Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економік перехідного періоду галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Спеціальність 03010401 ПолітологіяСкачати 197.04 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір197.04 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІК ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010401 Політологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо сутності та закономірностей перехідних економічних систем.

Завдання:


 • опанування концептуальних підходів до дослідження перехідних економічних систем;

 • поглиблене вивчення сутнісних характеристик, функціонально-структурних параметрів та типологізації економічних систем;

 • висвітлення генезису теоретико-методологічних засад економічної транзитології та засвоєння її термінологічного апарату;

 • виявлення теоретико-методологічних здобутків сучасного етапу наукового осмислення розвитку традиційної перехідної економіки та перехідної економіки нового типу;

 • систематизація основних чинників, механізмів та векторів сучасних соціально-економічних перетворень;

 • визначення тенденцій структурування глобальної економіки, їхнього впливу на розвиток перехідних суспільств;

 • аналіз сутності та провідних чинників конкурентоспроможності національних господарських систем в умовах глобалізації;

 • здійснення порівняльного аналізу сучасних моделей соціально-економічних перетворень;

 • аналіз відмінностей національних перехідних господарських систем;

 • висвітлення інституційно-організаційних механізмів розвитку економічних систем у сучасному світогосподарському середовищі;

 • аналіз системних ризиків трансформації економіки України в умовах глобалізації;

 • розвиток навичок самостійного аналізу досвіду перехідних економік та виявлення можливостей його використання в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: сутність перехідних економічних систем та закономірності їх розвитку; моделі соціально-економічної трансформації; роль держави та ринку в перехідній економічній системі; особливості трансформації відносин власності в перехідній економіці; особливості функціонування риків праці та капіталів в перехідній економіці; екологічні проблеми та специфіку реалізації аграрної реформи в перехідній економіці; місце перехідної економіки в глобальних координатах.

вміти: використовувати отриманні знання у процесі навчання та практичної діяльності.
Програма навчальної дисципліни

Лекція 1

Тема 1. Сутність перехідної економіки (1 год.)

1. Сутність і еволюція економічних систем.

2. Класифікація економічних систем.

3. Характерні риси перехідної економіки.


Лекція 1

Тема 2. Моделі соціально-економічних перетворень (1 год.)

1. Сутність і чинники системної трансформації.

2. Економічні моделі трансформацій економічних систем.

3. Загальна характеристика національних моделей соціально-економічних трансформацій.

4. Основні моделі постсоціалістичних трансформацій.
Лекція 2

Тема 3. Роль держави в перехідній економіці (1 год.)


 1. Держава як економічний суб‘єкт.

 2. Еволюція поглядів на економічну роль держави.

3. Необхідність державного регулювання в перехідній економіці та його інструменти.

4. Економічні функції держави в умовах глобалізації.


Лекція 2

Тема 4. Особливості трансформації відносин власності: роздержавлення та приватизація (1 год.)

 1. Поняття відносин власності: сутність та класифікація.

 2. Структура форм власності в перехідній економіці.

 3. Процеси роздержавлення і приватизації в перехідній економіці.

 4. Особливості розвитку підприємництва в контексті трансформаційних змін.


Лекція 3

Тема 5. Ринок капіталу та інвестиції в перехідній економіці (2 год.)

1. Попит та пропозиція капіталу в перехідній економіці.

2. Розвиток інвестиційних процесів в перехідній економіці.

3. Особливості заощадження в перехідній економіці.


Лекція 4

Тема 6. Особливості ринку праці в перехідній економіці (2 год.)

1. Особливості функціонування ринку праці в перехідній економіці.

2. Зайнятість, її форми та соціально-економічні наслідки безробіття.

3. Державне регулювання зайнятості і відтворення робочої сили.


Лекція 5

Тема 7. Реформування аграрних відносин (1 год.)

 1. Сутність і напрями аграрної реформи в Україні.

 2. Механізм функціонування ринку землі.

 3. Державна політика регулювання та підтримки сільського господарства в перехідній економіці.

Лекція 5

Тема 8. Екологічні проблеми функціонування економічної системи перехідного періоду (1 год.)

1. Сутність та причини виникнення екологічних проблем.

2. Шляхи розв‘язання екологічних проблем в перехідних економіках.

3. Україна та її внесок у розв‘язання екологічних проблем.


Лекція 6

Тема 9. Місце перехідної економіки в глобальних координатах (2 год.)

1. Економічне зростання та його особливості в перехідній економіці.

2. Економічна глобалізація світу: поняття, напрями, наслідки.

3. Роль міжнародних організацій в розвитку країн з перехідною економікою.4. Стабілізаційні моделі соціально-економічного розвитку суспільств перехідного періоду в епоху глобалізації.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин, відведених на:

Усього

у тому числі

лекції

практичні заняття

Тема 1. Сутність перехідної економіки

0

0

0

Тема 2. Моделі соціально-економічних перетворень

2

1

1

Тема 3. Роль держави в перехідній економіці

1

1

0

Тема 4. Особливості трансформації відносин власності: роздержавлення та приватизація

0

0

0

Тема 5. Ринок капіталу та інвестиції в перехідній економіці

0

0

0

Тема 6. Особливості ринку праці в перехідній економіці

0

0

0

Тема 7. Реформування аграрних відносин

2

1

1

Тема 8. Екологічні проблеми функціонування економічної системи перехідного періоду

0

0

0

Тема 9. Місце перехідної економіки в глобальних координатах

1

1

0

Усього

6

4

2

Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
Соціально-економічні перетворення у країнах Центральної та Східної Європи

1Проблеми китайських реформ

0Розвиток економіки перехідного періоду в країнах Азії та на Кубі

0Формування індустріального суспільства в країнах Латинської Америки

0Особливості економічного розвитку провідних країн світу

0Економіка України в умовах незалежності та проблеми входження в світове господарство

0Місце перехідної економіки в глобальних координатах. Роль міжнародних організацій в розвитку країн з перехідною економікою.

1
Разом

2


Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Підготовка до практичних занять

56

2

Підготовка до здачі ПМК

58
Разом

114


Питання, які виносяться на ПМК

 1. Теорії перехідної економіки.

 2. Закономірності та етапи перехідної економіки.

 3. Мета і завдання перехідної економіки.

 4. Структура форм власності в перехідній економіці.

 5. Особливості сучасної перехідної економіки.

 6. Роль держави в перехідній економіці.

 7. Економічна роль, темпи та етапи приватизації в перехідній економіці.

 8. Функції і характеристики підприємництва

 9. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні

 10. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній економіці.

 11. Специфіка закону попиту в перехідній економіці.

 12. Моделі ринку праці.

 13. Формування та функціонування ринку праці в перехідній економіці.

 14. Державна політика на ринку праці.

 15. Інвестиційні процеси в перехідній економіці.

 16. Особливості заощадження в перехідній економіці.

 17. Сутність аграрної реформи в Україні.

 18. Механізм функціонування земельного ринку.

 19. Екологічні проблеми та шляхи їх розв‘язання в перехідних економіках.

 20. Україна та її внесок у розв‘язання екологічних проблем.

 21. Економічне зростання та його особливості в перехідній економіці.

 22. Економічна глобалізація світу: поняття, напрями, наслідки.

 23. Роль міжнародних організацій в розвитку країн з перехідною економікою.

 24. Стабілізаційні моделі соціально-економічного розвитку суспільств перехідного періоду в епоху глобалізації.

 25. Джерела економічного росту в умовах переходу до ринку.

 26. Власність i експлуатація.

 27. Власність і управління.

 28. Система потреб суспільства.

 29. особливості функціонування державної власності

 30. Порiвняльна ефективність функціонування різних форм

 31. власності та підприємництва.

 32. Можливості  синтезу теорій трудової вартості та граничної корисності.

 33. Підприємництво i  конкуренція:  основи  взаємодії.

 34. Капітал i наймана праця: антагонізм або співробітництво.

 35. Неокласичні та кейнсіанські  концепції  економічної  ролі держави.

 36. Моделі сучасної змішаної економіки: загальне i особливе.

 37. Східна Європа i Китай:  загальне  i  особливе  в  процесі трансформації.

 38. Проблеми формування національної економіки України.

 39. Первісне нагромадження капіталу в умовах переходу до ринкової економки.

 40. Вплив нагромадження на національний обсяг виробництва.

 41. Індексація доходів i мінімальний споживчий бюджет в  умовах гiперiнфляцiї.

 42. Міжнародна  система  валютно-фiнансових    відносин    i тенденції її розвитку.

 43. Новий міжнародний економічний порядок.

 44. Глобальні світові економічні проблеми.

 45. Україна в міжнародному розподілу праці.


Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Актуальні проблеми економік перехідного періоду» викладачем використовуються традиційні (лекції з використанням наочних матеріалів, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (дискусії та ін.) методи навчання, а також контрольна перевірка.


Методи контролю

Поточний контроль, який здійснюється у формі усного чи письмового опитування; контрольна робота; модуль.


Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
Пр. № 1

Пр. № 2

Пр. № 3

Пр. № 4

Пр. № 5

Пр. № 6

Пр. № 7

к.р.

ПМК

8

8

8

8

8

8

8

20

24Критерії оцінювання

На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент: 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Національному університеті „Острозька академія”

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 – 100

5 (відмінно)

B

83 – 90,9

4 (добре)

C

76 – 82, 9

D

68 – 75, 9

3 (задовільно)

E

61 – 67,9

FX

20 – 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


Методичне забезпечення

1. Методичний комплекс «Актуальні проблеми економік перехідного періоду» наявний на кафедрі економічної теорії, менеджменту та маркетингу.


Рекомендована література

Базова

 1. Перехідна економіка: Підручник / В. Геєць, Є панченко, Е. Лібанова та ін., за ред. В. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591с.

 2. Сакс Дж., Пивоварський Ю. ПЕкономіка перехідного періоду (Уроки для України) / Пер. з англ. – К.: Основи, 1996. – 345 с.

 3. Шніцер Мартін порівняння економічних систем / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 519 с.

 4. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 352 с.

 5. Ушакова Н.Г., Помінова І.І. Соціально-економічні типи країн: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 6. Курс переходной экономики: Учебник для вузов / Под ред. акад. Л.И.Абалкина. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1997. — С.5 — 72.

 7. Перехідна економіка. Конспект лекцій/ За ред. проф. Тарасевича В.М. – Дніпропетровськ: Січ, 2001.

 8. Теория переходной экономики. Т.1. Микроэкономика: Учебное пособие /Под ред. д-ра эконом.наук В.В.Герасименко. — М.: ТЕИС, 1997.

 9. Экономика переходного периода: Учебн.пос./ Под ред. В.В.Радаева, А.В.Бузгалина. — М.:Изд-во МГУ, 1995. — С. 66 — 73, 270 — 317.

 10. Богдан Т.П. Основні принципи формування і спрямування міжнародної фінансової допомоги для України // Економіка України. – 2015. - № 4. – C.36-44.

 11. Бутенко А.І., Сараєва І.М. Посилення кредитно-фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в умовах нестабільності української економіки // Економіка України. – 2015. - № 1. – C. 70-81.

 12. Задорожний Г., Задорожна О. Свідомість – як новий предмет праці та поле досліджень постнеокласичної людино розмірної науки // Україна: аспекти праці. – 2015. - № 3. – С. 21-32.

 13. Геєць В. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання // Економіка України. – 2015. - № 1. – C.4-25.

 14. Геєць В. До питання застосування підходів «плану Маршалла» для України // Економіка України. – 2015. - № 4. – C. 6-11.

 15. Дружиніна В.В. Методологія оцінки та забезпечення збалансованості міського ринку праці // Економіка України. – 2015. - № 3. – C. 53-66.

 16. Даниленко А.І. Посилення державних підойм ефективного використання фінансових ресурсів // Економіка України. – 2015. - № 4. – C.28-35.

 17. Дячук О.А., Подолець Р.З. Політика енергоефективності в Україні// Економіка України. – 2015. - № 4. – C.58-69.

 18. Єщенко П. Як подолати системні витрати неоліберального реформування економіки // Економіка України. – 2015. - № 1. – C. 26-41

 19. . Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического развития / А. Вольский // Вопросы экономики. — 1999. — № 3. — С.4 — 12.

 20. Гальчинский А.С. Відновити дієздатність держави / А.С. Гальчинский //Економіка України.- 2000.- №3.- с.8-12.

 21. Гош А. Система форм собственности переходных обществ / А.Гош //Экономика Украины, №6. – 1996. – С. 54 — 63.

 22. Концепция экономической стабилизации и роста в Украине // Экономика Украины, 1997, № 12, С. 11 — 13.

 23. Олейник А. Институциональная экономика. Учебно-методическое пособие. Гл.9, 12// Вопросы экономики. – 1999. – № 9. – С. 12.

 24. Основные направления социальной политики на 1997 — 2000 г. — К., 1997.- С.1-31

 25. Реформування економіки України за роки незалежності: інвестиційний аспект // Моніторинг інвестиційної діяльності України. - 1998.- № 2.- С. 29- 35.

 26. Сакс Дж. Риночная экономика и Россия. – М.: Экономика, 1994, гл.4.

 27. Стратегия изменения структуры экономики Украины/ Под общ. ред. В.М.Гееца. - К.:Наукова думка, 1993.— С.45 — 98.

 28. Тарасевич В.М. До проблем економічного зростання в Україні/ В.М. Тарасевич // Економіка України. — 2000. — № 8. — С.11- 18.

 29. Тимофеев В. Кризис производства: основные причины / В. Тимофеев, П. Тодоров // Экономика Украины. – №2. 1998. – С. 20 — 27.

 30. Трегобчук В. Необхідність еколого – економічної моделі ринкових реформ в Україні / В. Трегобчук, О. Веклич // Економіка України. – 1997. — №4. – С.12-19.

 31. Финансы капитализма // Под ред. Б.Г. Болдырева, М.: —Финансы и статистика, 1990, С. 22 — 122.

 32. Економіка України: стратегія і політика/ За ред. акад НАН України В.М.Гейця.- К.: Ін-т екон.прогнозув.: Фенікс, 2003.- С.314-334.

 33. Красникова Е.В. Экономика переходного периода. Учебник. М.: Омега-Л. 2005. 285 с.


Додаткова

 1. Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность. – М.: ТЕИС, 2003. – 314 с.

 2. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики / Под общ. ред. А. Шюллера и Х.-К. Крюссельберга. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2006. – 346 с.

 3. Базилевич В.Д., Вальтер Д. та ін. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / Наук. ред. В.Базилевич, Д.Вальтер. – К.: Знання, 2010.

 4. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник / Базилевич В. Д. – К.: Знання, 2006.– 431 с.

 5. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метафизика экономики: Монография . – К.: Знання; М.: Рыбари, 2010.

 6. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация. Очерки на рубеже эпох. – М.: Наука, 1999. – 352 с.

 7. Батман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / пер. з англ. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 109 с.

 8. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / пер. с нем. – М.: Прогресс-Традиция: Территория будущего, 2007. – 460 с.

 9. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с.

 10. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 267 с.

 11. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций. – М.: ТЕИС, 2003. – 680 с.

 12. Вагурин В. А. Синергетика эволюции современного общества. – Луганск: Копицентр, 2005. – 200 с.

 13. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста.– М.: Наука, 1988.– 520 c.

 14. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти. – К.: Либідь, 2006. – 310 с.

 15. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій / пер. з англ. – К.: Port-Royal, 2005. – 358 с.

 16. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. – М., 2004. – 280 с.

 17. Глобалистика: международный междисциплинарный энцикл. словарь / Гл. ред. и сост. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. – М.; СПб.; Нью-Йорк: Издательский центр “Елима”, 2006. – 1159с.

 18. Гражевська Н. І. Еволюція сучасних економічних систем: навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 286 с.

 19. Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 20. Де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2001. – 256 с.

 21. Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 280 с.

 22. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / пер. с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

 23. Кіндзерський Ю.В. Державне замовлення у світі та особливості його застосування у політиці розвитку: уроки для України // Економіка України. – 2015. - № 3. – C. 4-26.

 24. Колодко Гжегож В. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических преобразований. – М.: ЗАО «Журнал Эксперт». – 2000. – 392с.

 25. Корнаи Я. Путь к свободной экономике: Страстное слово в защиту экономических преобразований. – М.: Экономика, 1990. – 149 с.

 26. Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. – М.: НП “Журнал “Вопросы экономики”, 2000. – 672 с.

 27. Кутуєв П. В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм. – К.: “Сталь”, 2005. – 499 с.

 28. Кушлин В. И. Траектории экономических трансформацій. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 310 с.

 29. Леоненко П. М. Сучасні економічні системи: навч. посіб. / П. М. Леоненко, О. І. Черепніна. – К.: Знання, 2006. – 429 с.

 30. Любимцева С. В. Трансформация экономических систем. – М.: Экономистъ, 2004. – 443 c.

 31. Макарова О.В. Вимінювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів // Економіка України. – 2015. - № 3. – C. 41-53.

 32. Мельник О. М. Логіка економічного розвитку: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 228 с.

 33. Моисеев Н. Н. Природа и общество: единство процессов самоорганизации // Моисеев Н. Н. Избранные труды.– В 2-х т.– Т. 2. - М.: “Тайдекс Ко”, 2003. – 316 c.

 34. Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». – М. : Прогресс, 1972. – 240 с.

 35. Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови / Макаренко І.П., Копка П. М., Рогожин О. Г., Кузьменко В. П. – К.: Ін-т проблем нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України; Ін-т еволюційної економіки, 2007. – 520 с.

 36. Нельсон Ричард Р., Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория экономических изменений / Пер. с англ. М.: Финстатинформ, 2000. – 474 с.

 37. Норгаард О. Економічні інституції та демократична реформа. Порівняльний аналіз посткомуністичних країн / пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 417 с.

 38. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

 39. Нуреев Р. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. – М., 2008. – 356 с.

 40. Ойкен В. Основы национальной экономии. – М.: Экономика, 1996. – 352с.

 41. Ослунд А. Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / пер. с англ. – М.: Логос, 2007. – 719 с.

 42. Папава В. Г., Беридзе Т. А. Очерки политической экономии посткоммунистического капитализма (опыт Грузии). – М.: Изд-во “Дело и Сервис”, 2005. – 287 с.

 43. Перехідна економіка: Підручник / за ред. В. М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

 44. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / Пер. с англ. – Спб.: Антея, 2002. – 280 с.

 45. Постсоветский институционализм: Монография / Под ред. Р. М. Нуреева, В. В. Дементьева. – Донецк: Каштан, 2005. – 480 с.

 46. Пребиш Р. Периферийный капитализм. Есть ли ему альтернатива? – М.: ИЛА РАН, 1992. – 137 с.

 47. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / пер. с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2000. – 310 с.

 48. Поляк Н. Впровадження стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення на шляху інтеграції до ЄС: проблеми та перспективи // Україна: аспекти праці. – 2015. - № 3. – С.38-43.

 49. Рябініна Л.М. Генезис та докорінні відмінності парадигми сучасних традиційного та ісламських банків як посередників грошового ринку // Економіка України. – 2015. - № 2. – C. 36-47.

 50. Скрипниченко М.І. Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України // Економіка України. – 2015. - № 2. – C.4-23.

 51. Тарасевич В.М. Економічна соціодинаміка у філософському просторі економіко-теоретичного знання // Економіка України. – 2015. - № 1. – C. 42-59.

 52. Шаров О.М. Уроки та перспективи «плану Маршалла» для України // Економіка України. – 2015. - № 4. – C. 12-18.

 53. Щукін Б. Врахування фактора трудових ресурсів при прогнозуванні ВВП // Україна: аспекти праці. – 2015. - № 6. – С.14-17.

 54. Роузфілд С. Порівнюємо економічні системи: Культура, багатство та влада в ХХІ столітті. – К. : К.І.С., 2005. – 370с.

 55. Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. Опыт исследования децентрализованной экономики / пер. с фр. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 250 с.

 56. Сиденко В. Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развития: украинская модель: в 2-х т.– Т.1. – К.: Фенікс, 2008. – 376 с.

 57. Трансформаційна економіка: навч. посіб. / За ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

 58. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 399 с.

 59. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - М., 1992. – 230 с.

 60. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах. – М.: Наука, 1989. – 423 с.

 61. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Логос, 2003. – 631с.

 62. Шніцер М. Порівняння економічних систем. – К.: Основи, 1997. – 519 с.

 63. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1992. – 455 с.

 64. 2008 KOF Index of Globalization //www.kof.ethz.ch/globalization.


Додаткові іноземні джерела

 1. Burawoy M. Transition without transformation: Russian involutionary road to capitalism // www.berkcley.edu/burawoy.

 2. O. Blanchard, R. Dornbush, P. Krugman, R. Layard, L. Summers . Reform in Eastern Europe.

 3. WIDER, 1991.

 4. B. Brodsky. Dollarization and Monetary Policy in Russia. Bank of Finland, Review of Economies in Transition, 1997, 6, pp. 49-62.

 5. Frank A. G. Latin America: Underdevelopment or Revolution Essays on the Development of Underdevelopment and Immediate Enemy. – N. Y.: L.; Monthly Review Press, 1969. – 343 p.

 6. Frischtak Claudio R. The Changed Role of the State: Regulatory Policies and Regulatory Reform in Industrializing Countries. –Washington, D.C.: The World Bank Economic Development Institute, 1992. – 360 р.

 7. Global Competitiveness Yearbook //www.imd.ch/wcy

 8. Huntington S. The change to change // Comparative Politics in the Past-Behavioral Era. – Colorado: Lynne Rinner, 1988. – 360 p.

 9. Kornai J. Transformation Recession: the Main Causes // Journal of Comparative Economics. – 1994. – V.19 (1). – Р. 39–63.

 10. Ohmae, K. The End of the Nation State: The rise of Regional Economies. – N.Y.: Free Press, 1995. – 190 p.

 11. Our Common Future: The Brundtland Report.World Commission on Environmental and Development. – Oxford: Oxford University Press, 1987. – 387 p.

 12. Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. – London: Sage Publications, 1992. – 274 p.

 13. The Global Competitiveness Reports // www.weforum.org

 14. Wallerstein I. World-systems Analysis // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. H. Turner. – Cambridge: Polity Press, 1987. – P. 309–324.


Інформаційні ресурси

Періодичні видання:

1. Актуальні проблеми економіки

2. Економіст

3. Урядовий кур’єр

4. Фінанси України

5. Економіка України


Електронні ресурси:

1. www.rada.gov.ua

2. www.ukrstat.gov.ua

3. http://eco-science.net/

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка