Програма навчальної дисципліни «Автомобільна підготовка»Скачати 318.86 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір318.86 Kb.
Навчальна програма навчальної дисципліни «Автомобільна підготовка»

Навчальна програма визначає місце навчальної дисципліни у системі підготовки кваліфікованого фахівця, вимоги до сформованості їх компетенції та зміст професійно-технічної освіти для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня з навчальної дисципліни «Автомобільна підготовка».

Згідно з освітньо-кваліфікаційною програмою, навчальна дисципліна «Автомобільна підготовка» вивчається протягом 2-х семестрів. Загальний бюджет часу відповідно до ЕСТS становить 5 кредитів, що дорівнює 252 годинам. Структурна навчальна дисципліна складається з 5 змістовних модулів, рівень засвоєння яких визначається за результатами 5 поточних та 2 підсумкових модульних тестових контролів.

Місце і роль автомобільної підготовки в системі професійно-технічної освіти підготовки працівників для органів і підрозділів МВС України визначається тим, що вона допомагає працівникам міліції набути відповідних навичок з метою їх використання під час виконання службових обов’язків. Дисципліна «Автомобільна підготовка» має на меті також виховання у курсантів почуття особистої відповідальності по забезпеченню безпеки дорожнього руху і прищеплення їм поважного ставлення до учасників дорожнього руху.


Основні професійні компетенції.

Засвоївши дисципліну «Автомобільна підготовка», курсанти(слухачі) повинні знати Закон України «Про дорожній рух»; Правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; характер впливу природних умов(дощ, туман, та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та пр. роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та школи навколишньому середовищу.Загальнокультурні компетенції охоплюють:


 • Етичні норми, як відповідальність, ввічливість, уважність до інших учасників дорожнього руху, дотримання дисципліни у транспортному потоці;

 • терпіння, яке знадобиться не тільки під час навчання, а й у складних дорожніх ситуаціях;

 • зосередженість – намагання максимально обмежити себе від впливу сторонніх факторів, що відволікають увагу (розмови з пасажирами, по мобільному телефону, слухання радіоприймача);

 • прогнозування ситуацій – постійно аналізувати поведінку інших учасників дорожнього руху, що своєчасно відреагувати на небезпечну ситуацію;

 • контроль над емоціями – запальність та дратівливість є передумовою виникнення аварійної ситуації;

 • відповідальність – від вашого вміння і майстерності залежить не тільки ваше життя, а й життя інших учасників дорожнього руху.


Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:


 • Виробничо-технологічну діяльність і створення умов для здобуття професійних знань на рівні кваліфікаційних вимог до керування транспортними засобами категорії «В»;

 • розвиток у курсантів (слухачів) позитивних нахилів, здібностей, творчого мислення, вміння самовдосконалюватися, відповідальності за свої дії, готовності не розгубитися і активно діяти в складних дорожніх умовах;

 • набуття необхідних практичних навичок технічного обслуговування транспортних засобів, усунення технічних несправностей в процесі експлуатації та надання долікарської допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.


Організаційно-управлінська діяльність:


 • Управління навчально-виховним процесом з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» на бюджетній основі здійснюється керівництвом кафедри автомобільної підготовки (начальник кафедри);

 • організація її роботи в цьому напрямку і несе відповідальність за її діяльність у встановленому порядку;

 • розподіл обов’язків між професорсько-викладацьким складом кафедри;

 • подання на затвердження начальнику факультету ПСП НАВС штатного розкладу, тематичних планів, правил внутрішнього розпорядку, положення про оплату праці;

 • розпоряджається ввіреним кафедрі майном згідно чинного законодавства, укладає угоди з тими, хто навчається та викладачами, застосовує заходи заохочення та стягнення до підлеглих співробітників кафедри.

Педагогічно-консультативна діяльність:

 • Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до вимог нормативних навчально-методичних документів МОНтМС України. Цей процес містить в собі теоретичне та практичне навчання, направлене на досягнення основної мети – надання професійних навичок курсантам (слухачам);

 • зміст навчального процесу і терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та програмами, розробленими на основі типових навчальних планів і програм;

 • навчальні групи формуються у кількості не більше 30 чоловік для підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» та реєструється в органах РЕР ДАІ з обслуговування Києво-Святошинського р-ну при УДАІ ГУМВС України в Київській обл. не пізніше 15 днів з дня початку занять;

 • тривалість занять визначається розкладом, складеним керівництвом кафедри на основі робочого навчального плану;

 • навчання завершується складанням внутрішнього заліку, іспиту;

 • якість і рівень професійної кваліфікації осіб, які навчаються, після закінчення навчального процесу визначається екзаменаційною комісією у складі голови і двох членів та оформлюється складанням протоколу.


Контрольно-консультативна діяльність:


 • Навчальний процес, заліки, іспити та термін їх проведення здійснюється кафедрою в відповідності з планами та програмами, затвердженими МОНтМС України і погодженими в РЕР ДАІ з обслуговування Києво-Святошинського р-ну при УДАІ ГУМВС України в Київській обл.. Присвоєння кваліфікації водія транспортних засобів категорії «В» здійснює кваліфікаційна комісія РЕР ДАІ з обслуговування Києво-Святошинського р-ну при УДАІ ГУМВС України в Київській обл ;

 • облік результатів своє діяльності та звітність кафедра проводить відповідно з «Положенням про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів»;

 • контроль за діяльністю кафедри здійснюється РЕР ДАІ з обслуговування Києво-Святошинського р-ну при УДАІ ГУМВС України в Київській обл.. та відповідними структурними підрозділами Національної академії внутрішніх справ.

Рекомендований розподіл навчального часу

Таблиця 1.Освітньо-кваліфікаційний рівень

Водій транспортних засобів категорії

Форма навчання

Денна

Семестр

2

Кількість годин, всього

252

Лекцій, годин

------

Семінарських занять, годин

------

Практичні заняття, год

126

Індивідуальна робота, год

64

Самостійна робота курсантів (слухачів), год

62

Підсумковий контроль

Залік, іспитЗміст навчальної дисципліни «Автомобільна підготовка»
Програма курсу.

Змістовний модуль 1. Будова і технічне обслуговування транспортних засобів.
Тема 1. Вступ. Загальна будова автомобіля. Класифікація легкових автомобілів.

Значення і перспективи розвитку автомобільного транспорту. Значення будови автомобіля. Класифікація автомобільного рухомого складу. Призначення, розміщення та взаємодія основних груп механізмів і систем автомобіля. Основні технічні характеристики автомобілів, що вивчаються, тип двигуна, його потужність, число місць, швидкість, колісна формула. Переваги і недоліки автомобілів з дизельними двигунами в порівнянні з карбюраторними. Основні поняття надійності автомобіля та її показники.Професійна складова. Знання про види і періодичність технічного обслуговування, методи проведення ремонту автомобілів. Обладнання для технічного обслуговування. Значення своєчасного та якісного проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів для збільшення терміну їх експлуатації, забезпечення безпеки дорожнього руху. Поняття про діагностику технічного стану автомобіля. Види діагностики автомобілів. Обладнання для проведення діагностики технічного стану автомобілів.
Тема 2. Загальна будова і робочий процес двигуна внутрішнього згоряння.

Призначення і класифікація автомобільних двигунів. Схема одноциліндрового чотирьохтактного двигуна. Призначення маховика. Схема багатоциліндрового двигуна. Переваги багатоциліндрового двигуна, кріплення його на автомобілі. Коротка технічна характеристика двигунів.Професійна складова. Поняття про мертві точки, об’єм камери згоряння, робочий і повний об’м циліндра, ступінь стиску, літраж. Робочий цикл двигуна. Поняття про нерівномірність роботи одноциліндрового двигуна.
Тема 3. Кривошипно-шатунний механізм.

Призначення, загальна будова і принцип дії кривошипно-шатунного механізму. Заходи між поршнями і циліндром. Вкладиші шатунного підшипника. Сталевий зубчастий вінець маховика. Поршневий палець. Поршневі кільця. Спідниця поршня. Бобишки поршня.Професійна складова. Поняття про особливості конструкції чотирьохтактного двигуна.
Тема 4. Газорозподільний механізм.

Призначення, загальна будова і принцип дії газорозподільного механізму. Співвідношення частоти обертання колінчастого і газорозподільного валів. Тепловий зазор у газорозподільному механізмі.Професійна складова. Знати поняття про фази газорозподілу та перекриття клапанів. Порядок роботи циліндрів двигуна.
Тема 5. Система охолодження двигуна. Технічне обслуговування та основні несправності.

Призначення, види систем охолодження двигунів, їх загальна будова і принцип дії. Загальна будова вузлів системи рідинного охолодження. Охолоджувальні рідини. Загальна будова вузлів повітряного охолодження. Тертя, його вплив на роботу деталей.Професійна складова. Загальні поняття про тепловий баланс двигуна та вплив перегріву і переохолодження на роботу двигуна. Основні несправності системи охолодження. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування системи охолодження, періодичність і послідовність їх виконання.
Тема 6. Система змащення двигуна. Технічне обслуговування та основні несправності.

Призначення, загальна будова вузлів системи змащення двигуна.. Способи подачі масла до поверхонь тертя деталей. Очистка і охолодження масла. Вентиляція картера.Професійна складова. Загальна схема системи змащення. Наслідки роботи двигуна при недостатньому чи надмірному змащенні. Наслідки роботи двигуна при недостатньому чи надмірному змащенні. Масла для змащення двигунів, їх марки. Основні несправності системи змащення. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення під час технічного обслуговування системи змащення. Періодичність і послідовність їх виконання.
Тема 7. Система живлення. Система випуску відпрацьованих газів двигунів. Технічне обслуговування та основні несправності.

Призначення і загальна будова системи живлення карбюраторного двигуна. Найпростіший карбюратор. Його схема і принцип дії. Режим роботи двигуна. Вимоги до складу пальної суміші для роботи двигуна на різних режимах. Паливний бак, паливний насос, паливні фільтри та принцип їх дії. Паливопроводи. Повітряні фільтри, їх види, будова і принцип дії. Впускні і випускні трубопроводи. Глушник.Професійна складова. Удосконалення найпростішого карбюратора при допомозі системи запуску двигуна, системи холостого ходу, головної дозуючої системи, економайзера і насоса прискорювача. Особливості будови двокамерних карбюраторів. Контроль за рівнем палива у поплавковій камері і пристрої для його регулювання. Особливості будови і принцип дії системи живлення дизельного двигуна, газобалонних установок та інжекторної системи живлення. Основні несправності вузлів системи живлення двигунів. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення під час технічного обслуговування системи живлення. Періодичність і послідовність їх виконання.
Тема 8. Система запалювання. Технічне обслуговування та основні несправності.

Призначення і загальна будова батарейної системи запалювання. Принцип дії батарейної системи запалювання. Котушка запалювання. Додатковий опір. Переривник-розподільник. Конденсатор. Свічки запалювання. Проводи високої та низької напруги. Пристрої для розташування перешкод прийому радіотелевізійних передач, які виникають під час роботи електроприладів. Випередження запалювання. Регулювання кута випередження запалювання. Регулятори випередження запалювання. Октан-коректор.Професійна складова. Вплив кута випередження запалювання на потужність, економічність і тепловий режим роботи двигуна. Недоліки батарейної системи запалювання. Контактно-транзисторна і безконтактно-транзисторна системи запалювання, їх переваги та особливості конструкції. Установлення запалювання на двигуні автомобіля.

Несправності приладів системи запалювання. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення під час технічного обслуговування системи запалювання. Періодичність і послідовність їх виконання. Безпеки праці і пожежна безпека під час виконання робіт.


Тема 9. Електрообладнання автомобіля. Технічне обслуговування та основні несправності.

Джерела електричної енергії. Споживачі струму (прилади пуску двигуна, контрольно-вимірювальні прилади, система освітлення і сигналізації). Призначення і загальна будова акумуляторної батареї, генератора змінного струму, реле-регулятора. Призначення і загальна будова стартера. Дистанційна система керування, стартера, контрольно-вимірювальних приладів, електричних двигунів опалювання кузова, вентиляції, склоочисників, фар, габаритних ліхтарів, ламп освітлення, попереджувальних сигналів, штепсельних розеток, щитка контрольних приладів, покажчика поворотів, аварійної світлової сигналізації, стоп-сигналів, звукового сигналу та його реле, запобіжників.Професійна складова. Схема електрообладнання автомобіля. Акумуляторна батарея. Електроліт і його властивості. Перевірка рівня і густини електроліту. Доливання електроліту до потрібного рівня. Коригування густини електроліту. Безпека праці під час роботи з електролітом. Зарядка акумуляторної батареї. Перевірка ступеня її зарядженості. Вимикач маси батареї. Дистанційна система керування стартером. Реле включення стартера. Правила користування стартером. Включення приладів освітлення і сигналізації в електричне коло. Електричні приводи. Їх кріплення, маркування, колір проводів. Несправності акумуляторної батареї, генератора, стартера, освітлення, сигналізації та контрольно-вимірювальних приладів. Ознаки, причини, способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування електрообладнання. Періодичність і послідовність їх виконання. Інструменти і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування автомобіля. Безпеки праці і пожежна безпека під час виконання робіт.
Тема 10. Трансмісія автомобіля. Технічне обслуговування та основні несправності.

Призначення, загальна будова і принцип дії трансмісії. Призначення і загальна будова механізму зчеплення та його приводу, коробки передач (синхронізаторів, механізму переключання передач), карданної, головної передачі, диференціалу,приводних валів.Професійна складова. Автоматичні коробки передач легкових автомобілів. Змащування деталей карданної і головної передач, диференціалу, приводних валів. Основні несправності агрегатів трансмісії. Причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування агрегатів трансмісії. Обладнання, пристрої, інструменти, що застосовуються під час технічного обслуговування.
Тема 11. Ходова частина автомобіля. Технічне обслуговування та основні несправності.

Загальна будова ходової частини легкового автомобіля. Особливості несучого кузова автомобіля. Будова залежної та незалежної підвіски. Кути встановлення передніх коліс. Ресори. Амортизатори. Передні та задні маточини коліс. Кріплення коліс на маточині. Пневматична шина(радіальні, діагональні). Призначення і загальна будова покришки, камери. Особливості будови безкамерних шин. Розміри і позначення шин. Норми тиску повітря в шинах.Професійна складова. Основні несправності ходової частини легкового автомобіля, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи виявлення та усунення. Перевірка і регулювання підшипників маточин коліс. Перевірка та обслуговування ресор, амортизаторів, коліс і шин. Правила демонтажу, монтажу та накачування шин. Балансування коліс. Схеми переставлення шин. Вплив величини тиску і балансування на термін експлуатації шин. Періодичність і послідовність виконання робіт. Прилади і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування ходової частини. Безпека праці під час виконання робіт.
Тема 12. Механізми керування.

Заняття № 1. Рульове керування.

Призначення, загальна будова і розміщення рульового керування. Схема повороту автомобіля. Класифікація рульового керування за принципом дії, типом рульового механізму і рульового приводу. Рульовий механізм, його призначення, тип, передавальне число. Будова і принцип дії рульового механізму. Рульова трапеція. Будова і принцип дії рульового приводу.Професійна складова. Вплив технічного стану рульового керування на безпеку дорожнього руху. Основні несправності рульового керування, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення. Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування рульового керування. Періодичність і послідовність їх виконання. Діагностичне обладнання і пристосування, що використовується під час технічного обслуговування рульового керування.

Заняття № 2. Гальмівна система.

Призначення, типи, загальна будова, розміщення і принцип дії гальмівної системи. Гальмові механізми. Будова і принцип дії головного і робочих гальмових циліндрів вакуумного підсилювача і розподільнення приводу гальм, регуляція тиску. Стоянкове гальмо. Призначення, будова і принцип дії.

Професійна складова. Основні несправності гальм автомобіля, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення. Рідини, що використовуються в роботі гідравлічного приводу, їх властивості, марки та особливості застосування. Видалення повітря з гідравлічного приводу гальмової системи. Регулювання вільного ходу гальмової педалі і стоянкового гальма. Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування гальм. Періодичність і послідовність їх виконання. Діагностичне обладнання і пристосування, що використовується під час технічного обслуговування. Безпека праці під час виконання робіт.
Тема 13. Кузов легкового автомобіля. Додаткове обладнання. Технічне обслуговування. Та основні несправності.

Призначення кузова та його складових частин. Перелік та призначення додаткового обладнання.Професійна складова. Основні несправності кузова та додаткового обладнання, причини їх виявлення та усунення. Фактори, що впливають на корозію деталей кузова:способи захисту кузова від корозії. Догляд за зовнішньою поверхнею кузова. Періодичність та способи технічного обслуговування кузова. Додаткове обладнання і пристосування, що використовується під час технічного обслуговування. Безпека під час виконання робіт.
Тема 14. Підготовка до виїзду на лінію. Електропожежна безпека. Охорона навколишнього середовища.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу і стежити за цим в дорозі. Значною мірою забезпечення аварійним ситуаціям на дорогах залежить від дотримання вимог правил пожежної та електробезпеки автомобіля. Згідно Правил дорожнього руху України кожен автомобіль повинен мати в комплекті справний, не прострочений вогнегасник та медичну аптечку. Перелік ліків та медичних матеріалів, які повинні входити до складу аптечки затверджений Міністерством охорони здоров’я України. Єдність, цілісність і відносна рівновага стану біосфери як основна умова життя на Землі. Значення природи, раціонального використання її ресурсів для життя і діяльності людства й наступних поколінь. Необхідність охорони навколишнього середовища.Професійна складова. Умови, які забезпечують безпечне перевезення людей, вантажу та роль водія у їх виконанні. Причини виникнення пожеж на автомобілях. Правила пожежної безпеки на платних стоянках, в гаражах та майстернях, на автозаправних станціях, на окремих автомобілях. Технічні та підручні засоби гасіння пожеж. Дії водія під час пожежі на місцях стоянки та на лінії. Особливо ретельно слід дотримуватися правил електричної безпеки під час технічного обслуговування автомобіля в гаражі. Електромережа в гаражі повинна відповідати вимогам Правил експлуатації електрообладнання та Правил технічної експлуатації електроустаткування споживачів.

Основні заходи зниження негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище. Зниження токсичності і димності відпрацьованих газів. Збирання відпрацьованих мастил і масел. Відповідальність за забруднення навколишнього середовища.Змістовний модуль 2.«Правила дорожнього руху»
Тема № 15. Загальні положення . Правила дорожнього руху, як правова основа дорожнього руху. Терміни і визначення.

Правила відповідно до Закону України «Про дорожній рух» встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху(перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритій території) повинні ґрунтуватися на вимогах цих Правил. В Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів. Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. Порядок введення обмежень в дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкції та інших нормативних актів, вимогам Правил дорожнього рух. Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Професійна складова. Учасники дорожнього руху забов’язані знати й неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими. Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила, вивчити основні положення Закону України «Про дорожній рух».
Тема № 16. Обв’язки і права водіїв механічних транспортних засобів.

Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Обставини за яких водію забороняється керувати і передавати іншим особам керування транспортними засобами. Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортних пригод. Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху транспортних засобів оперативних, а також дорожньо-експлуатаційних служб.Професійна складова. Водій транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, реєстраційний документ на транспортний засіб(для транспортних засобів Збройних Сил – технічний талон) поліс (сертифікат) обв’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Тема № 17. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами.

Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з увімкнутими проблисковими маячками і спеціальним звуковим сигналом, виконуючи невідкладне службове завдання. Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на механічних транспортних засобах.Професійна складова. Водій оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділу 8 ПДР (регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів), крім сигналів регулювальника (розділів 10-18 ПДР початок руху та зміна його напрямку, розташування транспортних засобів на дорозі, швидкість руху, зупинка і стоянка, проїзд перехресть, переваги маршрутних транспортних засобів, проїзд пішохідних перехресть і зупинок транспортних засобів), розділів 26, 27, 28 (рух в житловій та пішохідній зоні, рух по автомагістралях і дорогах для автомобілях, рух на гірських дорогах і на крутих спусках).
Тема № 18. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення безпеки руху і особистого життя, правила поведінки для пішоходів і пасажирів. Обов'язки пішоходів, причетних до дорожньо-транспортної пригоди.Професійна складова. Пішоходи повинні рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватись сигналами регулювальника або світлофорів. Перед виїздом на проїзну частину із-за транспортних засобів, що стоять та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Посадку(висадку) дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки транспортного засобу лише з посадового майданчику, а в разі відсутності такого майданчика – з тротуару чи узбіччя, а якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини (але не збоку суміжної смуги для руху) за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху. Пасажири користуючись транспортним засобом повинні сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування.


Тема № 19. Вимоги до велосипедистів. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин.

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання зазначених транспортних засобів. Розміщення велосипедів на проїзній частині. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедів. Мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.Професійна складова. Рухатись по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковими сигналом та світлоповертачами.: спереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинні бути встановлений та увімкнений ліхтар(фара). Велосипедисти рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється особам не молодше 14-рячного віку. Гужовий віз повинен бути обладнаний світоповертачами: спереду – білого кольору, ззаду – червоного. Для руху в темну пору доби та умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі: спереду – білого кольору, ззаду – червоного кольору, що встановлюються з лівого боку саней. Переганяти стадо тварин по дорозі дозволяється у світлу пору доби, при цьому залучається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги і не створювати небезпеку та перешкод іншим учасникам дорожнього руху.
Тема № 20.Дорожні знаки, їх класифікація та значення в системі організації дорожнього руху.

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Вимоги стандартів до встановлення дорожніх знаків.Попереджувальні знаки. Загальні ознаки. Призначення. Правила встановлення знаків. Назва кожного знаку, його значення та зона дії. Знаки, які повторюються, їх встановлення. Таблички, що застосовуються з попереджувальними знаками. Вимоги до водія, який наближається до небезпечної ділянки дороги з встановленим знаком.

Знаки пріоритету. Призначення. Назва кожного знаку, місце встановлення. Вимоги до водія, який наближається до ділянки дороги з встановленим знаком. Таблички, що застосовуються зі знаками пріоритету. Наслідки порушення вимог, введених встановленим знаком.

Заборонні знаки. Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення. Зона дії. Вимоги до водія, який наближається до ділянки дороги з встановленим знаком. Винятки, обмовлені Правилами. Таблички, що застосовуються з заборонними знаками. Наслідки порушення вимог, введених встановленим знаком.

Наказові знаки. Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії, вимоги і винятки, обмовлені Правилами. Таблички, що застосовуються з наказовими знаками. Наслідки порушення вимог, введених встановленим знаком.

Інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються з інформаційно-вказівними знаками. Про що інформує чи вказує знак водію, що наближається до ділянки дороги з тим чи іншим знаком. Наслідки порушення вимог, введених встановленим знаком.

Знаки сервісу. Таблички до дорожніх знаків. Загальні ознаки знаків сервісу. Призначення. Назва кожного знаку, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються зі знаками сервісу. Таблички до дорожніх знаків, їх загальні ознаки, призначення і порядок застосування.

Професійна складова. Дорожні знаки можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою. Ознайомлення з діями водіїв в конкретних умовах дорожнього руху. Формування вмінню керуватися дорожніми знаками. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів.
Тема № 21. Дорожня розмітка. Дорожнє обладнання. Горизонтальна та вертикальна розмітка.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки.Горизонтальна розмітка. Призначення горизонтальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв згідно умов розмітки.

Вертикальна розмітка. Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Написи та інші позначення на проїзній частині. Дії водіїв згідно умов розмітки.

Дорожнє обладнання, як засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Огородження, світлове сигнальне обладнання, попереджувальні світлові тумби.Професійна складова. Формування вмінню керуватися дорожньою розміткою розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів.

Змістовний модуль 3. «Правила дорожнього руху»
Тема № 22. Регулювання дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів, сигналами регулювальника.

Засоби регулювальника дорожнього рух. Тимчасові дорожні знаки (жовтого кольору) мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою. Сигнали світлофора, крім жовтого мигайливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків пріоритету.

Типи світлофорів, їх призначення. Значення сигналів світлофора. Обов’язок учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофору. Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору. Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух пішоходів. Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних транспортних засобів, які рухаються по відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів. Значення сигналів регулювальника для учасників дорожнього руху. Обов’язки учасників руху діяти відповідно до сигналів регулювальника. Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехресті значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечить одне одного.

Професійна складова. Формування вміння керуватися дорожніми знаками, дорожньою розміткою, сигналами світлофорів та регулювальника. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів.
Тема 23. Попереджувальні сигнали.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Випадки під час яких дозволяється подавання звукових сигналів і сигналів світлом фар. Використання ближнього світла фар або протитуманних фар водіями транспортних засобів. Випадки обов’язкового увімкнення аварійної сигналізації. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.Професійна складова. Формування вміння користуватися попереджувальними сигналами. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій щодо подавання попереджувальних сигналів з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів.
Тема 24. Початок руху та зміна його напрямку.

Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванням, поворотами, розворотами на перехресті та поза перехрестям.. Правила використання смут гальмування та розгону. Обов'язки водіїв у випадку, коли траєкторія руху транспортних засобів перетинається, а черговість руху необумовлена Правилами дорожнього руху. Порядок руху заднім ходом. Місця, в яких забороняється розворот. Небезпечні наслідки порушення правил початку руху і зміни його напрямку.Професійна складова. Ознайомлення з діями водіїв в конкретних умовах дорожнього руху. Початок руху під час повороту, розвороту, перестроювання, рух заднім ходом. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій на проїзній частині в конкретних дорожніх умовах з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів.
Тема 25. Розташування транспортних засобів на дорозі.

Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до розташування транспортних засобів на проїзній частині поза населеними пунктами, в населених пунктах, на дорогах з двостороннім рухом, які мають три, чотири і більше смуг. Випадки, коли дозволяється рух по трамвайних коліях. Повороти на дорогу, що має смугу для реверсивного руху. Рух по тротуарах і пішохідних доріжках. Небезпечні наслідки порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині.Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій щодо розташування транспортних засобів на проїзній частині з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів.
Тема 26. Швидкість руху, дистанція, інтервал, зустрічний роз’їзд.

Фактори й обставини в залежності від яких водій вирішує, з якою швидкістю має рухатись автомобіль, забезпечуючи безпеку дорожнього руху у житлових зонах і пішохідних зонах, населених пунктах, поза населеними пунктами, на автомагістралях , для різних категорій транспортних засобів, під час буксирування механічних транспортних засобів та причепів вантажними автомобілями для водіїв стаж роботи яких менше 2-х років.

Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови за яких швидкість руху транспортних засобів на окремих ділянках може бути збільшена. Заборони, пов'язані зі швидкістю руху. Безпечна дистанція та інтервал між транспортними засобами, що рухаються. Вимоги до водіїв тихохідних та великовантажних транспортних засобів. Вимоги до водіїв у разі виникнення перешкоди або небезпеки для руху. Зустрічний роз’їзд, правила його виконання. Небезпечні наслідки порушення правил швидкості руху, дистанції та інтервалу, правил зустрічного роз’їзду.

Професійна складова. Ознайомлення з діями водіїв в конкретних умовах дорожнього руху щодо виробу швидкості, безпечної дистанції та інтервалу.

Тема 27. Обгін.

Умови, за яких дозволяється обгін. Порядок обгону. Місця, де обгін забороняється. Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою швидкістю, а обгін їх не можливий. Небезпечні наслідки порушення обгону.Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій під час виконання обгону з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів.
Тема 28.Зупинка і стоянка.

Загальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи. Умови за яких водій може залишати транспортний засіб на зупинці і стоянки. Стоянка біля тротуару і на тротуарах. Місця, в яких збороняється зупинка і стоянка в яких тільки стоянка. Вимоги до водія під час вимушеної зупинки і стоянки. . Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій пов’язаних з зупинкою і стоянкою транспортних засобів з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів.

Змістовний модуль 4. «Правила дорожнього руху»
Тема № 29.Проїзд перехресть. Проїзд перехресть регульованих і нерегульованих.

Види і ознаки перехресть. Загальні правила руху праворуч чи ліворуч на перехресті. Випадки, коли забороняється виїзд на перехрестя. Порядок і черговість руху на перехрестях, регульованих трьохсекційними світлофорами. Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть регульованих трьохсекційними світлофорами. Правила проїзду перехресть де діють світлофори з додатковими секціями. Взаємодія сигналів світлофора, регулювальника і дорожніх знаків. Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть, де діють світлофори з додатковими секціями.

Види нерегульованих перехресть. Загальні вимоги проїзду перехресть. Правила проїзду перехресть утворених рівнозначними дорогами. Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть Правила проїзду перехресть створених рівнозначними дорогами. Правила проїзду перехресть створених нерівнозначними дорогами. Черговість проїзду, якщо головна дорога змінює напрямок на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не можу визначити головну дорогу, а знаків пріоритету немає. Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть, утворених нерівнозначними дорогами.

Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій на перехрестях з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів. Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку під час проїзду перехресть.
Тема 30. Перевага маршрутних транспортних засобів. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів.

Переваги маршрутних транспортних засобів, які розпочинають рух від позначених зупинок в населених пунктах та вимоги до їх водіїв. Вимоги правил щодо користування смугами на дорозі позначених дорожніми знаками «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів», «Смуга для маршрутних засобів», Правил дорожнього руху.

Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів. Вимоги до водія, який наближається до транспортного засобу з розпізнавальним знаком «ДІТИ», що зупинився з увімкненою аварійною сигналізацією. Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів. Переваги трамваїв поза перехрестям. Небезпечні наслідки порушення Правил дорожнього руху.

Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій проїзду пішохідних переходів з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів. Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху.
Тема 31. Користування зовнішніми світловими приладами.

Особливості руху транспортних засобів у темну пору доби, або в інших умовах недостатньої видимості, а також у тунелях.

Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і стоянковими вогнями. Дії водія при осліпленні. Правила користування протитуманними фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і фарою-шукачем, розпізнавальним знаком «автопоїзд». Небезпечні наслідки порушення вимог правил користування зовнішніми світловими приладами.

Професійна складова. Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку під час руху в темну пору доби.

Тема 32. Рух через залізничні переїзди.

Різновиди залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничний переїзд. Інформація якою повинен користуватися водій під час руху через залізничний переїзд. Випадки, коли забороняється рухатися через залізничний переїзд. Дії водія під час вимушеної зупинки на переїзді. Небезпечні наслідки порушення правил руху через залізничний переїзд.Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій проїзду залізничних переїздів з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів. Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху.
Тема 33. Перевезення пасажирів.

Умови перевезення пасажирів. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Перевезення дітей. Швидкість руху під час перевезення пасажирів. Випадки, коли перевезення пасажирів забороняється. Небезпечні наслідки порушення правил перевезення пасажирів.Професійна складова. Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв щодо безпечного перевезення пасажирів.
Тема 34. Перевезення вантажу.

Правила завантаження транспортного засобу й умови розміщення вантажу. Умови перевезення вантажу. Небезпечні наслідки порушення правил перевезення вантажу.Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій при перевезенні вантажу з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів. Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху.
Тема 35. Буксирування та експлуатація транспортних засобів.

Способи буксирування транспортних засобів. Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів на гнучкому, жорсткому зчепленні та методом часткового навантаження. Випадки, коли буксирування забороняється.

Перевезення людей під час буксирування транспортних засобів. Небезпечні наслідки порушення вимог правил буксирування та експлуатація транспортних засобів.

Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій при перевезенні вантажу з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів.

Тема 36. Навчальна їзда, рух транспортних засобів у колонах, житлових та пішохідній зоні.

Умови за яких дозволяється навчальна їзда. Вимоги до учня, майстра або особи, яка навчає керуванню транспортним засобом. Обладнання механічного транспортного засобу, на якому проводиться навчання.

Початкове навчання керуванню транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах. Небезпечні наслідки порушення вимог правил навчальної їзди. Загальні вимоги до організації руху транспортних засобів у колоні. Розташування розпізнавальних знаків «КОЛОНА». Розташування транспортних засобів колони на проїзній частині. Швидкість руху колони. Вимоги до водіїв транспортних засобів. Небезпечні наслідки порушення вимог правил руху транспортних засобів у колоні.

Переваги пішоходів під час руху в житловій та пішохідній зоні. Особливі вимоги правил до водіїв під час користування дорогами в житловій та пішохідній зонах. Небезпечні наслідки порушення вимог правил в житловій та пішохідній зонах.Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій щодо організації руху транспортних засобів у колонні, навчальної їзди у житловій та пішохідній зонах з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів.

Тема 37. Рух автомагістралями і дорогах автомобілів. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Міжнародний рух.

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Вимоги Правил дорожнього руху щодо руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Небезпечні наслідки порушення вимог правил руху по автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Небезпечні наслідки порушення вимог правил руху по гірських дорогах і на крутих спусках.

Вимоги до водія механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водія – громадянина України, який їде за кордон.

Професійна складова. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій на автомагістралях, дорогах для автомобілів, під час руху по гірських дорогах і на крутих спусках та в міжнародному русі з використанням технічних засобів навчання, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів.

Тема 38. Номерні, розпізнавальні знаки , написи і позначення. Окремі питання організації дорожнього руху.

Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів і причепів в Державтоінспекції.

Номерні знаки і написи, які обов'язкові для механічних транспортних засобів. Вимоги щодо обладнання транспортних засобів номерними та розпізнавальними знаками. Попереджувальні пристрої(прапорці, щитки). Знак аварійної зупинки (ліхтар). Небезпечні наслідки порушення вимог щодо стану номерних і розпізнавальних знаків, написів і позначень. Вимоги правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.

Професійна складова. Опрацювання навчального матеріалу з використанням коментарів до Правил дорожнього руху.

Тема 39. Технічний стан транспортних засобів та їхнє обладнання. Порядок і умови експлуатації. Гальмова система, зовнішні світлові прилади. Склоочисники, склоомивачі вітрового скла. Колеса і шини. Двигун. Інші елементи конструкції.

Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. Умови, за яких експлуатація транспортних засобів забороняється. Несправності гальмової системи, при яких водій повинен вжити заходів до їх усунення, а якщо це зробити неможливо – рухатися до місця стоянки чи ремонту. Несправності, при яких подальший рух транспортних заходів заборонено. Випадки заборони експлуатації транспортних засобів шляхом поставлення їх на штрафний майданчик. Небезпечні наслідки порушення вимог щодо технічного стану та обладнання транспортних засобів.Професійна складова. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього рух та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств – виробників та інші нормативно-технічної документації.

Вимоги щодо технічного стану за Правилами дорожнього руху. Умови, під час яких експлуатація транспортних засобів забороняється. Вимоги до технічного стану гальмової системи, рульового керування, зовнішніх світлових приладів, коліс і шин, двигуна, інших елементів конструкції транспортних засобів.

Правила, що визначають наслідки порушення до вимог технічного стану.

Місце знаходження у транспортних засобах медичної аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки.

Несправності, при яких водій повинен вжити заходів до їх усунення, а якщо це зробити неможливо — рухатися до місця стоянки або ремонту. Несправності, при яких подальший рух транспортних заходів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.Вимоги Правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка