змістом та сферою поширення: загальноправові, міжгалузеві, галузеві, принцип інституту судового розгляду.

По джерелам закріплення принципів: конституційні і принципи, закріплені в процесуальному законодавстві.

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

Поняття і особливості цивільних процесуальних правовідносин.

Передумови цивільних процесуальних правовідносин.

Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

Склад суду. Підстави для відведення суддів.

Тема 4. Сторони у цивільному процесі

Поняття сторін в цивільному процесі, основні ознаки сторін. Процесуальне положення сторін, їх права і обов'язки.

Процесуальна співучасть. Підстави виникнення співучасті. Види співучасті. Обов'язкова і факультативна співучасть.

Неналежний відповідач, умови і порядок заміни неналежного відповідача.

Процесуальне правонаступництво, підстава виникнення, види. Процесуальне положення правонаступника.

Відмінність заміни неналежного відповідача від правонаступництва.Тема 5. Треті особи у цивільному процесі.

Поняття третіх осіб у цивільному процесі. Загальні ознаки третіх осіб.

Види третіх осіб. Різний ступінь юридичної зацікавленості як критерій розподілу третіх осіб на види.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Ознаки цих осіб. Процесуальні права і обов'язки.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Особливості їх правового положення в процесі.

Тема 6. Участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Звернення до суду із заявою – одна з форм участі у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Підстави і форми участі прокурора у цивільному процесі, особливості процесуального положення. Відмінність прокурора від судового представника.

Особливості участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Тема 7. Представництво у цивільному процесі

Поняття представництва у цивільному процесі.

Процесуальне положення представника у цивільному процесі.

Підстави виникнення представництва у цивільному процесі. Види представництва у цивільному процесі.

Документи, що посвідчують повноваження представників

Тема 8. Інші учасники цивільного процесу

Поняття інших учасників цивільного процесу.

Процесуальне положення осіб, що здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу.

Особливості участі у цивільному судочинстві осіб, які сприяють розгляду справи по суті.Тема 9. Докази та доказування у цивільному процесі

Поняття і цілі судового доказування як процесуальної діяльності суду і інших учасників процесу.

Стадії та суб'єкти процесу доказування. Предмет доказування . Факти, що не підлягають доказуванню.

Поняття доказів в цивільному процесі. Належність доказів та допустимість засобів доказування

Класифікація доказів. Процесуальні особливості різних засобів доказування

Забезпечення доказів.Тема 10. Цивільна юрисдикція

Поняття цивільної юрисдикції, її критерії.

Види цивільної юрисдикції, основні характеристики кожного з видів.

Загальні правила цивільної юрисдикції: справ позовного провадження; справ наказового провадження; справ окремого провадження.Тема 11. Підсудність цивільних справ

Поняття підсудності. Види підсудності.

Функціональна підсудність

Територіальна підсудність.

Види територіальної підсудності: загальна; альтернативна; виключна; підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою; підсудність за ухвалою суду.

Наслідки порушення правил підсудності.Тема 12. Судові витрати

Поняття та види судових витрат.

Порядок сплати судового збору.

Витрати пов’язані з розглядом справи.

Розподіл судових витрат між сторонами.

Тема 13. Заходи процесуального примусу

Загальна характеристика заходів процесуального примусу

Процесуальні особливості попередження та видалення із залу судового засідання

Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

Підстави та порядок приводу свідка

Тема 14. Строки у цивільному процесі

Поняття, значення та види процесуальних строків

Порядок обчислення строків, їх зупинення, поновлення та продовження
Тема 15. Особливості наказного провадження

Поняття і історія розвитку наказного провадження.

Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ. Стягнення на підставі судового наказу.

Форми і зміст заяви про видачу судового наказу.

Розгляд заяв про видачу судового наказу.

Відміна судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили.Тема 16. Позов у цивільному процесі

Поняття позову.

Елементи позову: предмет, підстави, зміст.

Класифікація позовів.

Право на позов.

Порядок пред'явлення позову. Реквізити позовної заяви.

Матеріально-правові і процесуальні наслідки відкриття провадження у справі.

Способи захисту інтересів відповідача: відмова від позову, заперечення проти позову, зустрічний позов.

Зміна позивачем предмета або підстави позову. Відмова позивача від позову. Мирова угода.

Забезпечення позову.Тема 17. Відкриття провадження у справі

Загальна характеристика стадії відкриття провадження у справі.

Умови і підстави відкриття провадження у справі

Правові наслідки відкриття провадження у справіТема 18. Провадження у справі до судового розгляду

Поняття, мета і завдання стадії підготовки справи до судового розгляду

Порядок попереднього судового засідання.

Питання, що вирішуються судом на стадії підготовки справи до судового розгляду.Тема 19. Судовий розгляд та судові рішення

Поняття і значення стадії судового розгляду. Порядок судового засідання.

Зупинення провадження к справі; закриття провадження у справі; залишення заяви без розгляду

Способи і порядок фіксації цивільного процесу.

Поняття і види судових ухвал.

Вимоги, що пред'являються до судового рішення.

Зміст судового рішення. Основні частини.

Законна сила судового рішення.

Види ухвал суду першої інстанції.

Тема 20. Заочний розгляд цивільної справи

Виникнення і еволюція заочного розгляду справи у цивільному процесі.

Поняття і умови заочного розгляду справи.

Порядок заочного розгляду справи.

Перегляд заочного рішення.

Тема 21. Окреме провадження
Зміст та поняття окремого провадження.

Характерні ознаки окремого провадження.

Особливості різних категорій справ окремого провадження: розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення; розгляд судом справ про усиновлення; розгляд судом справ про визначення спадщини видумерлою та ін.

Тема 22. Апеляційне провадження

Загальна характеристика апеляційного провадження. Право апеляційного оскарження.

Строк та порядок подання, форма та зміст апеляційної скарги.

Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Процесуальний порядок підготовки справи до розгляду в апеляційній інстанції.

Розгляд цивільної справи судом апеляційної інстанції.

Повноваження суду апеляційної інстанції.

Особливості оскарження ухвал суду першої інстанції.Тема 23. Касаційне провадження

Загальна характеристика касаційного провадження.

Суб'єкти права касаційного оскарження.

Строк та порядок подання, форма і зміст касаційної скарги.

Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

Повноваження суду касаційної інстанції.Тема 24. Перегляд судових рішень верховним судом України

Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Процесуальний порядок судових рішень Верховним Судом України.Тема 25. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами

Підстави перегляду судових постанов у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Строк та порядок подання заяви. Підсудність.

Порядок розгляду заяви.Тема 26. Процесуальні питання виконання судових рішень

Негайне виконання судових рішень.

Звернення рішення до виконання.

Особливості повороту виконання.

Судовий контроль за виконанням судових рішень.

Тема 27. Провадження у судах України по цивільним справам за участю іноземного елемента

Права і обов'язки в цивільному процесі іноземних громадян і організацій.

Порядок виконання судами України доручень іноземних судів.

Підстави звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.

Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів.

Тема 28. Судочинство у третейських судах

Поняття та загальна характеристика третейського суду.

Повноваження третейського суду.

Порядок розгляду справ третейським судом.Підстави та порядок оскарження рішень третейського суду.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка