Програма навчальної дисципліни бухгалтерський облік галузь знань 0305 Економіка та підприємництво напрям підготовки 030508 Фінанси І кредитСторінка1/2
Дата конвертації05.05.2017
Розмір0.81 Mb.
  1   2РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
галузь знань 0305 – Економіка та підприємництво

напрям підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліниденна форма навчанняКількість кредитів 4 Галузь знань

0305 “Економіка і підприємництво”

(шифр і назва)Нормативна

Напрям підготовки

6.030508 “Фінанси і кредит”

(шифр і назва)Модулів (у формі контрольної роботи) – 1Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________Рік підготовки:Іспит – 13-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)ТриместрЗагальна кількість годин – 144 год.7-йЛекціїТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5,7 год.

самостійної роботи студента - 4,6 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

8 год.Практичні, семінарські6 год.Лабораторні- год.Самостійна робота64 год.Індивідуальні завдання:


 1. год.Вид контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 55/45


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсуБухгалтерський облік полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання вивчення курсу полягає у вивченні методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати: сутність та наукові основи бухгалтерського обліку; структуру бухгалтерського балансу підприємства; систему рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис; первинне спостереження та вартісне вимірювання бухгалтерського обліку; регістри та форми обліку; особливості обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших активів, фінансових інвестицій, власного капіталу та забезпечення зобов’язань, довгострокових зобов’язань, розрахунків з оплати праці, поточних зобов’язань, доходів і результатів діяльності, витрат за елементами та витрат діяльності; сутність та проведення інвентаризації і відображення в обліку її результатів; структуру, призначення та специфіку формування фінансової звітності підприємства.

вміти: облікувати господарські операції підприємства на основі складання бухгалтерських проведень; формувати журнал господарських операції підприємства; складати оборотно-сальдову відомість суб’єкта підприємницької діяльності за синтетичними рахунками; формувати та аналізувати форми фінансової звітності підприємства; складати наказ про облікову політику підприємства.
3. Програма навчальної дисципліни

3.1. Лекційний курс – 8 год.

Тема 1. Наукові основи бухгалтерського обліку 2 год.

 1. Загальне поняття про облік.

 2. Виникнення та призначення господарського обліку в суспільстві.

 3. Бухгалтерський облік як наука.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік та господарський облік.

Рекомендовані джерела: 1,14,16,17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33.
Тема 2. Бухгалтерський баланс- 2 год.

 1. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення.

 2. Структура балансу.

 3. Зміни в балансі під впливом господарських операцій.

Рекомендовані джерела: 1, 4, 5, 7, 8, 9,15,16,17,19, 25, 26, 27, 30, 33.
Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис 2 год.

 1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова.

 2. Активні, пасивні і активно-пасивні рахунки.

 3. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

 4. План рахунків бухгалтерського обліку.

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4, 5, 6, 7,14,17, 18,19, 23, 27, 33, 34.
Тема 4. Первинне спостереження та вартісне вимірювання бухгалтерського обліку. Регістри та форми обліку 2 год.

 1. Первинне спостереження в обліку, система узагальнення і характеристика отримуваної інформації.

 2. Види бухгалтерських документів, їх класифікація.

 3. Облікові регістри, їх суть та призначення.

 4. Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток.

Рекомендовані джерела 1, З, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 23, 27, ?3, 34
Тема 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 4 год.

 1. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів.

 2. Облік зносу (амортизації) основних засобів.

 3. Бухгалтерський облік інших необоротних активів.

 4. Облік наявності та руху нематеріальних активів.

Рекомендовані джерела: 1,14,15,16,17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31.
Тема 6. ОБЛІК ЗАПАСІВ 2 год.

 1. Порядок організації аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів.

 2. Бухгалтерський облік відображення операцій з руху малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 3. Облік прямих виробничих витрат.

 4. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із рухом готової продукції.

Рекомендовані джерела-1, 14,17,18, 23, 27, 33.
Тема 7. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 2 год.

 1. Поняття грошових коштів та завдання їх обліку.

 2. Фінансовий облік грошових коштів в касі.

 3. Відображення операцій з грошовими коштами на рахунках в банку.

 4. Облік інших коштів.

Рекомендовані джерела: 1-17, 19, 21-24, 27, 32, 46
Тема 8. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ІНШИХ АКТИВІВ 2 год.

 1. Сутність та види дебіторської заборгованості.

 2. Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними та поточними фінансовими інвестиціями.

 3. Облік товарних операцій.

 4. Облік резервів сумнівних боргів.

Рекомендовані джерела: 1-17, 19, 22-24, 28, 31, 41
Тема 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 2 год.

 1. Поняття та види інвестицій.

 2. організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції».

 3. Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій.

 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій у фінансовому обліку.

Рекомендовані джерела: 1-17, 19, 22-24, 29, 30, 46
Тема 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 2 год.

 1. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками на підприємствах різних форм власності.

 2. Бухгалтерський облік при ліквідації товариства.

 3. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 4. Бухгалтерський облік цільового фінансування та цільових надходжень.

Рекомендовані джерела: 1-17, 24-26, 27, 29, 31, 33
Тема 11. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 2 год.

 1. Облік довгострокових векселів виданих.

 2. Облік довгострокових позик.

 3. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях.

 4. Облік довгострокових зобов’язань з оренди.

Рекомендовані джерела: 1-17, 24-26, 28, 31, 37, 39, 44, 46
Тема 12. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 2 год.

 1. Організація оплати праці на підприємстві.

 2. Первинний облік праці та її оплати.

 3. Облік утримань із заробітної плати.

 4. Відображення операцій з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку.

Рекомендовані джерела: 1-17, 24-26, 28, 32, 36, 39, 45, 47
Тема 13. ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 2 год.

 1. Облік короткострокових кредитів.

 2. Облік розрахунків по податках і платежах.

 3. Облік розрахунків по страхуванню.

 4. Облік розрахунків по інших операціях.

Рекомендовані джерела: 1-17, 24-26, 28, 31, 37, 39, 44, 47
Тема 14. ОБЛІК ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 4 год.

 1. Облік доходів від операційної діяльності.

 2. Облік доходів від іншої операційної діяльності.

 3. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

 4. Облік формування фінансових результатів діяльності.

Рекомендовані джерела: 1-17, 21-23, 28, 30, 37, 38, 43, 48
Тема 15. ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ТА ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ 2 год.

 1. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

 2. Облік загальновиробничих витрат.

 3. Облік адміністративних витрат та витрат на збут.

 4. Облік фінансових витрат.

Рекомендовані джерела: 1-17, 21-23, 30, 34, 37, 38, 45
Тема 16. ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 2 год.

 1. Загальна методика проведення інвентаризації.

 2. Інвентаризаційні різниці.

 3. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності.

Рекомендовані джерела: 1-5, 15, 21, 22, 29, 34, 45
Тема 17. ФІНАНСОВА (Бухгалтерська) звітність 4 год.

 1. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад.

 2. Види звітності та її зміст.

 3. Принципи складання, подання, затвердження звітності.

Рекомендовані джерела 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 19, 26, 27.
4. Структура навчальної дисципліни

№ п/пНазва темиКількість годин, відведених на:ВсьогоЛекціїПрактичні заняттяСамостій-ну роботу1.Наукові основи бухгалтерського обліку7--32.Бухгалтерський баланс70,50,533.Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис100,50,544.Первинне спостереження та вартісне вимірювання бухгалтерського обліку. Регістри та форми обліку80,5-45.Облік необоротних активів 120,50,546.Облік запасів70,50,537.Облік грошових коштів80,50,548.Облік дебіторської заборгованості та інших активів70,50,539.Облік фінансових інвестицій80,5-410.Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань80,50,5411.Облік довгострокових зобов’язань80,50,5412.Облік розрахунків з оплати праці90,50,5513.Облік поточних зобов’язань70,50,5314.Облік доходів і результатів діяльності100,50,5415.Облік витрат за елементами та витрат діяльності70,50,5316.Проведення інвентаризації і відображення в обліку її результатів80,5-417.Фінансова (бухгалтерська) звітність110,5-5Консультація2Всього1448664


5. Теми практичних занять

Тема 1. Наукові основи бухгалтерського обліку.

Практичне заняття 1. 2 год.

 1. Загальне поняття про облік.

 2. Бухгалтерський фінансовий облік та господарський облік.

 3. Предмет бухгалтерського обліку.

 4. Метод бухгалтерського обліку як сукупність методичних і технічних прийомів.

Основні поняття: господарський облік, бухгалтерський облік, статистичний облік, економічна вигода, інвентаризація, подвійний запис, оцінка, калькуляція, фінансова звітність.

Література: 1-17, 24-26, 28, 32, 36, 39, 45, 47Контрольні питання:

 1. Яка історія виникнення та становлення обліку як науки?

 2. Що ви розумієте під бухгалтерським обліком?

 3. Обґрунтуйте роль бухгалтера на підприємстві.

 4. Що є предметом вивчення бухгалтерського обліку?

 5. Дайте визначення складових методу бухгалтерського обліку.


Тема 2. Бухгалтерський баланс.

Практичне заняття 2. 2 год.

 1. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення.

 2. Структура балансу.

 3. Групування засобів підприємств та джерел їх утворення.

 4. Зміни в балансі під впливом господарських операцій.

Основні поняття: бухгалтерський баланс, актив, зобов’язання, необоротні активи, нематеріальні активи, оборотні активи, власний капітал, зміни в балансі, джерела утворення активів.

Література: 1-17, 20-23, 27, 30, 35, 39, 45, 47Контрольні питання:

 1. Що таке бухгалтерська звітність? З чого вона складається і для чого призначена?

 2. Розкрийте суть бухгалтерського балансу, його зміст та призначення.

 3. Що таке актив та пасив балансу? Як здійснюється їх оцінка?

 4. Що лежить в основі принципу бухгалтерської збалансованості?

 5. Назвіть типи господарських операцій та охарактеризуйте їх вплив на структуру і валюту балансу.


Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний

запис.

Практичне заняття 3. 2 год.

 1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова.

 2. Активні, пасивні і активно-пасивні рахунки.

 3. Обороти і сальдо.

Практичне заняття 4. 2 год.

 1. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

 2. Аналітичні та синтетичні рахунки.

 3. План рахунків бухгалтерського обліку.

Основні поняття: рахунок бухгалтерського обліку, дебет, кредит, синтетичний рахунок, аналітичний рахунок, сальдо, план рахунків бухгалтерського обліку.

Контрольні питання:

 1. Поясніть будову бухгалтерських рахунків.

 2. Дайте характеристику активних рахунків та методики визначення сальдо на них.

 3. Дайте характеристику пасивних рахунків та методики визначення сальдо на них.

 4. Що представляє собою план рахунків?

 5. Яка структура плану рахунків на підприємствах?

 6. Охарактеризуйте порядок використання робочого плану рахунків на підприємствах.

Література: 1-17, 22-25, 29, 33, 35, 38, 45, 48
Тема 4. Первинне спостереження та вартісне вимірювання бухгалтерського обліку. Регістри та форми обліку.

Практичне заняття 5. 2 год.

 1. Первинне спостереження в обліку, система узагальнення і характеристика отримуваної інформації.

 2. Види бухгалтерських документів, їх класифікація.

 3. Вимоги до змісту і оформлення документів.

 4. Облікові регістри, їх суть та призначення.

 5. Види та форми регістрів.

 6. Класифікація облікових регістрів.

 7. Способи запису в облікових регістрах.

 8. Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток.

Основні поняття: первинний документ, обліковий регістр, вимоги до оформлення документів, реквізити документів, документування, форма бухгалтерського обліку, головна книга.

Література: 1-17, 25-26, 28, 32, 39, 40, 45, 47Контрольні питання:

 1. Поясніть суть і значення первинних бухгалтерських документів.

 2. У чому суть зведених бухгалтерських документів?

 3. Обґрунтуйте вимоги щодо форми та змісту бухгалтерських документів.

 4. Поясніть порядок складання та ведення бухгалтерських документів.

 5. Перелічіть форми бухгалтерського обліку та охарактеризуйте їх.


Тема 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Практичне заняття 6. 2 год.

 1. Облік переоцінки та руху основних засобів.

 2. Облік зносу (амортизації) основних засобів.

 3. Облік лізингових операцій.

 4. Бухгалтерський облік інших необоротних активів.


Практичне заняття 7. 2 год.

 1. Облік руху нематеріальних активів.

 2. Облік амортизації нематеріальних активів.

 3. Відображення довгострокових фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку.

 4. Облік відстрочених податкових активів і зобов'язань.

Основні поняття: необоротні активи, основні засоби, нематеріальні активи, об’єкт основних засобів, синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів, амортизація (знос) основних засобів, ремонт основних засобів, об’єкт нематеріальних активів, організація обліку руху нематеріальних активів.

Література: 1-17, 19-22, 27, 30, 34, 38, 41, 42, 48Контрольні питання:

 1. Дайте визначення поняття основних засобів.

 2. Охарактеризуйте існуючу класифікацію основних засобів підприємства.

 3. Як здійснюється оцінка основних засобів?

 4. Охарактеризуйте синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів на підприємстві.

 5. Розкрийте особливості організації обліку нарахування амортизації основних засобів. Які методи використовуються підприємствами?

 6. Для чого призначений і як здійснюється облік ремонту основних засобів?

 7. Дайте визначення поняття нематеріальних активів.

 8. Який склад нематеріальних активів підприємства?

 9. Розкрийте суть організації обліку руху нематеріальних активів підприємства?


Тема 6. ОБЛІК ЗАПАСІВ.

Практичне заняття 8. 2 год.

 1. Порядок організації аналітичного та синтетичного облік виробничих запасів.

 2. Бухгалтерське відображення операцій з руху малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 3. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із рухом готової продукції.

 4. Бухгалтерське відображення операцій, пов’язаних з рухом товарів.

Основні поняття: запаси, виробничі запаси, матеріальні запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова продукція, незавершене виробництво, товари, податок на додану вартість.

Література: 1-17, 20-23, 25, 31, 36, 39, 45, 49Контрольні питання:

 1. Дайте визначення та охарактеризуйте склад запасів підприємства.

 2. Охарактеризуйте та здійсніть оцінку виробничих запасів підприємства.

 3. Які особливості проведення первинного обліку та документального оформлення наявності та руху матеріальних запасів в бухгалтерії?

 4. Розкрийте особливості організації обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 5. В чому полягають особливості організації обліку податку на додану вартість при закупівлі матеріальних цінностей на підприємствах?


Тема 7. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ.

Практичне заняття 9. 2 год.

 1. Поняття грошових коштів та завдання їх обліку.

 2. Фінансовий облік грошових коштів в касі.

 3. Відображення операцій з грошовими коштами на рахунках в банку.

 4. Облік інших коштів.

 5. Відображення грошових коштів у фінансовій звітності.

Основні поняття: каса, ліміт готівки в касі, організація обліку грошових коштів, поточний рахунок, рахунки в банку, кошти на поточному рахунку, касові операції.

Рекомендовані джерела: 1-17, 19, 21-24, 27, 32, 46Контрольні питання:

 1. Охарактеризуйте організацію обліку наявності та руху грошових коштів в касі та на поточному рахунку в банку.

 2. Які рахунки і якого класу використовуються підприємством при здійсненні господарських операцій щодо наявності та руху грошових коштів на поточному рахунку?

 3. Які первинні документи супроводжують касові операції на підприємстві?

 4. Які рахунки використовуються при здійсненні обліку касових операцій на підприємствах?

 5. Дайте коротку характеристику організації обліку наявності та руху грошових коштів підприємства на інших рахунках банку.

 6. Якими бухгалтерськими проводками супроводжується організація обліку наявності та руху грошових коштів підприємства на інших рахунках банку?


Тема 8. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ІНШИХ АКТИВІВ.

Практичне заняття 10. 2 год.

 1. Сутність та види дебіторської заборгованості.

 2. Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними та поточними фінансовими інвестиціями.

 3. Облік товарних операцій.

 4. Облік нетоварних операцій.

 5. Облік резервів сумнівних боргів.

Основні поняття: дебітори, розрахунки з різними дебіторами, організація обліку дебіторської заборгованості, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки з покупцями.

Рекомендовані джерела: 1-17, 19, 22-24, 28, 31, 41Контрольні питання:

 1. Розкрийте сутність організації обліку розрахунків з покупцями?

 2. З допомогою яких рахунків здійснюється облік розрахунків з покупцями на підприємствах?

 3. Які особливості організації обліку розрахунків з підзвітними особами?

 4. Які проводки використовуються при здійсненні обліку розрахунків з підзвітними особами?

 5. Охарактеризуйте організацію обліку розрахунків з різними дебіторами.


Тема 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

Практичне заняття 11. 2 год.

 1. Поняття та види інвестицій.

 2. організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції».

 3. Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій.

 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій у фінансовому обліку.

Основні поняття: інвестиція, організація обліку фінансових інвестицій, фінансові вкладення, документування фінансових інвестицій, поточні фінансові інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції.

Рекомендовані джерела: 1-17, 19, 22-24, 29, 30, 46Контрольні питання:

 1. Як оцінюються інвестиції при придбанні?

 2. У чому суть методу участі у капіталі?

 3. За якими видам вкладень ведеться аналітичний облік фінансових інвестицій?

 4. Назвіть основні вимоги, які встановлюються при інвентаризації цінних паперів.

 5. Назвіть спільні риси щодо визначення фінансових інвестицій у міжнародному та національних стандартах обліку.


Тема 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

Практичне заняття 12. 2 год.

 1. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками на підприємствах різних форм власності.

 2. Бухгалтерський облік при ліквідації товариства.

 3. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 4. Бухгалтерський облік цільового фінансування та цільових надходжень.

 5. Облік страхових резервів.

Основні поняття: власний капітал, забезпечення наступних витрат та платежів, цільове фінансування, субсидія, субвенція, статутний капітал, пайовий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал, вилучений капітал.

Література: 1-17, 24, 26, 27, 32, 38, 39, 45, 48Контрольні питання:

 1. Поясніть економічний зміст та значення капіталу підприємства.

 2. У чому полягає методологічна основа оцінки власного капіталу?

 3. Охарактеризуйте процес формування власного та пайового капіталу.

 4. Охарактеризуйте методику обліку неоплаченого та вилученого капіталу.

 5. Висвітліть зміст та методику обліку інших видів капіталу.

 6. В чому полягає зміст та методика обліку цільового фінансування?


Тема 11. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

Практичне заняття 13. 2 год.

 1. Облік довгострокових векселів виданих.

 2. Облік довгострокових позик.

 3. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях.

 4. Облік довгострокових зобов’язань з оренди.

 5. Облік інших довгострокових зобов’язань.

Основні поняття: довгострокові зобов’язання, облігація, оренда, постачальники, розрахунки з постачальниками, підрядники, розрахунки з підрядниками, кредитори, розрахунки з різними кредиторами, довгострокові кредити банку, облік довгострокових кредитів банку.

Література: 1-17, 24-26, 28, 32, 36, 39, 45, 47Контрольні питання:

 1. В чому полягають особливості організації обліку розрахунків з постачальниками по довгострокових контрактах?

 2. Які рахунки використовуються при здійсненні обліку розрахунків з підрядниками?

 3. Розкрийте сутність організації обліку розрахунків з різними кредиторами.

 4. Охарактеризуйте організацію обліку довгострокових кредитів банку.

 5. Які проводки використовуються для організації обліку довгострокових кредитів банку.


Тема 12. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ.

Практичне заняття 14. 2 год.

 1. Організація оплати праці на підприємстві.

 2. Первинний облік праці та її оплати.

 3. Відображення операцій з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку.

Основні поняття: оплата праці, основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, нарахування на та утримання із заробітної плати, депонована заробітна плата, відрахування на державне соціальне страхування.

Література: 1-17, 20-24, 29, 34, 37, 39, 45, 46Контрольні питання:

 1. Охарактеризуйте організацію плати та основні джерела оплати праці персоналу підприємства.

 2. Що включає в себе документальне оформлення та порядок нарахування основної та додаткової оплати праці?

 3. Розкрийте особливості організації обліку розрахунків по оплаті праці.

 4. Що таке депонована заробітна плата? Як здійснюється її облік?

 5. Назвіть види утримань із заробітної плати. Охарактеризуйте методику їх розрахунку.

 6. Охарактеризуйте особливості відрахувань на державне страхування на підприємствах.


Тема 13. ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

Практичне заняття 15. 2 год.

 1. Синтетичний облік та відображення у звітності поточної заборгованості.

 2. Облік короткострокових кредитів.

 3. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

 4. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.

 5. Облік розрахунків по податках і платежах.

 6. Облік розрахунків по страхуванню.

 7. Облік розрахунків по інших операціях.

 8. Облік розрахунків з учасниками.

Основні поняття: поточні зобов’язання, вексель, податок, страхування, постачальники, розрахунки з постачальниками, підрядники, розрахунки з підрядниками, кредитори, розрахунки з різними кредиторами, короткострокові кредити банку, облік короткострокових кредитів банку.

Література: 1-17, 18-23, 27, 33, 36, 39, 41, 47Контрольні питання:

 1. В чому полягають особливості організації обліку розрахунків з постачальниками по поточних зобов’язаннях?

 2. Які рахунки використовуються при здійсненні обліку розрахунків з підрядниками?

 3. Розкрийте сутність організації обліку розрахунків з різними кредиторами.

 4. Охарактеризуйте організацію обліку короткострокових кредитів банку.

 5. Які проводки використовуються для організації обліку короткострокових кредитів банку.


Тема 14. ОБЛІК ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ.

Практичне заняття 16. 2 год.

 1. Облік доходів від операційної діяльності.

 2. Облік доходів від іншої операційної діяльності.

 3. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

 4. Облік формування фінансових результатів діяльності.

 5. Облік використання прибутку підприємства.

Основні поняття: дохід, прибуток, дохід від операційної діяльності, дохід від фінансової діяльності, дохід від інвестиційної діяльності, фінансові результати діяльності підприємства, порядок розподілу отриманого прибутку, податок на прибуток.

Література: 1-17, 19-23, 28-32, 36, 38, 39, 43, 49Контрольні питання:

 1. Охарактеризуйте порядок визначення фактичної собівартості готової продукції.

 2. Розкрийте особливості обліку готової продукції та її реалізації.

 3. Відобразіть алгоритм розрахунку податку на додану вартість.

 4. Охарактеризуйте порядок визначення доходів та фінансових результатів.

 5. Розкрийте суть методики визначення та організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства.

 6. Які особливості організації порядку розподілу отриманого прибутку?

 7. Охарактеризуйте методику розрахунку сплати податку на прибуток підприємством.


Тема 15. ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ТА ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ.

Практичне заняття 17. 2 год.

 1. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8.

 2. Формування та облік собівартості реалізованої продукті (товарів, робіт, послуг).

 3. Облік загальновиробничих витрат.

 4. Облік адміністративних витрат.

 5. Облік витрат на збут.

 6. Облік інших операційних та фінансових витрат.

Основні поняття: витрати за елементами, витрати за статтями калькуляції, витрати основного виробництва, витрати допоміжного виробництва, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, втрати від браку, методи калькулювання собівартості продукції.

Література: 1-17, 24, 26, 28, 32, 36, 39, 45-47Контрольні питання:

 1. Охарактеризуйте організацію обліку витрат за елементами.

 2. Розкрийте суть групування витрат за статтями калькуляції.

 3. В чому полягає суть організації витрат основного та допоміжного виробництва?

 4. Дайте визначення загально виробничих та загальногосподарських витрат. Назвіть особливості організації їх обліку.

 5. Як здійснюється облік збитків від браку?

 6. Назвіть і розкрийте суть методів калькулювання собівартості продукції.


Тема 16. ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Практичне заняття 18. 2 год.

 1. Загальна методика проведення інвентаризації.

 2. Інвентаризаційні різниці.

 3. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності.

Основні поняття: інвентаризація, інвентаризаційні різниці, інвентаризаційний опис, порівняльна відомість, інвентаризаційна комісія, лишки, нестачі.

Література: 1-17, 23-25, 27, 34, 36, 39, 40, 45Контрольні питання:

 1. Охарактеризуйте сутність інвентаризації.

 2. Наведіть загальну методику проведення інвентаризації.

 3. Визначте етапи проведення інвентаризації.

 4. Перелічіть випадки обов’язкового проведення інвентаризації.

 5. Подайте порядок врегулювання в обліку інвентаризаційних різниць.


Тема 17. ФІНАНСОВА (Бухгалтерська) звітність.

Практичне заняття 19. 2 год.

 1. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад.

 2. Види звітності та її зміст.

 3. Принципи складання, подання та затвердження звітності.

Основні поняття: бухгалтерська звітність, бухгалтерський баланс, активи підприємства, пасиви підприємства, консолідована фінансова звітність.

Література: 1-17, 22-24, 26, 30, 36, 39, 41, 44, 46.Контрольні питання:

 1. Що таке бухгалтерська звітність? З чого вона складається і для чого призначена?

 2. Розкрийте суть бухгалтерського балансу, його зміст та призначення.

 3. Що таке актив та пасив балансу? Як здійснюється їх оцінка?

 4. Охарактеризуйте організацію складання звіту про фінансові результати.

 5. В чому полягають особливості організації контролю та аналізу фінансового стану підприємства на базі звітності.

Написання контрольної роботи.

 1. Самостійна робота

з/пНазва темиКількість


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка